tiistai 6. lokakuuta 2009

165. Onko patentti- ja rekisterihallitus laiminlyönyt säätiöiden valvonnan?

Metsässä ollaan tässäkin...

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) linjajohtaja Olli Koikkalainen on ollut viime viikkoina valtakunnan haastatelluimpia virkamiehiä.

Julkisuuteen tuli pari kolme viikkoa sitten tieto, jonka mukaan muun muassa keskustapuoluetta lähellä olevat Nuorisosäätiö ja Maaseudun Kukkaisrahasto ovat antaneet säätiölain ja sääntöjensä vastaisesti rahallista poliittista tukea keskustapuolueelle tai sen vaaliehdokkaille. Heti tämän jälkeen PRH:n Olli Koikkalainen, jonka tehtäviin ilmeisesti virastossa kuuluu säätiöiden valvonta, astui julkisuuteen ja tuomitsi säätiöiden kyseisen menettelyn.

Koikkalainen on toki oikeassa siinä, että säätiön hallituksen on toteutettava vain säätiön perustajan tahtoa ja säätiön tarkoitusta sekä noudatettava säätiölle vahvistettuja sääntöjä. Jos säännöissä ei ole sanottu, että säätiön varoja saadaan käyttää puolueiden tukemiseen tai tietyn yhteiskunnallisen aatesuunnan kannattamiseen, ei säätiön hallitus saa antaa säätiön varoja puolueille tai yksittäisille vaaliehdokkaille.

Esimerkiksi Nuorisosäätiön tehtävänä on tarjota nuorille sosiaalista tukea, muun muassa edullista asumista. Poliittisen tuen antaminen on siten sääntöjen vastaista. Kuitenkin Nuorisosäätiö on jo vuosikaudet, ilmeisesti jo silloin, kun Matti Vanhasen oli sen hallituksen puheenjohtajana, antanut poliittista tukea keskustapuolueen vaaliehdokkaille.

Sosiaalidemokraatteja "lähellä oleva" Urheilusäätiö on puolestaan tukenut ilmeisesti vastoin sääntöjään Tarja Halosen presidentinvaalikampanjaa. Kyseisen säätiön hallituksen puheenjohtaja laamanni Markku Pohjola (sd) on selittänyt, että varojen lahjoittaminen kyseiseen tarkoitukseen olisi sallittua, koska sitä ei ole nimenomaan säännöissä kielletty. Pohjola on väärässä, ks. SäätiöL 8a §.

Minua on heti alusta lähtien ihmetyttänyt, miksi PRH ja sen linjajohtaja esiintyvät asiassa ikään kuin syyttäjänä ja tuomarina, sillä ne näyttäisivät puhuvan tavallaan osaksi omassa asiassaan. Lain mukaan nimittäin PRH:n tulee viranomaisena valvoa, että "säätiön hallintoa hoidetaan lain ja säätiön sääntöjen mukaisesti"(SäätiöL 13.1 §). Lähtökohtana tulee silloin pitää sitä, että jos PRH olisi huolehtinut valvontatehtävästään asianmukaisella tavalla, eivät säätiöt olisi päässeet rikkomaan lakia ja tukemaan poliittisia puolueita ja poliitikkoja vastoin sääntöjään.

Olli Koikkalainen on selittänyt säätiölain rikkomisia ensinnäkin sillä, että PRH:lla ei ole ollut riittäviä resursseja valvontaa varten. Kuulostaa hyvin tutulta selitykseltä! Eikö PRH:n olisi siinä tapauksessa jo 10-20 vuotta sitten tullut kertoa resurssien puute maan hallitukselle ja asianomaiselle ministeriölle ja vaatia lisäresursseja? Tietojen mukaan Olli Koikalainen on todennut valvontaresurssien puutteen julkisuudessa jo kymmenen vuotta sitten. Onko PRH siis vaatinut lisäresursseja ja onko niitä saatu?

Olli Koikalainen, PRH:n linjajohtaja siis, selitti viimeksi eilen aamuna YLE:n Aamutv:ssä, että vikaa on myös siinä, että säätiöiden tilintarkastajat eivät huolehdi velvollisuuksistaan ja ilmoita PRH:lle antamissaan kertomuksissa, että säätiöt ovat toimineet sääntöjen vastaisesti. Toisin sanoen PRH olisi valvonnassa täysin tilintarkastajien kertomusten varassa.

