torstai 6. toukokuuta 2010

267. Energiavirkamiehen jääviystapaus


1. Tiistaina 4.5. TV2:n Ajankohtaisessa kakkosessa kerrotiin, että työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Taisto Turunen, jota yleisesti tituleerataan valtakunnan johtavaksi ja tärkeimmäksi energiavirkamieheksi, on istunut Teräsyhtiö Outokummun hallituksessa vuosina 2006-2008. Valtio on Outokummun suurin omistaja ja Turunen oli Outokummun hallituksessa valtion edustajana. Outokumpu ja sen Tornion tehtaat on sangen energiariippuvainen firma, tiettävästi Suomen suurin yksittäinen sähkön kuluttaja.

2. Ministeriössä Taisto Turunen on johtanut ydinvoimalahankkeita koskevien lupa-asioiden valmistelua ja käsittelyä. Maan hallituksen viikko pari sitten tekemän periaatepäätöksen mukaan lupa toisen ydinvoimalan rakentamiseen annetaan Fennovoimalle, jonka suuromistaja on juuri Outokumpu. Asian esitteli valtioneuvostossa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Tänään maan hallituksen on määrä tehdä muodollinen päätös ydinvoimala-asiassa ja antaa asiaa koskeva lakiesitys eduskunnalle.

3. Fennovoima perustettiin kesäkuussa 2007 juuri uutta ydinvoimalahanketta varten. Ajankohtaisen kakkosen mukaan Turusen tehtäviin kuului Outokummussa nimenomaan Fennovoiman perustaminen silmällä pitäen sitä, että Fennovoima tulisi hakemaan valtioneuvostolta lupaa ydinvoimalan rakentamista varten. Turunen istui Outokummun hallituksessa, kun se päätti yksimielisesti lähteä mukaan ydinvoimahankkeeseen. Samaan aikaan Turunen oli ministeriössä korkein asiaa valmisteleva virkamies. Myöhemmin hän osallistui ministeriössä Fennovoiman ja muiden lupaa hakeneiden yhtiöiden hakemusten käsittelyyn.

4. Miten on mahdollista, että Turunen on istunut samassa asiassa kahdella eri pallilla eli ministeriön ylijohtajana ja asianosaisena olevan Outokummun hallituksessa? Eikö tässä ole selvä virkamiehen jääviys? Oikeuskansleri on ottanut omasta aloitteestaan Turusen mahdollisen jääviyden tutkittavakseen. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka haastateltiin eilen TV1:n ajankohtaisohjelmassa, mutta Jonkka ei osannut tai halunnut vielä kertoa, mikä tulisi olemaan hänen kantansa asiassa. Asian johdosta on haastateltu myös hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäätä, joka on todennut lähinnä vain sen, että lähtökohtaisesti virkamies itse päättää omasta esteellisyydestään. Turunen on päättänyt, ettei hän ole jäävi.

5. Virkamiehen esteellisyydestä säädetään hallintolaissa (28 §). Esteellisyys syntyy mm. silloin, kun virkamies on on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisessä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

6. Fennovoiman suuromistajaa Outokumpua voidaan minusta pitää asianosaisena ydinvoimalalupa-asiassa, vaikka muodollisesti asianosaisena eli luvan hakijana onkin Fennovoima. Toisaalta Fennovoima jätti lupahakemuksen valtioneuvostolle ja ministeriölle vasta vuonna 2009, jolloin Turunen ei enää istunut Outokummun hallituksessa. Hallintolain em. pykälässä (28 §:n 1 momentin 5 kohta) sanotaan, että virkamies on esteellinen (vain silloin), kun hän on hallituksen jäsenenä asianosaisena olevan yhtiön hallituksessa. Mutta jos hän on ollut aikaisemmin, mutta ei ole enää enää silloin, kun yhtiö tulee muodollisesti asiassa asianosaiseksi, ei esteellisyyttä mainitun lainkohdan perusteella syntyisi.

7. Virkamies on kuitenkin esteellinen myös niin sanotun yleislausekkeen perusteella eli silloin, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta (kuin laissa erikseen lueteltujen tapausten johdosta) erityisestä syytä vaarantuu (hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohta). Voitaisiinko Taisto Turusta pitää esteellisenä tällä perustella?

