perjantai 7. kesäkuuta 2013

739. Ulvilan murhajutussa turha valmisteluistunto

1. Ulvilan murhajutun uusintakäsittely alkoi tänään Porissa Satakunnan käräjäoikeuden määräämällä valmisteluistunnolla. Käsittelyssä kartoitettiin 20.8. alkavan pääkäsittelyn aikataulua sekä oikeudenkäynnin ja sen aineiston julkisuutta. Jutun takia jo kolmisen vuotta vangittuna ollut syytetty Anneli Auer oli saapuvilla istunnossa henkilökohtaisesti.

2. Voidaan kysyä, miksi käräjäoikeus piti valmisteluistuntoa jutussa tarpeellisena? Lain mukaan rikosasian käsittelyyn kuuluu toki ennen pääkäsittelyä tapahtuva asian valmistelu, mutta suullinen valmisteluistunto, jolloin asianosaiset ovat oikeudessa saapuvilla, ei lain mukaan ole pakollinen. Yleensä riittää, että asiaa valmistellaan kirjallisessa menettelyssä. 

3. ROL 5 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan rikosasiassa on toimitettava suullinen valmistelu, jos pääkäsittelyn keskittämisen turvaaminen sitä erityisestä syystä edellyttää. Valmisteluistunnon toimittamisesta päätää tuomioistuin. Millä perustella Satakunnan käräjäoikeus on katsonut, että valmisteluistunto edistäisi pääkäsittelyn keskittämisen turvaamista? Tästä ei ole tietoa, luultavasti käräjäoikeus ei ole perustellut valmisteluistunnon tarpeellisuutta pääkäsittelyn keskittämisen kannalta.

4. Pääkäsittelyn aikataulusta eli istuntopäivistä olisi toki voitu sopia ja päättää asianosaisten ja käräjäoikeuden puheenjohtajan kesken aivan hyvin myös kirjallisessa valmistelussa. Pääkäsittelyssä esitettävä kirjallinen todistusaineisto on toimitettu käräjäoikeudelle, mutta myöskään sen läpikäymistä varten valmisteluistuntoa ei olisi ollut tarpeen toimittaa. Kirjalliset todisteet samoin kuin se suullinen todistelu eli henkilötodistelu, joka on tarkoitus esittää pääkäsittelyssä, on jo nimetty ja ilmoitettu asianosaisten käräjäoikeudelle toimittamissa kirjelmissä. 

5. Valmisteluistunnon ja ylipäätään asian valmistelun tarkoituksena ei ole, että asianosaiset ja heidän avustajansa aloittaisivat jo siinä vaiheessa varsinaisen "riitelyn" eli asian puolin ja toisin tapahtuvan ajamisen. Valmistelun tarkoituksena on kartoittaa se aineisto, joka pääkäsittelyssä tullaan esittämään sekä sopia ja päättää pääkäsittelyn aikataulusta ja muista pääkäsittelyä koskevista käytännöllisistä toimenpiteistä. Nämä asiat eivät välttämättä edellytä valmisteluistunnon toimittamista.

6. Ulvila-jutun tämänpäiväisessä valmisteluistunnossa jutun pääsyyttäjänä edelleen jatkava  Jarmo Valkama ja puolustusasianajaja Juha Manner ovat kuitenkin lehtitietojen mukaan jo ottaneen joissakin kysymyksissä varsin tiukasti niin sanotusti "yhteen". Näin esimerkiksi syytteen teonkuvauksen ja oikeudenkäyntiaineiston julkisuutta koskevien kysymysten osalta.

7. Näyttää siltä, että käräjäoikeus, jonka puheenjohtajana toimii laamanni Martti Juntikka, on päättänyt toimittaa valmiteluistunnon lähinnä median palvelemiseksi, koska juttu on ehtinyt herättää jo "ensimmäisellä kierroksella" laajaa julkisuutta. Mutta median tai julkisuuden palveleminen ei ole valmisteluistunnon funktio tai tarkoitus. Oikeuden olisi ollut tullut valmistelusitunnon tarpeellisuutta harkitessaan pitää silmällä erityisesti sitä, voisiko valmisteluistunnolla ja sen myötä julkiseksi tulevalla oikeudenkäyntiaineistolla kenties olla pääkäsittelyn onnistumisen kannalta haitallisia seurauksia. Media ja sen välityksellä myös suuri yleisö pääsee kyllä aikanaan seuraamaan pääkäsittelyä, jossa oikeudenkäyntiaineisto vasta virallisesti esitetään ja otetaan vastaan.

