lauantai 19. helmikuuta 2011

393. Perustuslakivaliokunta hylkäsi lakiesityksen; yksityinen parkkivalvonta kuitenkin jatkuu

Jaahas, lämpenevää näyttäisi olevan tulossa...

1. Eduskunnan perustuslakivaliokunta esitti eilen lausunnossaan yksimielisesti (PeVL 57/2010 vp), että yksityisen pysäköinninvalvonnan salliva lakiesitys (HE 223/2010 vp) hylättäisiin.

2. Valiokunta toteaa lausunnossaan, että perustuslaissa (124 §) kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle. Yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole valiokunnan mielestä riittävä syy poikkeuksen tekemiseen.

3. Korkein oikeus katsoi viime vuonna antamassaan ennakkopäätöksessä (KKO 2010:23), että yksityisellä alueella luvatta pysäköinnistä voidaan määrätä valvontamaksu, jos paikalla on riittävät opastetaulut.
Asiasta ei ole säädetty laissa, vaan valvonta perustuu sopimusoikeuteen.

4. Hallitus esitti viime syksynä lainmuutosta, jonka mukaan luvattomasta pysäköinnistä voitaisiin veloittaa valvontamaksu.

5. Perustusvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi sanoi tänään Aamulehdelle, että yksityistä pysäköinninvalvontaa ei olla kieltämässä, vaan siitä halutaan tehdä kunnallista pysäköinninvalvontaa avustavaa toimintaa.
Sasin mukaan lakiehdotus pitää valmistella uudestaan oikeusministeriössä. Hän vaatii yksityisestä pysäköinninvalvonnasta nykyistä valvotumpaa. Myös valitustie ja valvojien pätevyys- ja koulutuskysymykset tulisi määritellä lakiesitystä tarkemmin.

6. Seuraavassa vielä perustuslakivalokunnan mietintö po. osin kokonaisuudessaan:

Yksityinen pysäköinninvalvonta

7. Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole tällä hetkellä erityislainsäädäntöä. Korkein oikeus on katsonut pysäköinnin riittävin opastetauluin varustetulle yksityiselle alueelle perustavan yksityisoikeudellisen sopimuksen, jonka perusteella opastetaulussa ilmoitettujen ehtojen vastaisesti pysäköinyt voidaan velvoittaa suorittamaan valvontamaksu (KKO 2010:23).

8. Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lakiehdotuksen lähtökohtana on kiinteistön omistajan tai haltijan oikeus määrätä kiinteistönsä käytöstä. Tieliikennelain 28 §:n 3 momentin nojalla pysäköiminen yksityisellä alueella on ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa kielletty. Yksityisellä alueella tapahtuvasta luvattomasta pysäköinnistä asetettava valvontamaksu perustuu esityksen perusteluiden mukaan ajoneuvon kuljettajan ja kiinteistön omistajan tai haltijan taikka sen, jolle on siirretty oikeus valvoa pysäköintiä kiinteistöllä, väliseen niin sanottuun reaalisopimukseen. Esityksen mukaan valvontamaksu ei ole suoraan rinnastettavissa pysäköintivirhemaksuun tai muuhun julkisoikeudelliseen seuraamukseen, vaan se on sopimusrikkomukseen perustuvana yksityisoikeudellinen seuraamus, sopimussakko (s. 15).

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

9. Kiinteistön omistaja, haltija tai se, jolle valvontaoikeus on siirretty, huolehtii lakiehdotuksen perusteella pysäköinninvalvonnasta yksityisellä alueella tai maastossa. Luvaton pysäköinti yksityisellä alueella on säädetty rangaistavaksi tieliikennelaissa, maastoliikennelaissa tai pelastuslaissa ja siitä voidaan tuomita tai määrätä sakkorangaistus taikka pysäköintivirhemaksu. Lakiehdotuksen mukaan luvattomasta pysäköinnistä saadaan veloittaa valvontamaksu, joka ei saa olla rahamäärältään suurempi kuin vastaavalla alueella määrättävä pysäköintivirhemaksu. Valvontamaksu ja pysäköintivirhemaksu ovat valinnaisia seuraamuksia.

10. Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kysymys eduskunnan säätämiin lakeihin perustuvien säännösten tai niiden perusteella annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta ja niiden rikkomisesta johtuvien seuraamusten määräämisestä. Toimintaan liittyy hallituksen esityksen perusteluidenkin mukaan (s. 39) perustuslain 124 §:ssä tarkoitetun julkisen hallintotehtävän piirteitä ja käytännössä toiminta rinnastuu monin tavoin julkiseen pysäköinninvalvontaan.

11. Lakiehdotusta on arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta, jonka mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Tarkoituksenmukaisuusvaatimus perustuslain 124 §:ssä on oikeudellinen edellytys, jonka täyttyminen jää tapauskohtaisesti arvioitavaksi. Tällöin on otettava huomioon muun muassa hallintotehtävän luonne (Ks. PeVL 48/2010 vp , s. 4/I).

Merkittävä julkisen vallankäyttö

12. Perustuslain 124 §:ssä kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle. Perustuslakiuudistuksen esitöiden mukaan merkittävänä julkisen vallan käyttämisenä on pidettävä esimerkiksi itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin (HE 1/1998 vp , s. 179/II, ks. myös PeVL 28/2001 vp , s. 5-6). Esitöissä ei arvioida hallinnollisten seuraamusten antamista merkittävän julkisen vallan käytön kannalta. Valiokunta on kuitenkin katsonut, että hallinnollisen seuraamuksen määräämiseen sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä (PeVL 32/2005 vp , s. 2/II, PeVL 55/2005 vp , s. 2/I, ks. myös kurinpitorangaistuksen määräämisen ja uhkasakon osalta PeVL 18/2007 vp , s. 7/I, perintä (PeVL 45/2006 vp , s. 2/II). Hallinnollisten seuraamusten määräämistä on myös oikeuskirjallisuudessa pidetty riidattomasti perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna merkittävänä julkisen vallan käyttönä. [Ks. Keravuori-Rusanen, Marietta: Yksityinen julkisen vallan käyttäjänä. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Helsinki 2008, s. 453.] Yksityinen pysäköinninvalvonta voidaan toteuttaa ehdotetulla tavalla vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

13. Pysäköinninvalvonnan antaminen muulle kuin viranomaiselle edellyttäisi toiminnan rajaamista siten, ettei kyse ole 124 §:n mukaisesta merkittävän julkisen vallan käytöstä, turvaamalla voimakkaampi julkisyhteisön kontrolli ja säätämällä muun muassa oikeusturvakeinoista. Lisäksi sääntelyn on täytettävä perustuslain 124 §:stä johdetut vaatimukset toimivaltuuksien täsmällisestä sääntelystä, sääntelyn yleisestä tarkkuudesta ja muusta asianmukaisuudesta sekä asianomaisten henkilöiden sopivuudesta ja pätevyydestä. Olennaista on myös toimivaltuuksien sellainen rajaus, että viranomaiskoneiston ulkopuolisen osuus jää viranomaisten toiminnan suhteen avustavaksi ja täydentäväksi (esim. PeVL 20/2002 vp , s. 2-3).

Poikkeuslakien välttämisen periaate

14. Esityksen 2. lakiehdotus voidaan valiokunnan edellä esittämien valtiosääntöoikeudellisten huomautusten takia käsitellä vain perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. Poikkeuslakimenettelyyn on kuitenkin suhtauduttava pidättyvästi. Uusien puhtaasti kansallisten perustuslaista poikkeavien lakien säätämistä tulee välttää (PeVL 1a/1998 vp , s. 2/II). Poikkeuslakimenettelyyn tulee turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja pakottavista syistä (PeVM 10/1998 vp , s. 22-23). Yksityisen pysäköinninvalvonnan toteuttamiselle ehdotetulla tavalla ei valiokunnan mielestä ole tällaisia syitä. Siksi 2. lakiehdotus tulee hylätä.

Lausunto

15. Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että 1., 3., 4. ja 5. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 9 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon ja
että 2. lakiehdotus voidaan valiokunnan tekemien valtiosääntöoikeudellisten huomautusten takia käsitellä vain perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Kimmo Sasi /kok; vpj. Jacob Söderman /sd; jäs. Tuomo Hänninen /kesk; Ulla Karvo /kok;
Elsi Katainen /kesk; Elisabeth Nauclér /r; Ville Niinistö /vihr; Mikaela Nylander /r; Johanna Ojala-Niemelä /sd; Tuula Peltonen /sd; Veijo Puhjo /vas; Tuulikki Ukkola /kok; Ilkka Viljanen /kok (osittain); Antti Vuolanne /sd; vjäs. Juha Hakola /kok; Hannu Hoskonen /kesk (osittain)

Valiokunnassa kuultiin seuraavia asiantuntijoita:
lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö; professori Heikki Halila; oikeustieteen lisensiaatti Mikael Koillinen; yliopistonlehtori Sakari Melander; professori Olli Mäenpää;
professori Matti Niemivuo; professori Veli-Pekka Viljanen.
---
16. Minusta valiokunnan kanta, jonka mukaan yksityisessä pysäköinnin valvonnassa, joka siis perustuu ratkaisevasti yksityiseen sopimusoikeuteen, olisi kyse "julkisen vallan käytöstä" ja vieläpä "merkittävästä" sellaisesta vallankäytöstä, on kyllä varsin yllättävä.