Minusta tuntuu, että tämäkin Koikkalaisen selitys ontuu. Katsotaanpa, mitä laki sanoo säätiöiden valvonnasta.

Säätiölain 13 §:n 2 momentin mukaan säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa PRH:lle jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. PRH saa toisin sanoen säätiöiltä valvontaa varten muitakin asiakirjoja kuin tilintarkastajien kertomuksen.

Lisäksi säätiön on edellä mainitun lainkohdan mukaan tarvittaessa annettava PRH:lle toiminnastaan muitakin valvontaa varten tarvittavia selvityksiä. Toisin sanoen PRH:lla on lain mukaan oikeus vaatia ja säätiöllä vastaavasti velvollisuus antaa PRH:lle valvontaa varten lisäselvityksiä. PRH on siis lain mukaan oltava itse aktiivinen valvonnan suhteen eikä tyydyttävä siihen selvitykseen, mitä sille säätiöiden toimesta annetaan.

PRH:n valvontakeinot eivät suinkaan vielä tähän lopu. Säätiölain 13 §:n 3 momentin mukaan PRH:lla on nimittäin, milloin siihen on syytä, oikeus toimittaa säätiön tilien tarkastus ja hallinnon tarkastus ja muullakin tavalla tarkastaa säätiön toimintaa. Säätiön tilintarkastaja on PRH:n pyynnöstä velvollinen antamaan PRH:lle tietoja sellaisista säätiön asioista, jotka hän tehtäväänsä suorittamisesta on saanut tietoonsa.

Tässä olisi keinoja aivan yllin kyllin valvontaa varten! Mutta näyttää ilmeiseltä, että PRH ei ole ryhtynyt säätiöiden valvonnassa ainakaan nyt esillä olleissa tapauksissa näihin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin, vaan on luottanut sokeasti yksinomaan siihen, mitä tilantarkastuskertomuksissa on kerrottu.

Mitä hemmetin viranomaisvalvontaa tuo tuollainen on? Virkamiehet seuraavat vain lehtiä, josko sieltä ilmenisi jotain "uutta!"

PRH näyttää asettautuneen valvonnassa lähinnä postikonttorin asemaan, eli se on vastanottanut kiltisti tilintarkastajien lähettämät paperit ja pannut ne mappeihin. Siinä näyttää olleen PRH:n suorittaman "valvonnan" ydin.

On selvää, että kun säätiöt ja niiden hallitukset sekä säätiöiden tilintarkastajat ovat todenneet joskus 20-30 sitten, miten lepsua PRH:n valvonta todellisuudessa on, jotkut niistä ovat ryhtyneet keksimään keinoja säätiön tarkoituksen ja sääntöjen kiertämiseksi ja säätiön varojen antamiseksi juuri esimerkiksi poliittista toiminta varten. PRH:n valvonnan lepsuus on siis itse asiassa avannut säätiöille tien poliittisen toiminnan tukemiseen silloinkin, kun se ei olisi ollut sääntöjen mukaan luvallista.

Tilanne PRH:ssa näyttää olleen täysin samanlainen kuin vaaliehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia vuoden 2000 vaalirahoituslain mukaan valvovassa oikeusministeriössä. Kyseisen lain mukaan oikeusministeriön tuli valvoa ehdokkaiden antamien vaalirahoitusilmoitusten asianmukaisuutta. Mutta oikeusministeriö ei tätä tehtävää suorittanut, vaan tyytyi ainoastaan ottamaan vastaan ehdokkaiden sille toimittamat ilmoitukset, jotka olivat osin eli ainakin 30-40 kansanedustajan kohdalla täysin puutteellisia ja epäselviä. Oikeusministeriön puutteellinen valvonta avasi toisin sanoen tien vaalirahoituslain kiertämiseen.

