tiistai 7. huhtikuuta 2009

88. Halla-ahon syyte

Apuuva....fatwa on jo täällä!

1. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske nosti 27.3.2009 syytteen perussuomalaisten listoilta viime lokakuun kunnallisvaaleissa Helsingin kaupunginvaltuustoon valittua tohtori Jussi Halla-ahoa vastaan uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Syyteasian esitteli Kalskeelle valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski, ei siis rasistisiin rikosasioihin erikoistunut valtionsyyttäjä Mika Illman. Syytepaperiin ei otettu Illmanin nimeä luultavasti siksi, että Halla-aho on kirjoituksissaan arvostellut Mika Illmania kärkevästi. VKSV:ssa ehkä pelättiin, että Halla-aho voisi väittää Illmanin toimivan ikään kuin kostoksi ja tulleen siten jääviksi asiassa. Syytettä määrättiin ajamaan kihlakunnansyyttäjä Simo Kolehmainen ja syytejuttu tulee esille Helsingin käräjäoikeudessa, istuntopäivää ei vielä tiedetä.

2. VKSV ei selvästikään halua tehdä oikeusprosessista mitään spektaakkelia tai vuosisadan oikeusjuttua, vaan toimii "ei ny tehrä tästä mitään isoo numeroo" -periaatteella: Halla-ahoa kuulusteltiin esitutkinnassa ainoastaan sähköpostin välityksellä eikä H. siten ollut esitutkinnassa lainkaan "nokikkain" kuulustelijana toimineen rikosylikonstaapeli Jouni Niskasen kanssa; esitutkinta oli hyvin suppea, sillä siinä otettiin esiin vain 10-15 Halla-ahon blogissa julkaistua kirjoitusta, vaikka niitä on julkaistu yli 200; syyte perustettiin vain yhdessä blogissa esitettyyn kahteen virkkeeseen; VKSV ei halua esiintyä oikeudessa, vaan antoi syytteen ajamisen paikallissyyttäjälle jne. VKSV haluaa näköjään päästä jutusta mahdollisimman suppealla aineistolla ja käräjäoikeudessa ainoastaan yhden päivän kestävällä pääkäsittelyllä.

3. Syytemääräyksen mukaan Jussi Halla-aho on 3.6.2008 Helsingissä laatinut ja internetissä toimittanut yleisön saataville kirjoituksen, jossa a) islam ja sen pyhät instituutiot (profeetta Muhammed) yhdistettiin pedofiliaan ja jossa b) esitettiin, että ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on erään kansanryhmän (somalit) kansallinen ja geneettinen erityispiirre. Syytemäärähyksen mukaan a) kohdassa mainittu teko toteuttaa rikoslain (RL) 17 luvun 10 §:n 1-kohdassa kriminalisoidun uskonrauhan rikkomisen ja b) kohdassa mainittu teko puolestaan RL 11 luvun 10 §:ssä kriminalisoidun kiihottamisen kansanryhmää vastaan.

4. Esitutkinnan kohteena olivat internetissä www.halla-aho/scripta -sivustolla olevassa "Kirjoituksia uppoavasta lännestä" -nimisessä blogissa ajalla 25.10.2004 - 8.1.2009 julkaistut Halla-ahon kirjoitukset; blogissa on sanottuna aikana julkaistu 208 kirjoitusta. Syytteeseen johtaneet kaksi lausumaa sisältyvät kumpikin 3.6.2008 julkaistuun kirjoitukseen, jonka otsikkona on "Muutama täkyjä Illmanin Mikalle." Jussi Halla-aho on selostanut poliisin suorittamia kuulusteluja blogissan. Niistä ilmenee, että Halla-ahoa on kuulustelu sähköpostitse kolme kertaa.

5. Syytteeseen johtaneessa kirjoituksessa "Muutama täky Illmanin Mikalle" esitettyyn kahteen väitteeseen kuulustelija on puuttunut ainoastaan kerran eli 14.1.-09 pidetyssä kuulustelussa siteeraamalla Halla-ahon kyseiset väitteet ja esittämällä sen jälkeen Halla-aholle saman kysymyksen, jonka hän tehnyt muidenkin tarkastelun kohteeksi otettujen kirjoitusten osalta: "Kiihottaako tämä teksti mielestäsi ihmisiä muslimeja ja somaleja vastaan"? - Kuulustelussa ei käsitelty profeetta Muhammedia koskevaa lausumaa tai muistakaan kirjoituksista esille otettuja kohtia epäiltynä uskonrauhan rikkomisena.

6. Halla-aho on vastannut poliisin kysymykseen kieltävästi ja perustellut vastaustaan lyhyesti muutamalla rivillä mm. siten, ettei hän ole esittänyt sanottuja väiteitään tosiasioina tai edes omina mielipiteinään. Kirjoituksessa oli H:n mukaan vain pohdittu sitä, millaiset yleistävät ja loukkaavat lauseet yleisesti koetaan sopiviksi ja millaisia ei. Poliisin esille ottamissa lauseissa, jota siis riittivät syytteen nostamiseen, on H:n mukaan tarjottu esimerkkejä sellaisista väittämistä, joita ei pidetä sopivina, vaikka ne perusteltaisiin. Niitä on verrattu vastaavaan, suomalaisia koskevaan yleistävään väittämään, jota pidetään sopivana.

7. Poliisin ja Halla-ahon "dialogi" ei edennyt tämän pidemmälle; näin merkittävässä asiassa olisi toki pitänyt pitää kunnon kuulustelu. Halla-aho ei tässä kohdin nimenomaan väittänyt poliisille, että hänen tarkoituksenaan olisi paljastaa julkisen sanan ja syyttäjäviranomaisten harrastama "kaksoisstandardi", vaikka ilmeisesti tätä hän on em. mainitulla kuulustelulausumillaan tarkoittanut. Syytteen saatuaan Halla-aho on selittänyt, että hänen sanotun kirjoituksensa (3.6.-08) kohteena olivat julkinen sana ja ennen kaikkea syyttäjäviranomaiset, kuten kirjoituksen otsikostakin voidaan päätellä (kirjoitus "Syytteestä lyhyesti" 27.3.-09). H:n mukaan hänen kirjoituksensa aiheena eivät edes olleet somalit tai Mohammed, vaan se, että Suomessa eri ihmisryhmät nauttivat eriasteista viranomaissuojelua. Väitteet islamin pedofiilisestä luonteesta ja somalien geneettisistä erityispiirteistä olivat H:n mukaan vain instrumentteja, joilla hän oli aihetta lähestynyt.

8. Halla-ahon kuulustelussa esittämät selitykset siitä, että väitteissä olisi ollut kyse vain instrumenteista, eivät kuitenkaan vakuuttaneet syyttäjiä. Syytemääräyksessä näet todetaan, että H. ei ole pyrkinyt esittämään vilpitöntä kritiikkiä islamin uskontoon joskus liitettyjä epäkohtia kohtaan. Syyttäjien mukaan esimerkiksi kriittiset näkökohdat tyttöjen ja naisten "verraten heikosta asemasta eräissä islamilaismaissa" nauttivat tyypillisesti sananvapauden suojaa, vaikka ne samalla voivat loukata joidenkin muslimien uskonnollisia tunteita.

9. Syyttäjät ja Halla-aho näyttävät puhuvan ikään kuin toistensa ohi ja eri asioista. Syytemääräyksessä ei ole otettu kantaa H:n väitteeseen siitä, että hän olisi tähdännyt väitteillään syyttäjä- ja muiden viranomaisten arvosteluun. Halla-aho puolestaan ei ole poliisikuulustelussa suoranaisesti perustellut väitteitään siltä kannalta, että hän olisi tarkoittanut kritisoida naisten asemaa muslimimaissa. H. on kuitenkin eräissä muissa kirjoituksissaan, jotka ovat nekin olleet poliisin ja syyttäjien syynättävinä, kritisoinut islamia juuri naisten ja tyttöjen heikon aseman johdosta. Näin esimerkiksi kirjoituksessa "Muhamettilaisten musta aukko" (10.5-2005). Kun myös vm. kirjoitus sisältyy esitutkinta-aineistoon ja H. on kommentoinut sitä poliisikuulustelussa paljon laajemmin kuin syytteeseen johtanutta kirjoitustaan, on hieman outoa, että VKSV, jota lain mukaan velvoittaa objektiivisuusperiaate, on sivuuttanut tuon kirjoituksen kokonaan. Mainitusta kirjoituksesta 10.5.-05 voidaan ehkä löytää VKSV:n kaipaamat "vilpittömät" perusteet, joilla Halla-aho on kritisoinut islamia naisten heikon aseman takia.

10. VKSV:n painottaa syytemääräyksessä sitä, että islamin pedofiililuonnetta koskeva väite on sanamuodoltaan selkeä ja se esitetään kirjoituksessa korostetulla kirjoitustyylillä (lihavoituna) kahteen kertaan, ja että Halla-aho on itsekin myöntänyt, että väitteen sisältö loukkaa muslimien uskonnollisia tuntoja. Syyttäjistön mielestä väite tosiasiallisesti ilmentää sellaista loukkaustarkoitusta, jota RL 17:10:n 1-kohdassa edellytetään.

11. Somaleja koskevan väitteen ("Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre") osalta VKSV toteaa Halla-ahon tosin sanoneen, etteivät kaikki somalit ryöstä tai loisi verovaroilla ja ettei hän käsittele sanotun väitteen sisältöä faktana. Toisaalta lausuma on sanamuodoltaan selkeä ja se esitetään korostetusti tummennetuilla kirjasimilla, todetaan syytemääräyksessä. (Myös tämä väite esitetään samassa kirjoituksessa kahteen kertaan). Lausuma sisältää VKSV:n mukaan asiallisesti ottaen väitteen somalien ryhmään kuuluvien ihmisten luonteenomaisesta ala-arvoisuudesta muihin ihmisiin nähden. Syyttäjien mielestä H:n syrjivä ja vahvasti yleistävä väite on sanottua ihmisryhmää solvaava ja panetteleva, koska siinä kerrotuin tavoin kuvataan kokonaiseen kansanryhmään kuuluvat ihmiset rikollisina ja yhteiskunnan loisina. Lausunto loukkaa siten näiden ihmisten ihmisarvoa ja täyttää RL 11 luvun 10 §:ssä säädetyn kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön.

12. Halla-aho on kiistänyt syytökset ja vetoaa kirjoituksensa tarkoitukseen kritisoida eri ihmisryhmien suojelussa ilmenevää viranomaisten kaksinaamaisuutta ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista menettelyä ("kaksoisstandardi"). H:n mukaan joistakin ihmisryhmistä saa syyttäjäviranomaisten mukaan esittää törkeitä ja loukkaavia väitteitä, kun taas joistakin toisista ei saa. Islamia koskevan väitteensä osalta Halla-aholla ei ole ollut esittää mitään konkreettista vertailukohtaa, vaan hän vetoaa kirjoituksessaan 3.6.-08 vain yleisesti siihen, että Suomessa saa vapaasti valitsemallaan tavalla pilkata Jumalaa ja Jeesusta. Somaleja koskevan väitteensä tueksi H:lla esittää yhden vertailukohdan, eli Kaleva.plus-lehden pääkirjoituksesta 20.5.2008 löytämänsä yhden lauseen. Sen mukaan humalassa (oikeastaan "päissään") tappaminen on "suomalaisten kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre." Kalevan pääkirjoituksesta kanneltiin Julkisen Sanan Neuvostoon (JSN), joka ei ottanut kantelua asiallisesti tutkittavaksi. Kirjoituksesta tehtiin myös rikosilmoitus, mutta sen johdosta ei käynnistetty esitutkintaa.

