sunnuntai 19. lokakuuta 2008

32. KKO hyväksyi "asianmukaisen" ympärileikkauksen (KKO 2008:93)

1. Korkein oikeus (KKO) antoi toissa päivänä 17.10. ennakkopäätöksen pojan ympärileikkausta koskevassa asiassa (KKO 2008:93). KKO:n mukaan uskonnollisiin ja sosiaalisiin syihin perustuvaa, asianmukaisesti lääketieteellisellä tavalla teetettyä muslimipojan ympärileikkausta ei voitu pitää oikeudenvastaisena eikä siten rangaistavana tekona.

2. Rikoslain 21 luvun 5 §:n mukaan pahoinpitelystä on tuomittava sakkoon tai enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen se, joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottamaan tai muuhun vastaavaan tilaan. Lievästä pahoinpitelystä rangaistaan rikoslain 21 luvun 7 §:n mukaan sakolla, jos pahoinpitely, huomioon ottaen väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen tai terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

3. Virallinen syyttäjä oli vaatinut kyseisessä jutussa muslimiäidille rangaistusta pahoinpitelystä. Syytteen mukaan yksinhuoltajaäiti oli tahallaan tehnyt ruumiillista väkivaltaa neljän ja puolen vuoden ikäiselle pojalleen palkkaamalla tuntemattomaksi jääneen henkilön suorittamaan pojalle ympärileikkauksen. Teollaan äiti oli aiheuttanut kipua pojalle ja leikkaushaavan, jolla osa lapsen tervettä kudosta oli poistettu ilman lääketieteellistä perusteita.

4. Jutussa oli jäänyt selvittämättä ympärileikkauksen tekijän henkilöllisyys. Äiti oli kertonut, että kotona tapahtuneen toimenpiteen suorittaja oli lääkäri ja se oli suoritettu paikallispuudutuksessa. Äiti oli tilannut lääkärin, mutta hän ei kertomansa mukaan muistanut lääkärin nimeä. Muuta näyttöä näistä seikoista ei ole esitetty, vaan kaikki oikeusasteet ovat uskoneet äidin sanottua kertomusta. Lääkäri oli äidin kertoman mukaan tehnyt pojalle jälkitarkastuksen, eikä toimenpiteestä ollut aiheutunut pojalle myöhemmin haittaa.

Tampereen käräjäoikeus, jossa syyte käsiteltiin ensimmäisenä asteena, totesi tuomiossaan 4.7.2006, että jutussa esitettyjen lääkärintodistusten mukaan ympärileikkaus näytti tehdyn asiantuntevasti ja oli todennäköisesti lääkärin tekemä ja poika oli siitä normaalisti toipunut. Puudutuspistoksesta oli lääkärintodistusten mukaan aiheutunut hieman kipua ja jälkeenpäin arvioiden toimenpiteestä oli voinut aiheutua pientä vaivaa noin kaksi viikkoa. Mitään suurempaa hetkellistäkään tuskaa ei kuitenkaan ollut aiheutettu, eikä toimenpiteestä ollut jäänyt mitään pysyvää haittaa.

Äiti oli kertonut, että hän oli suorituttanut ympärileikkauksen pojalleen uskonnollisista ja kulttuuriperinteisiin liittyvistä syistä ja että hän piti toimenpidettä "elintärkeänä". Toimenpiteelle ei ollut väitettykään olleen mitään lääketieteellistä perustetta.

5. Käräjäoikeus - käräjäoikeuden laamanni ja kolme lautamiestä - piti äidin menettelyä oikeudenvastaisena. Äidin menettely oli ollut RL 21 luvun 5 §:ssä tarkoitettua väkivaltaa ja teko täytti siten pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi syytteen katsoen, että äiti oli "epäselvän oikeustilan vuoksi" erehtynyt pitämään tekoaan sallittuna.

Käräjäoikeus vetosi tässä kohdin mm. siihen, että valtionsyyttäjä oli 30.6.2004, siis kolme kuukautta ennen nyt kysymyksessä oleva tekoa, jättänyt kohtuussyistä nostamatta syytteen erästä lääkäriä vastaan kuudesta vuonna 2001 ympärileikkaamalla tehdystä pahoinpitelystä, vaikka valtionsyytäjä oli katsonut lääkärin sinänsä syyllistyneen kuuteen pahoinpitelyyn. Käräjäoikeus viittasi myös Eduskunnan oikeusasiamiehen vuonna 1999 antamaan ratkaisuun, jossa oikeusasiamies oli suhtautunut muutoin kuin lääketieteellisiin ympärileikkauksiin varauksellisesti pitäen kyseenalaisena sitä, että leikkaus tehtiin siinä vaiheessa, kun lapsi itse ei pystynyt antamaan siihen suostumustaan. Käräjäoikeus totesi, että ympärileikkausta koskeva oikeustila oli Suomessa sangen epäselvä ja viranomaiskäytännöt epäyhtenäisiä.