8. Kaikkien esteellisyysperusteiden taustalla on virkamiehen puolueettomuuden vaarantuminen. Se muodostaa myös edellä mainitun itsenäisen esteellisyysperusteen Virkamies on esteellinen, jos jokin muu kuin laissa tarkoitettuun ja erikseen mainittuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä virkamiehen puolueettomuutta asiassa. Yleislausekkeen tarkoituksena on turvata asian käsittelyn objektiivista puolueettomuutta eli erityisesti yleistä luottamusta viranomaistoiminnan objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen. Luottamuksen vaarantumiseen vaaditaan kuitenkin erityinen syy, joka rinnastuu merkitykseltään erikseen määriteltyihin jääviysperusteisiin. Tällaisia erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi erilaiset tosiasialliset lojaliteettisuhteet.

9. Virkamiehen puolueettomuuden ja esteettömyyden on läpäistävä kaksi testiä: subjektiivinen ja objektiivinen testi. Subjektiiviselta kannalta voidaan edellyttää, että virkamiehellä ei saa olla ennakkokäsitystä tai etukäteiskantaa asiasta eikä myöskään pyrkimystä edistää asiassa yhden osapuolen etua tai oikeutta. Käytännössä on yleensä hyvin vaikea näyttää toteen, että virkamiehellä olisi tällainen pyrkimys. Sen vuoksi puolueettomuudelta edellytetään lisäksi edellä mainitun objektiivisen testin läpäisyä. Siinä on keskeistä, miltä virkamiehen toiminta näyttää asia objektiivisesti tarkastelevan ulkopuolisen kannalta. Ulkopuoliselle ei saa tällä perustella syntyä epäilyä siitä, että virkamiehen toiminta voi olla puolueellista. Asianomaisen virkamiehen omalla käsityksellä omasta puolueettomuudestaan ei ole objektiivisessa arviossa ratkaisevaa merkitystä.

10. Mitä nyt sitten pitäisi sanoa Turusen väitetystä esteellisyydestä? Turunen itse sanoo, että "tästä ei saa tikullakaan jääviyttä, samanaikaisuutta tai päällekkäisyyttä ei ole ollut"(I-S). Mutta katsotaanpa nyt hieman kuitenkin. Ydinvoimalan rakentamislupaa haki kolme yhtiötä, joista luvat myönnettiin kahdelle yritykselle, toinen näistä oli Fennovoima. Maan hallituksen päätös valmisteltiin ministeriössä Turusen johdolla. Hän oli istunut vuosina 2006-2008 Outokummun hallituksessa, joka päätti panna pystyyn Fennovoima, joka tulisi hakemaan ydinvoimalan rakentamislupaa. Kun Fennovoima jätti vuonna 2009 hakemuksensa ja tuli muodollisesti asianosaiseksi, Turunen ei enää istunut Fennovoiman omistaneen Outokummun hallituksessa. Ministeriössä Turunen kuitenkin osallistui johtavana virkamiehenä Fennovoiman ja kahden muun yhtiön lupahakemusten käsittelyyn. Virkamiehenä Turunen otti kantaa myös sähkönkulutusta koskevien arvioiden laatimiseen. Näistä selvityksistä riippui ratkaisevasti, annetaanko ydinvoimlan rakentamislupa vain yhdelle vai useammalle hakijalle.

11. Minusta sillä, että Turunen ei enää vuonna 2009 ollut Outokummussa, ei ole esteellisyyden arvioinnissa kovinkaan suurta merkitystä. Ratkaisevaa on se, että hän oli ollut kaksi vuotta yhtiön hallituksessa valmistelemassa Fennovoiman pystyttämisasiaa ja tekemässä sitä koskevaa päätöstä tietoisena siitä, että Fennovoima tulisi hakemaan ydinvoimalalupaa. En tiedä, mihin ratkaisuun oikeuskansleri päätyy, mutta minusta tilanne on aika selvä: Turusta voidaan pitää hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan perustella esteellisenä.