Oikeusministeriö Tuija Brax ja hänen edeltäjänsä luottivat kuitenkin sokeasti virkamiehiinsä, jotka vakuuttivat, ettei ministeriöllä olisi edes oikeutta valvoa lain noudattamista! Kun edes oikeuskansleri ei näyttänyt olevan hereillä, tein oikeuskanslerille kesäkuun alussa 2008 kantelun ja pyysin selvittämään, oliko ministeriö laiminlyönyt kyseisen valvontavelvollisuutensa. Oikeuskanslerin vastaus tuli jo muutaman kuukauden kuluttua ja siinä todettiin yksiselitteisesti, että ministeriö oli todellakin laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Ministeriön vaalijohtaja sai oikeuskanslerilta ankarat nuhteet virkavelvollisuuden rikkomisesta.

PRH:n säätiöitä koskeva valvontavelvollisuus on minusta vielä paljon selvempi tapaus kuin oikeusministeriötä koskenut velvollisuus valvoa vaalirahoituslain noudattamista. PRH:lle on nimittäin annettu säätiölaissa yksityiskohtaiset määräykset siitä, millä keinoilla se voi ja sen myös tulee valvoa säätiöitä. Jos näitä keinoja ei ole hyödynnetty ja säätiöiden valvonta on siitä syystä ollut retuperällä, näyttäisi minusta olevan kysymys aika vakavasta valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Resurssien puutteeseen PRH ei minusta voi vedota, sillä nythän se on itse asiassa pystynyt kahdessa viikossa ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joihin se olisi voinut säätiölain 13 §:n 2 ja 3 momentin mukaan ryhtyä kyseisessä valvonnassa. Kyllä vika on silloin ollut muualla kuin resurssipulassa.

Mutta kuten oikeusministeriö, myös PRH on luottanut siihen, että media eli lehdistö itse asiassa hoitaa virastolle kuuluvan valvontavelvollisuuden. Myös eilisessä aamun tv-haastattelussaan Olli Koikalainen nimittäin sanoi, että häntä oikein pelottaa aina aamuisin avata lehtiä ja katsoa, mistä kaikista uusista säätiöistä nyt lehdissä kirjoitetaan! PRH siis ryhtyy - jos ryhtyy - toimenpiteisiin vasta kun lehdet ovat "paljastaneet" epäkohtia joissakin säätiöissä! Omasta aloitteestaan PRH ei siis ilmeisesti ole ryhtynyt asioita "tonkiman", ei edes tekemään pistotarkastuksia.

Yhdessä haastattelussaan Koikkalainen sanoi, että kuka tahansa voi tehdä rikosilmoituksen, jos epäilee jonkin säätiön hallituksen tai sen jäsenten syyllistyneen rangaistavaan tekoon. Niin voikin, mutta pointti on siinä, että lain mukaan oikeus ja madollisuus tehdä rikosilmoitus säätiölain rikkomisesta on ensisijaisesti PRH:lla itsellään (SäätiöL 14.4 §). Onkohan Koikkalainen huomannut tämän lainkohdan?

PRH:lla on myös lain mukaan oikeus vaatia tuomioistuimessa säätiön hallituksen tai sen jäsenen erottamista toimestaan (SäätiöL 14.2 §). Vielä PRH:lla on valvontaviranomaisena oikeus nostaa tuomioistuimessa vahingonkorvauskanne säätiön hallitusta tai sen jäsentä vastaan (SäätiöL 14.3 §). PRH voi myös asettaa antamansa määräyksen tai kiellon rikkomisen varalta uhkasakon säätiön hallituksen jäsenelle (SäätiöL 14.1 §).

PRH:lla on siis valvontaansa varten annettu laissa suorastaan "hirmuinen" määrä erilaisia keinoja. Nyt on vain kysymys siitä, onko PRH turvautunut näihin keinoihin ja jos ei ole, niin minkä vuoksi? Minkä vuoksi jotkut säätiöt ovat vastoin sääntöjään voineet pitkän ajan kuluessa kenenkään estämättä luovuttaa varojaan poliittiseen tarkoituksen?

Pitäisikö minun oikeusministeriön valvontavelvollisuuden rikkomista koskeneen kanteluni lisäksi tehdä oikeuskanslerille kantelu myös PRH:n säätiöitä koskevasta valvonnasta? Vai puuttuisiko oikeuskansleri tässä tapauksessa omasta aloitteestaan asiaan?