6. Turun hovioikeus - kolme lainoppinutta jäsentä (Suomessa, toisin kuin Ruotsissa, lautamiehet eivät kuulu hovioikeuden kokoonpanoon edes sellaisissa jutuissa, joissa käräjäoikeuden kokoonpanossa on ollut lautamiehiä; asetelma on siten epäjohdonmukainen jos ajatellaan niitä näkökohtia, joita maallikkojäsenten tuomitsemistoimintaan osallistumisen puolesta on esitetty) - päätyi tuomiossaan 14.3.2007 siihen, ettei lapsen äiti ollut syyllistynyt pahoinpitelyyn. Hovioikeus vetosi siihen, että leikkaus, jonka oli tehnyt lääkäri, oli tehty asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti ja tuskaa taikka pysyvämpää haittaa aiheuttamatta, uskonnollisista ja kulttuuriperinteisiin liittyvistä syistä ja ilmeisesti lapsen hyvää tarkoittaen.

7. Korkein oikeus (presidentti Koskelo sekä oikeusneuvokset Tulokas, Välimäki, Jokela ja Sippo) päätyi samaan lopputulokseen ja asiallisesti samanlaisilla perusteilla kuin hovioikeus.

Korkein oikeus totesi, että perus- ja ihmisoikeutena suojattuun lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttumista ja sen puolustettavuutta tulee arvioida nimenomaan lapsen edun kannalta. Silloin, kun lapsi ei ikänsä puolesta kykene itsenäisesti päättämään ympärileikkauksen kaltaisesta pysyvästä toimenpiteestä, huoltajilla voi olla oikeus päättää siitä. Edellytyksenä kuitenkin on, että toimenpiteen tarkoituksena on edistää lapsen hyvinvointia ja kehitystä, eikä se saa olla lapsen edun vastainen.

Korkeimman oikeuden mukaan poikien ympärileikkaus on muslimiväestön keskuudessa vakiintunut ja vanha, uskonnollisiin traditioihin nojautuva perinne ja kiinteä osa miespuolisen väestönosan identiteettiä. Po. tapauksessa KKO katsoi, että uskonnollisesta syystä suoritetulla ympärileikkauksella voitiin arvioida olevan myönteistä merkitystä pojan itsensä, hänen identiteettinsä kehittymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisönsä kiinnittymisen kannalta.
Korkein oikeus totesi, että pojan ympärileikkaus oli suoritettu asianmukaisesti ja myös kivun lievityksestä oli huolehdittu. Äidin kertoman mukaan toimenpiteen oli suorittanut lääkäri, joka oli seuraavana päivänä vielä tehnyt pojalle jälkitarkastuksen. Puudutuspistoksesta oli aiheutunut hieman kipua ja itse toimenpiteestä hieman vaivaa viikon tai kahden ajan, mutta mitään suurempaa hetkellistäkään tuskaa pojalle ei ollut aiheutettu eikä toimenpiteestä ole jäänyt pysyvää haittaa.
Korkein päätyi siihen, ettei pojan äidin menettelyä voitu pitää oikeudenvastaisena eikä siten rangaistavana. Syyte oli siis hylättävä.

8. Ympärileikkaus sinänsä toteuttaa pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön. Leikkauksesta tai "toimenpiteestä" oli aiheutettu tässä tapauksessa 4,5 vuoden ikäiselle lapselle ainakin hetkellistä kipua ja lisäksi vaivaa viikon tai kahden ajan. Kyseessä olisi siis ollut selkeä pahoinpitely, jollei sitä olisi voitu katoa uskonnollisten syiden takia oikeutetuksi; puolustus ei ollut edes vedonnut ympärileikkauksen terveydellisiin syihin.