13. Halla-ahon vertailukohdiksi ottamat seikat eivät ole kovin vakuuttavia. Jumalan ja Jeesuksen sallitusta pilkkaamisesta hän ei esitä yhtään esimerkkiä - en ole toki lukenut läheskään kaikkia Halla-ahon kirjoituksia - ja somaliväitteen osalta vertailukohta jää yhden irrallisen, lehtikirjoituksessa esitetyn lauseen varaan. Onko sitä paitsi relevanttia tai oikeutettua kutsua kaikkia suomalaisia (Suomen kansaa) "ihmisryhmäksi" ja verrata heitä tässä mielessä yhteen Suomessa asuvaan vähemmistöryhmään eli tässä tapauksessa somaleihin? Asia voisi olla toinen, jos Kalevan pääkirjoituksessa olisi väitetty, että päissään tappaminen on "suomalaisten, erityisesti pohjalaisten (tai lappalaisten taikka savolaisten jne.) heimollinen," ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.

14. Kontekstista irrotettuna Halla-ahon molemmat väitteet vaikuttavat tympeiltä, mauttomilta, loukkaavilta ja jopa shokeeraavilta. Halla-aho on itsekin myöntänyt, että väitteet ovat sellaisinaan muslimeja ja somaleja loukkaavia ja että väitteet eivät pidä välttämättä paikkansa ja etteei hän ole esittänyt niitä faktoina. Voidaan perustellusti kysyä, miksi ihmeessä Halla-aho on sitten mennyt esittämään tuollaisia väitteitä, jos hänellä ei ole ollut loukkaamistarkoitusta, mutta hän on käsittänyt ja ollut varma, että väitteet voivat siitä huolimatta loukata? Miksi hänen on pitänyt esittää väitteensä vieläpä kahteen kertaan samassa kirjoituksessa ja varmuuden vuoksi vielä muusta tekstistä selvästi erottuvalla tavalla? Eikö islamin uskonnon ja somalien menettelyn kritisoimiseksi olisi riittänyt hillitympienkin esimerkkien ja väitteiden esittäminen?

15. Vaikka asiantuntijat, blogistit ja kommentaattorit ymmärtäisivät, että Halla-aho on esittänyt väitteensä tosiasiallisesti viranomaiskäytännön kaksinaamaisuuden osoittamiseksi, eivät suuri yleisö, tavalliset ihmiset ja erityisesti Suomessa asuvat muslimit ja somalit ole välttämättä tätä ymmärtäneet. Tämän Halla-aho on tekstinsä kirjoittaessaan varmaan käsittänyt tai hänen olisi ainakin pitänyt tämä asia käsittää. Onko väitteiden esittäminen tästä huolimatta sananvapauden nimissä sallittua?

16. Pyhittääkö Halla-ahon "jalo" tarkoitus osoittaa viranomaistoiminnan "kaksoisstandardi" keinot, eli saako hän mennä rangaistuksetta sananvapauden nimissä lausumaan kirjoituksessaan jostakin uskonnosta ja tietystä ihmisryhmästä miten törkeitä ja loukkaavia herjauksia tahansa, jos niiden tarkoituksena ei itse asiassa ole loukata vaan ainoastaan käsitellä H:n toteamin tavoin hänen esille nostamaansa "suurta kysymystä" siitä, miksi sanotunlaisia törkeyksiä saa lausua rangaistuksetta ja ilman syytettä yhdestä uskonnosta (kristinuskosta) tai yksistä kansanryhmistä (suomalaisista), mutta ei toisista uskonnoista (esimerkiksi islamista) tai kansanryhmistä (esimerkiksi somaleista).

17. VKSV:n mielestä Halla-ahon törkeiden loukkausten esittämistä ei voida perustella sananvapaudella. Syytemääräyksessä on kuitenkin ohitettu kokonaan Halla-ahon motiivi, jolla hän on väitteiden esittämistä perustellut. Pro et contra -tyyppinen tarkastelu puuttuu syytteestä, vaikka syyttäjiä lain mukaan velvoittaa edellä mainittu objektiviteettiperiaate. Syytemääräyksen selostavassa osassa tosin mainitaan lyhyesti Halla-ahon kiistämisen perusteet, mutta asian arviointia koskevassa osassa Halla-ahon esittämään motiiviin ei oteta kantaa.

18. Tilanne on siis se, että Halla-aho on kiistänyt syyllistyneensä rangaistavaan tekoon ja esittänyt selityksen, minkä vuoksi hän oli käyttänyt 3.6.-08 blogissaan sinänsä loukkaavia ja törkeitä väitteitä. Halla-aholla on ollut väitteiden esittämistä koskeva selitystaakka ja sen hän on selvittänyt, oltakoonpa selityksen painavuudesta mitä mieltä tahansa. Ratkaisevaa on, että syyttäjällä on todistustaakka myös siitä, että Halla-ahon väitteet on tehty loukkaamistarkoituksessa, eli pedofiiliväitteellä on ollut tarkoitus loukata muslimien pyhänä pitämää profeetta Muhammedia ja somaleita koskevalla väitteellä on ollut tarkoitus loukata somaleja ja kiihottaa mielipiteitä sanottua kansanryhmä vastaan. Syyttäjien on pyrittävä saamaan tuomioistuin vakuuttuneeksi sanotusta erityisestä loukkaamistarkoituksesta.

19. Kummankin ratkaisuvaihtoehdon eli syytteen hyväksyvän tai sen hylkäävän ratkaisun osalta voidaan esittää näkökohtia pro et contra, eikä lopputuloksen ennustaminen ole helppo tehtävä tässä hyvin arvostuksenvaraisessa asiassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan sananvapaus oikeuttaa myös kriittisten ja jopa loukkaavien ja shokeeraavien mielipiteiden esittämiseen, joten myös uskonrauhan rikkomista ja kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevia rangaistussäännöksiä on tulkittava suppeasti, jos asianomaiselle menettelylle voidaan osoittaa olevan sananvapauteen liittyviä perusteita.

20. Sananvapauteen kuuluu oikeus mm. viranomaisten, kuten esimerkiksi juuri poliisi- ja syyttäjäviranomaisten toiminnan kritisointiin, ja tässä tarkoituksessa Halla-aho väittää toimineensa. VKSV kuitenkin näkee hänen toimineen yksinomaan islamin uskonnon ja somaleiden ihmisarvon loukkaamistarkoituksessa, koska Halla-aho ei ole esittänyt "vilpittömiä" perusteita kritiikilleen. Mutta Halo-ahon tarkoituksena ei ole, ainakaan hänen omien sanojensa mukaan, kritisoida väitteillään islamia tai somaleja, vaan ainoastaan viranomaisten menettelyä, vaikka hänen väitteensä voidaankin H:n mukaan kokea asiayhteydestä irrotettuina loukkaaviksi. - Jaa-a, tässäpä ongelma - tuomioistuimen tehtävä ei tule olemaan todellakaan helppo eikä kadehdittava!

21. Vertailun vuoksi on syytä todeta, että kolme vuotta sitten eli vuonna 2006 silloinen vähemmistövaltuutettu ja nykyinen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki poliisille tutkintapyynnön siitä, että eräät Suomen Sisu ry:n jäsenet olivat julkaisseet verkkosivuillaan aikaisemmin 30.9.2005 tanskalaisessa Jyllands-Posteninissa julkaistuja Muhammed-pilakuvia; tanskalaislehden julkaisemista pilakuvista nousi maailmanlaajuinen kansainvälinen kohu. KRP tutki asian ja toimitti aineiston VKSV:lle syyteharkintaa varten.

22. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske teki 1.6.2008 pilakuva-asiassa valtionsyyttäjä Mika Illmanin esittelystä syyttämättäjättämispäätöksen. Kalske totesi, professori Jaakko Hämeen-Anttilan antamaan asiantuntijalausuntoon viitaten, että pilakuvien esittäminen syytepäätöksessä lähemmin kerrotulla tavalla oli ollut islamin uskonnon kannalta erittäin loukkaavaa. Kalske päätyi kuitenkin siihen, että RL 17 luvun 10 §:n 1-kohdan uskonrauhan rikkomista koskevan tunnusmerkitön edellyttämä erityinen loukkaamistarkoitus oli jäänyt pilakuva-asiassa täyttymättä. "Epäiltyjen toiminnan nimenomaisena tarkoituksena ei voida pitää säännöksen suojelukohteena olevien ihmisten uskonnollisten tunteiden loukkaamista. Päinvastoin pidän uskottavana, että epäiltyjen nimenomaisena tarkoituksena on ollut eräänlaisen, julkiseen valtaan kohdistetun vastalauseen esittäminen," totesi Kalske päätöksessään. Sanottuun käsitykseen viittasi Kalskeen mukaan myös kuvien yhteydessä ollut teksti. Se, että epäiltyjen on pitänyt ymmärtää, että Suomessa oleskelevat muslimit loukkaantuvat kuvien julkaisemisesta, ei ollut Kalskeen mukaan ristiriidassa edellä lausutun kannan kanssa. Tällainen tietämys ei nimittäin riitä täyttämään arvioinnin kohteena olevan tunnusmerkistön edellyttämää erityistä loukkaamistarkoitusta koskevaa edellytystä, todetaan syyttämättäjättämispäätöksessä. - Suomen Sisu ry:hyn kuluneiden epäiltyjen nimenomaisena tarkoituksena oli heidän kertomustensa mukaan halu kokeilla sananvapauden rajoja.

23. Myös Jussi Halla-ahon "täkykirjoituksen" ilmeisenä tarkoituksena on ollut kokeilla sananvapauden rajoja. Nyt VKSV on kuitenkin ottanut toisenlaisen kannan, vaikka Halla-ahon tekstit eivät ole varmaankaan loukanneet Suomessa asuvien muslimien uskonnollisia tuntoja Muhammed-pilakuvia enemmän. Päinvastoin, sillä kuten professori Hämeen-Anttilan lausunnossa todetaan, profeetta M:n kuvallista esittämistä pidetään islamin uskonnossa jo sinänsä sopimattomana. Hämeen-Anttilan mukaan kyseisten pilakuvien esittäminen oli muslimien kannalta erittäin loukkaavaa, koska osassa kuvista Muhammed yhdistettiin väkivaltaan, terrorismiin ja naisten alistamiseen.

24. Jorma Kalskeen mukaan Muhammed-pilakuvien julkaisemisen ei siis voitu katsoa tapahtuneen erityisessä loukkaamistarkoituksessa, mutta Halla-ahon tapauksessa hän on toisella kannalla, kun on kyse H:n kahdesta irrallisesta, muusta tekstistä irrotetusta lauseesta. Itse en näkisi näiden kahden tapauksen välillä juuri mitään eroa. Siksi Kalskeen olisi tullut perustella, miten Halla-ahon tapaus eroa aikaisemmasta tapauksesta, jossa syyte jätettiin nostamatta erityisen loukkaamistarkoituksen puuttumisen johdosta. Mitään perusteluja ei kuitenkaan syytepäätöksessä tältä osin esitetä. Jos syyttäjä ei kykene esittämään perusteluja näiden kahden tapauksen erilaiselle arvioinnille myöskään tuomioistuimessa, lienee syyte hylättävä, vaikka tapaukset eivät tietenkään ole täysin identtiset eikä tuomioistuin ole sidottu aikaisempaan syyttämättäjättämispäätöksen.

25. Voi olla, että Kalske ja kumppanit olisivat halunneet nostaa syytteen myös Muhammed-pilakuvia koskevassa asiassa. Tilanne oli tuolloin kuitenkin se, että Tanskan valtakunnansyyttäjä oli päättänyt kolmea kuukautta aikaisemmin eli 15.3.2006 olla nostamatta syytettä Jyllands-Postenin tapauksen johdosta. Olisi ollut aika outoa, jos Suomen ylin syyttäjäviranomainen olisi päätynyt omassa syyteharkinnassaan toisenlaiseen lopputulokseen, vaikka Suomessa oli kyse vain aiemmin jo julkaistujen pilakuvien uudelleen julkaisemisesta. Muslimijärjestöt nostivat myöhemmin kunnianloukkaussyytteen Jyllands-Postenia vastaan, mutta syyte hylättiin tuomioistuimessa kesäkuussa 2008. Ainoa maa, missä kyseisten pilapiirrosten julkaisemisesta on nostettu syyte, on tiettävästi Valko-Venäjä, jossa kuvat julkaisseen lehden päätoimittaja tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen.