Varmuuden vuoksi:

Valtioneuvoston Herra Oikeuskansleri! Jos satutte lukemaan tämän kirjoitukseni, niin pyydän, että selvittäisitte, onko PRH, siis Patentti- ja rekisterihallitus, huolehtinut sille säätiölain mukaan kuuluvan valvontavelvollisuutensa asianmukaisesti ja siten kuin laissa edellytetään vai onko valvonta kenties ollut puutteellista?

No niin, siinähän se kantelu tai selvityspyyntö sitten olikin. Nyt voimme vain jäädä odottelemaan oikeuskanslerin toimenpiteitä asiassa.

20 kommenttia:

Siru Pola kirjoitti...

Heh heh. Luuletko, että OK paljastaa lukevansa blogiasi ??

Toisekseen "nuorison soisiaalinen tukeminen" on melko laaja käsite. Oliko Matti vanha tukea saadessaan ?

Skorpioni kirjoitti...

Ei ole päilystäkään, etteikö professsori Jyrki Virolaisen blogia luetteiaisi oikeuskanslerinvirastossa. Eri asia on, ryhtyykö oikeuskanslerinvirasto ilman erityistä kantelua selvittämään PRH:n menetelyä, koska viraston pääjohtajana toimii entisen oikeuskanslerin Enäjärven poika, jonka virka-auton käyttösotkuja keskusrikospoliisi muutama vuosi sitten selvitti. Eikö olisi parempi tehdä linjanjohtaja Olli Koikkalaisen menettelystä PRH:n valvonnasta vastaavana viranomaisena virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä ilmoitus suoraan KRP:lle, joka varmasti mielellään selvittäisi PRH:n johdon vastuusuhteet ja sen onko valvonnassa menetelty heidän toimestaan virkavastuunsa vastaisesti. Kuten tarkkaavaiset saattoivat havaita Koikkalainen blogissa mainitusssa Tv- haastattelussaan viittaisi korostetusti siihen, että säätiöiden hallitusten on pitänyt ja pitää menetellä säätiössä "jatkuvasti" ja "törkeästi", jotta säätiön hallituksen jäsenen erottaminen tai vahingonkorvausvastuu tulisi kysymykseen. Epäilen, että tämä tulee olemaan PRH:n tarkastuksen tulos, jolla vesitetään se, ettei vahingonkorvauskanteita nosteta, koska ei ole toimittu törkeästi ja jatkuvasti.

MIten PRH voisi ylipäätään nostaa kanteita, koska se on laiminlöynyt laimin täysin toimivien säätiöiden valvontavastuunsa. Minulla on se kokemus asianajotoiminnan kautta, että PRH tarkistaa vain sen, että perustettava säätiö on säätiölain mukainen, mutta sen jälkeen säätiöissä ei tapahdu minkäänlaista valvontaa eli säätiölain 3 luvun tarkoittama varsinainen säätiöiden valvonta on kokonaan jäänyt suorittamatta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

PRH pääjohtajana on vuodesta 1986 lähtien toiminut Martti Enäjärvi, joka on tosiaan entisen oikeuskanslerin Jaakko Enäjärven poika.

PRH:n pääjohtajuus on perinteisesti kuulunut kokoomuksen mandaattiin, Enäjärven edeltäjä taisi olla Timo Kivi-Koskinen ja myös mm. Erkki Tuuli on toiminut PRH:n pääjohtajana.

Poliisi muistaakseni tutki Martti Enäjärveen kohdistuneita rikosepäilyjä kymmenisen vuotta sitten, mutta syytteitä ei muistaakseni nostettu. Tutkivana journalistina taisi silloinkin olla liikkeellä muuan Ari Korvola.

Enpä usko, että pääjohtajan isän tausta vaikuttaa oikeuskansleriviraston PRH:hon mahdollisesti kohdistuvaan tutkintaan millään tavalla.

OKa-virasto tietääkseni koordinoi parhaillaan mm. PRH:n sekä muiden viranomaisten suorittamia selvityksiä säätiöiden vaalirahoituskuvion tiimoilta.