Korkein oikeus on nähnyt aika paljon vaivaa todistellakseen - huonoa omatuntoaan kenties vaientaakseen - että toimenpiteestä oli aiheutunut vain "hieman kipua" ja vain "hieman vaivaa" - vaiva oli tosin kestänyt kaksi viikkoa - mutta että leikkauksesta ei ollut aiheutunut "mitään suurempaa hetkellistäkään tuskaa" eikä siitä ollut jäänyt pysyvää haittaa. Mahdollista haittaa ja sen ilmenemismuotoja korkein oikeus ei ole edes yrittänyt tarkemmin analysoida. KKO:n ratkaisun jälkeen eri lehtien verkkojulkaisuissa on käsitelty yksityiskohtaisesti mm. sitä, millaista haittaa pojan ympärileikkauksesta voi aiheutua tämän sukupuolielämän laadulle. Tähän nähden oikeusasteet olisivat voineet pohtia hieman tarkemmin pienen lapsen vanhempien oikeutta teettää ympärileikkaus lapselle. Voihan lapsi aikuiseksi tultuaan vaihtaa uskontoa, jonka perusteella hänelle oli ympärileikkaus oli tehty.
Poika ei ole voinut ikänsä perusteella antaa suostumustaan ympärileikkaukseen, mutta onko neljän ja puolen vuoden ikäinen lapsi jo niin kehittynyt, ettei ympärileikkausta olisi voitu tehdä vastoin hänen tahtoaan? Tähän kysymykseen KKO:n perusteluissa ei ole otettu kantaa.

9. On kuitenkin selvää, että korkein oikeus ei voinut päätyä asiassa mihinkään muuhun lopputulokseen kuin syytteen hylkäämiseen. Tässä mielessä juttu on ollut helppo ratkaista. Kyseessä on tilanne, jossa ikivanhat uskonnolliset ja kulttuuriperinteeseen perustuvat normit sivuuttavat nykyaikaisen oikeusjärjestyksen normit. Juutalaisten Pyhä Kirja, Vanha Testamentti (1. Mooseksen kirja 17. luku), käskee ympärileikkauksen suorittamiseen: "Ja Jumala sanoi Aabrahamille ... Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän."

Maailmassa tehdään miehille vuosittain arviolta noin 15-20 miljoonaa ympärileikkausta, joista noin 12 miljoonaa muslimimaissa ja noin 100 000 juutalaisuuden parissa. Ympärileikkauksia tehdään uskonnollisista syistä myös kristittyjen keskuudessa mm. Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. USA:n ns. raamattuvyöhykkeellä, jossa itsetyydytystä pidetään edelleen syntinä, poikavauvoja ympärileikataan jo synnytyssairaalassa jne. Missään maassa poikien ympärileikkausta ei ole lailla kielletty, Ruotsissa se on lain mukaan tietyin edellytyksin nimenomaisesti sallittua.
Olisi siis ollut kansainvälisesti katsoen "perin outoa", jos Suomen korkein oikeus olisi ennakkopäätöksellään julistanut muslimipojan ympärileikkauksen rangaistavaksi teoksi!

10. Tyttölasten ympärileikkaus on eri asia, vaikka maailmassa tehdään vuosittain arviolta noin 150 000 naisten ympärileikkausta, joista pääosa Afrikassa. Kannattaa huomata, että KKO otti po. ennakkopäätöksensä perusteluissa kantaa tyttöjen ympärileikkaukseen, vaikka siitä ei jutussa ollutkaan kyse. Korkein oikeus totesi, että tytön ympärileikkaus tosiasiassa merkitsee tämän sukuelinten silpomista ja on siten selvästi vakavampaa kajoamista tyttöjen ruumiilliseen koskemattomuuteen kuin asianmukaisesti suoritettu pojan ympärileikkaus. Tyttöjen ympärileikkauksessa on kysymys lähinnä törkeästä pahoinpitelystä, jota ei voida missään olosuhteissa oikeuttaa nyt kyseessä olevan kaltaisilla uskonnollisilla ja sosiaalisilla syillä, eikä sitä ole perusteltua rikosoikeudellisessa arvioinnissa rinnastaa poikien ympärileikkaukseen, korkein oikeus lausui.

11. Millainen sitten on "asianmukainen" tapa suorittaa poikien ympärileikkaus? Korkein oikeus operoi perusteluissaan useassa kohdin käsitteellä asianmukainen, mutta ei lähemmin määrittele, mitä kaikkea tämä pitää sisällään. Ilmeistä on, että KKO ei ole halunnut päätöksellään sitoa lainsäätäjän käsiä, sillä kuten tuomion perusteluista ilmenee, sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntöä.

