torstai 13. tammikuuta 2011

371. KKO 2011:1; nännijuttu, osa II


40. Jatkan tässä nännijutun KKO 2011:1 kommentointia.
Aloitan syytetyn omalla kertomuksella sellaisena kuin se on merkitty käräjäoikeuden tuomion perusteluihin. Lukija saa näin tilaisuuden verrata syytetyn kertomusta KKO:n tuomion perusteluista ilmenevään asianomistajan kertomukseen. Syytetty kertoi KKO:n suullisessa käsittelyssä asioista olennaisilta osin samalla tavalla kuin hänen kertomakseen on merkitty käräjäoikeuden tuomiossa.

41. Käräjäoikeuden tuomion mukaan syytetty, joka on siis vuonna 1952 syntynyt sairaalan apulaisylilääkärinä toiminut radiologi, kertoi käräjäoikeuden istunnossa seuraavaa (olen jaotellut kertomuksen tutkimuksen etenemisen mukaisella tavalla):

- (a) Vastaaja on kertonut, että kysymys oli ollut tavanomaisesta tutkimustilanteesta, jossa lähetteen saanutta potilasta oli ollut tarkoitus tutkia. Lähetteessä oli pyydetty rintatutkimuksen koko "arsenaalia", mikä oli ollut aiheellista, ottaen huomioon ilmoitetut oireet. Kysymys on voinut olla vakavasta asiasta. Tällaisessa tilanteessa potilaan molemmat rinnat tulee yleensä lähetteestä huolimatta tutkia uudelleen. Asiaa ei voida jättää yksin lähetteen lähettäneen lääkärin havaintojen ja tutkimusten varaan. Tarvittavan tutkimuksen laajuus voi riippua muun muassa lähetteen tehneen lääkärin kokeneisuudesta. vastaaja on tehnyt vastaavia tutkimuksia yli 10 vuoden ajan niiden määrän ollessa noin 300 vuodessa.

(b) Tutkimustilanteesta vastaaja on kertonut, että hän oli normaalisti tervehtinyt tutkittavaa. Hänen katseensa oli ollut luonnollisesti lähinnä tutkittavan rinnoissa. Hänen tapansa on ollut vuosien tuoman rutiinin myötä katsoa ja tutkia rinnat tuolilla istuen tutkittavan seistessä. Tutkittavan istuessa olisi rintojen tutkiminen hankalaa. Muun muassa plastiikkakirurgit tutkivat rinnat asiakkaan seistessä. Hän oli tutkinut rinnat vuosien aikana kertyneen rutiinin mukaan. Hän ei ollut tutkinut rintoja pyörivillä liikkeellä, vaan hän oli painellut niitä eri puolilta.

(c) Lähetteessä oli ollut maininta eritteestä, mikä oli ollut oleellinen tieto ja asia oli pitänyt ehdottomasti tutkia. Erite voi olla useamman laatuista. Sen tarkemmasta laadusta olisi voitu päätellä, voisiko kysymyksessä olla esimerkiksi syöpään viittaava oire tai onko kysymys vaarattomasta oireesta. Hän oli painetta saadakseen painellut rintoja nännejä kohden mahdollisen eritteen esille saamiseksi. Eritteen esille saaminen oli ollut tutkimuksen kannalta tärkeätä. Koska eritettä ei ole tullut, hän oli joutunut painelemaan rintoja useamman kerran. Erite ei tule esille välttämättä heti, vaan vasta jonkin ajan kuluttua. Tässä tapauksessa myös tutkittava oli kertonut esitteen vuotamisesta. Eritteen esilletulo olisi paljastanut nännistä sen rauhasen, jonka kautta varjoainekuvauksessa tarvittava aine tulisi kanyylilaitteen avulla ruiskuttaa rintaan. Muuta kautta kanylointia ei voida tehdä. Oireita ei voida selvittää ilman sanottua rinnan kuvaamista.

(d) Vastaaja on edelleen kertonut geelin levittämisen osalta, että hän oli aikaisemmin levittänyt ultraäänikuvauksia varten tarvittavan geelin lastalla rinnoille. Tapa oli osoittautunut epäkäytännölliseksi. Käsin levittämällä kerroksen saa tasaiseksi. Hän ei ole käyttänyt kuvausanturia aineen levittämiseen. Tässä tapauksessa hän oli levittänyt geelin oikealla kädellä. Ennen kuvausanturin käyttämistä hän on pyyhkinyt kätensä geelistä. Hän on menetellyt kaikkien tutkittaviensa kanssa samalla tavalla. Menetelmällä ei ole haittaa tutkimukselle.

(e) Vielä vastaaja on kertonut, että tässä tapauksessa tutkittava nänni oli ollut sisäänpäin kääntynyt, mikä myös voi olla oire sairaudesta. Kun eritettä ei saatu esille puristamalla, oli hän päättänyt käyttää eräältä kätilöltä saamaansa vanhaa keinoa eli nännin imemistä. Tällä tavoin oli saatu aikaan alipaine, joka olisi voinut tuoda eritteen esille. Imeminen voi aiheuttaa rinnassa refleksin, jolla erite tulee esiin. Hän oli kysynyt tutkittavalta lupaa toimenpiteeseen. Sen saatuaan hän oli imaissut vain lyhyen ajan nänniä.

