keskiviikko 22. elokuuta 2012

628. Murhajuttu Erkki Aurejärvi vs. Lasse Lehtinen
Murha tupakka-askilla!

1. Iltapäivälehdessä kerrottiin tänään, että joukko nimekkäitä juristeja on tehnyt tutkintapyynnön ex-lobbari Lasse Lehtisen tupakkapuheista 1990-2002. Kysymyksessä on siis eräänlainen "ryhmätutkintapyyntö".

2. Monessa mukana ollut Lasse Lehtinen (sdp)  - hänet muistetaan muun muassa presidentintekijänä eli Martti Ahtisaaren "keksijänä" demareiden ehdokkaaksi - toimi Amer-Tupakan viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden johtajana vuosina 1990-1993. Tutkintapyyntöön liitetyn emeritusprofessori Erkki Aurejärven artikkelin mukaan Lehtinen osallistui tupakan valheelliseen markkinointiin vuosina 1990-2002.

3. Tutkintapyynnön mukaan Lehtinen on julkisesti valehdellut tupakan terveysvaaroista, pyrkinyt harhauttamaan kuluttajia ja viemään pohjan terveysviranomaisten varoituksilta.

4. Näin sanotaan mainitussa iltapäivälehdessä, mutta itse asiassa tutkintapyynnössä, joka sitä paitsi onkin oikeastaan "selvityspyyntö", ei sanota näin. Siinä todetaan vajaalla kahdella rivillä seuraavaa:

- Pyydämme poliisia selvittämään, onko filosofian tohtori Lasse Lehtinen rikkonut lakia menettelyssään, jota käsitellään Erkki Aurejärven kotisivuilla www.erkkiaurejarvi.fi.

5. Erkki Aurejärven lisäksi selvityspyynnön on allekirjoittanut 12 muuta lakimiestä joukossa muun muasssa kolme professoria ja kolme tohtoria. Selvityspyyntö löytyy tästä.

6. Selvityspyynnössä viitattu Erkki Aurejärven artikkeli "Lasse Lehtinen, kuoleman kauppamies", puolestaan löytyy täältä. Se on 18-sivuinen tiivistelmä Aurejärven tänä vuonna julkaisemasta pamfletista "Tupakkateollisuuden kuolemankauppiaat". 

7. Lasse Lehtinen ei ole selvitys- tai tutkintapyynnöstä hätkähtänyt. Hän toteaa ko. lehdelle (I-S), että "kuka tahansa voi tehdä toisesta henkilöstä tutkintapyynnön. Sitten viranomainen tutkii, jos tutkii". Lehtisen mukaan  kysymys on 20 vuoden takaisesta mielipidekirjoittelusta. "Tiettävästi Suomessa, toisin kuin Venäjällä, mielipiteestä ei joudu vastuuseen", Lehtinen kommentoi.

8. Mielenkiintoista, mutta miten mainitulle selvitys- tai tutkintapyynnölle mahtanee käydä, ottaako poliisi sen tutkittavakseen?

9. Ennustaisin, että poliisi ei ala sanotun pyynnön perusteella tutkia Lasse Lehtisen ko. "menettelyä", kuten pyynnössä hyvin ylimalkaisesti todetaan. Kysymyksessä ei sisältönsä puolesta ole sellainen rikosilmoitus, jota esitutkintalaissa tarkoitetaan ja jollaisen ilmoituksen perusteella poliisi aloittaa kansalaisen ilmoituksen perustella väitetyn rikoksen tutkinnan. Luultavasti poliisi ei edes kirjaa pyyntöä rikosilmoitukseksi eikä myöskään ryhdy mainitun "vinkin" perusteella omasta aloitteestaan Lehtisen menettelyä tutkimaan epäiltynä rikoksena.

10. Esitukintalaki tuntee vain käsitteen "rikosilmoitus", ei termiä "tutkintapyyntö". Tutkintapyyntö on itse asiassa sanan rikosilmoitus synonyymi tai eufemismi (kiertoilmaisu). Joskus esitetään, että rikosilmoituksen ja tutkintapyynnön käsitteellinen ero olisi siinä, että rikosilmoitukseksi kutsutaan poliisille tehtyä ilmoitusta, jossa ilmiannetaan joku tietty henkilö tai henkilöt jostakin rikoksesta, kun taas tutkintapyynnöksi kutsutaan selvityspyyntöä, jossa poliisia vain pyydetään viran puolesta selvittämään, sisältyykö epäillyn menettelyyn mahdollisesti rikos. 

11. Toisinaan on esitetty,  että poliisille tehty "pelkkä tutkintapyyntö" ei, toisin kuin rikosilmoitus, voisi johtaa kunnianloukkaussyytteen ja -tuomioon, jos poliisille annetut tiedot ovatkin perättömiä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä oikeuskäytännössä on katsottu, että myös tutkintapyyntö voi johtaa kunnianloukkaussyytteeseen, jos pyynnön tekijällä ei ole ollut perusteita pitää pyynnössä esitettyjä tietoja paikkansapitävinä.

12. Pyynnössä tai ilmoituksessa käytetty terminologia ei toki ole ratkaiseva asia, vaan ratkaisevaa on se, mitä ko. pyynnössä tai ilmoituksessa asiallisesti esitetään. Jotta polisi olisi velvollinen ottamaan ilmoituksen tai pyynnön epäiltynä rikoksena tutkittavakseen, on siitä käytävä ilmi, että ilmoituksen tekijä tai tekijät itse katsovat tai epäilevät, että jokin pyynnössä mainittu tapahtuma on rikos.

13. Kun Lasse Lehtisen tapauksessa tutkinta- eli oikeastaan selvityspyynnön tekijät eivät edes itse rohkene tai halua ilmoittaa, että Lehtisen menettely halutaan poliisin tutkittavaksi mahdollisena rikoksena, ei kyseessä ole sellainen rikosilmoitus, jonka perusteella poliisi aloittaisi rikoksen esitutkinnan. Poliisi ei siis todennäköisesti ota mainittua  tutkintapyyntöä vastaan eikä kirjaa sitä rikosilmoituksena. - Se, ettei ilmoituksen tai pyynnön vastaanottaja pidä  ilmoitettua tapahtumaa rikoksena, ei sen sijaan ole peruste, jonka perusteella poliisi  saisi jättää ilmoituksen vastaanottamatta. Mutta kuten sanottu, tästä ei nyt ole kyse, vaan kysymys on siitä, että pyynnön tekijät eivät itse halua väittää tai edes "katsoa", että Lehtisen menettelyssä olisi syytä epäillä rikosta.