12. Ainakin minulle on ulkopuolisena on syntynyt mielestäni perusteltu epäily Turusen puolueettomuuden vaarantumisesta, vaikka mitään näyttöä siitä, että hänellä olisi ollut pyrkimys edistää Fennovoiman ja Outokummun etua lupa-asiassa ei olekaan esitetty. - Miltähän asia mahtaa näyttää Fortumin silmissä? Fortumhan ei saanut pyytämäänsä lupaa ydinvoimalan rakentamiselle.

13. Ministeri Mauri Pekkarisen rooli asiassa pitäisi ottaa tarkkaan syyniin oikeuskanslerinvirastossa. Ministeri Jyri Häkämies nimittäin kertoo tämänpäiväisessä Ilta-Sanomissa, että juuri Mauri Pekkarinen nimitti tai ainakin esitti johtavan virkamiehensä Taisto Turusen nimittämistä valtion edustajaksi Outokummun hallituksen jäseneksi vuonna 2006. Pekkarinen on ollut nyt Kiinassa, mutta ainakin pari päivää siten hän kertoi puhelinhaastattelussa TV1:lle, ettei hän tiennyt, että Turunen oli ollut Outokummun hallituksessa. Siis ei tiennyt, vaikka hän oli itse ilmeisesti ollut nimittämässä Turusta Outokumpuun! Syystäkin Jyri Häkämies kertoo vuonna 2007 ihmetelleensä, miksi Turunen istui Outokummun hallituksessa.

14. Kun Jyri Häkämiehestä tuli asianomainen ministeri, hän "vapautti" keväällä 2008 Turusen Outokummun hallituksen jäsenyydestä. Häkämies sanoo pitäneensä täysin mahdottomana, että korkea virkamies olisi ison energiayhtiön hallituksessa. Tätä pitävät toki kaikki muutkin mahdottomana. Tästä on kuitenkin yksi poikkeus: Mauri Pekkarinen.

15. Tälle superministeri Mauri Pekkariselle ei enää tunnu olevan mikään mahdotonta. Pari vuotta sitten Pekkarinen kiirehti oikeuskanslerin pakeille selittelemään vaalirahoitusasioitaan ja Suomi-Soffalta saamaansa vaalitukea; Pekkarinen oli aiemmin myöntänyt ministerinä Soffalle lähes miljoonan euron suuruisen investointiavustuksen. Oikeuskansleri Jonkka uskoi Pekkarisen vakuutteluja siitä, että eihän hän ollut voinut millään muistaa koko investointipäätöstä, jonka hän oli tehnyt muutama kuukautta aiemmin. Ei siis muistanut, vaikka hän oli ollut vihkimässä Suomi-Soffan uutta tehdasta, jota varten investointitukea oli annettu.

16. Tällä kerralla Pekkarinen sanoo, että hän ei tiennyt, että hänen ministeriönsä johtava virkamies istuu energiayhtiö Outokummun hallituksessa. Mitähän oikeuskansleri Jonkka tästä selityksestä sanoisi?

36 kommenttia:

Nimetön kirjoitti...

Hyvin riivottu ja raavittu. Tallaisia Jyrki Virolaisen erittelyja tama maa tarvii !

Nimetön kirjoitti...

tuskin Turunen ainakaan yksin siitä syystä, että oli yhtiön hallituksessa, on menettänyt kykynsä toimia asianmukaisesti tässä asiassa. muut syyt vaativat laajempaa perkaamista

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kysymys oli, niin kuin yritin sanoa, siitä, että onko syytä epäillä Turusen puolueettomuuden vaarantuneen. Jos on, niin silloin hän on ollut esteellinen.

Nimetön kirjoitti...

Suomessa a) kansanedustajilta ja b) korkeilta virkamiehiltä pitäisi kategorisesti kieltää kaikki sivu- ja luottamustoimet. Jäisi lähtökohtaisestei paljon vähemmän syitä epäillä luottamuksen vaarantumista, eikä pääsisi hyväveliverkoston rihmastot ihan villinä rehottamaan ja kehittymään. Kansanedustajien osalta näin on tehty naapurissamme Virossa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ministeri Pekkarinen kertoi TV-uutisissa klo 17, että hän luottaa siihen, että hänen ministeriönsä juristit ovat selittäneet Turusen asian oikeuskanslerille parhain päin ja että asia olisi tällä kunnossa!