(f) Rintojen muodon arvostelemisesta vastaaja on kertonut, että tutkittavat ovat monesti tutkimustilanteessa olleet huolissaan rintojensa muodoista ja epäilleet erilaisia vikoja. Hänen käytäntönsä on ollut, että rintojen muotoa voi lääketieteellisin perustein vähän kehuakin tutkittavan rauhoittamiseksi. Tätä ei ole kuitenkaan pakko tehdä.

(g) Vastaaja ei ollut havainnut, että tutkittava olisi ollut tutkimusten aikana jollain tavalla vaivaantunut, eikä tämä ollut vaikuttanut erilaiselta potilaalta. Millään hänen toimillaan ei ollut seksuaalista tarkoitusta, vaan niiden perusteena oli ollut vain lääketieteellinen peruste eli potilaan tutkiminen mahdollisen sairauden tai sen oireiden havaitsemiseksi. Tutkimusten perusteella hän oli päätynyt siihen, ettei mammografiaan ole ollut aihetta. Mammografiassakin on aina omat vaaransa. Hän oli vain pyrkinyt pitämään mahdollisimman hyvin huolta tutkittavasta ja on mielestään onnistunut siinä hyvin.

(h) Potilaan rinnan imeminen on toki harvinaista ja se edellyttää hyvää lääkäri-potilassuhdetta, mikä toisaalta voi syntyä nopeastikin. Kukin lääkäri tekee tutkimuksensa tavallaan, ja on ymmärrettävää, että tässä tapauksessa tilanne voi näyttää aivan muulta kuin mistä on todellisuudessa ollut kysymys. Hän ei ole aikaisemmin saanut palautetta tutkimustavoistaan.
------
Näin siis vastaaja kertoi käräjäoikeudessa

Tässä vielä KKO:n julkaisema ratkaisuseloste uudelleen.

42. Vastaajan kertomus ei näyttäisi eroavan kovin paljon KKO:n tuomion kappaleessa 2 kerrotusta hieman kliinisentuntuisesta selostuksesta, mutta tiettyjä eroja kuitenkin löytyy. KKO on tarkentanut selostustaan kappaleessa 7 ja osin myös kappaleessa 8, jossa on kyse näytön arvioinnista. Näissä kahdessa kappaleessa esitetty selostus tutkimuksesta perustuu nähdäkseni yksinomaan asianomistajan kertomukseen, jolloin syytetyn versio tutkimuksen suoritustavasta on sivuutettu. Syy siihen, miksi näin tehty eli minkä vuoksi vuoksi korkein oikeus on uskonut asianomistajan kertomusta, muttei syytetyn, ei selviä tuomion perusteluista. Osin erilaisten kertomusten uskottavuusarviointi puuttuu perusteluista.

43. Tämä on minusta selkeä puute, sillä nykyisin tuomioistuimet, myös korkein oikeus itse , pyrkivät yleensä perustelemaan erisuuntaisten kertomusten uskottavuutta ja luotettavuutta. Ks. tästä lähemmin Virolainen - Martikainen, Tuomion perusteleminen (2010) sivut 328-340 jossa on esitetty lukuisia esimerkkejä siitä, miten tämä käytännössä tapahtuu. Tätä taitoa yritetään nykyisin opettaa jo prosessioikeuden yliopistokoulutuksessa. Miksi siis korkein oikeus on tässä tapauksessa luopunut a) näytön tarkemmasta selostuksesta ja b) näytön arvioinnista, vaikka ratkaisun lopputulos riippuu osaltaan näytön arvioinnista? Perustelujen kappaleissa 7 ja 8 mainitaan faktoja sellaisenaan ikään kuin ne olisivat ilman epäilystä täyttä totta, vaikka ne perustuvat yksinomaan asianomistajan kertomaan ja vaikka syytetty on eräissä kohdin kertonut eri tavalla. Syytä tähän en tiedä, mutta sitä voi kyllä arvailla. Mieleen hiipii luonnollisesti epäily, että syytetyn kertomus on sivuutettu siksi, että jos siitä selostettaisiin ja sitä punnittaisiin vastakkain asianomistajan kertomuksen kanssa, näyttötilanne ei olisikaan enää yhtä selvä kuin mitä korkeimman oikeuden perusteluissa annetaan ymmärtää.

44. Voi tietenkin olla, että asianomistajan versio on lähempänä totuutta; tämän tietävät kuitenkin vain asianomistaja ja vastaaja. Pointti onkin siinä, että korkeimman oikeuden olisi tullut perustella eli ilmoittaa perusteluissaan, miksi se on pitänyt asianomistajan kertomusta uskottavana, mutta syytetyn kertomusta, erityisesti hänen mainitsemiaan toimintansa motiiveja ja perusteluja epäuskottavina. Korkein oikeus tyytyy vain lakonisesti toteamaan, että vastaaja ja asianomistaja ovat "kuvanneet" tutkimustilanteen tapahtumia ja tutkimuksen suorittamistapaa., mutta kokonaan ilmoittamatta on jäänyt, millaisia nämä kuvaukset olivat. Tällä perustella ei ole mahdollista arvioida eikä kontrolloida, onko korkein oikeus osunut arvioinnissaan oikeaan.