14. Mainitulla "selvityspyynnöllä" ei siis ole ole käytännössä mitään merkitystä. Pyynnön esittäjät ovat ilmiselvästi vain halunneet ilmaista myötätuntoaan Aurejärvelle ja hänen ponnisteluilleen tupakoinnin vastustamisessa, mutta eivät ole rohjenneet ryhtyä "tositoimiin" Lehtisen "menettelyn" saattamiseksi poliisin tutkittavaksi. Ilmeisesti kyse on siitä, että pyynnön esittäneet Aurejärven kaverit pelkäävät Lehtisen reaktiota eli mahdollista kunnianloukkaussyytettä, jos pyyntö olisi muotoiltu kunnon rikosilmoitukseksi. 

15. Selvityspyyntöön on liitetty Aurejärven edellä mainittu 18 sivun pituinen artikkeli, jossa Lasse Lehtinen mainittu "menettely" on yksilöity. Kyse on Lehtisen tiedotusvälineille yms. tahoille antamista lausunnoista, joissa tunnutaan väheksyttävän tupakoinnin vaaroja. Aurejärvi väittää artikkelissaan, että Lehtisen menettely täyttää murhan tunnusmerkistön. Tätä väitettä selvityspyynnön poliisille nyt tehneet 12 muuta lakimiestä ei ole selvästikään halunneet allekirjoittaa, enkä yhtään ihmettele syytä tähän, sillä murhasta ei tietenkään voisi olla kysymys, korkeintaan kuolemantuottamuksesta. Aurejärvi haluaa ilmiselvästi sitä, että Lehtinen haastaisi hänet käräjille, jolloin hän saisi tilaisuuden osoittaa, että Lehtinen on ollut lausunnoillaan väärässä. Tästä on kysymys.

16. Itse asiassa eli tupakoinnin vastustamisessa Erkki Aurejärvi on toki ollut oikeassa ja hän on tehnyt siinä suhteessa merkittävää työtä esimerkiksi vireille panemissaan ja ajamissaan kahdessa tupakkaoikeudenkäynnissä.  Hän edusti 1992 kuollutta päämiestään ensimmäisessä oikeudenkäynnissä, jota käytiin peräti 13 vuotta eli vuodesta 1988 vuoteen 2001, jolloin korkein oikeus hylkäsi kanteen äänin 4–1. Kanteen perusteena oli, että tupakkateollisuus on järjestelmällisesti salannut tietoja tupakan vaaroista ja peittänyt niitä markkinoinnilla.

17. Mainittu tupakkaoikeudenkäynti käytiin vanhan oikeudenkäyntijärjestyksen mukaan eli siis menettelyssä, joka Matti Norrin väitteen mukaan oli huomattavan paljon parempi kuin vuonna 1993 voimaan tullut uusi prosessijärjestys. Mutta oliko tupakkaoikeudenkäynti nopea ja halpa, kuten Norri väittää prosessien tuohon aikaan aina ollen? Eipä tietenkään, kuten eivät oikeudenkäynnit tuohon aikaan yleensäkään olleet, sillä tuolloin oli voimassa lykkäysjärjestelmä, jossa Norrin vihaamasta menettelyn suullisuudesta, välittömyydestä ja keskityksestä ei ollut tietoakaan eikä käsittelyä ollut jaettu valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Tämän seurauksena Aurejärven ajaman kanteen käsittely kesti Helsingin raastuvanoikeudessa lähes neljä vuotta ja sitä käsiteltiin peräti 14 istunnossa ajalla 16.6.1988-26.9.1991; kanne tuli vireille jo 5.5.1988. Todisteiden vastaanottamisessa ei päästy minkäänlaiseen keskitykseen eikä välittömyyteen, vaan todisteita otettiin vastaan useissa eri istunnoissa.

18. Olisiko jutun lopputulos ollut toinen, jos oikeudenkäynti olisi ollut asianmukaisesti järjestetty? Tätä emme tiedä, mutta siitä olen varma, ettei jutun käsittely kolmessa oikeusasteessa olisi vienyt läheskään 13 vuotta. - Erkki Aurejärvi on kertonut tupakkaoikeudenkäynnistä julkaisemassaan kirjassa "Erään murhan anatomia. Suomalainen tupakkatuomio" (WSOY 2004).

PS. 23.8.

Huhtikuussa 2012 Helsingin poliisilaitokselle on jätetty kahden juristin tekemä tutkintapyyntö, jossa Amer-Tupakan entistä kemistiä epäillään väärästä valasta ja korkeimman oikeuden tuomari Ari Kantoria yllytyksestä siihen. Epäillyn rikoksen tekohetkellä Kantor toimi Amerin asianajaja. Kemisti esiintyi todistajana niin sanotussa kevytsavukeoikeudenkäynnissä, joissa kaksi sairastunutta naishenkilöä haki Amerilta korvauksia. Kanteen mukaan Amer oli lanseerannut markkinointimielessä koko kevytsavukkeen käsitteen antaen harhaanjohtavasti ymmärtää, että kevytsavukkeet olisivat jotenkin vähemmän vaarallisia kuin muut savukkeet, vaikka todellisuudessa kevytsavukkeet ovat yhtä vaarallisia ja jopa tappavia kuin kaikki muutkin. Kemistiä kuultiin Amerin nimeämänä todistajana Helsingin käräjäoikeudessa 2008 ja hovioikeudessa 2009. Hän ilmoitti ettei tiedä, aiheuttaako tupakka vaarallisia sairauksia. Kevytsavukejuttu jäi lopulta sittemmin eli lokakuussa 2010 asianosaisten sopimuksen perusteella sillensä, eli kantajat luopuivat kanteensa jatkamisesta ja vetivät pois korkeimmalle oikeudelle jo tekemänsä valituslupahakemuksen. Kanne oli hylätty sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Kantajien asiamiehenä toimi Erkki Aurejärvi.
62 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Perin kummallinen tutkintapyyntö! Annetaan ymmärtää, että "tutkittavaksi" pyydetty henkilö on lausunnoillaan syyllistynyt murhaan! Ei des yritetä kertoa, kenet on murhattu ja millä tavalla ja miten lausunnot liittyisivät joidenkin tupakoitsijoiden kuolemaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tällaisia Aurejärviä tarvittaisiin lisää. Hampaisiin olisi syytä ottaa alkoholimainonta ja rahapelimainonta. Muun muassa.

Pahaa vastaan!!

Anonyymi kirjoitti...

Aurejärvi on sankari, vaikka ehkä näyttääkin joidenkin silmin "vain" Don Quijotelta.

KKO 2001:58 on häpeällinen ja surkea luku suomalaista oikeushistoriaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Oikeuselämän piiristä kantautuu muitakin kovin kummallisia uutisia, kuten vaikkapa tämä otsikko:
"Kokenut naistuomari tappoi miehensä kahvimukilla."
Jutusta tosin ilmenee, että ko. naistuomari on 70-vuotias tennistuomari.

Anonyymi kirjoitti...

Aika käsittämättömiltähän nuo Lehtisen lausunnot vaikuttavat että tupakka olisi yhtä vaarallista kuin kahvi ja että ihmisen elinikä lyhenisi vain 2kk niiltä jotka tupakoivat. Voiko tuo muka olla jonkun mielipide?