26. Muistamme ehkä vielä, miten Suomen Sisu ry:n jäsenten julkaistua Muhammed-pilakuvat pääministeri Matti Vanhanen pyysi helmikuussa 2006 itsensä ja Suomen hallituksen puolesta anteeksi tapahtunutta. Seuraavana päivänä presidentti Tarja Halonen pahoitteli pilakuvien julkaisemista. Sen sijaan Tanskan pääministeri Anders Fogh Rasmussen ei suostunut painostuksesta huolimatta anteeksipyyntöön. Pari päivää sitten Rasmussen valittiin NATO:n uudeksi pääsihteeriksi. Turkki vastusti viime metreille asti Rasmussenin nimitystä vedoten juuri siihen, ettei Rasmussen suostunut pyytämään anteeksi Muhammedin pilakuvien julkaisemista Tanskassa. Turkki kuitenkin taipui ja Rasmussen sai nimityksensä. Nato-nimityksensä jälkeenkään Rasmussen ei pahoitellut mitenkään Turkin paheksumaa menettelyään, vaan painotti edelleen lehdistön sananvapauden merkitystä. "Kuulkaapa, me Tanskassa emme pyydä anteeksi sananvapauttamme," uusi Nato-johtaja Rasmussen sanoi toimittajille juuri Turkissa eilen 6.4. pidetyn konferenssin aluksi.

27. Voimakastahtoinen ja perusoikeuksia kunnioittava johtava poliitikko ei taivu painostuksen edessä eikä käännä takkiaan myöhemminkään. Toisenlaisiakin pääministereitä toki löytyy. Kuinkahan monta kertaa esimerkiksi Matti Vanhanen on kääntänyt takkinsa periaatteellisesti tärkeissä kysymyksissä tunnetun, ydinvoimaa koskeneen takinkäännöksensä jälkeenkin? No, suomalaiset poliitikothan ovat tottuneet olemaan rähmällään milloin minkin suurvallan ja ideologian edessä - vähän pienempienkin valtioiden ja asioiden, jos tarve niin vaatii.

28. Kalskeen syytepäätöksen jälkeen Jussi Halla-aho on todennut, että syyte perustuu Kalskeen tahalliseen väärinymmärrykseen ja että kyseessä on poliittinen ratkaisu, jolla hänen suunsa yritetään tukkia, jotta hän lopettaisi Suomen hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa koskevan kritiikkinsä. Tällainen väite ei ole mikään yllätys. Kun Halla-aho on poliittinen henkilö ja nyt europarlamenttivaalien kynnyksellä todella "kuuma nimi" politiikassa, joka on tullut tunnetuksi juuri Suomen valtion harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan esittämistään kriittisistä kannanotoista, olisi päinvastoin ollut yllätys, jollei Halla-aho olisi esittänyt sanottua väitettä syytteen poliittisesta luonteesta. Tietenkin syytteen nostaminen ajoittui "somasti" juuri päivää ennen perussuomalaisten EU-vaaleja varten tekemää ehdokasvalintaa, jossa Halla-aho sitten jäi rannalle nuolemaan näppejään, mutta on vain spekulointia, että näin olisi toimittu tarkoituksellisesti. Syytteen tueksi on esitettävissä sen verran perusteita, ettei syyttäjien voida katsoa menetelleen virkavelvollisuutensa vastaisesti päättäessään syytteen nostamisesta.

29. VKSV on sitä paitsi päättänyt samana päivänä eli 27.3. syytteen nostamisesta myös kahdessa muussa samantapaisessa tapauksessa. Nämä kaksi muuta syyteasiaa ovat jääneet Halla-ahon saaman syytteen varjoon, mutta niistä kerrotaan lyhyellä tiedotteella VKSV:n verkkosivuilla. - Kemi-Tornion käräjäoikeudessa nostettiin Jorma Kalskeen päätöksellä syyte rikoksesta epäiltyä eläkeläistä vastaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 17- 22.1.2009; epäillyn internetissä julistetussa lausunnossa oli "eräisiin kansanryhmiin kuluvia ihmisiä" mm. verrattu eläimiin ja vaadittu suoria toimenpiteitä näiden ihmisten poistamiseksi maasta. - Turun käräjäoikeudessa puolestaan päätettiin nostaa syyte opiskelijaa vastaan niin ikään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 31.10.2008, koska rikoksesta epäilty oli julkaissut internetissä lausunnon, jossa eräitä ihmisryhmiin kuuluvia ihmisiä kuvattiin alkeellisiksi ja syntyperäisiä suomalaisia alemmalla tasolla oleviksi ihmisiksi.

30. Mahdollisesti kyse on jonkinlaisesta prosessitaktikoinnista, kun syytteitä on nostettu samalla kertaa, ei vain Halla-ahoa, vaan myös kahta muuta epäiltyä vastaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ehkä tällä on pyritty hälventämään käsitystä Halla-ahoa vastaan nostetun syytteen poliittisesta luonteesta. Mahdollista on, että Kemissä ja Turussa nostetut syytteet pyritään käsittelemään ensin, jolloin näissä jutuissa mahdollisesti annettaviin langettaviin tuomioihin voidaan yhdenvertaisen kohtelun nimissä vedota Halla-ahoa vastaan Helsingin käräjäoikeudessa käytävässä prosessissa. En tiedä, onko näin ajateltu, mutta onhan tämä kuitenkin mahdollista.

31. Sitä saa mitä tilaa, sanotaan. - Tämä näyttää pitävän paikkansa myös Jussi Halla-ahon suhteen, sillä hänhän tavallaan tilasi täkykirjoituksella 3.6.-08 syytteen "Illmanin Mikalta" eli VKSV:ltä. Ei voida siis sanoa, että syyte olisi tullut pyytämättä, mutta ehkä Jussi kuitenkin hieman yllättyi syytteen nostamisesta. Halla-aho ilmeisesti oletti, että kun Muhammed-pilakuva-asiassa ei nostettu syytettä, niin sitä ei voitaisi nostaa myöskään häntä vastaan, sillä halusihan hänkin kirjoituksellaan vain kokeilla sananvapauden rajoja. Halla-aho luotti ehkä siihen, että "vaikka provosoidaan, ei pidä provosoitua." Mutta "Illmanin Mika" ei ilmeisesti ollut kuullut tästä vanhasta viisaudesta, vaan noudatti aivan päinvastaista ohjetta: kun kerran provosoidaan, niin provosoidutaan sitten, hitto soikoon! - No, saahan Halla-aho nyt oikeudenkäynnissä lisää sitä julkisuutta, jota hän on aivan ilmeisesti kirjoituksillaan halunnutkin saada.

32. Mutta alkaisiko Jussi Halla-ahon puntti niin sanotusti hieman tutista? Jussi nimittäin kertoi Aamulehden haastattelussa 1.4. epäilevänsä, että nyt varmaan kohta alkaa "sataa fatwaa niskaan!" Jussi oli pannut merkille, että Kalskeen syytemääräyksen jälkeen hänen blogiinsa oli ilmaantunut yllättävän paljon uusia kävijöitä Pakistanista ja muistakin muslimimaista. Jussi vieritti mahdollisen fatwa-uhan Kalskeen niskoille, koska Kalskeen syyte oli hänen arvelunsa mukaan provosoinut muslimeja seuraamaan sankoin joukoin hänen blogiaan ja muitakin edesottamuksiaan. Jussi sivuutti - tietysti - kokonaan, että juuri hän itse provosoi "Illmanin Mikaa" - kaivoi niin sanotusti oikein verta nenästään - mainitulla täkykirjoituksellaan 3.6.-08. Jos siis todella kävisi niin onnettomasti, että fatwaa alkaisi sataa niskaan, niin siitä Jussi kyllä saa syyttää vain itseään.

45 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Toipila kirjoittaa:

Jos nyt kävisi niin, että väkivalta- ja lapsivaimouskonnon harjoittajat päättäisivät kunnioittaa mahdollista fatwaa, joka kohdistuisi Halla-ahoon ja toimisivat väkivaltaisesti, niin tulisiko siitä syyte tekijöille, jos heidät saataisiin kiinni?

Anonyymi kirjoitti...

Halla-ahon ainoan kuulustelun suorittaminen sähköpostin välityksellä on vastoin laki. Jos epäilty kiistää rikoksen, hänet on aina kuulusteltava henkilökohtaisesti. Eikä H-a:n rikosasia ole edes vähäinen, mikä on lisäedellytys muulle kuin suulliselle kuulemiselle.

Esitutkinta-aineiston lain mukaisuudesta vastaa esitutkintaviranomaisen lisäksi myös syyteharkinnan suorittava syyttäjä virkavastuullaan. Onkohan VKSV tässä torkahtanut.

Syyttäjillä on väärä käsitys siitä, että esitutkinnan virheet ja esitutkintalain rikkomiset voitaisiin pääsääntöisesti korjata oikeudenkäynnissä. Näin ei ole, vaan EIT edellyttää, että myös esitutkinta on kaikilta osin oikeudenmukainen, ja korjattavissa olevat virheet korjataan heti eikä vasta oikeudenkäynnissä.

Syyttäjiä ei kannata kritisoida. Itse olen joskus kysynyt törkeimpien virheiden perään - lopputulemana syyttäjä puuttuvaa ammattitaitoaan puolustaessaan ryhtyi levittelemään itsestäni 'roskapuheita'.

Anonyymi kirjoitti...

HYvä professori, kiitos analyysistänne. Se osuu oikeaan lukuunottamatta viimeisten kahden kappaleen sävyä. Nimittäin, jos jonkun imaamin "fatwa" tai joku muu laiton väkivallanteko edes uhkaa Jussi Halla-ahoa sen takia, että hän käyttää ilmaisuvapauttaan, se sama uhka koskettaa myös meitä muitakin.

Fogh Rasmussen ei hyväksy tällaista enkä hyväksy minäkään. Kukaan ei voi hyväksyä tällaista oli se sitten kuinka tyhmää ja Jussin omaa syytä että joutuu vaikeuksiin.

Kiitän kuitenkin siitä, että eturivin juristi uskaltaa oman asiantuntemuksensa piirissä auttaa vaikeuksiin joutunutta.

"All that is necessary for evil to triumph is for good people to do nothing"

Minä omalta puoleltani aion nyt liittyä Jussi Halla-ahon valitsijayhdistykseen.

(Toivottavasti listaa ei paljasteta imaameille tai omille kavereille.)

Lemmy kirjoitti...

Hyvä analyyttinen kirjoitus.

Yksi tausta-asia jäi tosin puuttumaan. K.o. "Täky Illmanin Mikalle" oli kirjoitettuna jo 3.6.2008 eli huomattavasti ennenkuin asiaa alettiin tutkia. Halla-ahon blogikirjoituksia alettiin tutkia vasta ViNan pahoitettua mielensä Halla-ahon vanhoista blogikirjoituksista kun Halla-aho tuli julkisuuteen kunnallisvaalien yhteydessä. Huono maku tai pistävä kielenkäyttö ei kuitenkaan ole laitonta. Tässä vaiheessa vasta VKSV alkoi osoittaa mielenkiintoa asiaan. Miksi VKSV ei osoittanut asiaan mielenkiintoa heti tapahtuneen arvostelun jälkeen tai ennen kunnallisvaaleja?

ämpee kirjoitti...