Totta kai ministeriön omat virkamiehet ja juristit selittelevät asioita ministerin kannalta parhain päin, sitä ei kukaan epäile. Eri asia on, onko asia tällä kuitattu ja kunnossa.

Pekkarinen kertoi, että Jonkka on antanut asian eli ydinvoimalaesityksen edetä jääviysepäilystä huolimatta eteenpäin. Tämän saman asian Jonkka kertoi itse jo eilen.

Jonkka sanoi kuitenkin eilen myös, ettei hän osaa sanoa, mitä hallituksen ydinvoimalapäätökselle tapahtuisi, jos asian valmistelija eli Turunen todetaan "myöhemmin" esteelliseksi.

Tärkein kysymys kuuluu, miksi Pekkarinen valitutti Turusen valtion edustajaksi Outokummun hallitukseen, vaikka Turunen on "Suomen tärkein energiavirkamies." ja Outokumpu on "Suomen suurin sähkön kuluttaja."?

Ministeri Häkämies sanoi tänään, että kyseessä oli - niin kuin olikin - "täysin mahdoton yhtälö."

Pekkarinen vastaisi aiemmin valtion omistuksenohjauksesta, nyt nämä asiat kuuluvat Häkämiehelle. Pekkarisen aikana Turunen valittiin Outokumpuun, Häkämiehen kaudella hänet korvattiin toisella edustajalla.

Nimetön kirjoitti...

Kaikki tietävät, että kepu ja Pekkarinen kannattivat jo alun perin ydinvoimalan rakentamislupaa Fennovoimalle, joka rakentaisi voimalan Oulun seudulle.

Jota tämä toteutuisi, hallituksen piti myöntää kaksi lupaa ja tähän tarvittiin sopivat selvitykset sähkön kulutuksen kasvuennusteista. Nämäkin selvitykset valmisteltiin tiettävästi Pekkarisen ministeriössä Outokumpu-Turusen johdolla.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Pekkarisen ministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen on kuulemma kommentoinut Turusen jääviysväitteitä ja -epäilyjä sanomalla, että tuollaiset väitteet ovat "ulkoavaruudesta."

Tuon tason kommentteihin voisi todeta vain, että ne ovat "ulkohuoneesta."

Virtanen osoittaa vain, miten ylimielisesti ja vähättelevästi ministeriössä jääviysasioihin ylipäätään suhtaudutaan.

Nimetön kirjoitti...

Jos asiaa valmistellut ja sen päättäjille esitellyt virkamies todetaan esteelliseksi sen vuoksi, että on syytä epäillä hänen puolueettomuutensa vaarantuneen, niin silloin on tietenkin syytä myös epäillä, onko valmistelu ollut kaikilta osin asianmukaista ja puolueetonta.

Tehty päätös olisi siinä tapauksessa purettava.

Nimetön kirjoitti...

"Oikeuskansleri on ottanut omasta aloitteestaan Turusen mahdollisen jääviyden tutkittavakseen."

Ohoh!
Mutta entäs maan tapa ja virkamiesten immuniteetti!?!?

Nimetön kirjoitti...

Pekkarinen luultavasti päätyi "yllättäen" kahteen ydinvoimalupaan, koska tätä vedätystä juuri Fennovoiman suuntaan on varmasti epäilty hallinnon sisällä ja kilpailevissa voimayhtiöissäkin. Mm. Turusen rooli Outokumpu/Fennovoimassa on tietysti ollut keskeisten toimijoiden tiedossa.

Jos lupa olisi annettu vain Fennovoimalle, olisi tilanne todennäköisesti ollut sietämätön kokoomukselle ja sen omille yhteistyökumppaneille teollisuuden suunnassa. Tällä lehmänkaupalla kaikki saatiin tyytyväisiksi (paitsi ehkä Fortum), ja Katainen saattoi sanoa HS:n haastattelussa: "Kiitti, Mauri".

Nyt tiedämme myöskin, miksi ajatus nollasta ydinvoimaluvasta oli Pekkariselle todellakin "tsoukki".

Nimetön kirjoitti...