45. Perusteluissa ei mainita edes sitä, että osapuolten kertomukset poikkesivat eräissä kohdin toisistaan. Ilman minkäänlaisia perusteluja korkein oikeus vain laukaisee, että "asiassa selvitetyn perusteella" vastaajan toimenpiteet ovat poikenneet vakiintuneesta ja suositellusta käytännöstä. Fraasi "asiassa selvitetyn perusteella" on, luvalla sanoen, hyvin alkeellinen "perustelu", jollaista tuomioistuin ei nykyisin enää saisi käyttää näytön perusteluissaan. Eihän sanonta "asiassa esitetty selvitys" kerro lukijalle yhtään mitään; minkä ihmeen "selvityksen"?

46. Tässä kohdin (kappaleet 7 ja 8) eli samassa "rytäkässä" korkein oikeus itse asiassa jo kiirehtii myös arvioimaan vastaajan toimenpiteiden laatua ja "tuomitsemaan" ne epäasiallisiksi. Mutta todettakoon vielä kerran, että mistään kohtaa perusteluista ei ilmene, millä perusteilla KKO on katsonut vastaajan menetelleen niin kuin perusteluihin on vastoin hänen kertomustaan kirjattu. KKO:n tuomio on myös hieman sekava, sillä kappaleessa 8 (ja vielä kappaleessa 13) KKO ikään kuin palaa takaisin faktoihin, siis asianomistajan kertomiin faktoihin. - Kun kokoonpanossa on viisi jäsentä ja vielä esittelijäkin on osallistunut perustelujen kirjoittamiseen, niin ehkäpä heistä jokainen on saanut oman "puumerkkinsä" perusteluihin!

47. Vastaajan kertomus eroaa asianomistajan muun muassa siinä, että vastaaja on kiistänyt rintojen tutkimisen (palpoinnin tai palpaation) tapahtuneen siten kuin KKO:n perustelujen kappaleessa 7 hänen on todettu tehneen: "kouraotteella puristelemalla ja pyörittelemällä vuoroin edestä ja takaa." Vastaaja kertoi suorittaneen palpoinnin "painelemalla rintoja eri puolilta", mutta kiisti tutkineensa niitä pyörivällä liikkeellä. KKO:n "vahvistus" (asiassa selvitetyn perusteella) perustuu siis yksinomaan syyttäjän ja asianomistajan väitteeseen, joka eroaa vastaajan kertomuksesta. - Kuvittelisin kokeneen lääkärin, joka on tehnyt vuosittain 300 vastaavanlaista tutkimusta, osaavan kuvata nuorta tutkittavaansa paremmin ja luotettavimmin, millaisesta otteesta palpaatiossa on tosiasiallisesti ollut kyse. Mutta tähän korkein oikeus ei ole kiinnittänyt mitään huomiota, vaan on uskonut yksin asianomistajan selitystä.

48. Kuten käräjäoikeus, minusta aivan oikein, on todennut, käytännössä rintojen puristelun ja painelun erottaminen toisistaan on vaikeaa. Duodecimin ohjeiden mukaan, joihin korkein oikeus viittaa vain kyseisen hoitosuosituksen nimen mainitsemalla, mutta joihin käräjäoikeus sen sijaan on nojautuen yksityiskohtaisesti, rinnat palpoidaan segmentti kerrallaan systemaattisesti sormien koko pituudelta.

49. Asiassa on ollut erimielisyyttä myös siitä, onko rintojen palpaatio kahteen kertaan ollut asiallista ja ohjeiden mukaista. Korkein oikeus on katsonut tämänkin toimenpiteen epäasiasialliseksi. Tuntuisi kuitenkin siltä, kuten vastaaja on kertonut ja alemmat tuomioistuimet ovat katsoneet, että kyseisen tutkimuksen määrä riippuu kustakin tilanteesta erikseen. Vastaaja on tältäkin osin perustellut tarkemmin sitä, miksi hän suoritti palpaation kahteen kertaan, mutta korkein oikeus ei ole antanut tällekään selitykselle mitään arvoa eikä ole perusteluissaan edes maininnut lääkärin selitystä.

50. Sain itse korkeimman oikeuden istunnossa vaikutelman, jonka mukaan jutussa ilmenneet erilaiset käsitykset palpaation suoritustavasta johtuvat osin hieman epämääräisestä terminologiasta, eli siitä, että eri asiantuntijat ja käytännön lääkärit käyttävät samaa asiaa tarkoittaen hieman erilaisia määritelmiä ja termejä. Tätä taustaa vasten tuntuu jokseenkin rohkealta mennä leimamaan syytetyn suorittama palpaatio korkeimman oikeuden perustelujen kappaleessa 7 todella tavalla suoraan ja ilman enempiä perusteluja lääketieteellisesti epäasianmukaiseksi ja virheelliseksi. Kysymystä olisi pitänyt selvittää ja erityisesti perustella tarkemmin eikä vain viitata yleisluontoisesti kappaleessa 6 todetuin tavoin oikeudessa kuullun TEO:n asiantuntijalääkärin lausuntoon sekä röntgenlääkärin kirjalliseen lausuntoon ja Lääkäriseura Duodecimin julkaisemiin hoitosuosituksiin. Onhan jutussa ollut kyse lääkärin kannalta äärimmäisen vakavasta asiasta ja hänen koko uraansa merkittävällä tavalla vaikuttavasta oikeusprosessista.