17. Tuntuu hieman siltä, että tässäkin, kuten niin monessa muussakin asiassa, niin sanotun terveen järjen käyttö ja angloamerikkalaiselle oikeudelle ja oikeudenkäytölle ominaiset reaaliset ja asia-argumentit olisi ohitettu ja asiassa olisi tuijotettu, tietenkin valiokunnassa kuultujen ns. oikeusoppineiden ansiosta, lähinnä vain tiettyihin käsitelainopillisiin ja muihin teoreettisiin konstruktioihin oppeihin.

17a. Vaikuttaa siltä, että käytännössä harjoitettava "yksityinen" on muuttunut "julkiseksi" vasta sitten ja nimenomaan sen johdosta, että tuota yksityistä on ryhdytty lailla sääntelemään. Hallituksen esityksen mukainen sääntely ei ole riittänyt perustuslakivalokunnalle, vaan se on halunnut tehdä sinänsä lähtökohtaisesti puhtaasti yksityisestä ja yksityisoikeudellisesta toiminnasta jopa "merkittävää julkisen vallan käyttöä" ja tiukentaa sääntelyä tässä tarkoituksessa vielä enemmän kuin mitä lakiesityksessä on ehdotettu. Oudoksun.

18. Mutta, mikäpäs siinä, jos byrokraateille halutaan antaa jälleen uusi temmellyskenttä! Onhan toki hyvä asia, että kun laki tehdään, niin tehdään siitä sitten heti alusta pitäen mahdollisimman kattava ja pitävä eli "niin maan perusteellinen." Vaarana "liikapykälöinnistä"on tietenkin toisaalta se, että yksityisestä pysäköinninvalvonnasta luodaan täysin tarpeettomasti byrokraattinen ja epätarkoituksenmukainen sekä tietenkin kallis menettely.

19. Epäilen hieman, että tulossa olevat vaalit oli käytännössä suurin syy, minkä vuoksi perustuslakivaliokunta, jossa ei ole yhtään perussuomalaista, halusi tyssätä lain hyväksymisen tässä vaiheessa. Olen huomannut, että tämä ns. yksityinen parkkisakko on asia, jolla citypersut ja/tai halla-aholaiset yrittävät haalia ääniä ja niin sanottuja parkkiaktivisteja ja vastaavia radikaaleja riveihinsä.

20. Satuin näkemään viime viikolla tv:stä pätkän eduskunnan kyselytunnista, jossa Pertti Veltto Virtanen (pers) piti messua tästä tulossa olevasta uudesta parkkisakkolaista. Veltto vaahtosi suureen ääneen ja hänelle tyypilliseen tapaan elehtien, miten esimerkiksi Tampereella on aivan hirveä tilanne syntynyt tämän yksityisen parkkivalvonnan johdosta. Miestä ei meinannut saada päättämään puhettaan millään minuutin kuluttua ja istuutumaan takaisin paikalleen.

21. Ettei vain Kimmo Sasilla ja kumppaneilla olisi ollut hienoinen tai aika suurikin pelko siitä, että jos he olisivat menneet nyt juuri ennen vaaleja hyväksymään kyseisen lain, persut ja muut vastaavat ryhmittymät olisivat saaneet jälleen yhden vaaliaseen itselleen meuhkaamalla tuota "hirveää" lakia vastaan? Kyllä näin on asia, jos minulta kysytään! Sasikin varmaan hiukka pelkäsi, että jos laki hyväksyttäisiin nyt, Veltto Virtanen voisi kenties onnistua rohmuamaan häneltä vaaleissa loputkin tamperelaisten äänistä!

22. Vaikka lakiesitys siis nyt vedetään pois, se on tulossa varmaan jo ensi syksynä uudelleen eduskuntaan joiltakin osin muutetussa muodossa. Todellisuudessa perustuslakivaliokunnan lakiin vaatimat muutokset ovat melko vähäisiä ja lähinnä kosmeettista laatua.

23. Parkkiaktivistien tai muiden yksityisten maille ilmaista parkkeeraamista hinkuvien ei kannata siis hihkua riemusta. Yksityinen pysäköinninvalvonta ei tule tällä "väliajallakaan" keskeytymään, vaan se jatkuu, nyt siis edelleen niin sanotusti "villinä."

24. Mutta, kuten tiedämme ja olemme nähneet, lakiahan ei tuohon toimintaan välttämättä tarvita, koska kysymys on sopimusoikeudellisesta järjestelystä. Viittaan korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 2010:23.

Maksakaa siis, olkaa hyvä, edelleen parkkimaksunne kiltisti!

25. Esimerkiksi hs.fi:ssä tänään illalla ollut otsikko "Perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt yksityistä pysäköinninvalvontaa" on tietenkin pötyä. Valiokunta ei hyväksynyt hallituksen lakiesitystä, mutta tämä ei merkitse sitä, että valiokunta olisi kieltänyt koko yksityisen pysäköinninvalvonnan. Sitähän valiokunta ei voisi tietenkään tehdäkään.

71 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ne bis in idem?

Entäpä jos pysäköin autoni vaikka Helsingin käräjäoikeuden pääoven eteen, jolloin yksityinen pysäköinninvalvontayritys laputtaa autoni kirjoittamalla 40 euron valvontamaksun, ja lisäksi käräjäoikeuden haastemies tai vartija soittaa poliisin paikalle asian johdosta, joka myöskin laputtaa autoni määräämällä 40 euron pysäköintivirhemaksun.

Voiko joku muka väittää täysin selvinpäin, että minulle ei koidu de facto tuplaseuraamusta yhdestä ja samasta asiasta?

Terveisin entinen virkamies

Anonyymi kirjoitti...

Perustuslakivaliokuntahan tulkitsee suomessa perustuslakia suhteellisen sitovasti myös suhteessa tuomioistuimiin. Tässä teille parkkiaktivisteille uusi tie saada asia uuteen harkintaan oikeuslaitoksessakin!

Tämä valiokunnan kanta on uusi sellainen seikka, joka saattaa riittää aiemmin annetun KKO:n ennakkopäätöksen riitauttamiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Melko kummallista tosiaan. Eihän KKO päätöksessään katsonut tässä olevan kysymys julkisen vallan käytöstä ensinkään.

Minulle on toisaalta hieman epäselvää, että koskiko tämä uusi lakiesitys ainoastaan yksityisten tonttien valvontaa vai oliko siihen ujutettu "ulkoistuselementti", eli se, että yksityiset olisivat voineet alkaa valvomaan myös julkisia alueita?

Julkisia tiloja valvokoon aina viranomainen. Sen sijaan yksityisen maanomistajan ja pysäköijän väliset sopimukset pysäköinnistä yksityiselle maalle ei pitäisi olla muiden asia.

Eikö lähestymistapaa kannattaisi muuttaa? Tekee pysäköinnistä sallittua, mutta maksullista: "pysäköinti sallittu, hinta vaikkapa 200 euroa, pysäköimällä hyväksyt ehdot". Entäs nyt? Nyt valvontamaksu muuttui laskuksi. Se lienee pienen käräjäoikeuskierroksen jälkeen ulosmittauskelpoinen.

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki, pidän blogiasi suuressa arvossa - kuten kannanottojasi yleensä. Monessa asiassa olen eri mieltä, mutta argumentatiivinen avoimuus on käsitykseni mukaan seikka, joka vie asioita eteenpäin. Itse asiaan: oltiinpa perustuslakivaliokunnan kannasta mitä miletä tahansa, faktisesti KKO:n ratkaisun painoarvo oikeusohjeena laski nyt huomattavasti. Olisin kallistuvainen ajattelemaan, että nyt lähdetään liikkeelle ikään kuin "tyhjältä pöydältä".

Jukka Kemppinen kirjoitti...

Olen jyrkästi eri mieltä. OikMin joutuu miettimään uuden ratkaisun. PeVK ei ota kantaa yksityiseen pysäköinninvlavontaa vaan expressis verbis viranomaisvallan (hallintotoimen) ja perusoikeuden suhteesta. Pohjaltaan puhe on legaliteettiperiaatteesta.

Olen iloisen yllättänyt, että tämä asia - josta Suomi on saanut nuuskaa ECHR:lt, tuli asianmukaisesti esiin.

Konfliktia KKO:n kanssaa ei ole - tuomioistuin totesi lainsäädännön aukon.

Jukka Kemppinen

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ad Jukka Kemppinen - Kirjoitit, että "olet jyrkästi eri mieltä."

Sinulta jäi sanomatta vain se, kenen kanssa sinä olet eri mieltä. Minä näet olen sinun kanssasi aivan samaa mieltä asiasta, "jyrkästi"!

Sisi varmemmaksi vakuudeksi: a) Perustuslakivaliokunta ei puuttunut yksityiseen pysäköinninvalvontaan, ja b) konfliktia ratkaisun KKO 2010:23 kanssa ei ole ole.

Anonyymi kirjoitti...

Virolaisen kanssa jälleen jyrkästi samaa mieltä.
Mikä muuten tekee sopimusvelkojen kuten pysäköintilaskujen perimisestä jotenkin arvelluttavaa "valvontaa"? Milloin ryhdytään suhtautumaan yhtä kriittisesti pankkien toteuttamaan luotonvalvontaan? Saako jatkossa ylipäänsä enää seurata, maksaako velallinen velkansa?
Peruskysymys on, annammeko ihmisten päättää itse omaisuutensa käytöstä mukaan lukien kiinteistöjensä käytöstä. Eri asia on, minkälaisia vaatimuksia esim. kylttien sisällölle ja näytölle sopimuskumppanin henkilöstä asetetaan. Eri asia on myös se, että kohtuullisuuskriteerillä voidaan arvioida näidenkin sopimusten maksuvelvoitteita.