Anonyymi kirjoitti...

Lehtinen ei ollut mikään viaton mielipidekirjoittelija, vaan rahasta puhunut myynnin edistäjä ja muutoinkin ahkera Philip Morrisin puhemies. Syöpälähettiläs. Julkisuuden henkilö ja tupakkayhtiön pomo.

Aivan oikeaan osuu Aurejärven pohdinnat.

Lehtinen myi tupakkaa valehtelemalla. Valehtelu on tavallinen myyntimiehen synti mutta hengen ja terveyden vaarantaminen on eri juttu.

Anonyymi kirjoitti...

Oliko Lehtinen sitten ainoa "kuolemankauppias" ja "syöpälähettiläs" Suomessa? Tällaisen käsityksen voisi saada edellisen anonyymin vuodatuksesta.

Anonyymi kirjoitti...

Aurejärven pohdiskelut siitä, että Lehtistä voitaisiin perustellusti epäillä murhasta, ovat syvältä ja täyttä puppua. Miksi näitä murhaväitteitä esitetään muuten vasta nyt, 20 vuoden jälkeen Lehtisen ko. lausunnoista?

Nyt ovat liikkeellä vanhat jäärät huuhaa-ajatuksineen, toinen niistä on Matti Norri.

Anonyymi kirjoitti...

"Tutkintapyyntöä ajaa emeritusprofessori Erkki Aurejärvi, jonka mukaan selvityspyyntö on tehty murhista ja murhan yrityksistä. Aurejärvi kertoo lehdessä luovuttaneensa tutkintapyynnön eilen aamulla Pasilan poliisiasemalle.

- Se voi kuulostaa ihan hullulta, että mitä, onko hän syyllistynyt murhiin ja murhayrityksiin, mutta tätä on nyt testattu, eikä kukaan meistä ole löytänyt yhtään heikkoa kohtaa siihen, Aurejärvi kertoo"

Jos oikein ymmärsin niin emeritusprofessori Virolainen löysi useitakin heikkoja kohtia "tutkimuspyynnöstä". Mielenkiinnolla odotellaan miten poliisi tulee suhtautumaan tähän "rikosilmoitukseen" tai miksipä sitä sitten kutsuisikaan..

Anonyymi kirjoitti...

Sopii esitellä arvoisan anonyymin ne muut lähettiläät, jos osaa. Eiköhän keskitytä nyt Lehtiseen eikä pyritä vesittämään hänen rikoksiaan vetoamalla tuntemattomiin tekijäkumppaneihin.

Oleellista ei ole mahtuuko Lehtisen toiminta johonkin akateemiseen rubriikkiin vaan se mitä hän tosiasiassa on tehnyt.

Terrorisoinut laajoja kansanjoukkoja, levittänyt tappavaa myrkkyä jne.

Nimikkeitäkin riittää:

Rikoslain 11 luvun 3 § rikos ihmisyyttä vastaan: osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä
aiheuttaa suurta kärsimystä tai vaikean vamman taikka vahingoittaa vakavasti terveyttä.

Edellinen soveltuu myös kvalifioituna, 4 §.

RL 21:13 § vaaran aiheuttaminen (vanhentunut).

RL 30:1 § markkintointirikos (vanhentunut).

RL 34:4 § terveyden vaarantaminen ja 5 § törkeä terveyden vaarantaminen.Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heh, heh! Ehkäpä Lasse Lehtisen "kolttosista" suurin on kuitenkin se, että hän haali Maran demareiden pressaehdokkaaksi!

Anonyymi kirjoitti...

Hohhoijaa.. että vanhat vielä jaksavat. Kenelle tuosta nyt enää kunniaa kertyy? Vanha asia. Joka ikinen suomalainen tupakointi-iän ylittänyt ja nuorempikin tietää tupakoinnin riskit.

Tuommoiseksi se menee, kun jää töhnää hampaiden väliin. Mikä on todellinen syy mollata Lehtistä just nyt?Jyrki Virolainen kirjoitti...

Elämä valtakunnassa alkaa pikku hiljaa palata normaalille uomilleen ja hyvä näin. Tätä ennakoi mm. seuraava otsikko Seiskassa:

Ex-mäkikotka Matti Nykänen päätti kahden vuoden raittiusputkensa rankkaan ryyppyreissuun.

Susannakin kuulemma lähti, kun Matti päätti päästää hieman kahden vuoden aika kertyneitä höyryjä pihalle.
Näin on hyvä, kyllä mäkikotka ja mies tarvitsee joskus "oma aikaa" ja tilaisuuden rentoutua!

Siru Pola kirjoitti...

Otsikoita:

"Murha ei vanhene"

"Matti otti "kopsut" - Soini hyväksyy"

"Lehtinen ei kadu tomintaansa. Pitää Ahtisaarta hyvänä veljenä"

"Murhaaja mukana presidentinvaalikampanjassa"

"Oikeusoppineet ilmiriidassa: Asbesti tupakkaa terveellisempää"

Anonyymi kirjoitti...

Tarvitaan ruumis, sanoi joku professori.

Oma isäni kuoli v 2004 tupakoinnin aiheuttamaan sydänkohtaukseen ja keuhkosyöpään. Hän ei pitänyt tupakan terveyshaittoja suurina eikä uskonut minun varoituksiani tupakoinnin vaarallisuudesta.

90-luvun lopulla isäni sairastui tupakoinnin aiheuttamaan vaikeaan keuhkoahtaumaan eikä enää juuri viimeisinä 6 vuotena ennen kuolemaansa kyennyt kuin makaamaan sängyssä.

Isäni yritti itsemurhaa sen jälkeen, kun hän ymmärsi tupakoinnin olevan sairauksiensa syynä.

Tiedän että isäni sosiaalidemokraattien kannattajana arvosti Lasse Lehtistä, jonka mielipiteitä hän oli lukenut mediasta.

Lehtisen "menettely" on ollut osasyy isäni kuolemaan. Onko se jokin rikos on sitten kyseenalainen asia?

Anonyymi kirjoitti...

Jutta Urpilaisen ja Olli Rehnin henkilökemiat ovat pahasti tulehtuneet. Urpilaisella taitaa olla jo uusi komissaari - ei Stubb - katsottuna, kun ei viitsi edes esittää diplomaattisia kommentteja Rehnin suuntaan. Tuomioja saa näköjään puhua mitä tahansa mätäkuun juttuja maailmalla, mutta Rehnin pitäisi ns. pitää turpa kiinni?

Urpilaisen ylimielisyys onkin noussut samaa tahtia kannatuksen myötä. Katainen on pian apupoika, kun Jutta lähtee vyöryttämään.

Anonyymi kirjoitti...