51. Korkein oikeus ei ole kuitenkaan vaivautunut tarkemmin selostamaan, mitä noissa ohjeissa ja lääketieteellisessä kirjallisuudessa sekä oikeudelle annetuissa asiantuntijalausunnoissa on palpaatiosta kerrottu eikä erittelemään, missä kohdin syytetyn toiminta itse asiassa poikkesi ohjeista ja suosituksista ja jos poikkesivat, oliko kyse olennaisista eroista. Mitään erittelyjä perusteluista ei löydy, vaan asia kuitataan kaikkien tutkimustoimenpiteiden osalta lyhyellä tokaisulla: lääketieteellisesti epäasianmukaisia!

52. Kuten syytetyn avustaja on korkeimmalle oikeudelle toimittamassaan vastinekirjelmässä todennut, on KKO:ssa kuultu TEO:n asiantuntijalääkäri hovioikeudessa kuultaessa itsekin muistanut osin väärin Duodecimin ohjeiden sisällön esimerkiksi siltä osin, että vastoin todistajan kertomusta, noiden ohjeiden mukaan potilaan rintoja voidaan tunnustella myös potillaan ollessa istuma-asennossa. Kyseinen todistaja oli hovioikeudessa itsekin puhunut rintojen "puristelusta", ja sanottua termiä käytetään myös Duodecimin kyseisissä ohjeissa, joihin puolustus on viitannut KKO:ssa todisteena. Mainittakoon myös, että D:n ohjeissa mainitaan rintojen palpaation osalta sallittuna tutkimustapana rintojen tunnustelu "pyörivillä kädenliikkeillä"; syytetty itse on tosin kiistänyt palpoineen rintoja edes pyörivillä käden liikkeillä.

53. Minusta jutussa ei ole osoitettu, että syytetty olisi toiminut palpaatiossa vastoin yleistä käytäntöä tai annettuja ohjeita, jotka tuntuvat olevan jo sinänsä osin epäselviä tai ristiriitaisia. Näyttönä väitetystä "kourintaotteesta" on yksinomaan asianomistajan oma kertomus, jonka puolustus on kiistänyt. Syytetyn mukaan asianomistaja ei ollut tutkimuksen aikana millään tavalla huomauttanut häntä "kovakouraisesta" tutkimusotteesta. Saattaa olla, kuten puolustus toi korkeimman oikeuden istunnossa esiin, että asianomistajan puhe "kourimisesta" palvelee hänen tapahtumista jälkikäteen luomaansa mielikuvaa, jolloin sille ei voitaisi antaa arvoa todisteena. Joka tapauksessa on selvää, että vaikkei syytetyn suorittama palpaatio olisikaan joka suhteessa pysytellyt rintojen painelussa, vaan sitä voitaisiin jossakin kohdin luonnehtia "puristeluksi", ei tämä osoita minkäänlaista seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitusta.

54. Entäpä sitten tapa, jolla syytetty on levitttänyt geeliä tutkittavan rinnoille? Korkeimman oikeuden mukaan tutkimusgeelin levittäminen paljain käsin ja yhtäaikaisesti molemmilla käsillä on "poikkeuksellista". Tässä on jälleen pieni ero faktoissa, sillä syytetyn kertoman mukaan (edellä kohta 41d) hän levitti geeliä tutkittavan rinnoille "oikealla kädellä." Mutta korkein oikeus on tässäkin kohdin uskonut - ilman minkäänlaisia perusteluja - asianomistajan kertomusta, jonka mukaan levittäminen tapahtui molemmin käsin yhtäaikaisesti. Huomattakoon, että korkein oikeuskaan ei pitänyt geelin levittämistapaa ohjeiden vastaisena, vaan ainoastaan poikkeuksellisena. Lääkäri on kuitenkin minusta - tässäkin kohdin - antanut luotettavan tuntuisen ja pätevän selityksen sille, miksi hän toimi niin kuin toimi (kohta 41d). Mikään tuskin viittaa tässäkään kohdassa siihen, että lääkärin käyttämä tapa olisi johtunut seksuaalisen mielihalun tyydyttämisen tarpeesta.

55. Lääkärin viaksi on luettu epäasiallisena tutkimustoimenpiteenä (ja seksuaalisen teon osana) myös "potilaan rintojen ulkonäön kehuminen." Voi, voi, johan on julmaa, tekisi mieli huudahtaa! Lääkäreitä nimittäin moititaan nykyisin aika usein siitä, etteivät he kommunikoi tai keskustele potilaittensa kanssa. Mutta annahan olla, sitten kun joku maalaislekuri menee kehumaan tutkittavansa rintojen hyvännäköisyyttä, hän saakin peräänsä poliisit ja juttua puidaan aina korkeinta oikeutta myöten! Perin hämmästyttävää, sanoisin! Kuten edellä kappaleesta 41 (f) ilmenee, lääkäri on antanut aivan järkeenkäyvän ja ainakin minusta myös hyväksyttävän selityksen rintojen kehumiselle. Mutta kuten muissakin kohdin, korkein oikeus ei ole antanut tällekään selitykselle minkäänlaista arvoa eikä välittänyt edes mainita koko selityksestä mitään. - Näyttää vahvasti siltä, että epäasiallisten toimenpiteiden joukkoon on haluttu kasattu mahdollisimman paljon "tavaraa", jotta tutkimus saataisiin näyttämään seksuaaliselta teolta.