"Hämeen-Anttilan mukaan kyseisten pilakuvien esittäminen oli muslimien kannalta erittäin loukkaavaa, koska osassa kuvista Muhammed yhdistettiin väkivaltaan, terrorismiin ja naisten alistamiseen."

Silloin kun tosiasiat alkavat olla noin ahdistavia, on jossain todella pahasti vikaa.
Islamin ohjeiden mukaan vääräuskoisille saa, ja pitääkin valehdella, jos siitä on etua islamille, mutta nähtävästi islam valehtelee myös kannattajilleen, mikäli Hämeen-Anttila on näkemyksessään oikeassa.

Muhammed ei ollut mikään pyhäkoulupoika, mikäli haditeihin on uskominen, ja niihin uskomista pidetään islamin puitteissa välttämättömänä, joten kaiketi islamin ulkopuoleltakin niitä sitten on oikeus kommentoida, eli kun hän tosiaan oli väkivaltainen, harjoitti aikansa tavalla terrorismia, ja julisti naisia alistavia oppeja, niin miten nämä tapahtuneet tosiasiat ovat sitten nykyään niin loukkaavia ?
Hämeen-Anttilalla näyttäisi olevan ongelmia tutkimuksensa kohteen kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Jos Halla-aho saa asiassa tuomion, niin omasta puolestani tarjoudun kuittaamaan hänelle yhden päiväsakon rahamäärän.

Asser Salo kirjoitti...

Erittäin ansiokas kirjoitus.

Syytemääräyksessä pistää pahasti silmään monikin asia - ennen muuta se, että blogista on irrotettu pari virkettä, joita on sitten käytetty syytteen teonkuvauksessa osoituksena oletetusta loukkaamistarkoituksesta.

Erityisen mainio on loukkaamistarkoituksen perustelu:

"Tutkinnan kohteena oleva väite on sanamuodoltaan selkeä ja se
esitetään korostetulla kirjoitustyylillä. Halla-aho toteaa itse, että sen
sisältö loukkaa muslimin uskonnollisia tuntoja. Halla-aho toistaa
väitteensä vielä kirjoituksensa puolivälissä. Katson, että väite
tosiasiallisesti ilmentää sellaista loukkaamistarkoitusta, jota rikoslain 17
luvun 10 §.n 1-kohdassa edellytetään."

Odotan mielenkiinnolla, koska näemme syytemääräyksen ateistien bussimainoksista, joiden mukaan "jumalaa ei todennäköisesti ole olemassa".

Voin avustaa kirjoitustyössä - eli Jarmo Rautakoski, jos luet tämän ja päätät ottaa asian viran puolesta VKSV:toon, voit vapaasti hyödyntää alla olevaa. Luovun myös moraalisista oikeuksistani, eli tekijää ei tarvitse mainita:

"Katson, että väite on sanamuodoltaan varauksellinen, mutta selkeä. Väite on kiinnitetty mainosten tavoin laajalla maantieteellisellä alueella liikennöiviin julkisiin kulkuneuvoihin, mikä osoittaa, että lausuma on RL 17:10 §:n tarkoittamalla tavalla "julkaistu". Edelleen väitteen kiinnittäminen busseihin ilmentää epäiltyjen tarkoitusta saada väitteelle mahdollisimman paljon huomiota. Väitteen sisältö on omiaan loukkaamaan useamman uskonnollisen yhdyskunnan jäsenen tunteita, sillä "jumalalla" voidaan yleiskielessä tarkoittaa uskonnollisen yhdyskunnan pyhänä pitämää instituutiota. XX on todennäköisin
syin syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen."

Odotan syytettä myös Hesarin kolumnisti Katja Marteliukselle, joka 8.2.2008 julkaistussa kolumnissaan toteaa seuraavaa:

"Joka ainut yli 11-vuotias naispuolinen suomalainen on kokenut sen, mistä nyt puhutaan: joutunut miesten harjoittaman seksuaalissävyisen häirinnän kohteeksi.

En sano, että kaikki miehet käyttäytyvät niin. Mutta pohjimmiltaan suomalainen yhteiskunta on syvästi naisvihamielinen.

Kun ihmisoikeusjärjestöt huolestuvat suuresta määrästä naisia, joita miehet täällä rutiininomaisesti tappavat ja hakkaavat, kaikille kelpaa yhtä painavaksi vasta-argumentiksi marginaalinen naisten harjoittama väkivalta."

Jos, Jarmo, sallit vielä auttaa:

"Martelius on kysymyksessä olevassa kirjoituksessa sinänsä todennut, etteivät kaikki suomalaiset miehet harjoita seksuaalissävytteistä häirintää.

Toisaalta lausuma on sanamuodoltaan
selkeä ja se esitetään korostetusti omana kappaleenaan mainitun kirjoituksen alussa.
Lausuman asiasisältö ei muutu, vaikka sitä arvioidaan kirjoituksen
muodostamaa kokonaisuutta vastaan.

Lausuma, jonka mukaan "seksuaalissävytteinen häirintä" sekä naisiin kohdistuva, "rutiininomainen hakkaaminen ja tappaminen" on suomalaisten miesten tyypillistä toimintaa, sisältää näkemykseni mukaan asiallisesti ottaen väitteen kysymyksessä olevaan ryhmään kuuluvien
ihmisten luonteenomaisesta ala-arvoisuudesta muihin ihmisiin nähden.

Lausumallaan Martelius asiallisesti väittää, että kysymyksessä olevaan
ryhmään kuuluvilla ihmisillä on ominaispiirre, joka ennalta määrätysti johtaa heidän kohdallaan väkivaltaiseen ja muuhun naisten ihmisarvoa vakavasti alentavaan käytökseen.

Marteliuksen syrjivä ja vahvasti yleistävä väite on sanottua ihmisryhmää solvaava ja panetteleva, koska siinä kerrotuin tavoin kuvataan kokonaiseen kansanryhmään kuuluvat ihmiset rikollisina. Lausunto loukkaa näiden ihmisten ihmisarvoa.

Lausuma, jota riidattomasti on levitetty yleisön keskuuteen, täyttää
rikoslain 11 luvun 10 §.ssä säädetyn tunnusmerkistön."

Ei kestä kiittää, Jarmo - kansaahan tässä palvellaan, ja yleistä etua.

Vasarahammer kirjoitti...

Kirjoitin joskus artikkelin lappajärveläisestä Sana- ja ylistys -seurakunnasta ja siitä, kuinka Mika Illman teki heidän kohdallaan syyttämättä jättämispäätöksen.

Oikeudenkäytön kaksoisstandardeista

Minusta tuo päätös osoittaa selkeästi, että laki uskonrauhan rikkomisesta on nykyisin tarkoitettu islamille. On teeskentelyä väittää muuta.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä Halla-ahoa olisi pitänyt kuulla henkilökohtaisesti esitutkinnassa. ETL 22 § siihen ykselitteisesti velvoittaa ja tukea löytyy myös OKa 1991, s. 74 ja OA 2000, s. 127.

Herää vain kysymys, olisiko syytettä koskaan nostettu, jos syyteharkinta olisi perustunut lainmukaiseen esitutkinta-aineistoon. Huvikseenhan lainsäätäjä ei ole asettanut vaatimusta epäillyn henkilökohtaisesta kuulemisesta esitutkinnassa, vaan sen on nimenomaan ajateltu tuottavan 'parempaa' tietoa. Syyte perustuu osittain oletuksiin, jotka olisivat lain mukaan tehdyssä esitutkinnassa saattaneet muuttua Halla-ahon vahingoksi olevista oletuksista häntä puoltaviksi faktoiksi -- ja siten syyte olisi jäänyt kokonaan nostamatta.

Lotta Roti kirjoitti...

"Jos siis todella kävisi niin onnettomasti, että fatwaa alkaisi sataa niskaan, niin siitä Jussi kyllä saa syyttää vain itseään. "

Minä syytän kyllä siitä vain fatwan lähettäjiä, toimeenpanijoita ja kannattajia. Oli Halla-ahosta muuten mitä mieltä tahansa, hän muistuttaa toistuvasti siitä, että teemme itse kompromisseja länsimaisten perusoikeuksien suhteen, koska pelkäämme fanaattisia väkivallalla uhkailijoita.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, kyllä tässäkin asiassa toki pitää joku "roti" olla!

"Itsensä syyttämisellä" tarkoitin vain sitä, että Halla-ahon on turha arvostella VKSV:a provosoinnista, koska hän itse pani todellisuudessa asian käsittelyn vireille provosoimalla VKSV:n nostamaan syytteen.
Toki valtion pitää suojella kaikkia kansalaisiaan erilaisten uhkien johdosta, niin syyllisiä kuin syyttömiäkin.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä valtakunnansyyttäjän tulkinta näistä irrallsista lauseista vääristää sen mitä Jussi Halla-aho tarkoitti tekstissään.

Takoituksena oli arvostella mm. syyttäjälaitoksen toimintaa.

Nyt syyttäjä laitos "kääntää" kritiikin islamia vastaan, ja syyllistyy siten itse asiassa kiihottamiseen Halla-ahoa vastaan.

Fatwan tilaja, jos sellainen on, istuu vahvasti syyttäjän puolella pöytää, mikä on hyvin hälyyttävää.

Eikö syyttäjä ymmärrä, mitä on tekemässä vääristellessään kirjoittajan tekstien tarkoitusta?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Asseri Salon vilkaan mielikuvituksen tuloksena syntyneet esimerkkitapaukset eivät oikein sytytä.

Ateistit ovat niin sivistynyttä väkeä, että tuskin lähtevät Asserin kuvittelemaan bussikampanjointiin. Jumalan olemassaolon riitauttaminen jonkin bussikampanjan johdosta tuskin loukkaa kristilliseen kirkkoon kuuluvia ja Jumalaan uskovia ihmisiä, ei ainakaan läheskään sillä tavalla kuin Halla-ahon profeetta M:ään kohdistuneet väitteet muslimeja. Tapaukset olisivat hyvin erilaisia.

Voidaanko miehiä (tai naisia) pitää RL 11:10:ssä tarkoitettuna ihmisryhmänä, tuskinpa: Asser selvittänee itse asian esim. lain esitöistä!

Asser Salo kirjoitti...

Ateistien bussikampanja on jo käynnissä, ympäri Eurooppaa ja Suomessakin. Ks. kampanjasta Google hakusanoin "Jumalaa ei todennäköisesti ole olemassa". Enkä ymmärrä, miten jumalan kiistäminen voisi olla vähemmän loukkaavaa kuin profeetan nimittäminen, tämän Koraanissakin dokumentoitujen tekojen ja edesottamusten vuoksi, pedofiiliksi.

RL 11:10:n suojan kohteesta: säännöksellä suojataan "kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää".

Miehet ja naiset eivät varmaankaan sellaisenaan ole mitään em. ryhmistä, mutta Marteliuksen parjaamat "suomalaiset miehet" voinevat ollakin kansallinen ryhmä, aivan samalla kuin esimerkiksi "somalialaiset miehet" ovat. (Vai onko blogisti tästä toista mieltä, ja jos, niin millähän perusteella?)

Arg. suora sitaatti Rikosoikeus-teoksesta, kohdasta jossa em. säännöstä käsitellään:

"Käytännössä kyse on ennen kaikkea rotuun tai sen osaan kohdistuvasta rasistisesta propagandasta. Usein propaganda liittyy valkoisesta poikkeavaan ihonväriin; etenkin somalit ja turkkilaiset ovat Suomessa olleet rikosten kohteina. Etnisellä kansanryhmällä tarkoitetaan esimerkiksi romaniheimoa ja muita kansanryhmiä, jonka jäsenillä on kansallisuudesta riippumaton yhtenäiskulttuuri. Kansallisia ryhmiä ovat esimerkiksi venäläiset. Monissa tapauksissa on makuasia, puhutaanko kansallisesta vai etnisestä ryhmästä. Esimerkiksi somalit lienevät sekä kansallinen että etninen ryhmä. Rodullisetkin ryhmät palautuvat viime kädessä etnisiin ja kansallisiin ryhmiin; yleensä katsotaan, että on olemassa vain yksi ihmisrotu."