Anonyymi kirjoitti...

Yhdessä viestissä katsottiin, että KKO olisi todennut asiassa lainsäädännön aukon. Olisiko tällä aukolla nimi? Olisiko aukko iso? Sopimusvapaus?

Anonyymi kirjoitti...

Mielestäni kyse on periaatteesta voiko kuka tahansa ruveta määräilemään kaikenmaailman maksuja yhdestä jos toisestakin asiasta. Nyt on ollut esillä vain pysäköinninvalvonta, mutta miksi rajoittua tähän? Kauppakeskukseen kun laittaa kyltin että kovaääninen puhuminen on kielletty, niin joku yksityinen partio voisi jaella maksukehoituksia asiakkaille ja jos kaikenlaisten sääntöjen keksimisen ja homman valvonnan ulkoistaa ottaen itse prosentit tuotosta, niin varmasti lyö leiville. Ei kannata yhdessä paikassa ruveta liian paljon ilkeämmäksi kuin muualla ettei asiakkaat kaikkoa, mutta kun koko kaupungin alueella on tarpeeksi tällaisia paikkoja niin ruuvia voi vähitellen kiristää. Tulee ihmisistä nöyriä tällaisessa suomenmaassa kun oppivat kunnioittamaan isoa firmaa.

Korkeimman oikeuden päätös jätti oven tällaiseen täysin auki ja auki se olisi tämänkin pysäköintilain jälkeen. Nyt eduskunta joutunee ottamaan kantaa tähän isompaan kysymykseen kun valiokunta nosti kissan pöydälle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Erä anonyymi arveli. että perustuslakivalokunnan kananoton jälkeen nyt yksityisessä pysäköinninvalvonnassa lähdettäisiin liikkeelle ikään kuin uudelleen "puhtaalta pöydältä." Anonyymi epäili myös, että KKO ratkaisun (2010:23) painoarvo ennakkopäätöksenä olisi jotenkin laskenut.

Puhtaalla pöydällähän sitä on oltu koko ajan, koska lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole tähänkään asti ollut voimassa ja tilanne tulee jatkumaan nyt jonkin aikaa samanlaisena.

Käytäntö on osoittanut, ettei laki ole edes välttämätön, koska asiassa on voitu toimia normaalien sopimusoikeudellisten normien mukaisesti.

KKO:n ennakkopäätöksen arvo ei ole kadonnut mihinkään, sillä eihän PeV ole siihen mitenkään puuttunut eikä voinutkaan puuttua. Valiokunta ei myöskään ole ilmoittanut vastustavansa toimintaa tai kieltää sitä.

Luultavasti jotkut parkkiaktivistit ja muut maksuhaluttomat kansalaiset ovat saaneet valiokunnan kannanottonsa uutta vettä myllyynsä ja ryhtyvät taas pullikoimaan järjestelmää vastaan.

Vaikkeivät KKO:n ennakkopäätökset Suomessa ehdottomasti sido alempia oikeuksia, on niiden kuitenkin otettava prejudikaatit huomioon ja toimittava niiden mukaisesti.

Maksamattomat valvontamaksut voidaan siten edelleen periä oikeuden päätöksellä.

Jos asiasta haluttaisiin saada uusi KKO:n ennakkopäätös, niin nyt voi tapahtua nopeutetusti eli hovioikeuskäsittely kokonaan ohittaen valittamalla käräjäoikeuden tuomiosta suoraan KKO:lle tehtävällä ennakkopäätösvalituksella, ks. OK 30a luku (650/2010).

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Kaikenlaisten kylttien asettelijoille" ("kylttiaktivisteille") olen jo aiemmin vastannut monen monituisia kertoja, että kaikkeahan sitä tässä vapaassa maassa voi toki yrittää.

Mutta ei niillä kylteillä ole minkäänlaista oikeusjärjestyksen tukea takanaan. Sen sijaan yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu perusteiltaan lakiin, tarkemmin sanottuna tieliikennelakiin.

Kylttiaktivistit voisivat esittää esim. citypersuille, että nämä - eduskunnan huhtikuun vaalien jälkeen vallattuaan - säätäisivät kaikenlaisen kylttiaktivismin sallituksi ja lainvoimaiseksi!

Anonyymi kirjoitti...

En tiedä onko kyltti+laskutus-aktivismin kannattajana Jyrki huomannut että suurin osa kansasta eivät ikimaailmassa halua oikeuden eteen ja siksi maksavat annetun pienen laskun vaikka se olisi kuinka perusteeton ja lapun antajille riittää että varsin pieni osa maksaa. Se riittää että pysäköinnissä luodaan ihmisten mieliin "normaalikäytäntö" jota pari virkapukuisen näköistä henkilöä voimakkain sanakääntein painostaa noudatettavaksi tässäkin.

Minä en halua alää tällaisessa suomenmaassa. Pysäköinti ei ole sellainen ongelma, jonka ratkaisuna pitäisi siirtyä tällaiseen puolilailliseen täyteen anarkismiin jossa vahvat täysin käyttävät heikkoja hyväkseen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei sitten muuta kuin huhtikuussa vaaliuurnille vaan, siellähän ne kaikki vääryydet saadaan oikaistuksi!

Anonyymi kirjoitti...

JV: "Minä luen sen sijaan luen joka päivä Kemppisen blogit - koska Kemppisen blogi ilmestyy joka päivä - vaikka en yleensä ymmärrä niistä mitään. Sen verran kuitenkin, että juridiikka-aiheissa Kemppinen ei ole minusta aivan parhaimmillaan, mutta sen sijaan historiassa, varsinkin sotasellaisessa, ja monessa muussa lajissa aivan super."
----
Ulkopuolisen lukijan silmissä taas historia-aiheissä, erityisesti henkilöarvioineissa (esim. entiset tasavallan presidentit) blogisti ei ole aivan parhaimmillaan, mutta sen sijaan juridiikka-aiheissa, varsinkin prosessisellaisessa, ja monessa muussa lajissa vähintään super.

Sekin ero on, että Kemppisen blogin luvun jälkeen olo on kutakuinkin aina ylevöitynyt - liek tämän syvän humanismin seurauksena kun taas blogistin huonoimpien jälkeen kun olisi käynyt likakaivossa uimassa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suurkiitos, anonyymi! Tuo nyt oli sellaista puhetta, mist mie oikein tykkään! Huomaa, että sanomani on mennyt perille.

Suuhygieenikko puhuu aina suunsa puhtaaksi! Eikös sitä jotenkin niin sanota.

Voisihan anonyymi toki jättää minun blogini kokonaan lukemattakin, jos niistä kerran tulee niin likainen olo. Ei näissä ole mikään pakko kahlailla.

Tai tekee sitten niin, että kun on ensin kahlannut minun sameissa vesissäni, pulahtaa heti perään virkistäytymään Kemppisen raikkaisiin vesiin kulttuurikylpyä saamaan!

Anonyymi kirjoitti...

Hiukka samasta perusteesta, mutta eri asiasta-voisitko blogisti kertoa kantasi vaikka UM:n nykyään harrastamaan viisumien vahvistuttamisprosessiin ulkoistettuna eli tarkasti ottaen Intialaisella yksityisfirmalla Vennäänmaalta Suomeen.Eikö tässä käytetä mitä selvimmin viranomaisvaltaa ja -kontrollia, joka vaikuttaa valtion turvallisuuteen? Olen nimittäin ihmetellyt moista menoa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Viisumiasia menee kokonaan aiheen ulkopuolelle, eikä tässä ole tarkoituksena ole, kuten jo todettu, pitää mitään kysymys-vastaus -palstaa yleensä juridiikasta tai hallinnosta.

Anonyymi kirjoitti...

Minun on vaikea ymmärtää blogistin kantaa, että yksityinen pysäköinninvalvonta voisi jatkua KKO:n ennakkopäätöksen nojalla kuin mitään ei olisi tapahtunut. Lakiesityksessä tarkoitettu menettelyhän on käytännössä aivan sama kuin nyt ilman lain tukea harjoitettu, lukuunottamatta sitä, että tarkoitus oli asettaa joitakin rajoitteita. Jos tällaista toimintaa ei voida sallia yksityiselle edes (tavallisella) lailla, miten se voi olla luvallista ilman lakia? Pikemmin voisi ajatella, että KKO:n tuomio tulisi purkaa, koska se perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ymmärrys hoi, äly älä jätä!

Skorpioni kirjoitti...

Kyllä perustuslakivaliokunnan olisi pitänyt ennen kannanottoaan tullut selvittää miten uusi käytäntö toimii. Helsingissä ja Espoossa ja uskon, että muuallakin uusi järjestelmä, joka on nopeasti otettu käyttöön, on nopeasti selkiinnyttänyt villin parkeeramisen ongelmat.

Pysäköinnin valvontayritykset eivät ylipäätään pärjää, ellei tiettyä järjestystä noudateta. Yritysten välinen kilpailu on parasta valvontaa, ei siihen tarvita mitään kunnallista byrokratiaa.

Kaikkien valvonnan piiriin tulleiden asunto-osakeyhtiöiden parkkipaikalle on tullut järjestys. Tehdään tosiaankin karhunpalvelus, jos jo nyt hyvin toimiva käytäntö saatetaan turhanpäiväiseen valvontaan.