8. Minusta valmisteluistunto saattaa tällaisissa suurta etukäteisjulkisuutta herättävässä rikosjutussa olla pääkäsittelyn ja erityisesti asianmukaisen todistelun onnistumisen kannalta suorastaan haitallinen. Lain mukaan oikeudenkäyntiaineisto, jota Ulvilan tapauksessa on tarkoitus esittää rutkasti lisää - syyttäjän ilmoituksen mukaan lähes 1 000 sivua - tulee nimittäin julkiseksi jo valmisteluistunnossa, ellei oikeus päädy aineiston salaamiseen joko kokonaan tai joltakin osin.  Siltä osin kuin aineistoa ei määrätä salaiseksi, se on yleisöjulkista, jolloin media pääsee selostamaan ja suorastaan "herkuttelemaan" murhajutun monilla yksityiskohdilla ja uusilla "käänteillä".  Tiedotusvälineet eivät kokemuksen mukaan tyydy vain viileästi selostamaan aineistoa, vaan ne ottavat myös hanakasti kantaa todistusaineistoon ja sitä myöten - erinäisiä "asiantuntijoita" hyödyntäen - todisteiden näyttöarvoon ja siten myös oikeudenkäynnin keskiössä olevaan syyllisyyskysymykseen.

9. Valmisteluistunto mahdollistaa siis kyseisessä murhajutussa niin sanottujen "mediakäräjien" käymisen jo pari kuukautta ennen pääkäsittelyn aloittamista. Mediajulkisuudella voi olla sangen haitallinen vaikutus pääkäsittelyssä aikanaan kuultavien todistajien ja muiden todistelutarkoituksessa kuultavien henkilöiden kertomuksiin.

10. Jo jutun ensimmäisellä kierroksella vuonna 2010 Satakunnan käräjäoikeus teki minusta virheen toimittaessaan asiassa valmisteluistunnon. Olen kertonut tämän ratkaisun  seurauksena syntyneistä mediakäräjistä ja sen onnettomista seurauksista blogissa nro 252/22.4.2010. Nyt tämä sama käräjäoikeus, jonka puheenjohtaja on toki vaihtunut, teki saman virheen uudelleen. Näyttää siis siltä, ettei mitään ole opittu!

11. Valmisteluistunto, jos sellainen oli siis ylipäätään tarpeellista pitää, olisi tullut toimittaa suljetuin ovin eli yleisön ja median edustajien läsnä olematta. Tällöin aineisto, siltä osin kuin sitä ei olisi julistettu kokonaan salaiseksi, olisi tullut julkiseksi vasta pääkäsittelyn alettua. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan näytä edes pälkähtäneen käräjäoikeuden päähän. Oikeus on rynnännyt palvelemaan julkisuutta oikeusvarmuuden kustannuksella. Eikä tässä vielä kaikki, sillä valmisteluistunto tai osa siitä on lähetetty internetissä suorana lähetyksenä MTV3:n verkossa! 

12. Lehtitietojen mukaan syyttäjä ja puolustusasianajaja kiistelivät valmisteluistunnossa siis lähinnä siitä, pidetäänkö pääkäsittely julkisesti vai salaisesti ja miltä osin. Tästä käräjäoikeus ei, vastoin median ennakko-odotuksia, saanut tänään päätöstä aikaiseksi, vaan päätös annetaan vasta ensi viikon perjantaina pidettävässä jatkokäsittelyssä. Tätäkin voidaan pitää osoituksena valmisteluistunnon tarpeettomuudesta. Kun syyttäjä ja puolustus ovat eri mieltä oikeudenkäynnin julkisuudesta, on selvää, etteivät he ole voineet  käsittelyn julkisuuden takia käsitellä istunnossa tarkemmin niitä syitä, joiden perusteella käsittelyä on vaadittu salaiseksi tai julkiseksi. Tältä kannalta nähtynä valmisteluistunnon pitäminen on ollut hölmö ratkaisu.