Kyseisessä tapauksessa KKO piti toimenpiteen suorittamista asianmukaisena, kun ympärileikkauksen oli tehnyt lääkäri ja siinä oli käytetty paikallispuudutusta. Näillä edellytyksillä ympärileikkaus voidaan KKO:n mukaan suorittaa kotioloissa. Pitäisikö kuitenkin vaatia, että ympärileikkaus saataisiin tehdä vain sairaalassa tai terveyskeskuksessa ja sen suorittaisi aina laillistettu lääkäri? Kotona suoritettu operaatio on yleensä hieman arveluttava varsinkaan, kuten tässäkin tapauksessa oli asian laita, toimenpiteen suorittajan henkilöllisyyttä ei haluta jostakin syystä paljastaa.

12. Ruotsissa poikien ympärileikkauksesta on annettu erityinen laki, jossa säännellään yksityiskohtaisesti toimenpiteen edellytyksistä (Lag on omskärelse av pojkar, 2001:499). Laki koskee muita kuin terveydellisistä syistä suoritettavia ympärileikkauksia, ja sitä sovelletaan 18 vuotta nuorempiin poikin. Ympärileikkaus saadaan tehdä ainoastaan pojan huoltajan pyynnöstä tai suostumuksella ja sitten kun huoltajaa on informoitu toimenpiteen laadusta. Myös poikaa on informoitava asiasta, jos hän ikänsä ja kypsyysasteensa perusteella ymmärtää informaation. Pojan kanta toimenpiteeseen on selvitettävä, eikä operaatiota voida lain mukaan tehdä vastoin pojan tahtoa.

Ruotsissa toimenpidettä suoritettaessa on huolehdittava kivun lievityksestä, ja toimenpide saadaan tehdä turvallisissa olosuhteissa sen mukaan mikä on pojan edun mukaista. Ympärileikkauksen saa suorittaa vain lääkäri tai se, jolle on myönnetty siihen erityinen lupa. Kahta kuukautta vanhemman pojan ympärileikkauksen saa kuitenkin suorittaa ainoastaan lääkäri. Erityislupa ympärileikkauksen suorittamiseen voidaan asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan esityksestä myöntää tehtävään sopivaksi katsotulle henkilölle, jonka voidaan arvioida kykenevän suoriutumaan toimenpiteen suorittamisesta asianmukaisella tavalla; kivun lievityksestä huolehtii myös tässä tapauksessa lääkäri tai laillistettu sairaanhoitaja. Sanotun erityisluvan myöntää sosiaalihallitus, joka myös valvoo luvanhaltijan toimintaa. Sitä, joka suorittaa ympärileikkauksen ilman lääkärin pätevyyttä tai sosiaalihallituksen myöntämää lupaa, rangaistaan sakolla tai enintään kuuden kuukauden vankeudella.

Luultavasti Suomeen kaavaillaan kutakuinkin samansisältöistä lainsäädäntöä poikien ympärileikkauksesta.

PS.
Oulussa tapahtui eilen 16.10. murhenäytelmä, jossa perheenisä surmasi haulikolla ensin vaimonsa ja kaksi noin 10 vuoden ikäistä lastaan ja ampui lopuksi itsensä. Tällaisia perhesurmia on tapahtunut viime aikoina varsin usein eri ja ne näyttävät olevan vain lisääntymässä. Surma-aseena käytettiin perhesurmille tyypilliseen tapaan haulikkoa. Kyseessä oli laillinen ase - laittomia aseita Suomessa on käytetty surmaamistarkoituksessa aika harvoin.

Maailmalla Oulun perhesurmaa on uutisoitu näkyvästi uutena Suomessa tehtynä massamurhana; Kauhajoen koulumurhistahan on kulunut vasta 2-3 viikkoa ja Jokelan murhista vuoden verran. Sen sijaan Suomessa joukkotiedotusvälineet ovat kirjoittaneet Oulun murhista hyvin vähän, eikä tapaus ole kiinnostanut kunnallisvaalikentillä edes takaisin ryntäileviä puoluejohtajia. Heitä ei näköjään kiinnosta pohtia, millaisesta pahoinvoinnista perhesurmien yleistyminen suomalaisessa yhteiskunnassa oikein kertoo. Matti Vanhaselle, Jyrki Kataiselle ja Jutta Urpilaiselle tuntuu olevan paljon tärkeämpää, että heidän puolueensa saa vaaleissa 22,5 eikä vain 21,5 prosenttia äänistä.