Täytyy onnitella blosgistia, jonka aktiivisuuden ansiosta nyt hyvin pelaava järjestelmä on luotu. Älkää herran tähden pilatko sitä turhalla byrokratialla. On syytä kunnella kiinteistöliittoa ja isännöitsijäliittoa.

Jos jotain merkittävää lainsäädännöllistä uudistus tarvittaisiin, niin villinä rehottava pikalainasysteemi tulisi järjestää valvonnan piiriin. Tuhannet nuoret velkaantuvan pikaluottoyhtiöiden ahneuden takia. Miksei tähän puututa, vaan hyvin toimivaa pysäköintijärjestelmää ollaan kahlitsemassa.

Anonyymi kirjoitti...

Nim. Ullero hs.fi:ssä eilen:

- Yksityinen pysäköinnin valvonta on pelastanut minut lähes hermoromahdukselta.
Jos asuisin vuokra-asunnossa, olisin muuttanut pois aikoja sitten, mutta näinä aikoina en katsonut kannattavaksi käydä myymään asuntoani taloa kiusaavan nulikan vuoksi.

Taloyhtiöllämme on vuokrattavia parkkipaikkoja, eikä muutaman sadan metrin päässä olevalla tien varrellakaan ole pysäköinti kielletty. Siitä huolimatta meidän taloyhtömme pihapiiriin pesiytyi muutama vuosi sitten nuori mies, joka katsoi oikeudekseen pitää pihallamme, lähes ikkunoiden alla, kaameaa, bussin kokoista, kolhuista, sinistä rötisköä, joka täytti koko pihapiirin koollaan ja rumuudellaan.

Eikä mikään auttanut.
Paitsi nyt, kun yksityinen pysäköinnin valvontafirma astui kuvioihin. Sälli-parka joutui etsimään parkkipaikan, voivoi, lähes parin sadan metrin päästä, luvalliselta, yleiselta parkkipaikalta.
Ja minä olen saanut nauttia esteettömästä pihanäkymästä, ihanaa!

Anonyymi kirjoitti...

Nim. RepaK eilen hs.fi-keskustelussa:

- Asun asunto-osakeyhtiössä jonka parkkipaikka on ostoskeskuksen vieressä. Aiempina vuosina vieraat autoilijat käyttivät yksityistä pysäköintialuettamme käydessään ostoksilla.

Lumitalvina kapeneva ajoväylä tuli laittomasti pysäköityjen autojen takia vaikeaksi kulkea. Kun tarpeeksi vekslasi pääsi muutaman sentin päästä ajoväylälle pysäköidyn auton ohi.

Tilanne muuttui viime syksynä, kun asunto-osakeyhtiö teki sopimuksen yksityisen pysäköintivalvontayhtiön kanssa. Yhtiö toi veloituksetta paikalle tarvittavat liikennemerkit. He valvovat oma-aloitteisesti pysäköintiä. Asunto-osakeyhtiölle ei tule laittoman pysäköinnin valvonnasta kustannuksia, ei tosin mitään palkkioitakaan.

Laittomasti pysäköivät oppivat yhdessä kuukaudessa, että tänne ei enää kannata pysäköidä. Vaikka nyt on ollut paha lumitalvi ja väylä entistä kapeampi, ei ole enää ollut ongelmia. Laittomasti pysäköiviä ei enää ole.

Entisessä elämässä Vantaan kunnalliset pysäköinninvalvojat eivät tulleet paikalle. He vaativat, että pitäisi hankkia asunto-osakeyhtiön kustannuksella liikennemerkit. Ja sittenkin pitäisi olla joku henkilö, joka tilaa kunnallista pysäköinninvalvojaa paikalle. Oma-aloitteisesti heitä ei paikalla näy.

Jos laki yksityisestä valvonnasta asunto-osakeyhtiöiden parkkipaikoilla ei mene läpi, alkaa meillä sama kurjuus, mikä oli menneinä vuosina.

Pera kirjoitti...

Olisi todella nautittavaa jos Jyrki Virolainen ja Jukka Kemppinen olisivat perehtyneitä työttömyysturvalakiin ja sen kylkiäisiin samalla tapaa kuten nyt muista lakiin liittyvistä asioista kirjoittavat.

Mutta työttömyysturvalain ja sen kytkösten lakeja on vaikea saattaa oikeasti lainoppineiden tietoisuuteen, kun epäkohdat työttömyysturvalain käyttännöistä viranomaisprosesseissa painetaan villaisella.

Siis työttömällä ei ole oikeata valituskanavaa saada asiansa oikeasti tutkituksi, kun työttömän valituksen tutkivat ne samat viranomaiset jotka epäselvyyden työttömän tapauksessa laittoivat "vireille".

Työttömillekin tulisi sallia oikeat valituskanavat epäkohtiensa tutkimisten kanssa työministeriöistä riippumattomille tahoille.

Skorpioni kirjoitti...

Kaksi ennen Peraa kirjoitanutta anonyymia ovat kertoneet tyypillisiä ongelmia, joiden avulla yksityinen parkkijärjestelmä on tuonut "palastuksen".

Kyllä syntyy kova meteli ja vastustus, jos yksityistä parkkijärjestelmää aletaan millään tavalla muuttaa. Se on totinen tosi!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ilmeisesti nämä kimmosasit, hannesmanniset, jacobsödermanit, urpuiivanaiset ym. haluaa, että jokaisen asunto-osakeyhtiön tulee palkata tehtävään joku toimihenkilö, tietenkin hyvin koulutettu ja asianmukaisilla kilvillä ja heijastimilla varustettu ihminen, joka päivystää parkkeeraamista pihalla, ottaa vastaan asiakkaiden huomautuksia ja raportoi päivittäin havainnostaan poliisille, julkiselle pysäköinninvalvojalle, oikeuskanslerinvirastoon ... jotta varmasti pysäköijien oikeusturva olisi hoidossa ja tämä asiantuntijoiden niin kovasti huohottama "merkittävä julkinen tehtävä" tulisi muuteoinkin hyvin ja mallikelpoisesti hoidetuksi.

Anonyymi kirjoitti...

Maksan suosiolla parkkisakot! Muutaman vuosikymmenen aikana olen saanut niitä keskimäärin yhden parissa-kolmessa vuodessa, ja aina aiheesta. Tosin pienyrittäjänä ne menevät - ihan laillisesti - yhtiöni piikkiin, joten ei ihan niin paljon kirpaise kuin palkannauttijalla.

Mutta epäilyttää nuo firmat. Lehtitietojen mukaan taustalla on epämääräistä väkeä. Olen aika varma, että työntekijöitten palkkaus ja työsuhdeturva ei vastaa kunnan virkamiesten (käytännössä naisten) vastaavaa. Riitatapauksissa pitäisi myös olla varmuus, että asian voi viedä kohtuuhinnalla puolueettomaan käsittelyyn, kuten kunnallisessa parkkivalvonnassa hallinto-oikeuteen. Olen kuullut, että hallinto-oikeuksissa joku väärin sakotettu on voittanutkin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Hallituksen esitys 223/2010 vp, jonka perustuslakivaliokunta suuressa viisaudessaan esitti nyt po. osin hylättäväksi, sisälsi kaikki anonyymin mainitsemat asiat, eli mm. ne kelpoisuusehdot, jota pysäköintivalvontaa harjoittavan yrityksen on täytettävä, samoin säännökset siitä, miten parkkiyhtiöitä valvotaan jne.

Autoilija voi tietenkin riitauttaa saamansa valvontamaksun ja asia ratkaistaan tarvittaessa normaalina riita-asiana käräjäoikeudessa.

Kyllä kai käräjäoikeus on yhtä pätevä ratkomaan tällaisia pikkuriitoja kuin joku hallinto-oikeuskin?

Anonyymi kirjoitti...

Perustuslakivaliokunnan päätös on herättänyt hämmennystä ja suuttumusta, katso Uusi Suomi tänään.
Nyt taitaa kokoomukselta taas mennä ääniä!

Eräs US:n haastattelema yrittäjä nauraa epäuskoisena eri tahojen veivaamiselle.

- Tämä on poliittista peliä. Asia olisi pitänyt käsitellä jo viime syksynä sen jälkeen, kun korkein oikeus päätti asiasta.

- Valiokunta ei kieltänyt yksityistä pysäköinninvalvontaa. Meidän toimintamme jatkuu korkeimman oikeuden päätöksen mukaisesti, sanoo toisen parkkiyhtiön johtaja.

- Valitettavasti tässä näkyy vaalit. Osa julkisesta keskustelusta on varmasti puhdasta populismia, yrittäjän harmittelee.

US:n haastattelemat yrittäjät ovat erittäin pettyneitä pysäköintiasian vatvomiseen edestakaisin.

- Ensin valvonta sallitaan, sitten perustetaan yrityksiä tätä toimintaa hoitamaan, satsataan rahaa niihin ja lopulta vedetään matto jalkojen alta.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvin näyttävät perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden joukossa olleen edustettuina vasurit, vihreät ja ex-stalinistit...

Anonyymi kirjoitti...

Jukka Kemppinen blogissaan näyttää tänään myös rääpivän tätä pysäköintiasiaa.

Anonyymi kirjoitti...