Vyörytys, jossa vastustaja ei joudu siltaan 1. piste
Laajakaarisesta heitosta, joka johtaa suoraan siltaan 5 pistettä.
En usko että onnistuu mutta ainahan voi koittaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Urpilaisella taitaa olla jo uusi komissaari - ei Stubb - katsottuna, kun ei viitsi edes esittää diplomaattisia kommentteja Rehnin suuntaan".

Kyllä on ja tämä uusi komissaari on tietenkin Krista Kiuru, josta on kehkeytynyt entisen harmaan vrapusen sijaan oikein veikeä kiuru, kun hän on löytänyt vierelleen "rakkaan", siis miehen, jota hän tänään iltapäivälehdessä ylistää. Ko. mies sen sijaan tuntui kyselyjen johdosta hiukka vaivaantuneelta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Lisää otsikoita:

"Erkki ja Lasse vanhenevat - kessuttelu ja murha eivät"

"Mervi kopsautti Mattia - Matti tuomittiin"

"Oikeusoppineita Erkin oomme kaikki, oomme kaikki, kaikkii°

"Lasse ei tapa - tupakasta emme tiedä"

Erkin vaalislogan; "Tupakka, Lehtinen ja demarit - tappava yhdistelmä"

Lassen vaalislogan; "Yes sir, siirrä sinäkin minut linnaan"

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mielestä tutkintapyynnössä on kysymys varsin poikkeuksellisesta tapauksesta.

- Hämmennyin kyllä ensin, kun näin sen. Mielestäni ilmoituksen perustella tutkintakynnys kuitenkin ylittyy ja henkilön nimeäminen juttuun alentaa sitä. Kyse on merkittävästä aiheesta ja määrästä ihmisiä, Tolvanen arvioi Iltalehdelle.

Tolvanen tuntuu haluavan näyttää kovasti vihreää valoa Aurejärven ja kumppanien tutkintapyynnölle.

- Kiperän pallon ovat ilmoituksen tekijät heittäneet. Ei tätä voi ihan kevyesti jättää tutkimatta, Tolvanen summaa.

Hohhoijaa! Jo on aikoihin eletty! Mutta toisaalta, myös Matti Tolvanen kuuluu tunnetusti näiden "hiukka vasemmalle " kallellaan olevien oikeusoppineiden sankkaan joukkoon!

Itse voisin vaikka lyödä pikkuisen vedon siitä, että poliisi ei ala ainakaan tuollaisen "selvityspyynnön" perusteella esitutkintaa murhasta tai muustakaan rikoksesta käynnistämään!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Huhtikuussa 2012 Helsingin poliisilaitokselle on jätetty kahden juristin tekemä tutkintapyyntö, jossa Amer-Tupakan entistä kemistiä epäillään väärästä valasta ja korkeimman oikeuden tuomari Ari Kantoria yllytyksestä siihen. Epäillyn rikoksen tekohetkellä Kantor toimi Amerin asianajaja. Kemisti esiintyi todistajana niin sanotussa kevytsavukeoikeudenkäynnissä, jossa kaksi sairastunutta naishenkilöä haki Amerilta korvauksia. Kanteen mukaan Amer oli lanseerannut markkinointimielessä koko kevytsavukkeen käsitteen antaen harhaanjohtavasti ymmärtää, että kevytsavukkeet olisivat jotenkin vähemmän vaarallisia kuin muut savukkeet, vaikka todellisuudessa kevytsavukkeet ovat yhtä vaarallisia ja jopa tappavia kuin kaikki muutkin. Kemistiä kuultiin Amerin nimeämänä todistajana Helsingin käräjäoikeudessa 2008 ja hovioikeudessa 2009. Hän ilmoitti ettei tiedä, aiheuttaako tupakka vaarallisia sairauksia. Kevytsavukejuttu jäi lopulta sittemmin eli lokakuussa 2010 asianosaisten sopimuksen perusteella sillensä, koska kantajat luopuivat kanteensa jatkamisesta ja vetivät pois korkeimmalle oikeudelle jo tekemänsä valituslupahakemuksen. Kanne oli aiemmin hylätty sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Kantajia edusti ko. kevytsavukejutussa Erkki Aurejärvi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vm. tapauksessa eli ns. vääränvalan jutussa tutkintapyynnöllä/rikosilmoituksella luulisi olevan hieman paremmat menestymisen mahdollisuudet kuin nyt jätetyllä "joukkotutkintapyynnöllä". Onhan siinä väitetty rikos paljon tuoreempi tapaus ja tutkintapyynnössä on voitu yksilöidä tarkasti se teko tai ne teot, joita epäillään rikollisiksi. Näyttökysymys on luonnollisesti hankala ja erityisen vaikea pyynnön tekijöiden tai polisin - jos tutkinta on ylipäätään käynnistynyt - on näyttää toteen Ari Kantorin väitettyä yllytystä.

Anonyymi kirjoitti...

Erkki Aurejärvi, joka on aina ennekin käynyt oikeutta median välityksellä, haluaa jälleen medianäkyvyyttä, ja siinä hän tuntuu onnistuneenkin. Syykin on selvä: tulossa ovat kunnallisvaalit ja niissä Aurejärvi luultavasti nähdään kokoomuksen ehdokkaana Helsingissä. Pitää siis saada julkisuutta, ettei nimi painu unholaan!

Anonyymi kirjoitti...

On päinvänselvää, että poliisi käynnistää esitutkinnan asiassa. Jos ei muuten, niin päästäkseen asiasta eroon ja siirtääkseen vastuun syyttäjälle. Turha tästä on vetoa läheä lyömään, ellei ehdoin tahdoin halua hävitä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nim."Päivän selvällä" ei nyt taida olla "selvä päivä."

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa vilkaista vastuuammattilaisen näkemystä ko. aiheesta;
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012082315989134_uu.shtml

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tämä "vastuuammattilainen" on toki oikeassa.

Mutta Aurejärven tutkintapyynnössä ei olekaan kyse tästä, vaan siitä, onko Lasse Lehtinen lausunnoillaan, jotka ovat ristiriidassa uusimpien lääkärinlausuntojen kanssa, syyllistynyt murhaan tai johonkin muuhun rikokseen, joita tutkintapyynnössä ei ole osattu tai haluttu edes nimetä.

Anonyymi kirjoitti...

"tupakoinnin vastustamisessa Erkki Aurejärvi on toki ollut oikeassa ja hän on tehnyt siinä suhteessa merkittävää työtä esimerkiksi vireille panemissaan ja ajamissaan kahdessa tupakkaoikeudenkäynnissä."

Herää kyllä kysymys, onko Aurejärvi tehnyt merkittävää työtä noissa oikeudenkäyneissä, koska niissä syntyi ennakkopäätös, jonka mukaan tupakkayhtiöillä ei ole vastuuta. Taitavampi olisi - kansainvälisine taustaryhmineen - valinnut oikeudenkäyntiin maan, jossa tuomioistuinten suhtautuminen olisi suopeampi "pienelle ihmiselle".