56. Hyvät lukijat, pieni varoituksen sana lienee tässä kohtaa paikallaan ainakin heikkohermoisille, sillä nyt lähestymme kertomuksessamme "hekuman huippua" (kliimaksia) eli paljon puhuttua nänniä ja sen imemistä! - Myös tässä kohtaa vastaajan kertomus eroaa asianomistajan kertomuksesta. Vastaaja kertoo nimittäin vain "imaisseensa" lyhyen ajan, kestoltaan pari kolme sekuntia, nänniä, kun taas asianomistaja ja syyttäjä puhuvat imemisestä. Asianomistaja kertoi hovioikeudessa imemisen kestoksi 5-10 sekuntia, mihin hän taisi KKO:ssa vielä lisätä viitisen sekuntia päälle. Korkein oikeus on, tämä ei todellakaan ole enää mikään yllätys, "katsonut" ilman perusteluja näytetyksi, että kyseessä oli imeminen. Edes imemisen kestoa ei ole perusteluissa mitenkään määritelty, vaikka imeminen voi, kuten yleisesti tiedetään, jatkua hyvinkin pitkään.

57. Myös nännin imaisun/imemisen osalta on olennaista, että korkein oikeus on sivuuttanut perusteluissaan syytetyn selityksen ja motiivin nännin imaisulle, ks. edellä kohta 41 (e). Korkeimman oikeuden istunnossa lääkäri aivan luontevasti selosti, että hänen tarkoituksenaan oli ollut manipuloida eli saada esiin erite, jotta varjoainekuvaus olisi ollut ollut mahdollista suorittaa. Imaisulla oli pyritty samaan aikaan refleksinomaisesti alipaine ja sen avulla erite tai neste liikkeelle. Näin tapahtuu esimerkiksi myös silloin, kun pojankoltiaiset imevät letkulla bensaa mopon tankista toiseen. Eritteen näkyville saantiin tähtää myös rintojen aiemmin mainittu hienoinen puristelu. Tästä mainitaan myös korkeimmalle oikeudelle jätetyssä röntgenlääkärin lausunnossa: vuotoa voidaan saada esiin rinnan puristelulla; toisella kannalla on ollut TEO:n asiantuntijalääkäri. Kyseinen asiantuntijalääkäri on puhunut myös eritteen maistamisesta, mutta siitä ei imaisussa ole ollut kysymys.

58. Kuten sanottu, korkeimman oikeuden perusteluissa on sivuutettu kaikki ne edellä mainitut asiaan vaikuttavat seikat, jotka puolustus on tuonut esiin ja joista syytetty itse kertoi korkeimman oikeuden istunnossa. Kun näin on tehty, on asia saatu näyttämään syytetyn kannalta paljon pahemmalta, mistä itse asiassa on ollut kysymys. Menettely vaikuttaa todella "yksipuoliselta tuomiolta", mutta tarkoituksena on ilmeisesti ollut saada tutkimus näyttämään, vastoin käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomioita, "kokonaisarvioinnissa" seksuaaliselta teolta.

59. Kun arvioidaan sitä, kumman osapuolen kertomus on uskottavampi, on syytä ottaa huomioon, että vastaaja on kertonut alusta lähtien tutkimuksen suorittamisesta samalla tavalla. Koska tutkimuksella ei ole ollut silminnäkijöitä, olisi vastaaja voinut kiistää esimerkiksi nännin imemisen tai imaisun samoin kuin muutkin asianomistajan väitteet epäasiallisesta tutkimuksesta. Tätä vastaaja ei ole kuitenkaan tehnyt. Vastaajalla ei siis ole ollut mitään salattavaa, mikä puhuu sen puolesta, että tutkimus on suoritettu juuri siten, kuin vastaaja itse on kertonut ja että hän on ollut vilpittömässä mielessä ja toiminut ilman minkäänlaista seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitusta yksinomaan tutkittavansa edun mukaisesti. Asianomistaja puolestaan on kääntynyt asiassa potilasasiamiehen puoleen vasta jälkeenpäin keskusteltuaan ensin läheistensä kanssa. Mitään selvitystä siitä, mitä asianomistaja on asian läheisilleen esittänyt ja millä tavalla hän on tuolloin käyttäytynyt, ei ole oikeudenkäynnissä esitetty. Myös nämä havainnot ovat sellaisia seikkoja, jotka olisi pitänyt ottaa todistusharkinnassa ja erilaisten kertomusten uskottavuutta arvioitaessa huomioon, mutta tätä ei ole KKO:n perusteluissa tehty.

60. KKO:n ratkaisun kommentointi vaatii minulta vielä kolmannenkin osan, valitan! Mutta toisaalta, menihän korkeimmalta oikeudelta neljä kuukautta saada jutussa tuomio valmiiksi. Kirjoitussarjan viimeisessä osassa tarkastelen rikostunnusmerkistöä ja sitä, oliko vastaajan toiminnassa todella kyse RL 20 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 10 §:n 2 momentissa tarkoitetusta seksuaalisesta teosta ja onko asiassa ollut perusteita, kun huomioon otetaan myös ne argumentit, jotka puolustus on esittänyt, mutta jotka KKO on tuomionsa perusteluissa sivuuttanut, lukea teko vastaajan syyksi seksuaalisena hyväksikäyttönä ja virkavelvollisuuden rikkomisena.15 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

"Tarvittavan tutkimuksen laajuus voi riippua muun muassa lähetteen tehneen lääkärin kokeneisuudesta. vastaaja on tehnyt vastaavia tutkimuksia yli 10 vuoden ajan niiden määrän ollessa noin 300 vuodessa", sanoo syytetty ja tuomittu, jota ei liene syytä epäillä.