Oikeuskansleri Jonkka totesi pari viikkoa sitten, että OKa-virasto puuttuu asiaan vasta sitten, kun "paisti alkaa kypsyä." Sama odotteleva tunnelma vallitsee myös VKSV:ssa.

Asioita siis niin anotusti "seurataan."

Rikostutkintaa ei tiettävästi ole määrätty aloitettavaksi minkään "haaran" osalta.

Kunhan vain "paistiksi" tarkoitettu lintu ei ennättäisi seuraamisen tuloksena pyrähtää lentoon ja karkuun jo ennen uuniin panemista!

Nimetön kirjoitti...

No niin,

Olen saattanut tekstisi epäilyksineen sellaisenaan tiedoksi sähköpostilla oikeuskanslerinviraston kirjaamoon.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

PRH:n Koikkalainen on kertonut, että PRH aikoo selvittää vaalitukia jakaneiden säätiöiden toiminnan vain kolmen viime vuoden ajalta, koska "tiettyjen vahingonkorvausvaatimusten syyteoikeus vanhene alle kolmessa vuodessa."

Näin olen esimerkiksi pääministeri Matti Vanhasen kausi Nuorisosäätiön johdossa, joka päättyi vuonna 2003, jäisi selvityksissä kokonaan koskemattomaksi ja selvittämättä. Vanhanen pääsisi siis kuin koira veräjästä.

Matti Vanhanen saa siis kiittää PRH:ta siitä, että asia jää hänen osaltaan selvittämättä. PRH kun ei ole ilmeisesti herännyt aikaisemmin valvomaan säätiöitä riittävän tehokkaasti.

Valtionhallinto osoittaa jälleen kerran - ties kuinka monennen kerran - "tehokkuutensa."

Mauri Pekkarinen on selitellyt viime päivinä sitä, miksi hänen ministeriönsä johtamilta TE-keskuksilta on jäänyt käyttämättä kymmeniä miljoonia euroja EU-rahaa alueellisen työttömyyden poistamiseksi.

Epäilyksen varjo voi kuitenkin jäädä kummittelemaan Vanhasen Nuorisosäätiön johtokauden osalta.

Mutta kyllä Matti varmaan tämänkin asian klaaraa omilla selvityksillään á la höylätty lautatavara!

Nuorisosäätiöllä on varmaan mm. hallituksensa kokouspöytäkirjat vielä tallella myös vuosilta 1981-2003, jolloin Vanhanen toimi säätiön hallituksessa.

Luotiinko juuri Vanhasen aikana se käytäntö, jota Kanki Kaikkonen sitten Matin jälkeen jatkoi säätiön puheenjohtajana?

Vanhanen on ollut Nuorisäätiön osalta hyvin vaitonainen ja syyn kyllä ymmärtää. Hän haluaa kääntää kaiken huomion höylälautaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kiitän anonyymiä!

Ehkäpä oikeuskanslerilta voisi kysyä myös sitä, miksi PRH on rajoittanut selvittelytyönsä vain kolmeen viime vuoteen?

Vaikka syyteoikeus olisi vanhentunut aikaisemmilta vuosilta, lienee oikeus vaatia vahingonkorvausta säätiön hallituksen jäseniltä silti olemassa. PRH:llahan on lain mukaan sitä paitsi oikeus itse nostaa tuollainen korvauskanne.

Jos vahingonkorvausoikeus vanhenee kymmenessä vuodessa, niin eikö PRH:n tulisi tutkia kyseiset säätiöt 10 viimeisen vuoden osalta?

Nimetön kirjoitti...

PRH taisi ilmoittaa, että tarkastukset ulottuvat vain kolmen vuoden päähän, joten aika pienellä panostuksella siellä mennään. Ja onhan se surullista, että laillisuusvalvonnan herätteet kerätään aamun lehdistä. PRH voisi aika pienellä panostuksella laittaa koko säätiökenttään kyselyn vaalitukien antamisesta, ei liene liian vaikeaa, aikaa vievää eikä niin kallistakaan. Samalla ohjeet siitä, että säätöiden tulee toimia tarkoituksensa mukaisesti, jos on päässyt unohtumaan.