(Kirjoittaja mainitsee esimerkkinä myös suomenruotsalaiset.)

Edellinen esimerkki on tietenkin hypoteettista laatua. Hypoteettista siksi, että "toiset eläimet ovat vähän tasa-arvoisempia kuin toiset", vaikka "kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia". Eläinten tasa-arvobarometrin alapäässä taitavat olla natiivisuomalaiset kristityt miehet, ainakin tuosta syyttäjälaitoksen tarjoamasta suojasta päätellen.

Lemmy kirjoitti...

"Ateistit ovat niin sivistynyttä väkeä, että tuskin lähtevät Asserin kuvittelemaan bussikampanjointiin"

Ottijatuota...

Vapaa-ajattelijain liiton ja Suomen humanistiliiton puuhaama bussimainoskampanja on lähtenyt hyvin liikkeelle. Maaliskuun puolivälissä alkanut varojen keruu on tuottanut tähän mennessä noin 6 000 euroa.

Kampanjan tarkoituksena on kustantaa Helsingin, Tampereen ja Turun bussien kylkiin mainoslause "Jumalaa tuskin on olemassa. Lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä." Vastaavia kampanjoita on järjestetty useissa maissa.

zxcv kirjoitti...

Kattava ja objektiivisesti asiaa tarkasteleva kirjoitus. Se oli myös helppo lukea alusta loppuun, vaikka tekstiä olikin paljon.


Minua asiassa on ihmetyttänyt myös se, että ylipäätään 2000-luvun yhteiskunnassa tunnetaan pykälät uskonrauhan rikkomisesta (vanhaa perua "jumalanpilkka"). On käsittämätöntä, että lailla kielletään mielikuvitusystäviin uskomisen pilkkaaminen loukkaamistarkoituksessa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

En ole huomannutkaan Vapaa-ajattelijoiden liiton sanottua kampanjaa!

Mutta eihän tuossa kampanjalauseessa "Jumala tuskin on olemassa (tai ei todennäköisesti ole olemassa), lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästä", minusta millään tavalla herjata tai edes pyritä herjaamaan tai pilkkaamaan Jumalaa tms. pyhää asiaa kristinuskossa! Asser Salo ei ei minusta kertonut "koko totuutta" tästä kampanjasta.

Suurin osa kirkkoon ja seurakuntiin kuuluvista kristityistä ("tapauskovaisista") luultavasti epäilee Jumalan olemassaoloa tai sanottu asia on heille melkoisen yhdentekevä. Luonnontieteilijät ovat todistaneet, ettei Raamatun luomiskertomus pidä paikkaansa jne. Vapaa-ajattelijoiden liiton ja muiden ateistiryhmien kampanjassa huomion keskipisteenä ei näyttäisi olevan Jumala tai uskonnollisten asioiden pilkkaaminen tai edes arvostelu, vaan ns. uskovaisten ihmisten turha stressaantuminen; näin kuvittelisin. Tällainen"kampanjointi" on tietenkin sallittua ja sallittua on sekin, että kampanjassa vain torjuttaisiin käsitys Jumalan olemassaolosta.

Halla-ahon syytteeseen johtaneet väitteet ja lauseet ovat aivan eri asia. Asiayhteydestä irrotettuna ne ovat muslimeja ja somaleja syvästi loukkaavia, kuten Halla-aho itsekin myöntää. Siitä nyt vain on kiistaa, voidaanko noissa lauseissa nähdä rikoslaissa tarkoitettua erityistä loukkaamistarkoitusta, vai onko väitteiden esittämisellä jokin muu eli Halla-ahon ilmoittama hyväksyttävä tarkoitus, jolloin sanottuja väitteitä olisi käytetty vain instrumentteina.

Onkohan HS:n Katja Martelius tarkoittanut loppujen lopuksi vain suomalaisia miehiä? Tarkkaan ottaen Martelius ei edes puhu kolumnissaan ainoastaan suomalaisista miehistä,Asser! Kaikki miehethän ovat joidenkin naisten mielestä kaikkialla "samanlaisia sikoja." Väittäisin, että "suomalaiset miehet" eivät muodosta RL 11:10:ssä tarkoitettua kansanryhmää; sukupuolestahan tuossa pykälässä ei puhuta mitään. Mutta ehkä esim. "Lapin miehet" olisi jo eri asia...

Vaikka RL 11:10 koskee myös suomalaisia ja RL 17:10 kaikkien uskontojen pyhiä asioita, on minusta selvää, että "vieraista maista" tulleet vähemmistöryhmät ovat käytännössä julkisen vallan erityisen suojelun tarpeessa ja heihin kohdistuneisiin loukkauksiin tulee erityisesti puuttua. Tätä Asser Salo ja muut halla-aholaiset (Jussi Halla-ahon kannattajat) eivät varmaan hyväksy, mutta ei se mitään.

Suomen valtion harjoittamaan maahanmuuttopolitiikkaan on täysi syy suhtautua kriittisesti, mutta en oikein pidä sellaisista ylilyönneistä ja kärjistyksistä, joihin halla-aholaiset näyttävät olevan taipuvaisia.

Asser Salo kirjoitti...

On tietysti makuasia, kumpi loukkaa enemmän uskonnollista vakaumusta: Jumalan olemassaolon kieltäminen, jonka myötä koko uskonnonharjoittamisen mielekkyys käy kyseenalaiseksi, vai profeettaa koskevien faktojen esiin tuominen sinänsä kärjekkäässä sävyssä.

Minulla on mielipiteeni, blogistilla näemmä omansa.

Kun blogisti kirjoittaa kampanjan kritiikin kohteena olevan korkeintaan "uskonnollisten ihmisten turha stressaantumisen", niin voitaneen yhtä lailla ajatella, että H-A pöllytti muslimien ummehtunutta, luterilaisiakin tosikkomaisempaa elämänasennetta kertomalla nasevaan sävyyn totuuksia, jotka tavanomaisesti lakaistaan häveliäisyyssyistä maton alle.

Eikö tuon kriminalisoinnin ratio ylipäänsä ole siinä, että sillä suojataan uskonnollisten ihmisten vakaumusta ja oikeutta vakaumukseen - ja siksi tuon "turhan stressaamisen" pilkkaamisen voidaan ajatella olevan vielä moitittavampaa, kuin kaikkivoivan jumalolennon pilkkaamisen?

Olisiko tuon asiallisen rankaisemattomuuden syynä kumminkin, että ainakaan nykykristityt eivät nosta mekkalaa vakaumuksensa pilkkaamisesta, eivätkä tapaa langettaa niiden esittäjille fatwojakaan. En muista, että Harro Koskinen tai Hannu Salamakaan olisivat kertoneet tunteneensa henkeään uhatuksi harjoittamansa jumalanpilkan vuoksi.

Mitä tuohon kansanryhmää vastaan kiihottamiseen tulee, niin ehkä Katja Martelius ei tarkoita vain suomalaisia miehiä. Voihan hän tarkoittaa muitakin miehiä. Hyvä huomio. Siitä olen kumminkin vähän eri mieltä, onko rangaistavuuden rajanveto tarkoituksenmukaista kytkeä "lappalaisuuteen", "karjalaisuuteen" tai "pohjalaisuuteen".

Eikös rikoslainkin tulkinnassa tulisi kuitenkin, mahdollisuuksien mukaan ja sanarajaperiaatteen rajoissa, käyttää niitä reaalisia argumentteja, "tulkinnan suolaksikin" nimitettyjä?

En muuten ole rasisti tai tarkoita, etteikö maahanmuuttajia tulisi suojata loukkauksilta. Totta kai pitää. Olen kuitenkin jyrkästi sitä mieltä, että tämän suojan ei tulisi vain syntyperän vuoksi olla "erilaista" kuin syntyperäisten suomalaisten suojan.

Ikävältä tuntuu sekin H-A:n syytettä lukiessa tuleva vaikutelma, että VS Rautakoski on vääristänyt H-A:n kritiikin niin, että se kohdistuisi syyttäjien ja muiden viranomaisten toiminnan sijasta islamiin. Tästä tietoisesta, moitittavasta ja virkavastuulla tehdystä "ylilyönnistä" ja "kärjistyksestä" on minusta syytä olla enemmän huolissaan kuin H-A:n teksteistä.

Anonyymi kirjoitti...

Haluaisin lyhyesti huomauttaa professorille, ettei sortuisi matalamieliseen kategorisointiin.

"en oikein pidä sellaisista ylilyönneistä ja kärjistyksistä, joihin halla-aholaiset näyttävät olevan taipuvaisia."

Tarkoittaako tämä, että paheksutte Jussi Halla-ahon "ylilyöntejä ja kärjistyksiä"? Jos se tarkoittaa sitä, niin voi asian sanoa suoraankin.

Sen sijaan ei semmoista ole olemassakaan kuin "halla-aholaiset".

Mitä sitten tarkoitetaan Jussi Halla-ahon kannattajilla?
Tokihan heitä nyt on olemassa?

En minä tiedä, mutta mitään selkeää rajattavaa marginaalista ryhmää en näe. Minun tulkintani mukaan myös te olette Jussi Halla-ahon kannattaja. Tehän olette puolustanut häntä kiitettävästi. Varmasti paremmin kuin moni muu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Olisiko sanonnan "halla-aholaiset" sijasta osuvampi termi sitten "halla-ahoiset?" No, Jussi Halla-ahon kannattajista ja faneista on joka tapauksessa kyse ja heitä olen tarkoittanut.

Kyllä, Jussi Halla-aho on mielestäni "syyllistynyt" tiettyihin ylilyönteihin ja turhiin kärjistyksiin, mm. juuri nyt syytteeseen johtaneilla väitteillään islamista pedofiiliuskontona ja somaleista ryöstelijöinä ja loisijoina - vai miten hän nyt sen ilmaisikaan - vaikkei rikoksesta ilmeisesti olekaan kyse.

Halla-aho tuntuu pelaavan mielellään mielikuvilla ja jonkinlaisilla sanallisilla kikkailuilla, hänen kirjoituksensa näyttävät sinänsä loogisilta, mutta tarkempi perehtyminen näyttää, että saman kirjoituksen lauseet ovat usein - ehkä tarkoituksellisesti - ristiriidassa keskenään.

Saahan sitä toki kärjistää, itsekin syyllistyn usein samaan syntiin. Mutta joskus Halla-ahon ehkä kannattaisi ehkä joskus yrittää puhua myös hieman rakentavammin, varsinkin kun hän on nyt päässyt tai pääsemässä "vallan kammareihin."

Minä olen seurannut vasta vähän aikaa Halla-ahon esiintymisiä. En ole hänen kannattajansa tai vastustajansa, yritän vain ymmärtää, mistä on kyse. En pidä Halla-ahoa rasistisena tai yksiselitteisesti ulkomaalaisvastaisena. Ymmärrän H:n Suomen valtion maahanmuuttopolitiikkaan kohdistuvaa arvostelua, samoin hänen monikultturismin kritiikkiään, vaikka en olekaan kaikista asioista välttämättä samaa mieltä.

Esimerkiksi somalien ja muiden maahanmuuttajien rikoksista saa ja pitääkin puhua avoimesti ja faktoihin tukeutuen, mutta samalla pitäisi pohtia, mistä esimerkiksi somalien korkea rikollisuusaste Suomessa oikein johtuu.

Löperöön ylisuvaitsevaisuuteen ei pitäisi sortua, vaan maahanmuuttajilta pitää voida vaatia, että he noudattavat Suomen lakeja ja kunnioittavat meidän arvojamme ja kulttuuriamme. Suomessa ei pidä kulttuurieroihin vedoten hyväksyä lapsivaimoja, naisten alistamista, tyttölasten silpomisia, kunniamurhia, sharia-lakia tms. asioita.