Jos Oulussa isä, joka oli ammatiltaan opettaja, olisi surmannut perheensä koulussa, olisivat tiedotusvälineet varmaankin olleet paljon kiinnostuneempia tapauksesta. Mutta kun nyt surmattiin neljä ihmistä kotona, ei tapaus juuri näytä hetkauttavan ketään. Kotini on linnani, Suomessa on totuttu sanomaan. Kotona perheenpää saa kenkään estämättä ajaa perheensä karkuun tai pahoinpidellä puolisoaan ja lapsiaan. Kyseessähän on vain asianomistajarikos, joka ei poliisia, syyttäjiä, tuomioistuimia eikä lainsäätäjää ole kiinnostanut eikä näköjään kiinnosta edelleenkään.

Kotona voi vaikka surmata perheensä, ei se kellekään ulkopuoliselle kuulu, kunhan vain haulikko on laillinen. Tämä on sitä suomalaista yksityisyyttä. Eihän siinä jää kukaan kitumaan tai orvoksi, voidaan tokaista. Päivitellään vain, että "oli se niin kunnollinen ja onnellisen tuntuinen perhe, että oikein ihmetyttää, miten ihmeessä tällaista täällä rauhallisella asuinalueella voi tapahtua."

7 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kun kyseessä oli kuitenkin 4½ -vuotias poika, niin onko nyt ihan varmaa, että hänellä ei ollut omaa kantaa asiaan? Turun Sanomissa oli myös uutinen maahanmuuttajaisästä, joka KKO:n päätöksen jälkeen ilmoitti aloittavansa valmistelut 7- ja 4-vuotiaiden poikiensa ympärileikkaukseen. Ainakin 7-vuotias on jo sen verran kehittynyt, että hän ymmärtää kieltäytyä toimenpiteestä, jos tuntee pelkoa. Mutta onko hänellä oikeasti mahdollisuus kieltäytyä toimenpiteestä?

Asiasta olisi pitänyt odottaa lainsäädäntöä ja tutkia asia tuomioistuimessa vasta sen jälkeen.

Nyt KKO antaa signaalin, että lapselle saa tuottaa kärsimystä vanhempien tahdosta. Se että itse toimenpide tehdään puudutuksessa ja että suurin osa kivusta on puudutuspiikin aiheuttamaa on käsittämätöntä fuulaa. Kyllä suurimmat tuskat tulevat aina leikkauksen jälkeen kun puudutusaineen vaikutus lakkaa. Tämän tietää jokainen, joka on esimerkiksi poistattanut viisauden hampaita tai sellainen, joka on ollut umpilisäkeleikkauksessa.

Asia on edelleen sen verran ongelmallinen, että asia pitäisi viedä Perustuslakituomioistuimeen ja katsoa koskevatko perustuslain perusoikeudet 6§ ja 7§ asiaa. Ai niin, eihän sellaista ole Suomessa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, pohdin itsekin kirjoituksessani tuota samaa asiaa eli 4,5 vuoden ikäisen pojan oman tahdon selvittämistä jutussa, mutta KKO ei kiinnittänyt siihen huomiota.

Vertailun vuoksi todettakoon, että Suomen lain mukaan vanhempien ja muiden lapsen huoltajien lapseen kohdistuva ruumiillinen kuritus on kielletty myös kasvatustarkoituksessa. Lapsen huollosta annetun lain 1 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Rikoslaista vanhempien kuritusoikeus poistettiin vuona 1984.

Korkein oikeus on vuonna 1993 antamassaan ennakkopäätöksessä (KKO 1993:151) tuominnut 6-vuotiaan lapsen huoltajan sakkorangaistukseen lievästä pahoinpitelystä, kun huoltaja oli kasvatustarkoituksessa aiheuttanut lapselle kipua tukistamalla ja luunappeja antamalla,

Alle 15-vuotiaaseen lapseen kohdistuva lieväkin pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos, eli syyttäjä voi vaatia lastaan tukistaneen henkilön tuomitsemista rangaistukseen, vaikkei pahoinpitelyn uhri sitä vaatisikaan.

Raamatun mukaan "joka kurittaa kasvaa, se kunniatta kuolee" ja "joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan." Olisiko siis uskonnollisilla perusteilla tapahtuva lapsen "asianmukainen" ruumiillinen kurittaminen oikeudenmukainen ja rankaisematta jäävä teko, jos kerran poikalapsen voi sanotulla perusteella ympärileikata ilman rangaistusta.