Toisaalta, sen verran PRH:ta on ymmärrettävä, että aika harvoin mikään organisaatio pystyy selvittämään yrityksistä, liitoista tai säätiöistä mitään, ilman kaiken kattavia kuittitalkoita.

Jos säätiön kirjanpidossa on kuitti taulujen ostamisesta tai seminaarilipuista, jotka sinällään ilman vaalitukiliitännäisyyttä, ovat sallittavia menoja, niin ymmärrän, etteivät ne nouse normaalitarkastuksessa esiin.

Olen ymmärätnyt, että monissa näissä tapauksissa säätiöiden liikevaihto on myös aika iso, joten siinäkin suhteessa isommatkin summat katoavat helposti erilaisiin kulueriin. Jatkuviin erityistilintarkastuksiin ei liene missään viranomaisessa, ei PRH:kaan varaa.

N kirjoitti...

Miksei asiaa tutkita syyteoikeuden vanhennuttua? Ymmärrän jollei poliisi tai syyttäjä ole vanhentuneista asioista kiinnostunut, mutta moni muu tuntuisi olevan.


Luulenpa myös että jos,
- käyn tavaratalosta siirtämässä tavaraa omaan pakettiautooni kulkematta kassan kautta
- tuoteturvasta vastaavat henkilöt ovat kahvilla aina kun tämä tapahtuu
- lopulta kiinni jäätyäni huomataan että kyseiset henkilöt sattuvat pelaamaan jalkapalloa kanssani samassa joukkueessa

niin poliisi mielellään haastattelisi myös heitä aiheen tiimoilta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Pistokokeita valvonnassa olisi ainakin tullut tehdä vuosittain! Ottaa vaikka yhden tai parin ko. säätiön asiat erityissyyniin vuosittain.

Onhan julkisuudessa liikkunut jo vuosia tietoja tai vihjailuja "puolueita lähellä olevien" säätiöiden roolista poliittisen toiminnan tukemisessa.

Joka tapauksessa näyttää siltä, että kun on tiedetty, että säätiöitä ei (muka) kyetä käytännössä valvomaan, säätiöt ovat voineet kaikessa rauhassa rikkoa sääntöjään.

Aikaisemmin säätiöiden valvonta kuului oikeusministerille, vuodesta 1994 alkaen PRH:lle. Eikös tämä PRH ole nykyisin elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen johtaman ministeriön alainen virasto? Aikaisemmin kai kauppa- ja teollisuusministeriön, jota sitäkin taisi johtaa Mauri P.

Säätiömenettelyn ystävä kirjoitti...

Kun PRH:n johtajan kommentit tulivat ensi kertaa julkisuuteen, olin lentää tuoliltani. Monet esiintulleista menettelyistä ovat olleet vuosikymmeniä suomalaisen politiikan voita ja leipää. Jääviysasiat erikseen, mutta poliittiset säätiöt ovat ymmärtääkseni aina tulkinneet kirjattua tarkoitustaan hyvin laajasti. Tästä on tehty ihan väitöskirjakin Turun yliopistossa. Kyllä PRH veti nyt överiksi.

Itse olen aina ymmärtänyt, että PRH ja muut tahot hyväksyvät ns. maan tavan. Ehkäpä olisikin järkevintä seuraavaksi todeta, että rahan jakaminen puolueille ja nuorisojärjestöille (ilman asian erillistä mainintaa säännöissä tai muualla) on jo niin vakiintunut käytäntö, että lain voi todeta käytännössä vanhentuneeksi. Sitten voitaisiin keskittyä muutamaan erityistapaukseen, kuten Urheilusäätiöön, Kaikkoseen, RAY-rahaan ja suoraan ehdokkaille menevään kampanjarahaan.

Nimetön kirjoitti...

Urheiluopistosäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottekunta ry: jäsen, joka on kirjannut hyvään säätiötapaan seuraavaa:

Hallituksen jäsenet ja muut toiminnan vastuuhenkilöt eivät osallistu käsittelyyn ja päätöksentekoon asiassa, jossa heidän objektiivisesti arvioiden voidaan katsoa olevan esteellisiä. Nämä henkilöt ilmoittavat riittävän kattavasti jäsenelle omat mahdolliset päätöksen teossa esiin tulevat eturistiriitatilanteet.