13. Syyttäjä vaati oikeudessa pääkäsittelyn ja todistusaineiston laajaa salaamista. Syyttäjän mukaan "nyt heillä on motiivi", mutta juuri motiivia koskevan näytön syyttäjä haluaa salata ja esittää sen pääkäsittelyssä yleisöltä suljetuin ovin. Syyttäjä vetosi vaatimuksensa tueksi siihen, että "asia on hyvin poikkeuksellinen". Uudessa materiaalissa tulee kuulemma esiin uusia seikkoja Anneli Auerin väitetystä saatanananpalvonnasta ja Auerin lasten kertomuksia. Ilmeisesti kysymys on siitä, että Auerin väitetään suunnitelleen miehensä surmaamista jo aikaisemmin sekä pahoinpidelleen lapsiaan. Tämä perustelu ei kuitenkaan ainakaan sellaisenaan riittäne aineiston ja pääkäsittelyn laajamittaiseen salaamiseen. Osa väitetystä saatananpalvontaa koskevasta todistusineistosta julkistettiin jo viime vuonna, jolloin juttu käväisi korkeimmassa oikeudessa asti. Oudoksuntaa on ehtinyt herättää myös syyttäjän vaatimus, jonka mukaan salaisiksi tulee julistaa myös todisteita koskevat todistusteemat eli ne seikat, joita kullakin todisteella on tarkoitus näyttää toteen.

14. Anneli Auerin puolustusasianajaja Juha Manner puolestaan vaatii valtaosaa uudesta aineistosta julkiseksi. Hänen mukaansa tietojen vain osittainen julkaiseminen sotii Auerin oikeusturvaa vastaan. Puolustusasianajajan näkemys, jonka mukaan todistusaineiston osittainen julkisuus olisi Auerin kannalta pahin vaihtoehto, on ymmärrettävä. Mannerin mukaan tapauksesta mediassa tähän mennessä annettu kuva on vääristynyt pitkälti juuri sen vuoksi, että ainoastaan osa asioista on päätynyt julkisuuteen ja osa ei. 

15. Minusta tämänkaltaisessa henkirikosjutussa todistusaineistoa ei ole syytä salata. Pääkäsittelyä ei tulisi julistaa salaiseksi muutoin kuin aivan välttämättömiltä osin eli esimerkiksi alaikäisten lasten kuulemisen osalta. Aineiston ja pääkäsittelyn salaaminen ei ole murhajutussa kenenkään etu. Aineisto olisi kuitenkin syytä pitää salassa pääkäsittelyyn asti. Tänään alkanut ja ensi viikolla jatkuva valmisteluistunto ja sen myötä todistusaineiston osittainen julkisuus ja laaja käsittely mediassa jo pari kuukautta ennen pääkäsittelyn aloittamista uhkaavat vaarantaa todistelun luotettavuuden.

16. Lehtitietojen mukaan käräjäoikeus kuulee ensi viikon istunnossa "julkisuusasiantuntijaa" eräiden jutussa esitettävien uusien videotallenteiden osalta. Mitähän mainitulla  asiantuntemuksella oikeastaan tarkoitetaan, lainopillista asiantuntemusta vai jonkin muun alan erityisasiantuntemusta?

17. Mutta hetkinen! Tästähän professorikopla Tuori, Mäenpää ja Ojanen saisi uuden aiheen herättää keskustelua "julkisen vallankäytön ulkoistamisesta". Onko nyt siis tuomioistuinkin ulkoistamassa tuomiovaltaansa asiantuntuntijoille ja vielä murhajutussa? Jos on on kyse lain soveltamisesta tai tulkinnasta, niin vallalla on  - ainakin pitäisi olla - periaate jura novit curia eli oikeuden tulee tuntea laki ja kyetä soveltamaan sitä viran puolesta ja omasta aloitteestaan. 

18. Näyttää siltä, että tämän uuden "Ulvila-kierroksen aikana" saamme tottua vielä vaikka minkälaisiin yllätyksiin! Onhan tässä todella aikoihin eletty, kun murhajutun käsittely aloitetaan internetissä suorana lähetetyllä valmisteluistunnolla, joka mahdollistaa todistelun uskottavuuden kannalta haitallisten mediakäräjien pitämisen paria kuukautta ennen pääkäsittelyn aloittamista. Lisäksi oikeudenkäyntiaineiston julkisuuden osalta oikeus on päättänyt kuulla asiantuntijaa, mikä on myös ennenkuulumatonta.  Mitähän sitten jatkossa seuraakaan? Ehkä oikeus päättää kuulla myös "todisteluasiantuntijaa",  kun se ryhtyy arvioimaan jutusssa puolin ja toisin esitettyä näyttöä? 24 kommenttia:

tuntematon kirjoitti...