Otetaampa sellainen normaalin suomalaisen miehen näkökulma, joka ammatikseen tutkii naistenkin kehoja sieltä sun täältä. Kun vielä huomioidaan, että tässä tapauksessa on tuomittu tehnyt vastaavia tutkimuksia yhteensä noin 3000 niin ei voisi edes kuvitella, että nyt juuri tässä tapauksessa olisi voinut olla jokin erityinen syy sexuaaliseen kiihottumiseen. Amattilainen on tehnyt ammattietiikkansa muisesti perusteellista ja vastuulista työtä. Etenkin kun kysymyksessä oli ilmeisesti epäilys niinkin vakavasta asiasta kuin mahdollisesta ristasyövästä.

Kyllä tässä jutussa on käynyt niin, että KKO:n herraporukka on itse kiihottunut jo ajatuksesta päästä kopeloimaan naisen hyvin muotoituneita rintoja. Tämän kiihotuksen seurauksena on päädytty knullituomioon, KKO:ssa.

Tämä tullenee menemään EIT:n ellei KKO itse pura tätä tuomiota. Toisaalta on siellä suomalainen porttivahvi, joka seuloo 90 % EIT:lle tehdyistä valituksista.

Oikeuden halventamiseen ei tarvita ulkopuolisia. Oikeus tekee sen itse. Jos siltä näyttää niin eikö se niin ole?

Suurkiitokset blogistille, että ns. maallikkokanslainenkin saa tutustua tällaisiin juttuihin hyvin seikkaperäisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Aika käsittämätöntä että tästä jutusta kko teki ennakkopäätöksen, herää kysymys mikä tässä on niin merkittävää että oikein ennakkopäätöksenä tehtiin?

Onko tämä todella merkittävä, isoa osaa kansalaisia vaikuttava asia josta tarvitaan tulevaa oikeuskäytäntöä ohjaava ratkaisu?

Toisaalta, jos tämä olisi ollut muu kuin ennakkopäätös niin ko lääkäri olisi saanut todellisen kuoliniskun. Nyt sentään blogisti toi asian esille, pro & contra.

Onko siis niin että julkisuuteen tulleet asiat kko ottaa käsittelyyn ja ratkaisee asian suuren yleisön mieliksi, noinhan toimii vain irtopisteitä keräävät poliitikot.

Tästä kun vajotaan lisää alaspäin niin haluttuun lopputulokseen mennään vaikka vääristämällä toisen asianosaisen sanomaa.

Joskus voi todellakin käydä niin että päästäkseen haluttuun lopputulokseen tuomarin on pakko keksiä perusteluihinsa asioita ihan omasta päästä. Sellainen tilanne tulee vastaan kun kyseessä on riidaton asia ja sitä kautta haluttuun lopputulokseen ei voi muulla tavalla päästä kuin saada aikaan kertomusten väliin ristiriita ja sen perusteella ratkaista asia haluamalla tavalla.

Kiitos boligistille tärkeän asian esiin tuomisesta. Oli kyseessä vastaaja tai asianomistaja niin molemmilla on oikeus oikeudenmukaiseen ratkaisuun.
Syylliselle tuomio tai syyttömälle vapautus.

En usko että tällainen on arkipäivää ja tavanomaista mutta joskus voi käydä niin että tuomarin omat intressit menevät ohi oikeudenmukaisuuden.

Anonyymi kirjoitti...

Blip Blop Blip Blop Blip Blop..Åbo och Nykarleby... (viite: eräs loistava sketsisarja nimeltä Studio Julmahuvi). Blogistin ja hänen opetuslapsiensa kommentointi vasten tätä selkeästi ainoaa ja oikeaa tuomiota kohtaan kuulostaa naurettavalta. Lopeta/lopettakaa tuollainen juristeria-paskanjauhaminen. Täysin perusteettomasti tehty menettely syytetyn puolelta ja sillä selvä.

Toipila kirjoitti...

Jos olisi löytynyt syöpäkasvain, niin tutkimus olisi ilmeisesti ollut ihan ok.

Mutta kun ei löytynyt, niin voi voi - sakot vaan niskaan.

Jukka Ryhänen kirjoitti...

Ikävä kyllä asia ei ole yksittäinen ennakkopäätös vaan Pähkinäsaaren rauhan jälkeen suurin juridinen linjanveto.

Ylituomari katsoi että naisen sana painaa miehen sanaa enemmän.

Tämä on pelin ja ajan henki. Tarvitsemme lisää naisia tuomareiksi, presidenteiksi ja ylituomareiksi jotta laiva pysyy kurssissa. Nainen on kapteeni. Vai onko meri eri mieltä?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minäkin ajattelin hieman samoin kuin Toipila yhdessä aiemman blogijuttuni kommentissa! Miten olisi tosiaan ollut tilanne, jos lekuriparan hieman omalaatuiset tutkimusotteet olisivat paljastaneet syöpäkasvaimen?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ryhänen suattaapi hyvinnii olla oikeessa!