Onkohan laamanni unohtanut säätiölain ohella myös nämäkin ohjeet?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kyl määki Turuus...

Olisiko sitten KKO:n ex-presidentti Leif Sevónkin Säätiömenettelyn ystävän mielestä väärässä. Sevón on säätiöiden neuvottelukunnan puheenjohtaja ja hän kannatti tiukkaa lain tulkintaa eikä mitään epämääräistä maan tapaa.

Väitetty "maan tapa" on vain huono tapa ja se lienee päässyt syntymään, kun säätiöitä ei ole kunnolla valvottu.

Siru Pola kirjoitti...

Perhanan tunarit. Emme saa vieläkään selville, lukevatko OKan-virastossa Jyrkin blogia.

Nimetön kirjoitti...

Ei se Siru olekaan valtiolla töissä. Jokaisessa virastossa on tiedotussuunnitelma, johon sisältyy myös klipsien kerääminen "mitä meistä kirjoitetaan" tyyliin. Sisäpiiriläiseni ko. virastossa on antanut ymmärtää, että JJ olisi jopa henkilökohtaisesti kiinnostunut JV:n blogikirjoituksista, eivtäkä ne pääty vain leikekirjan täytteeksi.

Nimetön kirjoitti...

Nyt on ensimmäien prosessi putken päässä - RAY:n tutkintapyyntö koskien Vihriälää. Kuinkahan monta vuotta menee, kun saadaan asiassa lopullinen ratkaisu?

Nimetön kirjoitti...

Sisäpiiritietoa:

Arctic Sea -laivan kuljettaman parrulastin joukosta olisi tietojen mukaan löydetty höylättyä lautaa käsittävä nippu, jonka määräosoitteeksi on merkitty Katajamäki, Lepsämä.

Nimetön kirjoitti...

Sisäpiiritietoa:

Ahtisaaren Nobel kirpaisi pahasti Max Jakobsonia, jolle oli jäänyt kariutuneista YK:n pääsihteerihaaveista yhtä ja toista hampaankoloon.

Hänen arrogantin, tavallisen suomalaisen (esim. UKK) yläpuolelta asioita tarkkailevan kynänsä jälki on tuttu näky useissa kv-lehdissä.

Siru Pola kirjoitti...

Kuka tässä mitään töitä tekee saati kaipaa. Eduskunnan jumppakerhokin oli saanut kasaaan öpaut 70 donaa pelkästään hernepussien heitolla. Toisaalta pisti silmään positiivisesti se mahdollisen tulevan presidentin tamokkuus, jolla hän nyt rahojen käyttöön puuttui. Eikös olekin jämerää touhua, ettei enää eduskunnassa käytetä rahaa ilman valvontaa.

Turpeinen kirjoitti...

Valtioenemmistöinen Vapo Oy lahjoitti yliopistorahaston peruspääomaan 500 000 euroa 16.6.09 (Jyväskylän yliopiston sivut).

Ylen nettiuutinen kertoi 29.9., että ydinvoiman ja turpeen kriittinen tarkastelu on Suomessa lähes mahdotonta, sillä tutkimuksia rahoittavat energia-alan yritykset. Suomi (veronmaksajat) antaa turpeenkaivajille edelleen valtavat tukiaiset (takuuhinta, valmisteverovapaus, varastointituki), vaikka turpeenpoltto on haitallisinta mahdollista energiantuotantoa, pahempaa kuin kivihiilen poltto.

Eikö yliopistoihmisiä yhtään hirvitä suuntaus: Jyväskylän yliopistossa tutkitaan parhaillaan Saarijärven reitin tuhoutumisen syitä (mm. järvien pohjien kiintoainekerrostumia, joissa on huomattava määrä turvetta) - ja samaan aikaan Vapo Oy, suurin vesistöreitin kiintoainekuormituksen tuottaja, antaa ison lahjoituksen yliopistolle?