Anonyymi kirjoitti...

"Jos siis todella kävisi niin onnettomasti, että fatwaa alkaisi sataa niskaan, niin siitä Jussi kyllä saa syyttää vain itseään. "

Tässä muuten nähdään ihme juttu: joidenkin ryhmien väkivaltaa pidetään ikäänkuin oikeutettuna. Tyyliin: syytä itseäsi jos saat fatwan. Ennustankin, että tällaiset asenteet mahdollistavat islamin leviämisen. Agressiivinen kulttuuri jyrää heikot länsimaalaiset.

Samaa mielipiteen heikkoutta esittivät Vanhanen ja Halonen. Mahtaa hävettää. Tai ehkä: millainen kansa, sellaiset johtajat.

Pro Bono Publico kirjoitti...

Blogistilta erittäin hyvä ja kiihkoton kirjoitus tulenarasta aiheesta. Ei nimittäin ole kovin yleistä, että "ei-halla-aholainen" kirjoittaa blogissaan Halla-ahosta mitään kirkumatta ja demonisoimatta. Tästä peruskirkumisesta olemme saaneet nauttia mm. Pressiklubissa, jossa HS:n jonkinmoinen pikkupamppu väittää, että Scriptasta voi rivien välistä lukea valkoisen rodun ylistystä. Leif Salmen säestää tyylikkäästi:
http://www.myzimtube.com/view_video.php?viewkey=e6acdc73414517203f5f"Saahan sitä toki kärjistää, itsekin syyllistyn usein samaan syntiin. Mutta joskus Halla-ahon ehkä kannattaisi ehkä joskus yrittää puhua myös hieman rakentavammin, varsinkin kun hän on nyt päässyt tai pääsemässä "vallan kammareihin."

Halla-ahon kirjoituksissa onkin pitkään näkynyt tuo trendi, eli kun ankaralla vuosien provosoinnilla on pikkuhiljaa päästy esiin, voi kirjoittaa jo vähän vähemmänkin railakkaasti, ja lukijoita riittää silti. Provosointia ei tokikaan ole kokonaan unohdettu, kuten esimerkiksi viimeisin kirjoitus, "Pahoitteluni", osoittaa.

Esimerkiksi kirjoitukset "Maahanmuuttopolitiikan hahmottelua", osat 1 ja 2, sekä "Ehdotuksia ampuma-aselain uudistamiseksi 1.0" edustavat ehdottomasti tätä rakentavaa keskustelua.

Siitä voinemme olla yhtä mieltä, että nyt syytteessä oleva kirjoitus on ehdottomasti rankinta ja törkeintä materiaalia koko Scriptassa, ja tarkoituksestaankin huolimatta olisi saanut jäädä kirjoittamatta. Sananvapauden nykytila tuli ikävällä tavalla esiin jo tanskalaisten pilakuvien yhteydessä. Asian varmistukseksi ei tarvittaisi yhtä vankilassa istuvaa tai mahdollisesti ammuttua (fatwa, näin kävi myös Hollannissa) filosofian tohtoria.

*********

Asserin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että Marteliuksen teksti on todella törkeä ja loukkaava, ja kohdistuu mielestäni selkeästi rajattuun ihmisryhmään, eli suomensuomalaisiin miehiin. Marteliuksen täysin perustelematon, posketon ja yleistävä väite "rutiininomaisesti naisia hakkaavista ja tappavista suomalaismiehistä" hakee vertaistaan. Noin alas vajonneita kommentteja ei Scriptastakaan löydä, vaikka provosointivipu onkin kaakossa.

(Martelius ei muuten taida perustella tuota "rutiininomaista tappo"-käyttäytymistä mitenkään. Miten voisikaan, kun mitkään tilastot eivät ollenkaan puolla tällaista näkemystä? Lisäksi Martelius levittää todella harhaanjohtavaa tietoa suomalaisten naisten suorittamasta, mukamas marginaalisesta perheväkivallasta, ja näin entisestään kiihottaa suomalaisia naisia suomalaisia miehiä vastaan. (Pahoittelen vahvaa aiheesta poikkeamista, mutta naisten osuus törkeistä perheväkivaltatapauksista on kyllä hälyttävän suuri ja esimerkiksi lapsenmurhissa jopa miehiä suurempi. Ei siis mikään Marteliuksen väittämä marginaali-ilmiö.))

************************

Olen kyllä sitä mieltä, että sananvapautta saisi laajentaa. Vaikka olenkin kristitty, enkä vain tapa-sellainen, en osaa juuri puoltaa jumalanpilkka- tai nykyään uskonrauhapykälän käyttöä netissä julkaistujen blogitekstien sananvapausrajoittimena. Kenenkään muslimin ei varmasti tarvitse lukea Jussin blogia. Enhän minäkään lue ""vapaa"-"ajattelijoiden"" nettisivua, vaikka tiedänkin sieltä löytyvän kohtalaisen törkeitä pilakuvia kristityistä/kristinuskosta (vai jokohan ne on poistettu). Ei se häiritse minun uskonrauhaani millään tavalla. Kokonaan toinen asia on, jos uskooni kohdistuvaa vainoa ilmenisi, uskonnollisen yhteisön toimitiloja töhrittäisiin tai kehoitettaisiin töhrimään tai tiloihin tultaisiin tarkoituksella pitämään jotain älämölöä.

******************

Asiayhteydestä irroittamisesta.

Mitäs tykkäätte syyttäjän tavasta saksia H-a:n jutut asiayhteydestään, ja toimittaa tiedote medialle?

Siis näin:

"Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre."

Eikä näin:

"Seuraava täky kuuluu:

Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.

Onko tämä väite sopimaton?"

Kokonaisuudessaan mainittu Halla-ahon kirjoitus on ilmiselvästi sananvapauden rajojen, kaksoistandardin ja "kiihottaminen kansanryhmää vastaan" -pykälän pohtimista. Vaikuttaa tarkoituksenhakuiselta, ettei Kalske tuonut tätä esiin. (ja Illman, kukapa uskoo tämän vain pyöritelleen peukaloitaan?)

Anonyymi kirjoitti...

Allergiani "halla-aholaiset" ryhmälle on vähän samaa sukua kuin Jussi Halla-ahon oma allergia asettumiselle yksiselitteisesti "perussuomalaiset" alakategoriaan ja karsinaan.

Se on hyvinhassua, että Jussi Halla-aho, joka selvästi vieroksuu itse joutumista jonkin ryhmäkategorian määrittelemäksi joutuukin huomaamaan edustavansa pian epämääräistä ryhmää "halla-aholaiset". Kuitenkaan ei ole olemassa mitään "halla-aholaisia". On Jussi Halla-aho ja sitten on liuta jostain asioista saman mielisiä muita ihmisiä.

Jotkut yksittäiset henkilöt ovat kenties tällaisessa tilanteessa innokkaasti muodostamassa ryhmää, puoluetta tai jotakin kiinteämpää organisaatiota. En oikein ymmärrä miksi, kun yksimielisyys on lähinnä sananvapaudesta John Stuart Millin, Edmund Burken ja Voltairen hengessä. Vaikuttamisen menetelmistä on yhteneväinen mielipide, ei sisällöstä niinkään.

Turjalainen kirjoitti...

Kiitos professori Virolaiselle asiallisesta ja kiihkottomasta kirjoituksesta. Mikäli kiinnostaa, olen joilain osin referoinut kirjoitusta, sekä täällä kommenntiosiossa käytyä keskustelua omassa blogissani:

http://turjalainen.blogspot.com/2009/04/prosessioikeuden-professori-jyrki.html

Jorma kirjoitti...

"Vaikka RL 11:10 koskee myös suomalaisia ja RL 17:10 kaikkien uskontojen pyhiä asioita, on minusta selvää, että "vieraista maista" tulleet vähemmistöryhmät ovat käytännössä julkisen vallan erityisen suojelun tarpeessa ja heihin kohdistuneisiin loukkauksiin tulee erityisesti puuttua."

Miksi ihmeessä? Eikö kaikkien pitäisi olla yhdenvertaisessa asemassa lain edessä? Mitään tällaista erityiskohtelua ei voi mitenkään hyväksyä, jos tavoite on, että maahanmuuttajat sopeutuvat ja sulautuvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Niinhän meille on kerrottu, että kotouttaminen olisi tavoitteena. No, se onnistuu vain, jos maahanmuuttajat oikeasti asetetaan samaan asemaan kuin valtaväestö.

En myöskään ymmärrä, millä perusteella esim. miehiä vastaan esitetty kiihotus olisi jotenkin vähemmän loukkaavaa tai vahingollista kuin vaikkapa muslimeja kohtaan esitetty. Koska se ei sitä varmastikaan ole, pitäisi rikosoikeudellisten seuraamusten olla molemmissa tapauksissa samanlaiset.

Anonyymi kirjoitti...

Koska sananvapautta ei tarvita sellaisten asioiden sanomiseen, joista kukaan ei pahoita mieltään, lienee itsestään selvää, että sananvapaus on olemassa juuri siksi, että saa tietyin ehdoin sanoa pahastikin.

Ongelmaksi jää näiden tiettyjen ehtojen määritteleminen. Kaipaisin pykäläviidakon tuntijoilta pohdintaa rikoslain ja Suomen lain tunteman sananvapauskäsitteen suhteesta yhtäältä, ja toisaalta rikoslain asemaa suhteessa EIT:n näkemyksiin sananvapauden soveltamisesta.

Anonyymi kirjoitti...

Syytemääräyksessä todetaan:

"Sanotun
viranomaisen ylläpitämään yhdistysrekisteriin on rekisteröity useita
islamilaisia uskonnollisia yhdistyksiä. Näin ollen on selvää, että islam
on rikoslain 17 luvun 10 §:n 1-kohdassa tarkoitettu uskonnollinen
yhdyskunta."

Onko tuo aivan tarkoituksellinen typeryys vai onko tässä tarkoitus luoda uutta kieltä? Käsittääkseni islam on uskonto eikä siis mitenkään voi olla uskonnollinen yhdyskunta.

Miltä tuntuu seuraava virke:

Näin ollen on selvää, että kristinusko (tai mikä hyvänsä uskonto)
on rikoslain 17 luvun 10 §:n 1-kohdassa tarkoitettu uskonnollinen
yhdyskunta.

Aivan. Äärimmäisen typerältä. Miksi Illman ja kumppanit haluavat tehdä itsensä ehdoin tahdoin naurunalaiseksi?

Anonyymi kirjoitti...

Koska blogisti on prosessioikeuden professori, niin ei liene liikaa toivoa kantaa myös tuohon Halla-ahoon kohdistuneen esitutkinnan lain mukaisuuteen. Väitettä lainvastaisesti suoritetusta esitutkinnasta esiintyy myös muissa blogeissa.

Taikka jos blogisti ei viitsi, niin voisiko sitten Asser puhaltaa juridisen tietämyksensä maailmalle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

En nyt ole aivan varma, suoritettiinko Halla-ahon kaikki kuulustelut, joita näytti H:n blogin "päivitysten" mukaan olleen kolme kappaletta, sähköpostin välityksellä, mutta sellaisen käsityksen minä ainakin sain H:n selostamista esitutkintakuulusteluista.

ETL 22 §:n 1 momentin mukaan rikoksesta epäiltyä saadaan kuulustella puhelimitse tai "muulla tiedonsiirtovälineellä,", jos asia on merkitykseltään vähäinen eikä epäilty kiistä rikosilmoituksen oikeellisuutta tai jos kysymyksessä on aikaisemmin suoritetun kuulustelun vähäinen täydentäminen.