Onko tässä ollenkaan mahdollista, että tämä laamanni olisi harkitsemistaan harkinnut ja tullut siihen lopputulokseen, ettei valmisteluistunnon julkisuudesta ole haitallisia seurauksia, päinvastoin. Saa proffat mutusteltavaa.

Päivittelyn sijasta minä olen tänään miettinyt tuota kahden syyttäjän päähänsä saamaa ajatusta todisteluteemojen salaamisesta. Ei ihan jokaisen päähän pälkähdä moinen.

Blogisti kirjoitti:
"Media ja sen välityksellä myös suuri yleisö pääsee kyllä aikanaan seuraamaan pääkäsittelyä, jossa oikeudenkäyntiaineisto vasta virallisesti esitetään ja otetaan vastaan."
Epäselväksi jäi paheksuuko blogisti liikkuvaa kuvaa myös jatkossa, suosien iltapäivälehdistön tarkoitushakuista ja voittoatavoittelevaa uutisointia.

(Mielipiteenhän voi periaatteessa esittää myös etukäteen.)

Anonyymi kirjoitti...

Oliko tämä puheenjohtaja se sama mies, joka hoiti Riihisäätiön jutun vähän kyseenalaisella tavalla? Mikään näyttö, joka pakottaa ajattelemaan, ei ole riittävä.

Anonyymi kirjoitti...

Syyttäjä nimenomaan pyrkii käynnistämään "mediakäräjät", sillä se uskoo niiden auttavan asiaansa. Usean kuukauden saatananpalvonta-asioiden ruotiminen saa Auerin näyttämään varsin syylliseltä.

Poliisi/syyttäjä ovat tottuneet käytttämään julkisuutta hyväkseen - esim. luottamuksellisten materiaalien vuodot sopivissa tilanteissa ovat toimineet hyvin tähän asti.

Syyttäjän tavoite on, että vain osa materiaalista julkaistaan, koska se on Auerille epäedullista ja heille edullista.

Nykyisen näytön perusteella on aika selvää, että Auer on syyllinen, mutta se on toinen juttu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Epäselväksi jäi paheksuuko blogisti liikkuvaa kuvaa myös jatkossa, suosien iltapäivälehdistön tarkoitushakuista ja voittoatavoittelevaa uutisointia".

Blogisti on puoltanut jo 90-luvulla merkittävien rikosjuttujen osittaista suoraa televisiointia. Esim. todistelua ei voida televisioida kokonaisuudessaan, mutta asianosaisten alku- ja loppupuheenvuorot kyllä. Kyse on sillon pääkäsittelyn lähettämisestä, valmistelu on kokonaan toinen juttua.

Nyt Porin/Satakunnan käräjäoikeus näyttää valinneen toisen kannan: Valmisteluistunto näytetään suorana internetissä, mutta pääkäsittely tullaan mahdollisesti julistamaan suurimmaksi osaksi salaiseksi, eli yleisöllä ei ole edes paikan päällä mahdollisuutta seurata jutun käsittelyä! Nurinkurista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymi kysyi:

"Oliko tämä puheenjohtaja se sama mies, joka hoiti Riihisäätiön jutun vähän kyseenalaisella tavalla?"

Kyllä, sama tuomari näyttää olevan. Oulun käräjäoikeuden Riihisäätiön jutussa antamasta täysin vapauttavasta tuomiosta ei jäänyt muutoksenhaussa (HO ja KKO) "kiveä kiven päälle", sillä tuomio muuttui ylemmissä asteissa totaalisesti. Olen kertonut Riihisäätiön jutun tuomiosta ja jutun kummallissta vaiheista blogissa nro 600/30.5.2012.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä jutussa olisi nyt kaikkien, niin syyttäjän kuin puolustajankin syytä pitää pää kylmänä. Jutun ympärille on kertynyt niin paljon ylimääräistä tauhkaa, että sinänsä varsin yksinkertainen tapahtumainkulku uhkaa jäädä sen jalkoihin.

Pariskunta on käymässä nukkumaan ilmeisen huonoissa tunnelmissa. Jossain vaiheessa kuvaan mukaan tulee puukko, ja toinen pääsee hengestään. Henkiinjäänyt kertoo tarinan salaperäisestä huppumiehestä. Poliisi nielaisee uskomattoman tarinan mukisematta, eikä vaivaudu tutkimaan henkiinjääneen mahdollista osallisuutta tekoon.