Mitä merkitystä on yliopistoilla ja tutkimuksella, jos tutkimukset voi ostaa se, jolla on rahaa - ja jos jollakin ministeri Pekkarisella on valtaa ja kompetenssia kumota epämiellyttävät tulokset toteamalla "ne onnettomat tutkimukset"? - Vaalirahapaljastukset ovat pientä, jos ja kun tieteelliset totuudetkin ostetaan.

Tarkkailija X kirjoitti...

Piiri pieni pyörii ja Suomalainen valtiososialismi toimii. Kuten jo Akateemikkö Paavo Haavikko on todennut jo 1996 pamfletissaan "Tulevaisuudesta" Eilisessä ajankohtainen 2 juhlalähetyksessä asian tiivisti hyvin Leif Salmen: "Poliittinen ja taloudellinen nomenklatura (eliitti) ei noudata Suomen lakia vaan "maan tapaa" joka sallii heille täysin omat muusta yhteiskunnasta irronneet menettelytavat eli he luovat omat sääntönsä" tämä on täysin demokratian ja perustuslain vastainen tilanne. Tarvitsemme Suomeen perustuslaki tuomioistuimen, jonka tehtävänä on huolehtia siitä että perustuslakia noudattavat myös politiikot ja virkamiehet. Nyt näin ei ole, kuten PRH:n täydellinen valvontatehtävien laiminlyönti säätiöiden osalta osoittaa. Kuten Jyrki Virolainen on todennut ansiokkaassa blogissaan "ei korppi korpin silmää noki", eli koko hallintokoneisto on rakenteellisesti korruptoitunut eduskuntaa myöten. Lait on tarkoitettu "tyhmälle" kansalle, ei taloudelliselle ja poliittiselle eliitille. Samassa lähetyksessä Petri Sarvamaa tiivisti myös olennaisen:" meillä on pääministeri jolla ei ole eettistä ja moraalista arvomaailmaa" tähän ei tarvitse mitään lisätä. Ari Korvola puolestaan narautti Maalaisiliiton Antti Rantakankaan "olette myynyt vaalitaulujanne Lomayhtymä:lle joka on RAY rahoittama yleishyödyllinen säätiö" Rantakankaan kehonkieli ja olemus kertoi kaiken tarpeellisen. Naama punaisena ei saanut sanaa suustaan.
Mielestäni Suomessa ei todistetusti toimi kansalaisyhteiskunta ja demokratia vaan puolueiden diktatuuri ts. valtiososialismi. Lisäksi ohjelmassa Kimmo Kiljunen totesi:" Suomen hallituksessa istuu 10 ministeriä joita epäillään lainrikkomuksista, missään EU:n alueella olevassa sivistys -ja oikeusvaltiossa Italiaa lukuunottamatta ei hallitus voisi jatkaa tehtävissään, paitsi Suomessa. Lisäksi sektori ministerit Suvi "mokkula" Linden, Liisa "lääketieteen asiantuntija" Hyssälä, Anni "Runotyttö" Sinnemäki, Annie "mestariselittäjä" Holmlund
ovat täysin yössä tehtäviensä suhteen. Puolueiden/ hallituksen todelliset päättäjät (Juha Rehula, Matti Vanhanen, Pekkarinen, Katainen, Häkämies yms.yms.)ohjailevat näitä tietämättömiä ja kokemattomia marionettejaan täysin halunsa mukaisesti. Kukaan ei kanna vastuuta mistään, vaan piiloudutaan aina jonkun "lautakasan alle" ja pyydetään uskolinen sylikora vielä paateroimaan apuun. Sitten kun jäädään kiinni luottamusaseman väärinkäytöksistä ja mahdollisista rikoksista, loukataan perustuslakia vaatimalla esim. lähdesuojan murtamista ja sananvapauden rajoittamista. Mikään nykyisistä puolueista SDP, Maalaisliitto, Kokoomus,RKP, Vihreät ei ole irtisanoutunut em. menettelytavoista vaan jatkavat samaan malliin. Toivon todellakin Suomen kansan vaihtavan Eduskunnan kokoonpanon seuraavissa vaaleissa. Toisaalta kuka enää uskoo edustukselliseen demokratiaan kun on selvää, että koko polittinen järjestelmä on historian kaikkien aikojen pahimassa kriisissä, luottamus on kadonnut poliittiseen järjestelmään.