Oikeuskansleri Jonkan ja ministeri Pekkarisen suhde tässä asiassa on mielenkiintoinen.

Monien mielestä Pekkarinen jymäytti Jonkkaa antamaan liian kevyin perustein jonkinlaisen vastuuvapauden Kehittyvien Maakuntien Suomen vyyhtiin kuuluvassa Kajaanin tehtaan avauksessa.

En tunne kumpaakaan näistä herroista, mutta voisi ajatella että oikeuskansleri ei niin helposti katsoisi saman ministerin asioita toista kertaa peräkkäin.

Nimetön kirjoitti...

Turunen ei ollut jäävi.

Kyseinen herra oli jäänyt pois Outokummun hallituksesta ennenkuin oli esittämässä Fennovoimalle lupaa ydinvoimalalle.

Ottaen huomioon sen seikan että maassamme on korkea teknologian osaaminen. Fennovoima on voinut hyvinkin käynnistää ydinvoimala-hankkeen Turusen kauden jälkeen.

Eikö kilpailuvirasto voisi puuttua asiaan?

No, sukupuuta kun lähtee seuraamaan niin aina löytyy yhteinen kanta-isä.

Ja se meidän kanta-isä asustelee muuten Arkadianmäellä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Itse yritin juuri perustella sitä, miksi Turunen oli jäävi, vaikka oli "poistunut" Outokummun hallituksesta siihen mennessä, kun Fennovoima jätti muodollisen hakemuksensa.

Siru Pola kirjoitti...

Oletteko muuten huomanneet, millaisia kommentteja O. Mäenpää on viimeisen puolen vuoden aikana antanut.... Huh huh !

Siru Pola kirjoitti...

Pikkuvirkamiesten esteellisyyttä syynätään suurennuslasien kanssa. Suuret vaan porskuttaa kuin possut vatukossa.

Nimetön kirjoitti...

Ydinvoimalan rakentamista ei todellakaan suunnitella hetkessä.

Selvästi haisee että jälleen kerran asioita junailtiin oma lehmä ojassa.

Poliitikot voivat tehdä/toimia miten tahansa koska heille täällä on kaikki sallittu.

Voimalahanke edistyy täyttä päätä eikä mahda mitään.

Nimetön kirjoitti...

"Voimalahanke edistyy täyttä päätä eikä mahda mitään."

Tämähän se on suomalainen tapa. Hankkeet aina etenevät, oli lupia tai ei. Sitten kun on tilaukset vetämässä tai pytinki pystyssä, "joudutaan" hieromaan luvat kuntoon.

Saisi kyllä kerrankin mennä kunnolla nämä asiat eli
ei lupia, pytinki heti purkuun ja lainrikkoja kustantaa purkamisen tarvittaessa vaikka pakkolunastuksella.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Luulisi tässä asiassa Fortumilla olevan intressiä kysellä Taisto Turusen mahdollisen esteellisyyden ja Mauri Pekkarisen menettelyn perään.

Pekkarinen hän ilmeisesti valitutti Turusen Outokummun hallitukseen valtion edustajaksi tietoisena siitä, että Turunen tulee puuhastelemaan ko. sivutoimessa nimenomaan ydinvoimalahakemuksen parissa.

Fortum jäi hakukilvassa nuolemaan näppejään eli hävisi Fennovoimalle (ja Outokummulle).

Mutta eilen jo näkysi tietoja, joiden mukaan Fortumillekin "järjestyisi" ydinvoimalalupa myöhemmin ja vielä ennen seuraavia vaaleja!

Fortumia halutaan lepytellä - jostakin syystä.

Olisikohan tässäkin taas sitä pekkaroinnin makua?

Siru Pola kirjoitti...

Jonkka on jo ilmoittanut, että mikäli esteellisyys havaittaisiin,olisi edessä hyvin vaikea tilanne... Luulenpa, että tilanne olisi niin "vaikea", ettei esteellisyyttä havaita.

Nimetön kirjoitti...