Tässä tapauksessa epäilty on kiistänyt rikosepäilyn eikä asiaa voida pitää merkitykseltään vähäisenä. Rikoksesta epäilty saa käyttää lain mukaan kuulustelussa avustajaa, jollei tutkinnanjohtaja painavista tutkinnallisista syistä syistä sitä kiellä. Epäiltyä on informoitava avustajan käyttöoikeudesta.

Luulisin, että po. tapauksessa H:n kuulustelut on hoidettu sähköpostin välityksellä sen takia, että Halla-aho on nimenomaan suostunut sanottuun menettelyyn, kun poliisi on sitä häneltä tiedustellut. Lisäksi asiassa ei näyttäisi olevan näyttöongelmia, vaan kyse on vain Halla-ahon blogikirjoitusten juridisesta (rikosoikeudellisesta) arvioinnista eli ns. oikeuskysymyksestä. Mutta kyllähän noihin kirjoituksiin liittyy paljon sellaisia kysymyksiä, joihin olisi voitu saada lisäselvitystä, jos poliisi olisi kuulustellut epäiltyä henkilökohtaisesti ja epäillyllä olisi ollut avustaja kuulusteluissa.

Kuulustelutapa osoittaa, että poliisi ja syyttäjä ovat halunneet selvitä esitutkinnasta mahdollisimman "kivuttomalla" tavalla. Tosiasiallisesti kyseessä on ollut ns. suppea esitutkinta, jota käytetään selvissä ja vähäisissä asioissa, mutta joka ei tällaiseen juttuun kovin hyvin sovellu.

Jos Halla-aho haluaisi, että poliisi kuulustelisi häntä vielä ennen oikeudenkäyntiä henkilökohtaisesti, niin luulisin, että jutun syyttäjän tulisi määrätä poliisi näin myös tekemään. Jos Halla-aho ei uudelleen kuulustelua halua, sanottu virhe korjaantunee sillä, että Halla-ahoa kuullaan henkilökohtaisesti käräjäoikeuden istunnossa.

antti kortelainen kirjoitti...

Käsittääkseni oikeuskirjallisuudessa esitetään, että kiihottamisrikoksen täyttyminen edellyttää tarkoitusta saada toisissa aikaan samanlainen halveksunta kansanryhmää kohtaan kuin mitä itse tuntee.

Tämän lisäksi voidaan ottaa huomioon tekijän erityinen tarkoitus esimerkiksi sananvapauden rajojen pyykittämisessä.

Näin tämä on melko vaikea rikos tuomioistuimen tulkittavaksi.

Viittasit lisäksi seuraustahallisuuteen. Olen aikaisemmin Halla-Ahon toimintaa miettiessäni pohtinut seuraustahallisuutta. Halla-Ahohan pitänee halveksimisseurauksen syntymistä varmana tai varsin todennäköisenä.

Hän on muotoillut tekstinsä siten, että pääsee tarvittaessa tekemään erilaisia väitteitä tekstien "todellisesta tarkoituksesta". Nämä tarkoitukset olisivat sananvapauden rajojen tarkentaminen, maahanmuuttokeskustelun herättäminen jne.

Hän kuitenkin pitänee varmana tai varsin todennäköisenä, että keskivertolukija tulkitsee hänen kirjoituksensa tietyllä halventavalla tavalla.

Anonyymi kirjoitti...

Anon sanoi:"Koska sananvapautta ei tarvita sellaisten asioiden sanomiseen, joista kukaan ei pahoita mieltään, lienee itsestään selvää, että sananvapaus on olemassa juuri siksi, että saa tietyin ehdoin sanoa pahastikin."

En ole professori, mutta eikös tässä riitä tehdä ero näiden välillä:

1- olet idiootti
2- olet väärässä

Sananvapaus käsittääkseni kattaa kohdan 2 mutta ei kohtaa 1.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Halla-aho näyttäisi toimivan Antti Kortelaisen toteamalla tavalla.

H:n kirjoituksilla voidaan näyttää olevan kaksi eri funktiota (kaksoisfunktioteoria). Hän haluavan olla yhtäältä sananvapauden ritari rohkea, toisaalta taas osoittaa syvän halveksuntansa islamin uskontoa ja somaleja kohtaan. Vm. funktio ei todellisuudessa ole vain instrumentti vaan tarkoitus sinänsä ja luultavasti myös kirjoitusten päätarkoitus. Ilman jälkimmäistä tarkoitusta kirjoituksilla ei olisi sananvapausaspektia.

Anonyymi kirjoitti...

Kovin on VKSV taas saanut kylmää kyytiä tässä blogissa. Luulen, että asiakastyytyväisyys ko. firmaan on aika pyöreä nolla.

Nyt Hgin ja KRP:n huumepoliisit ovat tehneet kantelun Ari-Pekka Koivistosta, joka toimi ko. hemmojen jutussa tutkinnanjohtajana. Kantelu on tehty Jaakko Jonkalle - jotenkin on kuitenkin kutina päänahassa, jotta Jonkan buulaagi ei selviä hommasta kantelijoiden odotusten mukaisesti.

Asser Salo kirjoitti...

Tuosta "kaksoisfunktioteoriasta" vielä: vaikka olen lukenut Halla-ahon blogia nelisen vuotta, en ainakaan itse ole huomannut, että tämä "syvästi halveksisi" somaleita tai islamia.

Yhtä perusteltua olisi sanoa, että blogistin eräiden tekstien tarkoitus olisi osoittaa vain ja ainoastaan "syvää halveksuntaa" KKO:a ja muita viranomaisia (esim. OKa) kohtaan, eikä niinkään osoittaa ja käsitellä ongelmia ja epäkohtia, joita näiden toimintaan vaikuttaa toisinaan liittyvän.

Halla-aho, samoin kuin blogisti, liittyvät ymmärtääkseni siihen suomalaisten toisinajattelijoiden ketjuuun, jonka mukaan "asiat pitää ottaa asioina", ja ihmisten miellyttämistä tärkeämpää on rehellisyys.

Samassa linjassa seisovat esim. Erno Paasilinna-vainaa, Pentti Linkola, Hannu Taanila ja historiantutkimuksessa Heikki Ylikangas. Valtavirrasta poikkeaminen edellyttää kärjekästä sanontaa - se on edellytys, jotta äänensä saisi kuuluviin. Kritiikkiä ei edes ymmärretä kritiikiksi, jos se verhotaan "kukkaiskielelle".

Parhaan ymmärrykseni mukaan Halla-aho halveksuu tapaa, jolla maahanmuuttopolitiikkaa harjoitetaan sekä sitä, että maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ei voida keskustella avoimesti. Leimakirves - ja syyte - heilahtaa hyvinkin helposti. M.O.T.

Eri asia on, että ainakin osaan maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista syypäitä näyttäisivät olevan maahanmuuttajat itse. Tässä yhteydessä voidaan viitata esimerkiksi Malmön Rosengårdin joulukuisiin jouluvaloihin, joita muslimivähemmistö sytytteli ja joista Suomessakin uutisoitiin. Vastaavia esimerkkejä löytyy kosolti myös muualta Euroopasta.

Nämä ovat kuitenkin tosiasioita, jotka on voitava sanoa avoimesti ilman pelkoa syytteestä. Samoin voidaan - ja pitää - miettiä, mistä ne johtuvat: minkä vuoksi juuri eräistä maista tulevat muslimit vaikuttavat integroituvan vastaanottaviin yhteiskuntiin kaikkiin huonoimmin?

Ja mistähän se johtuu, että tuo integroimattomuus vaikuttaa olevan euroopanlaajuista - se ei rajoitu vain Ruotsiin, vaan on tosiasia esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa.

Tähän ei selitykseksi riitä vastaanottavien yhteiskuntien "rakenteellinen syrjintä" tai muut abstraktiot, joita syyksi tarjotaan. Mikään valtio ei liene kohdellut maahanmuuttajia yhtä hyvin kuin Ruotsi - ja nyt Ruotsissa niitetään sitä, mitä liberaalilla maahanmuuttopolitiikalla on kylvetty.

Itse hakisin, ellei muuta syytä uskottavasti osoiteta, selitystä ongelmiin näiden mamuryhmien yhteisestä nimittäjästä, islamin uskonnosta ja sen fundamentalistista tulkinnoista, joista eräät muslimit pitävät hanakasti kiinni ja jotka ovat näemmä valtion erityissuojeluksessa jo Suomessakin.

Vai mikä selittäisi, että Suomesta Ruotsiin muuttaneen Villen lapsenlapset lienevät useimmissa tapauksissa sopeutuneet ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja sen arvoihin, ja ovat mukana työelämässä, mutta Iranista Rosengårdiin muuttaneen Farukin lapset eivät hyväksy sen paremmin ruotsalaista yhteiskuntaa kuin sen arvojakaan? Työssä käymisestä puhumattakaan.

Eurooppalaisiin maahanmuutto-ongelmiin ei pienimpänä syynä taida olla myöskään se blogistinkin edustama käsitys tasa-arvosta, jonka mukaan maahanmuuttajat olisivat - tai heidän tulisi olla - jotenkin eriarvoisessa, paremmassa, asemassa kantaväestöön nähden.

Tällainen näkemys toisten ryhmien itseisarvoisesta paremmuudesta on harhainen: se ei perustu mihinkään. Vai mihin se perustuu? Olisiko blogistilla tarjota tähän vastaus? Tasa-arvoa on, että jokaisen ryhmän jäsenelle annetaan yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Tästä lähtee myös PeL 6 §.

Etninen alkuperä, sen paremmin kuin uskontokaan, ei säännöksen mukaan ole sellainen "hyväksyttävä peruste", jonka vuoksi somalit tai muslimit pitäisi asettaa "erilaiseen asemaan" muihin nähden. "Erilaisella" asemalla tarkoitetaan huonompaa - ja myös parempaa asemaa. Tosin tuo vm. asia usein unohtuu.

Positiivinen erityiskohtelu ei rohkaise maahanmuuttajia integroitumaan vastaanottavaan yhteiskuntaan: mitäs tarvetta siihen edes olisi, kun pelit ja pensselit kannetaan eteen kuin Manulle illallinen, ja ongelmien syyksi voidaan aina, vieläpä uskottavasti, väittää kantasuomalaisten "rasismia".

"Humaanissa" positiivisessa erityiskohtelussa kiusaakin se, että positiivisesti diskriminoidun erityisryhmän jäsenillä ei vaikuta olevan mitään vastuuta tai velvollisuuksia. Suomalaiset ovat tavattoman suopeita tulkitsemaan asian niin, että esimerkiksi eräiden kurdien Rovaniemellä harjoittama naisten ahdistelu, josta Ylekin uutisoi, johtuisi hyväksyttävistä syistä, kuten siitä, että "nuoret" ovat kotoisin takapajuisista oloista ja ovat nyt "suuren muutoksen" edessä.

(Joita oloja, näin sivumennen sanottuna, leimaa islamin uskonnon mukainen käsitys naisen asemasta ja sukupuolirooleista näin muutenkin.)

Ja että tuollaista käytöstä tulisi tämän vuoksi "ymmärtää", ellei peräti "hyväksyä".

Omasta puolestani ilmoitan, että minusta em. syyt eivät ole peruste sen paremmin "ymmärtää" kuin "hyväksyäkään" tuollaista käytöstä. Ja jos tämä on, kuten vaikuttaa, rasismia, niin sitten olen rasisti. En vain kerta kaikkiaan voi ymmärtää, mitä "sopeutumisvaikeuksia" näillä nuorilla voi olla Suomessa, minne nämä väitteiden mukaan tulevat pakoon vainoa, joka voi koitua terveyden - ja hengenkin - menoksi.

On mielestäni erittäin tuomittavaa ja kaikkien inhimillisten vaistojen vastaista käytöstä kiittää turvapaikan tarjoavaa hyväntekijää lyömällä tätä puukolla selkään, tässä kuvaannollisesti.