Anonyymi kirjoitti...

Eihän koirienkaan häntiä saa enää typistää. Mutta esinahan voi siis viedä? Ihmisen lapselta.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt meillä sitten on korkein uskonnollinen oikeus (sic!)

Aiemmin (viime vuosikymmneinä) yleiset tuomioistuimet yrittivät välttää kepilläkään koskematta tälläisiin seikkoihin saati käyttää niitä perusteina. Ja tämä käytäntö oli oikein, koska mikä vaaran lähde siitä aukeaisi.

Tämä siitä tulee, kun korkkiin valikoituu pääasiassa muita kuin rehellisestä tuomarin, käytännön lainkäyttäjän työstä lähtöisin olevia.

Minullekin tuli mieleen, että tukistaminen voi olla lapsen edun mukaista.

Mutta jos uskonnollisin perustein, niin siitähän pitäisi saada kutsu presidentin äitienpäivä-kahveelle!

Ennen po. ratkaisua on tehty tälläinen blogikirjoitus

http://syyttaja.blogspot.com/2008/08/ymprileikkaamisesta-ei-syytet.html

Anonyymi kirjoitti...

"Korkein oikeus totesi, että tytön ympärileikkaus tosiasiassa merkitsee tämän sukuelinten silpomista ja on siten selvästi vakavampaa kajoamista tyttöjen ruumiilliseen koskemattomuuteen kuin asianmukaisesti suoritettu pojan ympärileikkaus."

Tässä Korkein oikeus osittaa täydellisen asiantuntemattomuutensa. Ympärileikkauksia on erilaisia, ja tytöille suoritettavat ympärileikkeukset voivat olla selvästi lievempiäkin, kuin pojille suoritettavat.

Klitoriksen ns. hupun poistaminen on rinnastettavissa esinahan poistoon. Kun ensiksimainittua pidetään törkeänä pahoinpitelynä ja se on kiellettyä, niin silloin on toimittava jälkimmäisenkin kohdalla samoin, sillä perustuslaki kieltää ihmisten asettamisen eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella.

"Olisiko siis uskonnollisilla perusteilla tapahtuva lapsen "asianmukainen" ruumiillinen kurittaminen oikeudenmukainen ja rankaisematta jäävä teko, jos kerran poikalapsen voi sanotulla perusteella ympärileikata ilman rangaistusta."

Tietenkin. Yhtä lailla ruumillinen kuritus sitoo kantasuomalaisen osaksi omaa yhteisöään ja on ikiaikaisena traditiona osa suomalaista identiteettiä.

Ei voi kuin ihmetellä, kuinka vielä vuonna 2008 vahempien tahto ylittää poikalapsen ihmisoikeudet.

Anonyymi kirjoitti...

Sopii tosiaan kysyä, mitä KKO:ssa oikein mietittiin, kun tuota tuomiota sorvattiin, ja miksi heidän oli niin tärkeää päästä perustelemaan tuomioon liittymättömiä seikkoja. Nythän tuo asianmukainen toiminta voitaisiin matkaansaattaa ruumiillisessa rangaistuksessa siten, että isäpappa kehottaa tyttöä hakemaan metsästä risun, kysyy sitten että oletko tuhma tyttö ja ansaitsetko rangaistuksen ja suostumuksen saatuaa huitelee kepakolla menemään. Suostumus on saatu ja lapsikin ilmeisesti ymmärtää asian merkityksen. Lisäksi lapsi integroituu ympäristöönsä varsin hyvin, koska naapurissakin on tapana antaa ruumiillista kuritusta. Lisäksi ainakin KKO:ssa tuota selkäsaunaa voisi perustella sillä, että antaessaan isälleen mahdollisuuden antaa ruumillisen rangaistuksen lapsi antoi isälleen mahdollisuuden toteuttaa uskonnollista identiteettiään ja samalla lujitti vanhempi/lapsi- suhdetta, eikä asettanut vanhempaansa siihen tilanteeseen, että tämä olisi joutunut toimimaan uskonnollisen vakaumuksensa vastaiseti.

Anonyymi kirjoitti...

Saisikohan eläimeltä leikata esinahan pois vai katsottaisiinko siinä kenties aiheutettavan tarpeetonta kärsimystä ja siten syyllistyttävän eläinsuojelurikokseen.