Superlatiiveista ei tahdo tulla loppua, kun jutun erikoisuutta kuvaillaan. Minun on vaikea nähdä tuossa mitään erityistä. Ja jos juttuun liittyy lasten hyväksikäyttöä (siitähän taitaa olla jo tuomio), niin eipähä - valitettavasti - taida olla ensimmäinen eikä viimeinen perhe, jossa tällaista esiintyy.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä jutussa on perin merkillisiä käänteitä riihen puinti ja heinänteko on sentään puuhastelua tähän rikokseen verrattuna.
Rikoksen uhrin asemasta tai oikeuksista ei oikeuslaitos sen enempää kuin syyttäjäkään ole kiinnostunut.
Tärkeintä on puolustuksen siis epäillyn asema. Sanokoonpa oikeus tai vähemmän oppineet, mitä haluaa, niin tämä juttu tulee ravistelemaan suomalaisen oikeusvaltion uskottavuutta.
Onko tässäkin, niin paljon salattavaa, että tarvitaan näytös oikeudenkäynti.

Seppo Isotalo kirjoitti...

Professori Virolainen väittää, että valmistelu olisi nähtävissä intentissä. Minä löydän vain seuraavan kirjallisen tiedon

Satakunnan käräjäoikeus julkisti iltapäivällä Ulvilan murhan uuden syytekirjelmän, josta selviää käräjäoikeudessa esitettävä uusi todistelu pääpiirteittäin. Ainoastaan sen tärkeimpään osaan, lasten kertomuksiin, liittyviä todisteluteemoja on salattu.

Tämä salaaminen ei voi koskea syytettyä itseään. Joten ainakin osa valmistelusta tapahtuu suljetuin ovin.

Media ryntäilee valmisteluistunton, mutta ei julksita sitä, mikä on tiedossa jo vuoden ajan kun KKOn papereista. Turun hovioikeuden salaisessa jutussa käsiteltiin lasten todistelua Ulvilan surmassa ja se on luettavissa kahdessa lehdessä, mistä Helsingin poliis tekee ennakkotutkimusta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Huomasin eilen aamulla MTV3:n sivuilla maininnan ja linnkiyhteyden, jonka mukaan MTV3 "seuraa valmisteluistuntoa suorana" tms. En jäänyt katsomaan tuota lähetystä enkä tiedä, kuinka paljon istunnosta sitten loppujen lopuksi näytettiin.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs se on, jos Auer tuomitaan murhasta elinkautiseen ja hänellä on ennestään päällä seitsemän vuoden tuomio lasten hyväksikäytöstä. Otetaanko tuosta toisesta tuomiosta istuttu aika huomioon, kun Auer vapautetaan elinkautisesta? Eli jos A on toista tuomiota istunut 3 vuotta, niin onko elinkautinen n. 12 v miinus 3 v = n. 9 vuotta? Vai alkaako elinkautistuomiosta n. 12 vuotta, jolloin nykyinen sisältyy siihen? Vai tuleeko elinkautinen (n. 12 v) päälle, kun nykyinen tuomio on suoritettu loppuun?

Anonyymi kirjoitti...

Mielestäni valmisteluistunto ei ollut turha.
KO varmisti että molemmilla, syyttäjillä ja puolustuksella on sama tieto todistelusta.
Edellisellä kerralla ilmeisesti näin ei ollut.
Tahtoisin mielipiteesi,kenen etua salailu tässä tapauksessa palvelisi ?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Toki syyttäjällä ja puolustuksella on ollut jo valmisteluistuntoa edeltäneen kirjallisen valmistelun perusteella "sama tieto todistelusta"!

Syyttäjän todisteet on mainittu uudessa syytekirjelmässä tai aiemmin esitetyn syytekirjelmän tarkistuksessa ja puolustuksen todisteet puolestaan syyttäjän kirjelmän johdosta annetussa vastauksessa.

En ole toki puhunut tai kannattanut minkäänlaista "salailua"! Olen päin vastoin kannattanut puolustuksen näkemystä siitä, että pääkäsittelyn tulee olla julkinen.

Anonyymi ei näytä ymmärtävän, mikä ero on valmistelulla ja pääkäsittelyllä ja mikä valmisteluistunnolla ja pääkäsittelyllä.

Skorpioni kirjoitti...