KKO:n perustelut, joiden mukaan näyttö ja koko asia ratkeaa yksinkertaisesti tutkittavan kertomuksen ja "tuntemuksen" mukaisesti, on muuten näköjään saanut tai ainakin saamassa kannatusta ns. uudemmassa tietoisopissa.

Viittaan Helena Jokilan viime vuoden keväällä tarkastettuun ja peräti arvosanalla eximia hyväksyttyyn nais- ja rikosoikeudelliseen (näin sen voi luonnehtia) väitöskirjaan "Tahdonvastainen suostumus ja liallisen luottamuksen hinta" (jo kirjan nimi on perusjuristille sangen kiehtova, mutta samalla epämääräinen).

Siinä Jokila, joka on tutkinut nimenomaan käytännössä esillä olleita raiskaustapauksia, haluaa romuttaa nykyisin (vielä) todistusoikeudessa vallalla olevan "faktapositivismin" ja korvata sen kehittämällään metodilla, josta hän käyttää nimitystä nimittää "tiedonsosiologinen konstruktionismi."

Kyse on "todellisuuden rakentumisesta" ...ja vaikka mistä, josta ei saa kyllä rehellisesti sanottuna oikein tolkkua.

Joka tapauksessa Jokila näyttää edellyttävän, että tuomioistuin ratkaisee raiskausjuttujen näyttökysymykset sillä perusteella, miten asianomistaja eli "uhri" on kokenut teon, eli onko hänet "otettu" väkisin.

J:n mukaan ratkaisijan eli tuomarin tulee olla "epistemologisesti herkkä ja nöyrä." Ts. raiskaussyyte tms. seksuaalirikosta koskeva syyte voitaisiin hylätä ainoastaan poikkeuksellisesti vastoin asianomistajan oma "tuntemusta."

Palaan tähän teoriaan, jos jaksan, kirjoitussarjan III osassa.Sanomattakin on selvää, että Jokila edustaa feminististä oikeuskäsitystä.- Onko siis KKO siirtymässä samoille linjoille? Siltä näyttäisi.

Anonyymi kirjoitti...

Maallikkona ajattelin kommentoida tätä asiaa enemmänkin, mutta viimeisimmät kommentit pitävät sisällään juuri sen olennaisimman: oikeuskäytäntöä ollaan näemmä linjaamassa siihen suuntaan, että miehen selostukselle tapahtumista viis veisataan - vaikka sitten olisi kokenut lääkäri - ja tuomio tulee sen mukaan miten nainen on tilanteen kokenut - vaikka sitten jälkikäteen.

Mikä parasta, eikö eduskunnan käsiteltävänä ole lakiesitys, jonka nojalla moni hyväksikäyttö voidaankin tutkia ja nuijia tuomioksi raiskauksena?

Tässä herää jopa raadollinen epäilys, että feminismin ohella syynä olisi ulkomaalaisten kannalta perin nurjilta näyttävät tilastot. Niiden kaunistamiseksi tarvitaan lisää aitosuomalaisia raiskaajia.

Anonyymi kirjoitti...

"Onko siis KKO siirtymässä samoille linjoille? Siltä näyttäisi", kysyy blogisti. Jos ja kun näin on niin montako turhaa ennennaikaista kuolemaa siitä seuraa?

Rintasyöpä on yksi vakava
syöpälaji, joka pahimillaan johtaa kuolemaan eikä rinnan/rintojen poistokaan ole naiselle kovin ylentävää johtaen jopa vakaviin psyykkisiin ongelmiin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa mahdollinen löydös tehdään, sitä paremmat mahdollisuudet on selvitä jopa ilman leikkausoperaatiota.

KKO on ottanut hirmuisen vastuun tässä asiassa soveltaessaan blogistin esilletuomaa ratkaisukäytäntöä;

"Joka tapauksessa Jokila näyttää edellyttävän, että tuomioistuin ratkaisee raiskausjuttujen näyttökysymykset sillä perusteella, miten asianomistaja eli "uhri" on kokenut teon, eli onko hänet "otettu" väkisin".

Pitääkö ottaa pakkia? KKO tunnustaa virheensä, purkaa tuomion ja lähtee alusta uudelleen liikkeelle.

Aihe sivuaa konkreettisesti perhettämme siten, että vaimo on rtg-hoitaja, joka on uransa aikana nähnyt asian vakavuuden naisten kannalta. Mikä keino hyvänsä, joka paljastaa mahdollisen syövän on hyväksytty ja käytettävä alan ammattilaisen näkemyksenä.

Mitähän Jokila tuumaisi, jos hänen kohdalleen tulisi epäily ko. syövasta niin vieläkö hän olisi sitä mieltä, etteivät sen havaitsemiseen kaikki keinot, jopa mekaaninen imaisu olisi sallittuja henkensä pelastamiseen.?

Helena Jokilahan voisi ottaa kantaa tähän kysymykseen.

Anonyymi kirjoitti...

Haluaako blogisti todellakin tehdä tästä KKO:n ratkaisusta sen tulkinnan, että KKO on siirtynyt feminismin äänenkannattajaksi?