Varsinkin viimeaikaiset elkeet rikosvastuineen osoittavat jonkinasteista "hurahtamista". Ennustan, että tutkinnanjohtaja tulee viemään ilmoituksen kipin kapin syyttäjälle, joka tekee tutkinnanlopetuspäätöksen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Olisi hiukka outoa, jos syyttäjän pitäisi tehdä päätös tutkinnan lopettamisesta asiassa, jossa tutkintaa ei ole asiallisesti edes aloitettu!

Muistamani mukaan syyttäjä ei päätä esitutkinnan lopettamisesta, vaan hän voi tehdä siitä vain esityksen tutkinnanjohtajalle.

Niin tai näin, mutta tämä nyt vain osoittaa, miten "hassu" tämä meikäläinen systeemi, jossa esitutkintaa ei johda syyttäjä vaan poliisi, on! Siinä on kaikenlaisia hieman outoja kiemuroita ja näennäisiä säännöksiä, joilla annetaan ymmärtää, että syyttäjä muka jollakin tavalla, vaikkapa vain hyvin mitättömällä tavalla, muka olisi mukana esitutkinnassa, vaikka todellisuus onkin toinen.

Anonyymi kirjoitti...

Miten tota voisi edes käsittää kuolemantuottamukseksi? Eihän nuo pystyneet edes todistamaan tupakoinnin aiheuttaneen niiden asiakkaidenkaan kuolemia!

Anonyymi kirjoitti...

Tupakoinnin aiheuttamin sairauksiin on Suomessa kuollut varmaan viimeisten 20 vuoden aikana useita tuhansia ihmisiä. Aurejärvi ja hänen tukijoukkonsa tuntuvat lähtevän siitä, että Lasse Lehtinen on syypää näihin kaikkiin kuolemiin ja että kyse on murhista.

Jumankekka, tässähän on esissä paljon kauhistuttavampi rikos kuin konsanaan Anders Breivikin hirmuteoissa viime vuonna, jolloin "vain noin 70-80 ihmistä sai surmansa Breivikin toimesta.

Breivikille tuomittiin tänään 21 vuotta linnaa!

Mitä siis Lasse lehtinen ansaitsisikaan rangaistuksekseen, jos hän olisi todella syyllistynyt, kuten Aurejärvi antaa ymmärtää, tuhansien ihmisten tahalliseen tappamiseen?

Anonyymi kirjoitti...

Anders Breivik, joka murhasi 77 ihmistä, sain vain 21 vuoden tuomion, kun taas Jenna Lepomäen murhaajat saivat elinkautisen tuomion! Missä on logiikka?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vesa-Matti Loirin kunto eli jalat eivät kestäneet golfin peluuta tänään Vierumäellä, kerrotaan iltapäivälehdessä.

Sen sijaan Veskun kunto kesti aiemmin tänä vuonna hyvin hikisen seksikohtauksen Mika Kaurismäen tänään ensi-iltansa saaneessa filmissä "Tie pohjoiseen". Aktin Vesku esitti Elina Knihtilän kanssa. Lehtitiedon mukaan Elinalla ja Veskulla oli kohtauksessa "koko ajan alusvaatteet yllään", joten ei ihme, että kohtaus oli "täynnä huohotusta, heiluntaa, piehtaroimista ja ähinää."

No, vaikkeivät Veskun jaalat golfausta kestäkään, niin seksikohtauksessa oltiinkin - luultavasti (?) - pötköllään sängyssä, joten jalkojen ei tarvinnutkaan "pitää."

Mutta onko tuo filmi "Tie pohjoiseen" nyt oikein uskottava, jos siinä lemmitäänkin alushousut yllä? Kyllä "Matkalla Pohjoiseen" on tosielämässä totuttu po. suhteessa blogistinkin kokemusten mukaan koko lailla toisenlaiseen "meininkiin"!

Pera kirjoitti...

Lopetin tupakkoinin noin 35-vuotisen sauhuttelun jälkeen. Ja lopettaminen olikin yllättävän helppo. Tuli vaan kärsiä (minun tapauksesssa 2 vuorokautta) hetken, ja sitten loppu onkin historiaa.

Mutta minä muistelisin, että julkisuudessa kautta vuosikymmenien on korostettu tupakkoinin lopettamisen vaikeutta. Että ei sitä tupakointia oikein voi lopettaa, kun sauhut on niin mukavat vetää keuhkoihin kun esim. on juonut kahvit tai syönyt maittavan arkisen aterian.

Pötyä sanon minä. Ihminen pystyy juuri siihen, mitä haluaa. Kunhan vaan oikeanlaista kannustusta asialleen saa.

Että ottaa pannuun tällaiset tupakoinnin lopettamisen vaikeuden edistäjät, kuita ja keitä blogistikin viittasi aloituksessaan.

Anonyymi kirjoitti...

Onhan tässä sekin puoli, että lehtiin tulee uutisia, jotka muistuttavat ihmisiä, millainen roisto Lehtinen on aina ollut. Monet ihmisen ovat juontajahommien, europarlamenttiduunin, romaanit ja sensellaisten takia asian varmaan unohtaneet. Eivätkä kaksikymppiset varmasti muista totuutta Lehtisestä!

Nyt jo Hesarissa spekuloitiin, että uutinen vähentäisi Lehtisen mahdollisuuksia Suomen Palloliiton johtoon. Ja sehän jo olisi juristeilta hieno palvelus meille suomalaisille futisfaneille!

Anonyymi kirjoitti...

Jos haluttaisiin ottaa oppia norjalaisten tapaan käsitellä tapaus Breivikiä.

Huomataan jos niin... halutaan.
Norjalaiset selvittivät viranomaisten menettelyn koko tapahtuman ajalta.
Suomessahan vastaavanlaisissa tapauksissa ei tietenkään koskaan tehdä.

Anonyymi kirjoitti...

Hieno homma, että Aurejärvi jaksaa taistella tupakointia vastaan. resursit ovat tietenkin mikroskooppisen pienet tupakkayhtiöihin verrattuna.

En osaa arvioida tutkintapyynnön lopputulosta. Uskon kuitenkin, että jutun saama julkisuus osalltaan nakertaa pohjaa kuolemankauppiaiden liiketoiminnalta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Julkisuuden saamiseenhan Aurejärvi on tietenkin tutkintapyynnöllään juuri ja yksinomaan tähdännytkin!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos Aurejärvi olisi, niin kuin hänen "tukihenkilönsä" eli tutkintapyynnön allekirjoittaneet professorit, tohtorit ja asianajajat katsovat, murhateoriassaan oikeassa, niin silloinhan Kauhajoen komisario, joka jätti murha-aseen Matti Saarelle, olisi syyllistynyt kymmeneen murhaan. Onhan komisarion menettely toki paljon konkreettisempi ja sen syy-yhteys koulusurmaan paljon läheisempi kun savukkeiden markkinoinnista vastanneen Lehtisen lausunnot. Kauhajoen uhrit tiedetään ja ja nimensä ovat selvillä, Lehtisen tapauksessa uhrien nimiä ei sen sijaan ole kyetty kertomaan.