Tämä Auerin juttu näyttää todella olevan olevan havaintoesitys siitä, miten meidän oikeuslaitos toimii! Blogisti on täysin oikeassa näkemyksissään valmisteluistunnon järjestämisestä.
Tässä jutussa on kehnohko syyttäjä, joka "arvelee" nyt teon motiivin merkitystä, mutta ei suostu kertomaan, mistä on oikein kysymys. Miksi herran tähden syyttäjä yleensä on tiedottavinaan, kun hän todellisuudessa puhuu vain arvoituksellisesti, että nyt jutulla uusi motiivi.

Eikö motiivi olisi pitänyt selvittää jo ensimmäisessä käsittelyssä, eikä kuten iltapäivälehti arvelee, että rouva Auer itse olisi jossakin lausunnossaan tullut paljastaneeksi "vahingossa" teon motiivin.

Heikko on juttu näytöltään, mutta ihmeellinen on rouva Auerin asenne ja ilmeet kun hän "muina tyttöinä" marssii aina oikeuden eteen.Vaikuttaa siltä, että Auer on "laitostunut".

Eikö syyttäjä ymmärrä vedota motiivina siihen, ettei "normaali " ihminen ole niin tyyni ja rauhallinen kuin rouva Auer ja se paljastaa, että hän saattaisi olla tekijä.

Puolustus taas ilmiselvästi nauttii syyttäjän "pihalla olosta" ja mikäs on nauttiessa kun päämies on tyyni kuin viilipytty. Onpa juttu.

Ehtiikö rouva Auer istua elinkautisen tutkintavankeudessa ennen kuin juttu on loppuun käsitelty.

Toisaalta paineet tuomion antamiseen kasvavat, jos rouva Auer on ehtinyt "istua" jo esimerkiksi viisi vuotta tutkintavankeudessa. Tällöin oikeuden on ainakin pieni "pakko" tuomita Auer. Näin veikkaan tapahtuvan!

Anonyymi kirjoitti...

Jos minä olisin Anneli Auer, en minäkään ruokkisi juorulehtien loputonta nälkää antamalla itsestäni muuta kuin yhden ilmeen. Mikä ihmeen velvollisuus hänellä on näyttää kaikki tunteensa ihmisille, joilla useimmilla on valmis ennakkoasenne.

Anonyymi kirjoitti...

Onko Ulvila-jutun oikeudenkäynti käräjäoikeudessa todellakaan riittävän ammattitaidon omaavien oikeuden jäsenten ja erityisesti puheenjohtajan käsissä?

Käräjäoikeuden laamannien nimityksissä on painanut nykyisin selvästi eniten virkaan nimitettyjen hallinnollinen kokemus ja taito, ei juuri lainkaan lainkäyttö eli siis juttujen istumisessa ja ratkaisemisessa osoitettu ammattitaito.

Miksi siis käräjäoikeuden lamannin pitää ängetä itsensä merkittävän ja vaikean rikosjutun puheenjohtajaksi, eikö homma ja prosessi olisi pitänyt antaa kunnon ammattituomarin johdettavaksi? Jos sellaisia nyt käräjäoikeudesta edes löytyy.

Pahalta näyttää, jos ja kun oikeus tarvitsee oikeuden ulkopuolista asiantuntija-apua jo yksinomaan oikeudenkäyntiaineiston julkisuuskysymysten selvittämistä varten!

Anonyymi kirjoitti...

"Eikö syyttäjä ymmärrä vedota motiivina siihen, ettei "normaali " ihminen ole niin tyyni ja rauhallinen kuin rouva Auer ja se paljastaa, että hän saattaisi olla tekijä".

Näin kirjoitteli Skorpioni. Olipa tuokin "oiva keksintö" kerrassaan. Jos sen mukaan elettäisiin, niin silloin syyttäjälle riittäisi kai syytteen läpimenoon, että hän marssittaisi Annelin uudestaan ja uudestaan oikeuteen ja kiekaisisi aina "näytöksi", että katsokaapa nyt tuota syytettyä, "sehän näyttääkin ihan syylliseltä ja murhanaiselta"!

Skorpionilta näyttää jääneen huomioimatta täysin se vaihtoehto, että Auerin tyyneys ja viilipyttymäisyys on päin vastoin osoitus hänen syyttömyydestään. Hän on varma, että oikeus voittaa ja hän saa vapauttavan tuomion.

Siru Pola kirjoitti...