Mutta ehkä tämä tosiaan johtuu siitä, että maahanmuuttajia ei ole suojeltu riittävästi "arkipäivän rasismilta", jota esimerkiksi Halla-ahon kirjoitukset (VKSV:n silmissä) par excellance edustavat. Ja vika on - tietysti - myös niissä löyhämoraalisissa suomalaisissa tytöissä, jotka katsovat mamupoikia silmiin ja hymyilevät - mitäs muuta tuo voi tarkoittaakaan, kuin kutsua seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Ehkä tilanne Halla-ahon tulevan tuomion myötä korjaantuu. Mutta mitäs sitten tehdään, jos maahanmuuttokriitikot tuomitaan, eivätkä maahanmuuttajat vielä sittenkään halua integroitua yhteiskuntaan?

Onko ainoa keino todella lisätä resursseja valtiontalouden rosvosektorille, "maahanmuuttoon", joka valtion budjetissa vuonna 2009 nielaisi jo 92 890 000 euroa - mikä on enemmän kuin esimerkiksi pelastustoimen ja hätäkeskusten resurssit (87 157 000,-).

Vai pitäisikö todella ryhtyä toteuttamaan periaatetta "maassa maan tavalla - tai maasta pois"? Ja avata silmät siihen, että syyt erilaisiin ongelmiin voivat, ainakin joissakin tapauksissa, olla muualla kuin kantaväestössä? Ja että näihin ongelmiin pitää voida puuttua ilman leimautumisen tai syytteen vaaraa?

Anonyymi kirjoitti...

Muistan kiinnostuneeni Halla-ahon blogista, kun muualta sain kuulla maahanmuuttokriitikosta, jota ei saada vaiennettua rasistiksi leimaamalla. Hän nimittäin kritisoi maahanmuuttopolitiikkaa kylmän loogisesti asiaperustein.

Tutustuttuani Halla-ahon kirjoituksiin huomasin löytäneeni hänessä henkisen veljeni. Tällä tarkoitan hänen ajattelutapaansa ja sitä, miten hän rakentaa kirjoituksensa ja repii usein mantrana toistetut väitteet hajalle.

Itse asian suhteen olin silloin ja olen edelleenkin aika välinpitämätön; blogin kommentteihin en ole koskaan tutustunut, mutta huomaan odottavani uutta tekstiä lähinnä keräilijän mielenkiinnolla. Niissä aivan samoin kuin Jyrki Virolaisenkin kirjoituksissa usein tuodaan esille jokin aika isokin kipupiste, josta en tietäisi mitään tiedotusvälineiden perusteella.

Tässä näkyy se internetin perinteisille joukkoviestimille asettama suuri haaste: kenellä tahansa on nyt mahdollisuus saavuttaa teoriassa rajaton joukko lukijoita, eikä viimeinen sana ole enää aina toimittajilla.

Minä ymmärrän hyvin ja olen varmaan pikkupojasta asti itsekin käyttänyt erästä Halla-ahon argumentointikeinoa: analogiaa. Tällä tarkoitan sitä, että esitetty väite pyritään kumoamaan hakemalla sille analoginen, mutta niin kaukainen (ja esittäjänkin mielestä vastenmielinen) rinnastus, että alkuperäisen väitteen esittäjän olisi myönnettävä olleensa väärässä (jos hän myöntää analogian oikeellisuuden).

Käytännön esimerkki: eduskuntakeskustelussa laista parisuhteen rekisteröimiseksi joku kansanedustaja, jolle avioliitto merkitsi suhdetta miehen ja naisen välillä, lausui suunnilleen niin, että jos tästä luovutaan, ollaan sillä tiellä, että ihmisen ja sian välinen avioliitto on joskus mahdollinen.

Minun korvissani tämä oli mitä korrektein ja filosofinen lause: hän haki mahdollisimman kaukaa esimerkin, jonka oikeellisuutta ei kai voida kiistää, jos hyväksyy sen premissin, että avioliiton ainoa muoto on miehen ja naisen välinen liitto. Pienikin lipsahdus tästä merkitsee mahdollisuutta isoonkin lipsahdukseen. Silloin ei väittelyteknisesti ole mitään merkitystä sillä, millaisen ihmissuden sattuu esimerkikseen ottamaan. Tarkoitus on vain osoittaa: jos hyväksyt A:n, olet sillä tiellä, jonka toisessa päässä saattaa häämöttää B.

Tällaista argumentointia ei arvattavasti lainkaan ymmärretty, vaan se yksinkertaistettiin julkisessa sanassa muotoon: kansanedustaja X rinnasti homot sikoihin. Ja minun silmissäni hän oli valinnut siat juuri siksi, että saisi käytettyä asteikon toista, homoista mahdollisimman kaukana olevaa päätä.

Kun Halla-aho nyt haluaa osoittaa todeksi, että tietystä ihmisryhmästä (tai heille pyhästä asiasta) ei saa käyttää loukkaavaa kieltä, vaikka jostain toisesta ihmisryhmästä ym. saa, on nähdäkseni aivan luontevaa, että hän valitsee juuri sen asteikon ääripään loukkauksen. Silloin ei jää kenellekään epäselväksi, että ilmaisu on loukkaava, eikä siitä silloin tarvitse edes keskustella. Argumentin aihe on aivan muualla, tässä tapauksessa sananvapauden väitetyssä kaksoisstandardissa.

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Virolainen on sitä mieltä, että vertailu Kalevan pääkirjoituksen "suomalaisiin" po. asiayhteydessä on vähemmän relevanttia. Hänen mielestään vähemmistönä oleva etninen väestöryhmä olisi eri asemassa kuin väestöllinen enemmistö (jota vastaan ei voisi syyllistyä kiihotukseen?). Virolaisen mielestä verrannollista olisi, jos Kaleva olisi puhunut jonkin suomalaisen "heimon" geneettisestä piirteestä.

Minusta Virolaisen päättelyssä on tällä kohtaa jokin looginen umpiperä. Olisiko arvuuttelu somalien geneettisestä ominaislaadusta ollut vähemmän tai täysin ei-moitittava, jos se olisi selvästi rajatusti kohdistunut Somaliassa asuvaan, siis kyseisen maan väestöön tai väestölliseen enemmistöön? (Halla-ahon provokatorinen väite ei koskenut mitään somalialaista vähemmistökansaa, joita tuossa maassa on lukuisia)

Jos väite olisi ollut yhtä moitittava tuolloinkin, onko niin että väestöryhmään "suomalaiset" kohdistuva väite olisi ollut yhtä moitittava, kuin suomalaiseen valtaväestöön kuuluvan alaryhmän (heimo, sukupuoli..) kohdistuva väite?

Hieman tulee sellainen vaikutelma, että syrjintä ja kiihotus voivat kohdistua vain etnisiin vähemmistöihin. Onko lain tarkoitus todella rajattu näin? Saako suomalaisista ( tai esim. jommasta kummasta suomalaisesta sukupuolesta ) ryhmäominaisuuksien suhteen sanoa mitä vain?

Anonyymi kirjoitti...

"Minusta Virolaisen päättelyssä on tällä kohtaa jokin looginen umpiperä."

Ehkä Virolainen ei vain uskalla viedä omia argumenttejaan rehellisesti päätökseen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jaahas, onpas taas tullut syvämietteisiä ja viisaita kommentteja, kiitosta vaan!

Minä en halveksi ollenkaan KKO:ta, oikeuskansleria ym. viranomaisia ja tuomioistuimia instituutioina, päin vastoin pidän niitä erittäin suuressa arvossa. Mutta epäkohtia ilmenee kaikissa laitoksissa, ja niihin olen puuttunut.

Ajattelussani saattaa toki olla joidenkin mielestä epäloogisuutta ja "umpiperiä", koska en suhtaudu esim. maahanmuuttopolitiikkaan yms. asioihin fundamentalistisesti vaan enemmänkin praktisesti.

Mutta nytpä lähden pariksi viikoksi Tunturi-Lappiin etsiskelemään umpihankia ja hiihtokelejä!

Anonyymi kirjoitti...

Onko poliittisen agitaattorin sananvapaus erityisen laaja vai suppea? Poliittisen kielenkäytön ei mielestäni voi edellyttää olevan mitään silkkiliinoin koristeltua diplomaattista korukieltä, vaan on oikeutettua käyttää ronskia ja raa'asti yksinkertaistavaakin kieltä kansan huomion herättämiseksi ja kannatuksen nostattamiseksi.
Epäkohdiksi koetut asiat on tapana esittää mahdollisimman synkässä valossa ja päinvastoin.

Ei kai Suomessa sentään vainota poliittisia toisinajattelijoita?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Muuten, 100 000 käynnin raja meni tänään blogissani rikki, aikaa tähän kului 8 kuukautta.

Kiitokset käynneistä!

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi: totta kait poliittisen agitaattorin liikkumavara on rajattu. Ajattele nyt vaikka natseja ja juutalaisia.

Anonyymi kirjoitti...

11. Somaleja koskevan väitteen ("Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre")

Lukekaa seuraava linkki:

http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=130208&start=0&tstart=0

ja aloituksessa viitattu julkaisu:

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt265.pdf

"Sivulta 71 alkaen on käsitelty odotettavia tulonsiirtoja ja verokertymiä."

Eli työministeriön julkaisun mukaan JIS-maista tulleet jäävät Suomessa yhteiskunnan tukien varaan. JIS-maat: Jugoslavia, Iran, Iraq ja SOMALIA.

Haastakaa siis työministeriö oikeuteen !!!

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Näillä lakeuksilla ei jumalauta pilkata Jumalaa. Pahasti ovat asiat valtakunnassa, että tälläiselle *ristiretkelle* ja vääräuskoisten puolustusasianajajajiksi ovat pestautuneet valtakunnansyyttäjänvirasto ja Simo!

Anonyymi kirjoitti...

JV: "Voidaan perustellusti kysyä, miksi ihmeessä Halla-aho on sitten mennyt esittämään tuollaisia väitteitä, jos hänellä ei ole ollut loukkaamistarkoitusta, mutta hän on käsittänyt ja ollut varma, että väitteet voivat siitä huolimatta loukata?"

Voidaan perustellusti kysyä: Pitääkö väite x jättää esittämättä, jos voidaan olettaa sen mahdollisesti loukkaavan jotakuta?

Aika hiljaista olisi, tälläkin palstalla...

Anonyymi kirjoitti...

Miten lie logiikan laita- tai sanojen kanssa leikkiminen- jos maapallolla on n.30.000 eri uskontoa tai lahkoa...ja että niiden kommentointia tai kritiikkiä aletaan jollain tavoin "tuomitsemaan". Jos ihmisten yleinen oikeustaju alkaa ottamaan huomioon henkiolentoja tai taruolentoja- keksittyjä tarinoita vuosituhansien takaa- olivat vaikka ufo-jengiä- niin kyllähän alkaa oikeudenkäyttö ja maailmankuvan sopat ja marjat mennä jo sekaisin.
Kuten Dawkins vapaasti lainaten totesi, että " tyhmään kysymykseen on mahdotonta vastata järkevästi". Kyseessä siis jumalan/jumalien? olemassaolo.

Kun absoluuttiset totuudet ovat maapallolla muutenkin rajalliset - meidän ihmisten tiedossa - niin aika erikoista on, että todistamattomien "profeettojen" tai "jumalien" tai "menninkäisten" -loukkaaminen sanallisesti alkaisi olla maallisten tuomioistuinten alaa ja alaista. Käsittämätöntä menoa,voisi sanoa.

Eli, jos ufo-uskovaiset loukkaantuvat siitä, että joku väittää halveksivansa ajatusta, että avaruuden vieraat ovat siittäneet maailman ihmiset tai elävät tänne- niin tuon asian loukkauksineen voisi viedä jonnekin oikeuteen...hehehee .

Uskomatonta, että edes ollaan tällä linjalla, että usko olisi jotenkin siirtymässä sen kannattajien myötä todellisuuteen- totena.