Missä siis olivat Aurejärven tukihenkilöt Kauhajoen koulusurmatapauksessa?

Anonyymi kirjoitti...

Olisiko niin, että myös tutkintapyynnön allekirjoittaneet Aurejärven kaverit hakisivat vain julkisuutta itselleen?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Valtioneuvoston kanslia on tilannut ilman kilpailutusta professori Pekka Himasen Sofos Oy:ltä 700 000 euroa maksavan kansainvälisen tutkimuksen. Kestävän kasvun malli -nimisessä Himasen ja professori Manuel Castellsin vetämässä tutkimushankkeessa analysoidaan Suomen tulevaisuutta. Se on osa hallituksen tulevaisuusselontekoa.

Nyt kun pää on saatu niin sanotusti auki näiden tutkimusten osalta, niin jatkoa seurannee. Seuraavaksi valtioneuvosto tilaa asianajaja Matti Norrilta selvityksen "Kunnon oikeudenkäynnin malli", joka liitetään osaksi hallituksen oikeuspoliittista selontekoa.

Anonyymi kirjoitti...

Teuvo Hakkaraisen pitäisi mielestäni luopua vapaaehtoisesti kansanedustajan toimestaan, se kaiketi on täysin mahdollista? Näyttää siltä että Teukan nelivuotiskausi menee suurelta osin kännäämisen merkeissä. Teuvoa äänestäneet eivät varmaankaan ajatelleet että mies keskittyy enimmäkseen juopottelemaan työssään.

Tiitinen sanoi jossain haastattelussa että kansanedustaja voi halutessaan erota tehtävästään mutta se vaatii hyvän syyn. Luulisin että alkoholismi on aika hyvä syy. Eri asia on sitten onko Hakkarainen halukas luopumaan duunistaan. On ainakin rahaa millä kännätä. Epäreilua kuitenkin äänestäjiä kohtaan, sanoisin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vastalause, ei pidä! Nyt eduskunnalla on 3-4 kuukautta kestävä suviloma ja sen aikana Teuvokin saa viettää vapaa-aikaansa ihan niin kuin lystää!

En tiedä, voiko Teuvoa sanoa alkoholistiksi tai juopoksi, niin kuin anonyymi antaa ymmärtää. Mutta vaikka voitaisiinkin, niin eikös tämä ole vain hyvä asia, sillä onhan Suomen kansasta melkoinen osa alkoholin suurkuluttajia, alkoholisteja ja juoppoja, arvolta noin 20 prossaa ainaksin!

Teuvo osaa myös käyttäytyä eduskunnan suuressa salissa ja valokunnassa hillitysti. Jos hän sattuisikin olemaan joskus hieman väsynyt tai vaikkapa pienoisessa jurissa, niin ei hän anna sen näkyä eikä pompi käyttämään vastauspuheenvuorojaan.

Niin kuin se kokoomuksen valtiopäivämies, joka itsekin myönsi olleensa pienoisessa sievässä ja silti pyysi puheenvuoroa, jossa soperteli niitä näitä "gloubaalisshesta maailmantaloudesshsta ja Suomen velvollisuudesshesta ossashsallitua shen kehittämissshseen."

Skorpioni kirjoitti...

Oikeusjärjestemät ovat erilaisia.

Tämän päivän Hesarin uutisen mukaan kiinalainen huippujuristi Gu Kailai ei todellisuudessa saanutkaan ehdollista kuolemantuomiota brittiliikemiehen murhasta, vaan tuomarin edessä tuomiolla seisoi Kailain kaksoisolento.

Saman uutisen mukaan Kiinassa tiedetään tapauksia, joissa upporikkaat kiinalaiset ovat palkanneet sijaisen kärsimään heidän puolestaan vapausrangaistuksia.

Herää kysymys, kuinka monta tällaista "sijaiskärsijää" on tuomittu kuolemaan ja kuinka paljon ja kenelle "sijaiskärsijän" saama korvaus täytyy kuolemanrangaistusta täytäntöönpantaessa maksaa?

Ehkä KHO:n entinen presidentti ja Kiinan oikeusoloja konsultoinut Pekka Hallberg tietää vastauksen tähän kysymykseen!

Kiinassahan on langetetaan vuosittain satoja kuolemantuomioita. Mutta Gu Kailain tuomio olikin ehdollinen!

Anonyymi kirjoitti...

Tupakan keksivät intiaanit. Eurooppaan tupakan toi Kristoffer Kolumbus retkiltään 1500-luvulla.

Pitäisikö siis Kolumbus Aurejärven ja kumppanien oikeusajattelun mukaan asettaa postuumisti vastuuseen tupakan haitoista Euroopassa?

Anonyymi kirjoitti...

Vai ei Veskun jalat kestä golfausta! No, ikääntyminen yhdistettynä lihavuuteen altistaa tunnetusti kaikenlaisille liikkumisvaikeuksille. Juicekin rehvasteli 50-vuotiashaastattelussaan, että nuorempana sitä sentään jaksoi kantaa stondiksella ämpärillisen vettä, mutta ei enää...polvet eivät kuulemma kestä.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehden paperiversiossa esitellään valittuja otteita hallituksen professori Himaselta tilaamasta selvityksestä Kukoistuksen käsikirjoitus (2010):

1. Miksi ihminen syö tai juo? Lähes aina on kyse korviketoiminnasta jonkin puuttumiselle elämästä: kompensoimme sillä rakkauden ja merkityksen kokemuksen puutetta.

2. Luovuuden kannalta on käytävä tihentynyttä vuoropuhelua, johon voi luovuudellaan osallistua. Kaikupohjan idea tarkoittaa tässä, että parhaimmillaan tällaisessa tilassa kaiku on voimakkaampi kuin alkuperäinen ääni.

3. Yritteliäisyys on tärkeää myös Suomen työllisyyden kannalta. Kaiken yrittäjyyden ei tarvitse johtaa kansainvälisesti menestyviin suuryrityksiin.

Ja lisää. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tilaamasta 50 000 euroa maksaneesta 35-sivuisesta raportista Välittävä, kannustava ja luova Suomi (2004):

1.Pienenä maana voimme menestyä vain, jos onnistumme ottamaan väestömme potentiaalin mahdollisimman täydesti käyttöön

2. Jatkuvassa hätätilassa toimivan työelämän seurauksena on uupumus, jossa energiaa ei riitä enää aktiiviseen vapaa-ajan elämään.

3. Jos ihmiset liikkuisivat nykyistä enemmän, niin täällä olisi paitsi terveyteen niin myös hyvinvointiyhteiskunnan kuluihin merkittävä positiivinen vaikutus.