Hellejakso harhautti ihmiset luulemaan, että Suomessa on jo kesä. Totuus paljastui kuitenkin vasta tänään, kun Eino Grön ilmestyi kertomaan kuulumisiaan televisioon.

Anonyymi kirjoitti...

"sopia ja päättää pääkäsittelyn aikataulusta ja muista pääkäsittelyä koskevista käytännöllisistä toimenpiteistä. Nämä asiat eivät välttämättä edellytä valmisteluistunnon toimittamista."

Kyllä isoissa jutuissa istunto on tarpeen aikataulunkin sopimiseksi, jotta todistajat voidaan keskustelen "kellottaa". Jos se tehtäisiin kirjelmiä vaihtaen aikaa menisi enemmän.

Talousrikoksissa taas valmistelu voi olla tarpeen riitaisten ja riitakysymysten täsmentämiseksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heh, todistajien "kellottamiseksi" asianosaisten ja heidän edustajiensa ja avustajiensa ei toki tarvitse raahautua - tai raahata vankilasta - valmisteluistuntoon, vaan aikatauluista voidaan näiltäkin osin sopia ja päättää oikeuden puheenjohtajan ja parttien kesken vaikkapa puhelimitse!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vai oli Floridassa talvehtinut Grönin Eikka vasta nyt tuotu aamutv:n studioon kertomaan kuulumisiaan ja muistelemaan a) Reposaarta, b) TUL:n painimestaruutta 50-luvulla, c) vuotta 1977, jolloin hän lopetti dokaamisen kertaheitolla, d) tasoitustaan golfissa ja e) kesän keikkaohjelmistosta! Minä missasin tuon, mutta pitää ehdottomasti katsoa Eikan haastattelu Yle-Areenasta!

Grönin Eikan juttutuokiosta ja kuulumisten kertomisesta on jo muodostunut kesänavauksen traditio! Sitä on tullut telkusta jo ainakin 10-15 vuotena peräkkäin. Eikan jutustelu on verrattavissa Taata Sillanpään jouluaaton pakinointiin radiossa joskus 50- 60 -luvulla. Jollei joulu ollut mitään ilman Taatan radiopakinaan, niin kesän avaus ja juhannus puolestaan ei tunnu miltään ilman Eino Grönin tv-haastattelua! Kyllä jämpti on näin!

Anonyymi kirjoitti...

Pääosa todistajista on kuultu aikaisemmin niin moneen kertaan, että jokaisen kohdalla on selvitettävissä ajan tarve/todistaja. Ainakaan "kellottaminen" ei ole peruste valmistelulle.

Anonyymi kirjoitti...

Niinpä. Ei syyttäjää, asianomistajaa ja syytettyä vankilasta sekä näiden avustajia ja edustajia tarvitse suinkaan kutsua oikeuteen ja valmisteluistuntoon keskustelemaan 30-40 toimittajan ja valokuuvaajien seuraamaana keskustelemaan ja sooimaan siitä, minä päivänä ja kollonlyömämä todistaja Möttösen ja parinkymmenen muun todistajan on tultava parin kuukauden päästä pääkäsittelyyn kertomaaan oman stoorinsa!
Oikeudelta näyttää tarvittavan tiedon ja taidon lisäksi puuttuvan myös mielikuvitusta sen suhteen, miten vamistelu voitaisiin joustavasti ja ripeästi hoitaa.

Anonyymi kirjoitti...

Blogistilta jäi ehkä huomaamatta, että Reijo Taipale antoi - yksinoikeudella Iltalehdessä - jo pari viikkoa sitten haastattelun, jossa kaytiin läpi tärkeimmät: kesällä taas keikkaillaan, on kiva laulaa Satumaata aina vaan uudestaan ja kupittelu loppui jo kolme vuotta sitten

Onko Reiska nyt viemässä Empulta paalupaikan kesänavaajana?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Reiskassa ei ole sama hohtoa kuin Eikassa, joka talvehtii muuttolinnun tavoin etelässä (Floridassa) ja palaa aina suven koittaessa takaisin kotomaahan kertoen ihmellisiä tarinoitaan dokaamisen lopettamisesta jo 35 vuotta sitten, TUL:n painimestaruudesta ja ties mistä. Tosin nämä jutut on kuultu ja nähty aamutv:ssä jo kymmeniä kertoja 20 vuoden aikana, mutta aina niitä vain sydän pamppaillen uudelleen odottaa!