Lakiasiaan en ota sen kummemmin kantaa, kun en osaa. Mutta ylipäätään parkkeeraaminen on saanut aivan liian suuret mittasuhteet. Täällä ei ole yhtään kaupunkia missä olisi minkäänlaista parkkiongelmia, paitsi pääkaupunkiseudulla lumisten talvien aikana. Ainoat ongelmat on kun ihmisten päähän on iskostettu jotain muuta kuin järkeä. Parkkeeraus pitäisi vapauttaa ja tehdä ilmaiseksi kilpailukykymme kohentamiseksi. Yleensä säännöt ja määräykset vain huonontavat asioita.

Kiitos hyvästä blogista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Perustuslakivaliokuntaa vaivaa selvästikin jonkinlainen työuupumus. Valiokunnissa ja myös peruksessa on suuri määrä lakiesityksiä, jotka pitäisi saada runnotuksi läpi kahdessa viikossa ennen eduskuntakauden päättymistä.

Perustuslakivaliokuntaa on rasittanut vielä tuo mammuttimainen Vanhas-käräjöinti lukuisine kuulemisineen ja istuntoihin.

Ei siis ihme, että näiden sasien ja vanhojen gubbejen kuten södermanien ja mannisten takki on nyt tyhjä, eivätkö he ole jaksaneet paneutua kunnolla yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lakiesityksen käsittelyyn.He ovat yksinkertaisesti nostaneet kätensä pystyyn ja stopanneet lakiesityksen.

Valiokunnan jäsenistä ainakin Manninen, Söderman, Kärkkäinen ja Ukkola jäävät pois sovinnolla seuraavasta eduskunnasta, joten heitä tuskin tuon lakiesityksen kohtalo ei senkään vuoksi kovin suuresti liikuttanut.

Valiokunnan lausunnon perustelut ovat suppeudessaan ennennäkemättömät, niissähän on vain oikeastaan pelkkä toteamus jostakin ja viittauksia aiempiin pöytäkirjoihin ja lausuntoihin.

Eikö valiokunta ole todellakaan ymmärtänyt, että kun lakiesitys on pantu jäihin, yksityinen pysäköinninvalvonta jatkuu nykyisellään eli "villinä."

Eikö siis laki, olkoonkin, että sitä voisi olla syytä joissakin pikku yksityiskohdista tarkistaa, olisi ollut kuitenkin parempi ratkaisu kuin ei mitään lakia?

Edustajat ovat ajatelleet myös - näin vaalien alla, you know, olla autoilijoiden ja pysäköijien asialla. Kehä III:llehan ovat juuri ilmestyneet peltipoliisit ja näin alussa ylinopeudesta on kärähtänyt valtavan suuri määrä vihaisia autonomistajia.

Autokansaa olisi ehkä suututtanut vielä lisää nyt mainittu yksityistä parkkeeraamista koskeva laki, näin ovat perustuslakivaliokunnan jäsenet ilmeisesti ajatelleet.

Persut, joilla ei perustuslakivaliokunnassa edustajaa, olisivat saaneet tästäkin laista jonkinlaisen valttikortin vaaleja ajatelleen.

Näin luulisin perustuslakivaliokuntalaisten ajatelleen.

Kyse on siis lähinnä vain vaalitaktikoinnista ja populismista, jotka nyt myös ns. vanhojen puolueiden on pakko harrastaa.

Markus K kirjoitti...

Jyrki Virolainen kirjoitti:

"Sen sijaan yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu perusteiltaan lakiin, tarkemmin sanottuna tieliikennelakiin."


Minusta tässä on jäänyt tieliikennelaista huomaamatta yksi olennainen kohta. Tieliikennelain 28.3 §:ssä puhutaan yksityisellä alueella annettavista määräyksistä, aivan kuten 28 a §:n pysäköintikiekon käyttövelvollisuudenkin osalta, johon tarkemmat määräykset antaa liikenneministeriö. Toisin sanoen viranomaisen määräysvaltaa on yksityisellä alueella tieliikennelain mukaisen pysäköintiluvan antamisen osalta luovutettu alueen omistajalle. Tieliikennelaki ei siis oikeuta yksityistä maanomistajaa käyttämään liikennemerkkejä tai vaatimaan pysäköintikiekon käyttöä muuten kuin tieliikennelain mukaisten määräysten osalta.

Sopimusoikeus on eri asia. Ihmettelen miten tämä on voinut niin Virolaiselta kuin muiltakin keskusteluun osallistuneilta jäädä niin selvästi huomaamatta. Sopimusoikeudessa annetaan osto- tai myyntitarjous ja siihen joko ehdot hyväksyvä tai kieltävä vastatarjous. Kukaan ei aseta määräyksiä kenellekään niin kuin viranomainen tekee. Tämän vuoksi tarjouksen hyväksyjän suostumus tulee olla riittävän selvä. Epäselvissä tapauksissa riita tulee tulkita kuluttajan eduksi. Se mitä yksityisten pysäköintivalvontayritysten toiminnasta on kuultu, ei todellakaan ole noudattanut tätä periaatetta. Pelkästään ajoneuvon luonne useiden henkilöiden mahdollisena käyttövälineenä on ristiriidassa suostumuksen selkeyden periaatteen kanssa. Esimerkiksi puhelin on yleisesti henkilökohtainen väline, jota voidaan yhteisessä käytössä valvoa ja jolle voidaan asettaa käyttörajoituksia.

KKO 2010:23 on huono ennakkotapaus. Korkein oikeus kuittaa tieliikkelain tarkastelun "ohi juosten" ja keskittyy konkludenttisen suostumuksen tulkintaan, ja vähemmistö jää näpertelemään kylttien selkeyden problematiikan kanssa. Lisäksi hävinnyt osapuoli ajoi asiaansa hävettävän surkeasti.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ad Markus K. - Pysyn ja = KKO 2010:23. Ei aihetta enempään.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä pysäköinnin sakottamisesta yksityisen yrityksen toimesta käyty keskustelu on koko lailla pösilöä.

Yleiseen oikeustajuun eikä oikeusoppineidenkaan valtaosan mielestä sakottamisen ulkoistamista ei tahdota hyväksyä.

Ihmisiä huolestuttaa se, että sakottaminen siirretään epäluotettavaksi koetuille toimijoille, jota yksityinen sektori tässä edustaa.

Se, että sakottamisesta käytetään jotain muuta termiä, ei varsinaista asiaa muuta mihinkään.

Asiaa ei muuta myöskään se, että blogisti yrittää, niin kuin paatunut juristi yleensä, sekoittaa selvää asiaa.

Nyt on vain niin, että tämä KKO:n ratkaisun myötä syntynyt käytännön koetaan heikentävän oikeusturvaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Aktivistit ne vaan jaksaa jauhaa aktiivisesti yhtä ja samaa.

Anonyymi kirjoitti...

Aktivistit ne vaan jaksaa jauhaa aktiivisesti yhtä ja samaa.

Niinpä niin, aktivistit jauhaa samaa ja samaa... Toisin kuin blogisti.

Jos ei oo sulle vieläkään valjennu, suurin osa kyllä vastustaa yksityistä valvontaa sen takia, että sen salliminen huonontaa yksittäisen autonomistajan oikeusturvaa ja alistaa yksittäiset ihmiset tuottoa tavoittelevien firmojen mielivallalle!

Onneksi poliisille, syyttäjälle tai tuomioistuinlaitokselle ei ole tullut "tulospalkkausta" jota säännöllisin väliajoin varsinkin poliisille on ajettu.

Jos suomenmaassa on yhtään järkeä, niin yksityinen kielletään ja kunnallista valvontaa laajennetaan vastaamaan kysyntään. Näin rapistuvat kuntataloudetkin hyötyvät asiasta.

Täälläkin näkyi kommentti missä kehuttiin sitä helppoutta yksityisen firman palkkaamisesta. Kiinteistön ei tarvinnut hankkia oikeita liikennemerkkejä kun yksityinen firma kantaa paikalle "sopimuskylttinsä" ilmaiseksi. Jos kiinteistöllä on oikeasti ongelma pysäköinnin kanssa, muutaman liikennemerkin hankkiminen ei yhtiön kuluissa tunnu missään jotta kunnallinen valvoja saadaan alueelle!

Anonyymi kirjoitti...

Yksityistä pysäköintivalvontaa huomattavasti merkittävämpääkin julkisen vallan käyttöä on jo Suomessa yksityistetty: autojen katsastus.
USA:ssa on yksityistetty jopa vankeusrangaistuksen
täytäntöönpanoakin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

HE 223/2010 vp koski myös kunnalliseen pysäköinninvalvontaan tehtäviä muutoksia. Tuossa yhteydessähän hallitus olisi voinut esittää ja eduskunta päättää aivan kivuttomasti, että kunnallinen pysäköinninvalvonta koskee myös yksityisiä alueita ja että yksityistä pysäköinninvalvontaa ei sallita.

Mutta ei tätä ole kukaan ollut esittämässä eikä sitä tulla myöskään esittämään tai päättämään! Tämä tuskin kuitenkaan johtuu siitä anonyymin mainitsemasta syystä, että "suomenmaassa ei oo yhtään järkee."

Pitäisikö parkkiaktivistien perustaa nyt oma puolue ajamaan asiaansa? Jottei meidän yksityisten ihmisten tarvitsi enää koskaan alistua "tuottoa tavoittelevien firmojen mielivalalle."!

Alkaako suomalainen kansannousu - vrt. Egypti ja muut arabimaat - kauppakeskusten ja asunto-osakeyhtiöiden pysäköintipaikoilta?