Nyt kyllä on blogistilta jäänyt päivän pillerit syömättä.

Jukka Ryhänen kirjoitti...

Ad anonym "Haluaako blogisti todellakin"

KKO haluaa. Miten muutenkaan töksäys "asian selvitettyyn tilaan nähden" voidaan tulkita?

Lääkärin puolustus kuulostaa varsin järkeen käyvältä ja uskottavalta.

Varsinkin, kun takana on tuhansia vastaavia tutkimuksia. Jos terveyskeskuksen lääkäri aivan valtoimenaan puristelee niin se voi olla vähän eri juttu, mutta silloinkin ollaan lääkärissä.

Kyllä potilaan on sen verran siedettävä että jos lääkäri omat housunsa pitää jalassa. Se on sitten eri juttu jos alkaa ehdottamaan seksiä tai tyydyttämään itseään tai muuta ilmeistä seksuaalista toimintaa.

Tällainen rajanveto rintasyövän tutkimisessa on kyllä selvä väärä tuomio. Miten noloa ja häpeällistä kun alioikeudet menivät kohdalleen.

Tässä kohden Virolaisen PC metodi puree kyllä aika hyvin, täytyy sanoa. Se paljasti armotta KKO:n virheen.

Teitpä Jyrki aikamoisen aineiston sille joka lähtee viemään asiaa eteenpäin. Kuka lieneekin, tästä hänen on hyvä jatkaa.

(Se yksi anon. joka käski lopettamaan kirjoittelun aiheesta, ikään kuin ei olisi sanan vapautta tai feminismiä ei saisi arvostella, voisi kohdistaa käskynsä sille joka teki tai rohkaisi tekemään tutkintapyynnön alun perin. Siellä mentiin pieleen. No, siitä taaksepäin saadaankin mennä jonkin matkaa mistä vinoutunut kehitys on alkanut. Sotien jälkeen joka tapauksessa.)

Anonyymi kirjoitti...

Voi vitsi, minä kävisin joka viikko tuollaisen lääkärin tutkittavana!

Anonyymi kirjoitti...

Jukka Ryhänen: "(Se yksi anon. joka käski lopettamaan kirjoittelun aiheesta, ikään kuin ei olisi sanan vapautta tai feminismiä ei saisi arvostella, voisi kohdistaa käskynsä sille joka teki tai rohkaisi tekemään tutkintapyynnön alun perin. Siellä mentiin pieleen. No, siitä taaksepäin saadaankin mennä jonkin matkaa mistä vinoutunut kehitys on alkanut".

Tämä Jukan mainitsema "jonkin matkaa" taaksepäin, jolloin Suomen oikeislaitoksen alamäki alkoi, ajoittuu aivan lähihistoriaan eli 6.5.1992 ajankohtaan, jolloin Suomen riippumaton oikeislaitos alistui häpeällisesti poliittiseen ohjaukseen. Ajattelevana kanslaisena suurimman vastuun tästä kantaa juuri KKO, ei instituutiona vaan ne henkilöt, jotka rajatonta valtaa siellä olivat käyttäneet ja käyttävät.

Tämän suomalaiskansallisen häpeän poistamiseen tarvitaan monta "nännijutun" kaltaista "paraoikeudenkäyntiä" osoittamaan, ettei suomalaiset hyväksy edes KKO:ltäa "sitäsuntätäjamitäsattuu-ratkaisuja".

Anonyymi kirjoitti...

Jukka Ryhänen: "(Se yksi anon. joka käski lopettamaan kirjoittelun aiheesta, ikään kuin ei olisi sanan vapautta tai feminismiä ei saisi arvostella, voisi kohdistaa käskynsä sille joka teki tai rohkaisi tekemään tutkintapyynnön alun perin. Siellä mentiin pieleen. No, siitä taaksepäin saadaankin mennä jonkin matkaa mistä vinoutunut kehitys on alkanut".

Tämä Jukan mainitsema "jonkin matkaa" taaksepäin, jolloin Suomen oikeislaitoksen alamäki alkoi, ajoittuu aivan lähihistoriaan eli 6.5.1992ajankohtaan, jolloin Suomen riippumaton oikeislaitos alistui häpeällisesti poliittiseen ohjaukseen.

Tämän suomalaiskansallisen häpeän poistamiseen tarvitaan monta "nännijutun" kaltaista "paraoikeudenkäyntiä" osoittamaan, ettei suomalaiset hyväksy edes KKO:ltä "sitäsuntätäjamitäsattuu-ratkaisuja".

Tavallinen varatuomari kirjoitti...

Minäkin olen ihmetellyt sitä, mikä on tämän ratkaisun arvo ennakkotapauksena. Vastaan itse: ei yhtään mikään. Aivan helposti ei tule mieleen myöskään yhtään painavaa syytä, joka edellyttäisi valitusluvan myöntämistä.

Se, että KKO on tässä tapauksssa myöntänyt valitusluvan, osoittaa vain, ettei se itsekään noudata niitä laissa säädettyjä kriteerejä, jotka valitusluvan myöntämiselle on asetettu, vaan ottaa käsiteltäväkseen lähinnä sellaisia tapauksia, jotka sitä sattuvat syystä tai toisesta kiinnostamaan.

Eipä lisää lain ja tuomioistuinten kunnioitusta kansalaisten silmissä tällainen peli.