Valtionhallinto on täynnä virkamiehiä, joilla on jokin jääviysongelma tai sellaiseksi ehkä luettava. Hilpein tilanne lienee maatalousministeriössä ja sen hallintoalalla, jossa suurin osa virkamiehistä on kepulaisia maanviljelijöitä, jotka nauttivat virkapalkkansa lisäksi mahtavia maataloustukia. Kun tukipäätöksiä ja suunnitelmia tehdään, niin jos kaikki jääväisivät itsensä niin ei olisi päättäjiä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Luulisin, että Jonkka katsoo päätöksessään, että Turusen toiminta ei ole ollut "täysin sopivaa" ja että olisi ollut parempi, jos Turunen olisi ministeriössä pidättäytynyt osallistumasta lupahakemusten käsittelyyn.

Mutta sitten päätöksessä siirrytään sille tutulle silkkihansikasosastolle ja perusteluissa todetaan, että no, kuitenkaan T:tä ei voida "kaikki asianhaarat huomioon ottaen" tms. pitää "selvästi esteellisenä."

Tämän jälkeen Pekkarinen kutsuu tiedotusvälineet kokoon ja selittää äänin väristen, että "jos kansleri olisi löytänyt tässä esteellisyysasiassa pienintäkään virhettä hänessä tai hänen virkamiehissään, hän olisi kyllä vakavasti harkinnut eroaan ministerin virasta."

Markku Arponen kirjoitti...

Minusta Turusen esteellisyys on hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla ilmeinen. Asiassa esiin tulleet seikat antavat perustellun aiheen epäillä Turusen puolueettomuutta asiassa. Turusen esteellisyydestä seuraisi, että asia olisi palautettava ministeriöön uudelleen valmisteltavaksi. Näin rajuun ratkaisuun Jonkan voima ei riittäne, joten hän tyytynee lausumaan ympäripyöreän käsityksensä ilman muita toimenpiteitä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Näinhän siinä todennäköisesti tulee käymään.

Mutta olisiko tuo nyt niin suuri viivästys ydinvoimalahankkeille, vaikka hallitus joutuisi valmistelijan esteellisyyden vuoksiperumaan tekemänsä päätöksen ja asia palautuisi ministeriöön uudelleen valmisteltavaksi?

Ydinvoimalan rakennuttaminen ja rakentaminen on erittäin pitkä ja vaivalloinen prosessin, kuten olemme Olkiluodon uudesta ydinvoimalasta nähneet. Nyt päätettyjen kahden uuden voimalan rakennustöitä päästäneen joka tapauksessa aloittamaan vasta muutaman vuoden kuluttua.

Kun vielä Fortumillekin kaavaillaan lupaa "samoilla papereilla" mitkä nyt ovat olleet esillä, niin kyllä Fennovoima voisi hyvin odottaa, että asia valmistellaan ministeriössä uudelleen ja tuodaan sen jälkeen hallitukseen uudelleen päätettäväksi.

Jollei näiden "huippuvirkamiesten" esteellisyyksiin koskaan puututa konkreettisesti ja niin, että esteellisyydestä olisi myös jotain seuraamuksia, ei asia milloinkaan parane. MInisterit ja virkamiehet viittaavat kintaalla oikeuskanslerin "pehmopäätöksille", joissa vain ympäripyöreästi ollaan arvostelevinaan esteellisyyttä ilman mitään konkreettisia seurauksia virheellisestä menettelystä.

Eivät nämä "Leuka-Virtaset" ym. päälliköt muuta härskejä käytäntöjään, vaan sama peli jatkuu tulisi jatkumaan edelleen, jollei oikeuskansleri tiukenna kannanottojaan.

Nimetön kirjoitti...

JV, unohdit vielä yhden asian. Fortum saattaa innostua valittamaan asiasta. Sitten ei voida "epäreilusti" ottaa muilta lupia pois ja jaetaan vielä kolmaskin lupa. Näin se menee.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Enpäs unohtanut, vaan olen maininnut pari kertaa, että Turusen väitetyn esteellisyyden luulisi kiinnostavan nimenomaan Fortumia. Ainakin siinä tapauksessa, että kolmatta lupaa ei olisi tarkoitus myöntää.

Ministeriön "härskit heput" voivat kuitenkin asettaa (kulisseissa) Fortumin luvan myöntämisen ehdoksi, etäi Fortum ei lähde "pullikoimaan" ja valittamaan tai kantelemaan nyt tehdystä päätöksestä, jolla se jäi nuolemaan näppejään.