Anonyymi kirjoitti...

Joo, laillisuusvalvonnankin voisi Suomessa hyvin yksityistää.

On, meinaan, tää nykyinen julkinen laillisuusvalvonta niin perin tehotonta ja vetelää.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä sulla Jyrki alkaa noin perustelut olla jo aika ala-arvoisia. Onko nyt mahdollista että jää 30 hopearahaa saamatta jos laki toteudu?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

1970-luvun alussa nuoret radikaalit juristit - noin kymmenkunta ihmistä - ajoi vanhenevan Urho Kekkosen avulla "tuomioistuinlaitoksen saattamista kansanvaltaisen kontrollin piiriin."

Tämä hanke kuivui nopeasti kokoon, mutta pääsiväthän nuo radikaalit itse kaikki kuitenkin huippuvirkoihin. Se siitä.

Nyt tämä "demokratisoitumiskehitys" näyttää edenneen tuomioistuimista asuintalojen ja kauppakeskusten parkkipaikoille. Niitä kun nyt vaaditaan julkisen ja kansanvaltaisen kontrollin piiriin.

Pysäköinnissä yksityiselle maalle on kuulemma, niin huohotetaan, kyse merkittävästä julkisesta asiasta.

Maanomistajan parkkeerauksesta perimää pikku valvontamaksua pitävät jopa ns. huippuasiantuntijat, joita eduskunnassa kuullaan jatkuvalla syötöllä, "merkittävänä julkisen vallan käyttönä."

Olisiko näissä nykyisissä asiantuntijoissa noita 70-luvun radikaalien henkisiä perillisiä?

Mihin tätä vauhtia vielä ehdimmekään tämän demokratisoitumiskehityksen ja julkisen vallan kaikkimerkittävyyden kanssa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Samat sanat omien perustelujesi tasosta!

Mitä lakia ja sen toteutumatta jäämistä tarkoitat? Eihän yksityinen pysäköinninvalvonta välttämättä tarvitse mitään lakia. Tämä on jo nähty.

Anonyymi kirjoitti...

Maanomistajan parkkeerauksesta perimää pikku valvontamaksua pitävät jopa ns. huippuasiantuntijat, joita eduskunnassa kuullaan jatkuvalla syötöllä, "merkittävänä julkisen vallan käyttönä.

Nyt kyllä vaan todistat että
A) et ymmärrä
B) et halua ymmärtää
C)et kykene ymmärtämään
mistä tässä asiassa on kyse.

Ei kyse ole siitä kuka saa päättää yksityisen alueen käytöstä parkkipaikkana. Sen päätöksen tekee tietenkin maanomistaja/vastaava. Ja jos haluaa niin hän voi siitä myös veloittaa valitsemansa maksun.

Nyt on kyse siitä, että auton omistaja voidaan velvoittamaan maksamaan yksityiselle yritykselle RANGAISTUSMAKSU. Kyseessä siis ei ole maksu pysäköinnistä, tilasta tai muusta tarjotusta palvelusta. Vaan rangaistusmaksu johon kyseinen autonomistaja ei välttämättä ole millään tavalla osallinen (tässä eroaa esim. joukkoliikenteen tarkastusmaksusta).

Tällaisen maksun MÄÄRÄÄMINEN yksittäiselle ihmiselle on merkittävää julkisen vallan käyttöä!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Se ei ole rangaistusmaksu, vaan sopimuksen perustuva maksu, sovittu maksu siis.
Sinun ei taida enää kannattaa veivata tuota samaa levyä ja sanomaasi täällä, uskon kyllä muutenkin, ettet ymmärrä.

Jukka Ryhänen kirjoitti...

Ei nuo oikeusturvahuolet nyt niin kovin järisyttäviä ole tuon yksityisbisneksen osalta. Aika pienistä maksuista on kyse, ja pysäköimällä oikein on aika pienet mahikset joutua rahastuksen uhriksi.

Kyllä uuteen systeemiin pian totutaan. Jos se auttaa pitämään pysäköintiä kurissa, niin hyvä.

Sitä paitsi on aivan oikein (huom. arvokannanotto) että väärin (huom. sama) tehnyt saa seuraamuksen.

Asia kestää moraalisen tarkastelun. Seuraamusmaksu on oikein ja kohtuullista, kestää Petrin testin. Ei muuta kun vihreää valoa.

Ei se hyvät ihmiset sen mutkikkaampaa ole.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö blogisti voisi jo katkaista tätä keskustelua ja siirtyä seuraavaan aiheeseen, kaikki lienee jo sanottu.

Ei tietysti ole pakko lukea, mutta tämän blogin ja kommenttien seuraamiseen jää koukkuun - kuten Kemppiseenkin.

Meinaan, että Suomessa ja maailmassa on mielenkiintoisempia ja tärkeämpiäkin asioita. Tämä parkkihomma on kymmennennen luokan kysymys. Ei niistä sakoista pääse, on järjestelmä mikä tahansa.

Olen se anonyymi, joka aiemmin sanoi maksavansa mielellään harvat parkkisakkonsa. Jos on varaa omistaa auto, niin parkkisakot ovat pientä kauraa esim. ylinopeuksista lankeavien päiväsakkojen rinnalla. Puhumattakaan muista autoilun kustannuksista.

Anonyymi kirjoitti...

Kun kerran parkkiaktivistit vastustavat pysäköinninvalvontaa (parkkipirkot kun tulevat varsin huonosti) ja haluavat pysäköidä laittomasti minne haluavat, niin kaipa heille sopii paremmin sitten väärin pysäköityjen autojen vandalisointi. Se vaihtoehto on tullut mieleen, kun ei muuten heitä saisi kuriin mikäli yksityinen pysäköinninvalvonta loppuisi.

Jukka Ryhänen kirjoitti...

Tämä kuka saa rangaista autoilijaa -skisma peilaa suomalaista sielua ihan mieleenkiintoisella tavalla.

Tukkapöllyn antaminen ja saaminen koetaan hyväksyttäväksi, mutta sen antajan pitäisi olla valtio tai ainakin kunta, tai vähintään seurakunta :)

Mutta se ei käy että pöllytyksestä saisi iloa entrepreneur, yrittäjä.

Vain tuimakasvoinen, viran ominaispiirtein varustettu henkilö saisi laputella.

Hei kamoon. Mikä tässä maassa mättää. Ei oikein sanat riitä hakemaan sitä syvintä olemusta. Onko kyseessä pelko? Viha? Molemmat? Meille, meidän maille ette perkule tule jylläämään ja rälläämään. Voisiko Kemppinen sotahistorioitsijan ja laajemman kulttuuriymmärryksen avulla puraista hieman tätä kovaa pähkinää?

Onko suomalaisilla joku niin traumaattinen ahdistus jostakin sortovuosilta että se on nyt aukeamassa käsiteltäväksi, mm. tämän parkkihaavan kautta?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jukka Kemppinenhän näyttää tämänpäiväisessä blogissaan juuri pohtivan näitä kysymyksiä varsin railakkaalla tavalla.

Kemppisellä poke eli portsari pieksää juopuneen asiakkaansa ravintolan takapihalla ja takavarikoi tämän lompakon...keikkalääkäri yrittää passittaa jonkun tahdonvaltaiseen hoitoon hullujenhuoneeseen...opiskelija posauttaa J.Virolaista kuonoon, kun tenttiä ei hyväksytty...ajokorttinsa menettänyt karju käy käsiksi poliisiaseman kanslistiin jne. jne.

Kemppinen näyttää pyrkivän blogissaan kovaa kyytiä pois Menneen maailman kulttuuripitoisesta maailmankuvastaan. Hyvä, tervehdimme muutosta kannustuksella! Johan noita hieman aneemisen tuntuisia kylttyyrijorinoita onkin saatu tarpeeksi lueskella.

Jos tuota rataa jatkaa, niin kohtahan se Jukka häärii näiden innokkaimpien parkkiaktivistien tai -terroristien joukoissa häiritsemässä yksityisten pakkifirmojen työntekijöiden työtä ja napsimassa valokuvia - hänhän on myös huippukuvaaja (muiden 15 osaamisalueen lisäksi) - teemasta "hämäräperäisten parkkifirmojen alistetut työläiset kirjoittamassa 30 asteen pakkasessa ilkeyksissään sakkolappuja meidän kunnon ihmisten autojen tuulilaseihin".

Anonyymi kirjoitti...

Ymmärsinköhän oikein, mutta näyttää siltä, että Jukka Kemppinen on kääntänyt takkinsa eli mielipiteensä tässä parkkikiistassa ja päivän tai parin kuluessa kokonaan!

Tähän blogiin lauantaina lähettämässään kommentissa Kemppinen tuntuu olevan samalla kannalla kuin Virolainenkin, mutta eilen julkaisemassaan omassa blogissaan takkia onkin sitten jo käännetty.

Vielä selvemmin tämä takinkäännös ilmenee JK:n tämän maanantain blogista.

Toki kyse voi olla vain siitä, että Kemppinen on lausumissaan ja kirjoituksissaan tunnetusti epäselvä niin, ettei niiden oikeasta sisällöstä ota aina selvää Erkkikään.

Tämä on toki oiva taktiikka siltä kannalta, sillä tuolloin voi aina väittää, että enhän minä noin ole sanonut tai tarkoittanut tai että se on kyllä lukija, joka ei ole ymmärtänyt lukemaansa.

Jukka Ryhänen kirjoitti...

