maanantai 12. marraskuuta 2012

666. Talvivaaran tarinoita. YM:n selvitysmiehet eivät ole riippumattomia

           Kajjaanissa asijat tiijetään...

1. Talvivaaran tarinat -kertomuksen voisi aloittaa hieman samaan tapaan, jolla Aleksis Kivi aloitti romaaninsa Seitsemän veljestä. Siis jotenkin näin: 

2. Talvivaara, Itäisessä Suomessa, sijaitsee Sotkamossa, noin 35 km Kajaanista kaakkoon. Talvivaaran nikkeli- ja sinkkiesiintymät, Kuusilampi ja Kolmisoppi, muodostavat yhden Euroopan suurimmista sulfidisen nikkelin varannoista. 

3. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö operoi Talvivaaran avolouhoskaivosta. Talvivaarassa käytetään kustannustasoltaan edulliseksi luonnehdittua bioliuotusmenetelmää, joka myös mahdollistaa muutoin varsin köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.  Yhtiö on hankkinut rahoituksen, 1 000 miljoonaa euroa, pääosin ulkomailta.Valtio on rahoittanut alueen infrastruktuuria, muun muassa sähkölinjan, teiden ja rautatien rakentamista 50 miljoonalla eurolla.  Kaivoksen rakentaminen maksoi vuosina 2007 ja 2008 yhteensä noin 560 miljoonaa euroa. Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.

4. Talvivaara on ollut jatkuvasti julkisuudessa kaivoksen aiheuttamien jatkuvien ympäristöongelmien vuoksi. Yhtiö ole osannut arvioida sulfaattipäästöjen määrää. Toteutuneet päästöt ovat olleet 60-kertaisia arvioihin verrattuna. Läheisten järvien vesi on muuttunut suolaiseksi kaivoksen natriumsulfaatista.Suomen Luonnonsuojeluliitto vaati maaliskuussa 2012 koko kaivoksen toiminnan keskeyttämistä siksi, että sen ympäristöhaitat ovat mittavat ja että ympäristölupia ei ole osin noudatettu. Euroopan komissio saattaa ryhtyä oikedellisiin toimiin, jos kaivoksen valvonta Ely-keskuksen toimesta on ollut EU:n ympäristölainsäädännön vastaista. Ympäristöministeriön tekemän selvityksen perusteella Ely-keskus on kuitenkin saanut toiminnastaan puhtaat paperit, koska EU:n lainsäädäntöä ei ollut rikottu.

4. Sunnuntaina 4.11. -12 havaitun kipsisakka-altaan vuodon yhteydessä altaiden uraania ilmoitettiin kulkeutuneen veden mukana kilometrien päähän sakka-altaista. Muutamia mediaotsikoita viime päiviltä:

- 8.11.: Uraanivettä Talvivaaran ympäristöön, vuotokohdasta on virrannut vettä kahteen suuntaan yli 5 000 kuutiometriä tunnissa;

- 8.11.: Vuotoa tukitaan hiekkasäkein; tutkijoiden mukaan Talvivaaran ympäristössä on runsaasti metalleja;

- 8.11. : Ministeri Ville Niinistö kehotti maanomistajia hakemaan korvauksia; Niinistö vierailee ensimmäisen kerran Talvivaarassa, hän sanoo olevansa hyvin turhaantunut ja harmissaan. Ministerin kertoo saavutuksestaan: Hän asettaa työryhmän selvittämään asiaa.

- 8.11.: Ympäristöoikeuden professori Vesa Majamaa arvostelee kaisvosasioiden hallintoa: "Sylttytehdas on ministeriössä";

- 8.11.: Kansanedustajat syyttivät hallituksen kyselytunnilla hallitusta poliittisen vastuun pakoilusta Talvivaaran päästöongelmissa, "hallitus on vetäytynyt paikallisten ely-keskusten taakse"; "tällaisessa ympäristäkatastrofissa poliittisen tahdon pitäisi välittyä, mutta hallitus ei ole sitä osoittanut".

- 8.11.: Pääministeri Kataisen mukaan hallitus on toiminut "viranomaisohjeiden mukaan, sillä lain mukaan hallintopakkotoimet tekee nimenomaan ely-keskus". Kataisen mukaan "hallitus on osoittanut poliittista tahtoa toimimalla viranomaisohjeiden mukaan" (!). Ympäristöministeri Niinistön mukaan ministeriön edellisenä päivänä antaman ohjeen mukaan "kynnys hallintopakon käyttämiseen madaltuu".

- 8.11.: valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministeri Heidi Hautalan mukaan Talvivaara-yhtiössä on erittäin vakava johtamisvaja", Hautala peräsi - jälleen kerran -yhtiön hallituksen puheenjohtajan Pekka Perän vastuuta; "perätty Pekka Perä" ei ole tullut julkisuuteen - lieneekö painunut maan alle?

- 8.11.: Ympäristöministeriön lakijohtaja Riitta Rönni: "Ely-keskukselle ja muille viranomaisille kuuluvaa päätösvaltaa ei voi siirtää ministeriölle", Rönnin mukaan "vastuu voisi muuten hämärtyä".

- 9.11.: Ministeri Ville Niinistö esiintyi huomattavan stressaantuneena Yle1:n Aamutv:n sohvalla ja sysäsi vastuun Talvivaaran sotkuista edellisten hallitusten keskustaministreille eli Mari Kiviniemelle, Paula Lehtomäelle ja Mauri Pekkariselle. Nämä torjuivat Niinistön syytökset ja sanoivat, että vihreät ja myös Ville Niinistö oli ollut mukana hyväksymässä yksimielisesti aluehallintouudistusta ja ely-keskuksille siirrettyä päätösvaltaa kaivosasioissa. Mauri Pekkarinen sanoi kantavansa "toki täyden vastuun", mutta lisäsi heti perään, että hän on kyllä toiminut "täysin oikein"; vastuuta ei siis ole.