Ei ihme, jos samaisessa lehdessä haastateltu Tieteentekijöiden liiton pj. Tapani Kaakkurinniemi jyrähtää ”Himanen viihtyy vallan liepeillä ja saa siksi hyviä toimeksiantoja ja niistä paljon rahaa”, tarkoittaen tällä, että Himasen tapauksessa suhteet painavat enemmän kuin osaaminen.

Tästä uusimmasta 700 000 euroa maksaneesta kv. tutkimuksesta, jonka alkuperäinen hintalappu oli yli miljoona euroa Tekes kuulemma teetti juristeilla ennakkoon selvityksen, voiko se osallistua rahoitukseen vaikka hanketta ei ole kilpailutettu. Olisipa mielenkiintoista lukea juristien perustelut moiseen käytökseen!

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä Erkki Aurejärven ja siinä sivussa myös muitten "tutkintapyynnön" allekirjoittajien arvostelukyky on pahasti pettänyt. Sääli, sillä sinänsä ihan fiksut ammattimiehet leimautuvat ainakin valistuneen yleisön silmissä huuhaa-tason ammattilaisiksi. Uskallan väittää, että jokainen allekirjoittaja todellisuudessa ymmärtää, ettei pyyntö voi johtaa edes poliisitutkimukseen, saati syytteeseen tai tuomioon.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi sanoi...

"Pitäisikö siis Kolumbus Aurejärven ja kumppanien oikeusajattelun mukaan asettaa postuumisti vastuuseen tupakan haitoista Euroopassa?"

Voi hyvä tavaton, mitä yksinkertaisuutta! Kolumbus ei voinut tietää tupakan vaarallisuudesta, joten Kolumbuksen teko ei ollut edes tuottamuksellinen. Lehtinen sen sijaan tiesi (vaikkei ollut tietävinään), joten Lehtisen jatketut teot olivat tahallisia.

Anonyymi kirjoitti...

Aurejärven tutkintapyynnöstä voi olla tietysi montaa mieltä, mutta en nyt ihan huuhaana osaisi sitä pitää.

Joku totesi edellä jotenkin siihen tapaan, ettei tupakoinnin voitu osoittaa aiheuttaneen kenenkään kuolemaa. Jos ollaan sitä mieltä, että tupakointi ei ole aiheuttanut yhdenkään ihmisen kuolemaa (tai että sitä ei voi näyttää), tutkintapyyntö on tosiaankin vailla pohjaa.

Mutta jos voidaan osoittaa, että tupakointi on aiheuttanut ainakin yhden ihmisen kuoleman, niin tilanne muuttuu. Jos (ja kun) myrkyn myyjä on tiennyt, että ihmisiä tulee kuolemaan, niin sen olisi pitänyt kiireen vilkkaa vetää tuotteensa myynnistä eikä suinkaan vähätellä vaaroja ja kannustaa tupakomaan.

En tunne poliisin menettelyjä, mutta jos tutkintaa ei jatketa, niin on mielenkiintoista nähdä ainakin, miten poliisi perusetee päätöksensä. Blogisti tämän alan asiantuntijana voinee kertoa, minkälaista perustelua meillä olisi oikeus odottaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vielä kerran: tutkintapyynnössä ei ole kyse pohjimmiltaan sitä, että tupakointi aiheuttaa kuolemia, vaan kysymys on murhasta, toisen ihmisen tahallisesta tappamisesta. Silloin pitää tietää, kuka on se ihminen tai ketkä ovat ne ihmiset, jotka tupakointi on tutkintapyynnön tekijöiden tiedon mukaan tappanut. Pitää myös tietää se konkreettinen tapa, miten ja millä tavalla Lehtinen on syyllistynyt näiden nimeltä mainittujen ihmisten surmaamiseen. Tutkintapyynnössä ei kuitenkaan edes väitetä, että tupakointi olisi aiheuttanut jonkun nimeltä mainitun henkilön kuoleman eikä siinä kerrota, millä tavalla Lehtinen olisi yksin tahallaan aiheuttanut tiettyjen tai edes joidenkin tuntemattomiksi jääneiden tupakoivien ihmisten kuoleman. Kun tutkintapyynnössä mainitaan vain yksi henkilö eli Lasse Lehtinen (eikä häntäkään väitetä suoraan rikoksesta epäillyksi), pitäisi tietää, miten hän on voinut yksin tahallaan aiheuttaa kessuttelijoiden kuoleman. Poliisi tutkii nämä asiat, jos esitutkinta aloitetaan, mutta ennen kuin tutkinta voitaisiin aloittaa, tutkintapyynnön eli rikosilmoituksen tekijöiden pitäisi väittää jotakin konkreettista, jonka perusteella rikosta olisi syytä epäillä. Itse tutkintapyynnössä, joka on pituudeltaan vain kaksi riviä, ei kuitenkaan väitetä kerrassaan mitään eikä katsota Lehtisen menettelyä rikolliseksi. Pyyntöön liitetty Lehtisen artikkeli on yksin Aurejärven tuotosta, mutta siinäkään esitetään vain ylimalkainen väite Lehtisen syyllistymisestä murhaan, kun hän on ollut markkinoimassa savukkeita, mutta ei kerrota, miten hän on voinut yksin aiheuttaa tuhansien kuoleman. Aurejärvi ei mainitse ketään uhria nimeltä, mitä murhan esitutkinta edellyttäisi, eikä kerro, mikä on Lehtisen toiminnan ja keuhkosyövästä yms. sairauksista aiheutuneiden tupakoitsijoiden kuolemien välinen syy-yhteys ja millä perusteella Lehtinen olisi yksin vastuussa savukkeita polttaneiden tuntemattomien ihmisten kuolemasta. Ihmisten, jotka ovat kessutelleet vuosikaudet ihan omasta halustaan edes tuntematta Lasse Lehtistä (sdp) tai kuulematta hänestä tai hänen markkinoinnistaan tai savukkeiden vaarattomuutta koskevista lausunnoistaan luultavasti yhtään mitään.

Anonyymi kirjoitti...

J. Virolainen sanoi...

"...väite Lehtisen syyllistymisestä murhaan, kun hän on ollut markkinoimassa savukkeita, mutta ei kerrota, miten hän on voinut yksin aiheuttaa tuhansien kuoleman..."

Pitäisikö muka kertoa kaikkien rikokseen osallisten nimet? Eikö muka murhaan osallista voida murhasta tuomita, vaikka kaikkia osallisia ei tuomiolle saataisikaan?

Onhan se sitä paitsi kerrottu miten: valehtelemalla ja vääristelemällä tosiasioita saanut tupakoitsijat jatkamaan tupakointiaan, kunnes nämä ovat sairastuneet ja kuolleet.

Anonyymi kirjoitti...