Kemppisen pointti tuli selväksi. Perus- ja ihmisoikeudet ovat niin pirun tärkeitä että vain poliisi voi ne turvata.

Ei taida kaima olla kovin pragmaattinen. Idealistiselta kuulostaa, ja metsään menevältä muutenkin. Perus- ja ihmisoikeudet ovat Suomen oloissa pelkkää näpertelyä, joista on tehty valtava numero. Ne ovat tärkeitä asioita Valko-Venäjällä, Norsunluurannikolla yms. maissa mutta meillä niistä on tehty vain esilläolon keppihevonen.

Autoilu, saati pysäköinti on oiva esimerkki siitä miten kaukana asian ytimestä ollaan kun aletaan lässyttämään ihmisoikeuksista. Ollaan pitkällä hurahtaneisuudessa.

Tässä se nyt sitten näkyy mikä asian ytimenä onkin. Suomalaiset ovat niin kuuliaista ja kilttiä mutta kuitenkin ujonsorttista kansaa että tunnustavat uskonsa korkeimpaan tunnustamalla sen esivallan, välillisen jumaledustuksen kautta.

Siru Pola kirjoitti...

Ymmärrän aktivisteja. Kun ei ole omaa pihaa, niin auto pitäisi saada parkkeerata ilmaiseksi jonkun toisen pihalle.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkitaloilla monissa paikoissa on taloudellisia ongelmia ja jos katsotte niiden hallituksia sekä toimitusjohtajia niin siellähän oman alueen kärkipoliitikot istuvat. Parkkeeraamisen hankaloittaminen, esim. yliaktiivisella valvonnalla, ajaa autot parkkitaloihin tai sivuvaikutuksena on kaupungin autioituminen.

Laintulkinta on ongelmallista, siinä voidaan päästä moneen järkevään perusteltuun lopputulokseen, ei tämä ole mitään täsmällistä ja yksiselitteistä tiedettä. Siitä huolimatta joku ratkaisu on toista parempi tai riippuu keneltä kysyy. Parkkitaloinvestoijalle tai omistajalle tienvarsi ja myös kerrostalojen pihoille pysäköinti pitäisi kieltää. Asukkaat ja pikaisesti keskustan kaupassa kävijä on taas toista mieltä.

Anonyymi kirjoitti...

Lainaus erään blogin kommentaattorilta:

Mutta nyt, arvoisat kirjoittajat, menkää Kansallisteatteriin katsomaan ”Täällä Pohjantähden alla 2011” ja oivaltamaan Perussuomalaisten suosion nousun ja ilmeisen ”veret seisauttavan vaalivoiton” syyt. Itse kävin lauantaina, ja mikä huikeinta, esityksen päätyttyä, aplodien jälkeen, joku NUORI mies nousi parvekkeella pitämään poliittisen palopuheen nykymenoa vastaan. Vanha oikein innostui – politiikka ja poliittisuus taitaa olla nousussa.

Unknown kirjoitti...

> Autoilija voi tietenkin riitauttaa
> saamansa valvontamaksun ja asia
> ratkaistaan tarvittaessa
> normaalina riita-asiana
> käräjäoikeudessa.

> Kyllä kai käräjäoikeus on yhtä
> pätevä ratkomaan tällaisia
> pikkuriitoja kuin joku hallinto-oikeuskin?

Käsittääkseni käräoikeudessa häviäjä joutuu herkästi maksamaan oikeudenkäyntikuluja, jotka voivat olla suuriakin, mutta hallinto-oikeudessa kuluriski on pieni. Harva viitsii käräjöidä kyseenalaisesta 40 euron maksusta, jos on riski joutua maksamaan monikymmenkertaisesti.

Lakiesitys sinänsä olisi ollut asiallinen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Matti ei näytä oikein ymmärtävän kuluriskin funktioita.

Se on olemassa siksi, että kantaja harkitsi tarkasti, kannattaako hänen lähteä riitelemään oikeuteen. Hänen tulee siis tarkkaan harkita, olisiko hänellä mahdollisuuksia voittaa juttu oikeudessa.

Jos hän on epävarma menestymisen mahdollisuuksistaan, hän ei kannata lähteä riitelemän ainoastaan riitelemisen halusta, koska hävitessään hän joutuu korvaamaan voittajapuolen kulut.

Toisaalta valvontamaksuasia on yleensä aina niin yksinkertainen juttu, ettei sen käsittelyyn paljon aikaa tuhraannu eivätkä kulut siten muodostu mitenkään kohtuuttomiksi.

Tietenkin kaiken maailman "huippuasianajajat" voivat venyttää myös yksinkertaisen jutun käsittelyä mahdollisimman pitkään, koska heidän palkkionsa perustuu aikalaskutukseen.

Mutta pitääkö sitä sitten ottaa huippuadvokaatti avukseen, tuollaisen yksinkertaisen jutun ajaisi kyllä vastavalmistunut juristikin kohtuuhintaan.

Viivyttämistä ei pääse tapahtumaan - vaikka asianajat sitä toivoisivat - jos tuomari on tehtävänsä tasalla ja huolehtii prosessinjohtonsa avulla siitä, ettei viivyttämistä tapahdu.

No, tuomarit voivat kyllä olla käytännössä po. suhteessa aika lepsuja...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, ja se jäi vielä Matille sanomatta, että valvontamaksun riitauttamisasiaa eli laskun perintää ei voida viedä hallinto-oikeuteen ja käsitellä siellä, koska valvontamaksussa on, kuten olemme niin monta kertaa jo saaneet kuulla, yksityisoikeudellisesta eli sopimusoikeudellisesta asiasta.

Sellaiset riita-asiat käsitellään lain mukaan yleisissä tuomioistuimissa eli käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja KKO:ssa.

Hallinto-oikeudet sen sijaan käsittelevät vain hallintoasioita. Valvontamaksussa ei ole kyse hallintoasiasta.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa muistaa, ettei perustuslakivaliokunta ottanut kantaa yksityiseen pysäköinninvalvontaan sinänsä vaan ainoastaan sitä koskevaan lakiehdotukseen.

Hallituksen esityksessä valvontamaksun selitetään perustuvan niin sanottuun reaalisopimukseen. Ehdotetuissa säännöksissä tämä valvontamaksun sopimusperusteisuus ilmenee kuitenkin vain välillisesti lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentissa säädetyistä valvontamaksun veloittamisen edellytyksistä. Saman pykälän 1 momentin mukaan valvontamaksu veloitettaisiin luvattomasta pysäköinnistä (ei siis sopimusrikkomuksesta), joka säännöksessä on määritelty eräiden siinä lueteltujen säännösten vastaiseksi toiminnaksi. Ehkä perustuslakivaliokunta on juuri tästä syystä päätynyt katsomaan, että [lakiehdotuksen mukaisessa] "yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kysymys eduskunnan säätämiin lakeihin perustuvien säännösten tai niiden perusteella annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta ja niiden rikkomisesta johtuvien seuraamusten määräämisestä."

Edellä mainittua johtopäätöstä tukee jossain määrin Helsingin Sanomien 19.2. julkaisemassa uutisessa siteerattu perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasin näkemys lakiehdotuksen hylkäämisen syistä. Sasin mukaan "[o]ngelma oli, että hallitus olisi tehnyt yksityisestä pysäköinninvalvonnasta viranomaistoimintaa. Jos annetaan oikeus antaa hallinnollisia sanktioita, se ei ole yksityistä toimintaa, vaan merkittävää julkisen vallan käyttöä" – – "Hallituksen esitys kaatui, mutta yksityinen pysäköinninvalvonta voi jatkua", Sasi sanoo.

Johtuiko perustuslakivaliokunnan kielteinen kanta yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaan lakiehdotukseen siis pelkästään ehdotetusta sääntelymallista? Ainakin minulle jää epäselväksi, miten perustuslakivaliokunta olisi suhtautunut yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaan lakiehdotukseen, jos siinä ehdotettu sääntely olisi selkeämmin vastannut nykymuotoista sopimukseen perustuvaa yksityistä pysäköinninvalvontaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kun kovasti yleisjuridisesti on puhuttu, sekaan yksi live-tapaus Helsingistä:

Minulla perheellisenä isänä on kaksi (2) henkilöautoa. Toisella ajelen itse ja toinen on opiskelevilla lapsillani pysyväiskäytössä. Siihen minulla ei ole aivaimiakaan.

Kävi kiistatta niin, että se muksujen käytössä oleva auto oli Ruoholahdessa "väärin pysäköity" siten, että oli pojulta unohtunut laittaa työpaikkansa maksama P-lupa tuulilasiin. Yksityinen maksu napsahti. Tähän asti kaikki OK.

Sitten kuukausien päästä MINULLE auton rekisteriin merkittynä omistajana alkoi tulla ihan vieraan perintäfirman kovasanaisia (vakio)kirjeitä asiasta josta en tiennyt mitään. Myöhemmin selvisi, että on sen yksityisen P-firman ulkomainen tytäryhtiö.

Kuljettajaa olisi pitänyt tietenkin "laskuttaa" OK, mutta autoa käyttämätöntä isä-omistajaa alettiin luottotietojen menettämisellä uhkailemaan. Nyt minä auton omistajana kaivoin kotiarkistostani "näyttöä" siitä, että en ole ollut edes Suomessa silloin, kun tämä ihan kiistaton väärinpysäköinti tapahtui. Lentolippuja, laivalippuja, ravintolalaskuja hienoista saksalaisista ravintoloista, konserttilippuja ja sillai... Sitten kahden kuukauden päästä tuli englannkielisen "hienon" perintäfirman kohtelias (vakio)pahoittelukirje ja sen alla suomalaisen juristijuipin allekirjoitus. Olin kuulemma näyttänyt että minä en ole maksuvelvollinen.