Tarkkailija X kirjoitti...

Ei ole esteellisyyssäänökset, tai moraalisesti korkeatasoinen ajattelu ennenkään haitannut menoa "valtiososialismissa"! Rakenteellinen ja poliittinen korruptio on niin syvällä Suomalaisessa yhteiskunnassa.Ettei "maan tapaan" ole odotettavissa muutoksia, ainakaan nykyisten virkamiesten ja poliitikoiden taholta. Nyt KRP ratsaa KePu:n puoluetoimistoa rikoksesta epäiltyjen vastuuseen saattamiseksi. Oli hallituksessa kuka hyvänsä, mikään ei muutu eikä vastuuta kanneta. Muistuu vain mieleen Tiitisen tapaus eduskunnassa, oopperan edustajana Seppo Tiitinen esitteli itselleen. Eduskunnan pääsihteerille Seppo Tiitiselle kansaedustuslaitoksen juhlan kunniaksi oopperan rahoittamista eliitin juhliin, verovaroista. Päivänselvää oli, että hanke meni läpi. Samoin kävi viinihankintojen ja historiateoksen suhteen. Paavo Lipponen toimi tässäkin hankkeessa taustavoimana. Paavo Lipponen on vienyt Suomen EU:n ytimeen (maksumieheksi) rikollisilla toimilla hankituihin etuihin.Vanhanen taas kertoi, ettei pankit ole tehneet mitään väärää!! Goldman Sachs nimenomaan avusti Kreikka väärentämään budjettivajeen, Kreikkalaisten poliittikkojen nimenomaisesta määräyksestä. Poliittinen, taloudellinen -ja kulttuuurinen eliitti saa aina tahtonsa läpi. Reumasairaala ajettin konkurssiin, Kreikka ei. Rahaa on rajattomasti kaikkiin niihin hankkeisiin joita poliittinen ja taloudellinen eliitti kannattaa. Vallankumous
pitäisi tapahtua, saatanan tunarit. Kekkonen oli puutteistaan huolimatta valtiomies.

Hilda K. kirjoitti...

Ydinvoimala. Tahtoo! Pakko saada.

Nooh, itseasiassa... Kun nyt kerran ruvettiin niin - jospa otetaankin -- kaksi voimalaa. On paremman näköistä. Eivät tietyt asianlaidat paista niin kovasti kenenkään silmään.
Mitäs siellä takarivissä?
No, olkoon. Tikkukaramelli kai täytyy sinnekin, ettei tule pojille paha mieli. Ja sitten ette pane meille mitään ikävää eteen matkan varrella.

Via: blogisti "ebolakani":
"Mitäs jos vaadittaisiin tutkimus(ta) ja sitä kautta myös keskustelua kuinka paljon maksaa:
- Ydinpolttoaineen kierto (hankinta, valmistus, kuljetus, varastointi, käyttö, kierrätys, jätehuolto)
- Ydinvoimalan purkaminen käytön jälkeen.
- Ydinvoimalan varaosat ja huolto.
- Katastrofi (vrt. Tšernobyl)
- Häiriö ydinpolttoaineen tarjonnassa.
Ja kaikkien edellä mainittujen asioiden vaikuttamisesta ydinvoimalla tuotettavan sähkönhintaan ILMAN valtion (yhteisö, jonka jäsen olet) antamaa tukea (subventio).
Ydinvoimalla tuotetun sähkön kokonaiskustannukset ovat kerta kaikkiaan niin jättimäiset, ettei se tule ikinä (toistan: ikinä) tuottamaan kilpailukykyistä sähköä ilman hirvittäviä tukiaisia.
Ja voit vain arvata kuka tai ketkä nämä tukiaiset maksaa.
Ydinvoima tuottaa 25-50 vuotta satumaisia voittoja tietyille intressiryhmille, jonka jälkeen seuraavat 100.000 vuotta se tuottaa satumaisia tappioita valtiolle (yhteisölle, jonka jäsen olet)..."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tänään "lennätettiin", että KRP oli "iskenyt" 2-3 viikkoa sitten kepun puoluetoimistoon.