Muistelen, että kevyttupakkajutun valituslupahakemus peruutettiin väittämällä julkisuudessa, että KKO:n sisältä olisi vuotanut tieto, jonka mukaan lupaa ei tulla myöntämään.

Tämä oli kuitenkin varsin erikoinen ja epäuskottava peruste.

Hyvin todennäköisesti kävi niin, että vastaajat tarjosivat kantajille oikeudenkäyntikulusaatavistaan luopumista sitä vastaan, että valituslupahakemus peruutettiin. Hovihan oli tuominnut satojen tuhansien kulukorvauksen kantajien maksettavaksi. Sikäli kuin näin kävi, kuluvastuu esti valituslupa-asian katsomisen.

Toki on selvää, että KKO ei olisi hyväksynyt kannetta, koska olisi pitänyt sitä protestina aikaisempaa prejudikaattiaan vastaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Pitäisikö muka kertoa kaikkien rikokseen osallisten nimet? Eikö muka murhaan osallista voida murhasta tuomita, vaikka kaikkia osallisia ei tuomiolle saataisikaan?"

En ole suinkaan edellyttänyt tutkinnanpyytäjiä kertomaan "kaikkien rikokseen osallistuneiden nimiä", vaan ainoastaan kertomaan käsityksensä siitä, onko hra Lehtinen kenties yksinään murhannut nuo onnettomat kessuttelijat vai olisiko hänellä ollut niin sanotusti tekijäkumppaneita kammottavalle tupakkamurhalleen.

Kiihkeä anonyymi taitaa nyt muuten mennä hieman asioiden edelle vaahtoamalla jo "murhaan osallisen tuomitsemisesta", sillä vielä ei tiedetä edes, aikooko poliisi ryhtyä tutkimaan onnettomien tupakoitsijoiden väitettyä murhaamista ja hra Lehtisen osuutta siihen.

Uhrien henkilöllisyys eli tutkintapyynnön tekijöiden väitteen mukaan Lehtisen toimesta murhattujen kessuttelijoiden nimet toki pitäisi ilmoittaa ennen kuin tutkinta voidaan aloittaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kuolemantuottamuksen syyteoikeus alkaa kulua siitä kun henkilö kuolee. Jos siis joku esim. 30-vuotta sitten on tehnyt jotain, joka aiheuttaa tänään uhrin kuoleman, ei rikos ole vanhentunut.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mielenkiintoista! Nyt meillä on siis esillä epäilty sarjamurha, jossa osa savukkeiden markkinoinnilla "murhatuista" tuhansista uhreista on kuollut jo 1990-luvulla, mutta osa "murhan kohteista" vasta odottelee, onnellisen tietämättömänä, kenties vasta hyvinkin pitkän ajan kuluttua tapahtuvaa tupakoinnista johtuvaa kuolemaansa, joka tutkintapyynnön mukaan on murha!
On tässä polliisilla totisesti selvittämistä!

Anonyymi kirjoitti...

On siinä totisesti selvittämistä etenkin kun rikokset ovat virallisen syytteen alaisia. Periaatteessahan poliisi ei edes tarvitse professorien tutkintapyyntöä jos muuten on riitäviä perusteita tutkinnan käynnistämiselle.

Anonyymi kirjoitti...

Kuvitteellinen esimerkki:

Joku myy jotain luontaistuotetta vaikkapa 15v ajan ja kertoo kuinka terveellistä ja vaaratonta se on. Sitten alkaakin käydä ilmi että se on vaarallista terveydelle ja porukkaa alkaa delaamaan kuin viljaa. Tutkimukset osoittavat että tuotteessa on syöpää aiheuttavaa ainetta. Eikös tässä tapauksessa mukamas voisi haastaa tämän nyyntimiehen oikeuteen murhista? En näe tässä mitään eroa Lehtisen tapaukseen.

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa kuolee hoitovirheen seurauksena satoja ihmisiä vuosittain.

Montako kuolemaan johtanutta hoitovirhettä on tutkittu ja ilmoitettu terveydenhuollon valvonnasta vastaavalle viranomaiselle ja se olisi johtanut johonkin toimenpiteeseen.

Viktor kirjoitti...

Virolaisen kirjoitus ja suuri osa kommenteista käsittelee Aurejärveä henkilönä ja pyrkivät luomaan kuvan Aurejärvestä jonkinlaisena julkisuudenkipeänä huru-ukkona. Eli yhtäkaikki klassisia henkilöön littyviä argumentoitivirheitä.

Toinen Virolaisen pointti tuntuu liittyvän sanaan "tutkintapyyntö".

Erittäin mielelläni lukisin oikeusoppineilta itse tekstiin(siihen kuuluisaan tutkintapyyntöön) liittyvää argumentointia. Esimerkiksi kuinka validi on tämä Aurejärven esittämä vertaus venäläiseen rulettiin:

"Lasse Lehtinen erehdytti tupakoitsijoita tavalla, jota rikosoikeuden klassisissa opeissa on kuvattu venäläisen ruletin avulla:

- A antaa B:lle revolverin sanoen, että aseessa on viisi tyhjää patruunapesää ja vain yksi kova panos. B pyöräyttää rullaa, panee piipun ohimolleen ja vetää liipaisinta. Jos panos sattuu kohdalle, B kuolee, mutta A ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen.
B on ottanut itselleen tietoisesti riskin, jonka suuruus on 1:6.

- A on kuitenkin voinut valehdella. Aseessa onkin viisi kovaa panosta ja vain yksi tyhjä pesä. Jos B nyt kuolee, A on syypää murhaan. B ei varmastikaan olisi ottanut riskiä, joka suuruus on 5:6."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kirjailija Lasse Lehtisen ko. "tupakkapuheet" eivät johda esitutkintaan. Rikostarkastaja Ilkka Koskimäen eilen tekemän päätöksen mukaan poliisille esitetyn aineiston perusteella ei ole syytä epäillä, että Lehtinen olisi aiheuttanut ihmisten kuolemia. Tupakkayhtiön lobbarina toimineen Lehtisen lausunnoilla tai mielipiteillä ei ole poliisin mukaan syy-yhteyttä kenenkään kuolemaan.

No niin, nyt on saatu tämäkin julkisuushakuinen episodi päätökseen. Eikä tarvinnut poliisin lähettää asiaa syyttäjälle, niin kuin joku "neropatti" anonyymi asiaa koskevassa blogikommentissaan edellä väitti.

Aurejärvi lupasi jatkaa kirjoitteluaan Lehtisestä, mutta Lehtinen ei ilmoituksensa mukan aio ryhtyä mihinkään "toimiin" A:n kirjoittelun johdosta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Viktor tietenkin jää edelleen pohtimaan Aurejärven väitettä ja vertausta "venäläisestä ruletista" ja soveltuvuudesta Lahtisen puheisiin. No, siinäpä hänelle pohtimasta riittää!