Siis: Aiheettoman ja perusteettoman laskun täysin tietämättään saanut ulkopuolinen henkilö oli NÄYTTÄNYT että hän ei ole maksuvelvollinen! Mitäs tästä "käänteisestä todistustaakasta" sanotte fiisaat ja lukeneet juristit.

Tietenkin ikävää että mukelot ovat huolimattomia mutta em. ihan vain tällaisena "oikeusteoreettisena" periaatekysymyksenä.

1) Käännetty todistustaakka eli syyttömän ulopuolisen velvollisuus maksaa tai TODISTAA ulkopuolisuutensa asiaan tai

2) mennään käräjäoikeuteen siviilivelkomusasiassa se asia todistamaan aika kovalla vaivannäöllä ja riskillä jos ei kykene kuiteilla tai muulla ihan joka askeltaan jälkikäteen todistamaan (=EI ole ko. auton kuljettaja eli virheen tehnyt)

3) Vähän ulkojudisena kysymyksenä: Yhteiskunnassa yleistyvä kaikenlaisten asioiden ulkoistaminen ja siinä noudatettava sikamainen käytös, uhkailevuus ja öykkärimäisyys. Öykkäreitä on toki myös "minä, minä" autoilijoissa, mutta tällaisia uhkauslaskutuksia ja luottotietojen menettämisvakiokirjeitä en ole tähän mennessä tavannut kuin aikuisviihteessä.

Mutta bologisti: Teille tämä "käännetty todistustaakka" ja jos siinä firman kanssa epäonnistuu älytön oikeudenkäynti (vrt. "varma, nopea, HALPA") yhteiskunnan varoilla maksettavassa oikeudenkäyntikoneistossa (vrt. joltisenkin sivistynyt menettely julkisen hallinnon P-valvontaviranomaisten kanssa + mahdollinen -lähes ilmainen - hallinto-oikeusoikeusturvatie.

4) Kai se kuitenkin niin on, että se "sopimus" syntyy sen alueen haltijan ja sen auton KULJETTAJAN välille. Se oikeustajuuni menee, mutta että alueen haltijan ja ajoneuvon omistajan?

Eläkeläisopettaja.

Kiitos!

Markus K kirjoitti...

Anonyymi kirjoitti:

"Ainakin minulle jää epäselväksi, miten perustuslakivaliokunta olisi suhtautunut yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaan lakiehdotukseen, jos siinä ehdotettu sääntely olisi selkeämmin vastannut nykymuotoista sopimukseen perustuvaa yksityistä pysäköinninvalvontaa."


Tässähän tämä ongelma yksityisestä pysäköinninvalvonnasta kiteytyy. Kun sitä yritetään sorvata lain muotoon, ajaudutaan ongelmiin.

Nyt KKO:n päätöksen jälkeen pelaa vahvemman oikeus ja kuluttajan suoja on heikoilla. En väitä, etteikö yksityisessä pysäköinninvalvonnasta olisi koitunut hyvääkin joillakin ongelmallisilla alueilla, mutta kokonaisuutena tarkasteltuna liiketoimintamalli on vain niin arveluttava. Parempi ratkaisu olisi, ettei yksityisessä pysäköinninvalvonnassa turvauduttaisi lainkaan tieliikennelaista johdettuihin velvoitteisiin. Jos pysäköintisopimukseen suostumisen edellytyksenä olisi selkeämpi erottautuminen yksityiseksi alueeksi, kuten kauttakulkuportti, jonka avaaminen edellyttää sopimusehtojen hyväksymistä, erottautuminen viranomaistoiminnasta ja yksityisestä sopimisesta tulisi selkeämmäksi. Tässä ei ole kyse näennäisestä kikkailemisesta tai yksityisen maanomistajan kyykyttämisestä, vaan siitä, että viranomaisen ja yksityisen toiminta on oikeusperustaltaan aivan erilaista. Tämä tulisi näkyä selvästi myös ulospäin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei viitsisi enää millään alkaa selostaa, ties monenko kerran, eläkeläisopettajalle ja Markus K:lle tai muillekaan näitä yksityiskohtia, joista on jo monta kertaa ollut puhetta.

Viittaankin tässä vain aikaisemmin esittämääni, mikä ilmenee mm. blogeista 49/27.3.2008 ja 316/15.9.2010 "Todistustaakkaoppia parkkimaksasiassa."

Sieltä löytyvät vastaukset ja kannanotot myös nyt po. kysymyksiin.

Markus K kirjoitti...

Ilmeisesti lievään puusilmäisyyteen taipuvaisena en edelleenkään löydä perusteita sille loikalle, jolla "määräyksistä" (TLL 28.3 § (ent. 28.2 §)) tulee "ehtoja" (Virolainen 49/27.3.2008).

Perusteluista on kyse, ei siitä etteikö yksityisen pysäköintisopimuksen tekemistä voisi pitää sallittuna.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No, voihan hitto!

Ei tuo puusilmäisyys ole todellakaan enää mitään lievää!

Jos ei nimittäin ymmärrä, että jos ja kun maanomistajalla on valta antaa määräyksiä pysäköinnistä, hänellä on silloin tietenkin myös oikeus asettaa pysäköinnille sopimusehdot, jotka autoilija joko hylkää (ei pysäköi) tai pysäköidessään hyväksyy.

Markus K kirjoitti...

Mutta mutta, nämä määräykset ja ehdot rinnastetaan perusteluissa toisiinsa. Niiden mukaan ei siis ole mitään eroa sillä, onko kyse määräyksistä vai ehdoista, vaikka ne ovatkin perustaltaan aivan eri asioita: määräykset tulevat tieliikennelaista, ehdot sopimusoikeudesta.

Missä muualla meillä syntyy yksityisiä sopimuksia "kyltin ehtoihin suostumalla"?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nyt mun kyllä täytyy sanoa tälle Markukselle samoin Jone Nikula Idolsissa:

- Jäbä, nyt lopetat!

Anonyymi kirjoitti...

Keskustelu on kiteytetty erinomaisesti Jukka Kemppisen blogissa 20.2.2011:"
Virolainen sanoo, että se on sopimus, ja perustelee KKO:n päätöksellä. Kemppinen sanoo, että ei ole sopimus vaan julkisen vallan käyttöä ja perustelee PeVL:n lausunnolla, etenkin kohdalla, jossa sanotaan, että kysymys on eduskunnan säätämien lakien (tieliikenneasetus) valvonnasta ja että toimintaan liittyy hallituksen esityksenkin mukaan julkisen vallan käyttämisen piirteitä ja että laki pitäisi säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä."
Se mikä on kiusallista on se, että perustuslakituomioistuinta vastaava Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintö ja KKO ennakkopäätös 2010:13 ovat ristiriidassa. Olisi suotavaa, että asia hoidettaisiin purkuhakemuksella tai uudella ennakkopäätösvalituksella. Poliisikin voisi olla aika kiusallisessa asemassa jos joku tekisi ilmoituksen luvattomasta merkittävän julkisen vallan käyttämisestä (virkavallan anastus/oman käden oikeus?), koska nykyinen "sopimusperusteinen" yksityinen pysäköinninvalvonta lienee asiallisesti samaa kuin se HE, jonka perustuslakivaliokunta torjui.

Jyrki Virolainen kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

No, siinä meillä näyttää olevan toinen "valopää"!

Tämä kysymys eli se, ettei perustuslakivalounta ole mitenkään puuttunut a) yksityisen pysäköinninvalvonnan laillisuuteen tai b) KKO:n päätökseen, on tullut jo monen monituista kertaa tässäkin blogissa sanottua.

Anonyymi kirjoitti...

Fakta: parkkivalvontaa tarvitaan, viranomaiset eivät ehdi kaikkia röyhkiöitä valvoa. Oikeasti virheellisestä pysäköinnistä saa maksaa, eikä sen pitäisi ketään v...taa.

Tärkeämpi fakta: virheelliset maksut pitää voida perua. Lapun unohtaminen muuten oikeutetusta pysäköinnistä EI VOI/SAA OLLA MAKSUPERUSTE. Nykyisinhän tuo lappu on täysin peruuttamaton.
Ei voi olla että parkkipirkkofirmojen taloudellista kannattavuutta paapotaan sillä että minkäänlaista byrokratiaa maksujen peruutuksiin ei tarvitse olla.

Anonyymi kirjoitti...

Hei, satuin lukaisemaan "kirjeenvaihtoanne" ja täytyy ihmetellä, että mitä epäselvää asiassa on? Lakihan ei yksinkertaisesti anna mahdollisuutta tuollaiseen yksityiseen rahankeruuseen ja PISTE. Terveen mielenlaadun omaavan oikeuskäsityksen mukaan lain mukaanhan se on laitonta toimintaa,jota KKO tukee,täytyy suuresti ihmetellä. Eli,jos haluat harrastaa "rikollista" toimintaa,niin yksityistä se,niin se muuttuu luvalliseksi, KKO.n mukaan!!! Eikö heidän ,jos jonkun pitäisi löukea lakia niinkuin siellä sanotaan. Kongossako te luulette asuvanne!?!?