Kovin ovat iskut hitaita KRP:lläkin - vasta reilun puolen vuoden jälkeen rikosepäilyistä!

Kyllä ne kepun K-pojat olivat ehtineet siirtää kaikki tulenarat paperit ja koneet jo aikoja sitten ennen iskua omiin salaisiin perunakellareihinsa.

Toisestakin iskusta ja iskemisestä kepun tiimoilta uutisoitiin tänään:

Pääministeri Matti V. on iskenyt Katariina Sourin (lausutaan kai "Suuri").

Matilla alkaa pehmeä lasku "siviiliin": irtiotto Sirkasta ja päivän politiikasta (pääministeriydestä), Hyvä Matti!

-Iske , iske, iske,
kesä koittaa...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mattihan on ollut tunnetusti aina heikkoina noihin yksinhuoltajiin.

Nimetön kirjoitti...

Eikös blogisti lukenut lehdestä, miksi Matti ja Katariina (Kata) ovat tekstailleet toisilleen niin innokkaasti:

Heillä molemmilla on samanlainen juttu vireillä KKO:ssa. Kohtalotovereita.

Ei siinä ole lainkaan mitään muuta takana...

Nimetön kirjoitti...

Matti näkyy etsiytyvän usein myös kirjallisesti lahjakkaiden naisten seuraan: Ruusunen, Souri (ent. Kärkkäinen)...

Sofia Ahlqvistia en sentään epäilisi...

Nimetön kirjoitti...

Kata-Ruusus-Sirkkoja riittää Matille, näemmä. Veikkaampa vain että ainoastaan tuon korkean viran luontaisetuna.
Näin naisena voin sanoa että Vanhasen oloisen miehen minä kierrän kaukaa. Sitäpaitsi sehän saattaa muistaa ettei treffejä ollut tai sitten muistaa väärän paikan. Tai jopa unohtaa että kenenkä kanssa ne trehvit olikaan tänään :))

Nimetön kirjoitti...

"Kovin ovat iskut hitaita KRP:lläkin - vasta reilun puolen vuoden jälkeen rikosepäilyistä!"

Herra P.
'Nuff said.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Matti V. kylvää ympäriinsä kauhua lamapuheillaan, oikea kauhun arkkienkeli.

Samaan aikaan KRP jäljittää Mattia, kertoo Iltalehti.

Oikeuskansleri ei voi kuulemma ratkaista Matista jo puoli vuotta sitten tehtyjä kanteluja, koska Jonkan mukaan "koko ajan tulee uutta tietoa sisään."

Oliskohan se lautakasa vihdoin löytynyt?

Säätiedotus: odotettavissa tuhkasadetta.

Talousuutiset: elintarvikelakko alkaa uudelleen 2 vk:n kuluttua.

Nimetön kirjoitti...

Turunen istui Outokummun hallituksessa alkuvuonna 2008, kun Fennovoima jätti ministeriölle YVA-arvionsa eri sijoituskohteistaan. Menettely kuuluu olennaisena osana luvanhakuprosessiin.

Fortum tuskin valittaa kohtalostaan. Valtio on sen suurin omistaja, ja tulee pitämään huolen siitä. Fortum uskoo, että hiljaa haavansa nuoleskeltuaan sille myönnetään myöhemmin lupa rakentaa Loviisaan uusi mylly, jos se purkaa ykkösyksikkönsä, jonka käyttölupa umpeutuu 2027.

Nimetön kirjoitti...

Taisto Turunen on ollut pitkään myös Vapo Oy:ssä. Hallituksen puheenjohtajana hän on ollut 2000-luvun alusssa. Se selviää netistä löytyvistä vuosikertomuksista.

Turpeella on valmisteverovapaus, varastointituki ja takuuhinta. Sille ei ole tulossa edes energiaveroa, vaikka turpeenpoltto aiheuttaa suuremmat ilmastopäästöt kuin kivihiilen poltto.

Lisäksi turvesoiden kuivatusvesien mukana järviin valuvat kiintoaineet ja ravinteet tuhoavat vesistön toisensa jälkeen. Tällaista toimintaa veronmaksajat tukevat.