- 9.11.: Elinkeinoministeri Jyri Häkämies ilmoitti siirtyvänsä EK:n toimitusjohtajaksi. Tunnetusti rotat jättävät yleensäki uppoavan laivan aina ensimmäisenä, miksei siis näin olisi tapahtunut myös tässä asiassa, jolloin hallituslaiva on uppoamassa Talvivaaran paskaan.

- 10.11.: Kipsakka-altaan päävuoto jatkui lauantaina "ruskeana virtana kohti Vuoksen vesistöä". Kaivoksella jatkettiin sakka-altaan pohjaan syntyneen reiän tukkimista. Asiantuntijoiden mukaan Talvivaarasta voi päästä luontoon tonneittain raskasmetalleja. Ville Niinistö vilauttaa uuden ympäristöministeriön perustamista.

- 10.11.: Ex-pääministeri Matti Vanhasen poliittisena valtiosihteerinä pitkään toiminut Risto Volanen arvosteli HS:ssa Kataisen hallituksen kriisijohtamista. Volasen mukaan "Talvivaarassa konkretisoituu valtion johtamisen vaikeus kriisitilanteissa tai sen uhatessa, mikä on osoittaunut kansalaisille ja luonnolle vaaralliseksi". Volasen mukaan pääministeri Katainen ja ministeri Jyri Häkämies ajoivat hallituksessa läpi mallin, joka lähtee lain mukaan toimivaltaisten viranomaisten itsenäisyydestä myös kriisitilanteissa; viranomaisten ei tarvitse edes informoida ylempiä valtioelimiä. Volasen mukaan Suomen valtio ei selviä Talvivaaran kaltaisista haasteista sanotulla, byrokraattiseen suuntaan viedyllä toimintatavalla.

11.11. (Isänpäivänä): Kipsisakka-altaan vuodon paikkaaminen jatkui edelleen paikkausyrityksistä huolimatta Turvapato, joka on jo neljäs, saatiin kuitenkin valmiiksi, jolloin erittäin happamien jätevesien juoksuttaminen ympäristöön voitiin estää.

- 12.11. Oulun polliisi ilmoitti käynnistävänsä oma-aloitteisesti rikostutkinnan Talvivaaran jätevesialtaan vuodosta. Pyrkimyksenä on selvittää vuotoon johtaneet syyt sekä vuodosta mahdollisesti aiheutuneet ympäristövahingot. Rikosnimikkeenä on ympäristön turmeleminen. Oulun poliisilaitoksella on meneillään myös kaksi muuta esitutkintaa, joissa Talvivaaraa epäillään ympäristörikoksesta. Kainuun ely-keskus teki jo reilu vuosi sitten rikosilmoituksen ympäristönsuojelulain nojalla. 

- 12.11.: Erilaisia työryhmien ja selvitysmiesten asettaminen jatkuu edelleen. Ministeri Vile Niinistö ilmoittaa asettaneensa kaksi selvitysmiestä. Talvivaara-yhtiö puolestaan on asettanut oman selvityselimensä, jota johtaa "yhtiön hallituksen puolueeton jäsen Tapani Järvinen".

- 12.11.: Sakka-altaan vuodon tukkimisyritykset jatkuvat. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) arvion mukaan Talvivaaran ympäristövahingot ovat aiemmin luultuja pahemmat ja vaikutukset ovat muuttuneet vakavammiksi. Kainuun ely-keskus suositti Talvivaaran lähivesien käytön rajoittamista.

5. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka puolestaan jatkaa edelleen jo keväällä alkanutta selvitystä, jossa on määrä selvittää Kainuun ely-keskuksen päällikön väitetyä esteellisyyttä Talvivaaran kaivoshanketta koskevassa päätöksenteossa. Vaikea pala oikeuskanslerille, kun päätöksenteko ottaa noin koville Odottaako kansleri sakka-altaan reiän tukkimista?

6. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskus) on Suomessa 15 - muun muassa Kainuussa - ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi samaan aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin (AVI). Ely-keskuksen pitäisi huolehtia siitä, että kaivosyhtiö toimii lupaehtojensa mukaisesti. Avi puolestaan myöntää yhtiölle ympäristöluvan.

7. Tässäpä pähkinää kerrassaan! Mitä tehdä kaivokselle, pitäisikö se sulkea ja kuinka pitkäksi ajaksi, kenties lopullisesti jollakin aikavälillä? Kuka vastaa ja jos vastaa, niin mistä ja millä perusteella? Onko kaivosyhtiön vastuu laadultaan ankaraa eli tuottamuksesta riippumatonta vastuuta? Miten yhtiölle on voitu antaa toimilupa ja lupa kaivostoiminnan käynnistämiseen kovin heppoisilla perusteilla? Olisiko tuotantoiminta pitänyt määrätä lopetettavaksi väliaikaisesti jo aiemmin, koska kaisvosyhtiö on saanut  tiedotusvälineiden mukaan 3-4 vuoden kuluessa useita kymmeniä huomautuksia lupaehtojen rikkomisista? MIkä on paljon puhuttujen ely-keskuksen vastuu? 

8. Tehtiinkö aluehallintouudistuksessa 2-3 vuotta sitten paha virhe, kun erilliset ympäristöviranomaiset lakkautettiin? Ja lopuksi: miksi maan hallitus ei tunnu ottavan mikäänkäänlaista vastuuta tapahtumista eikä halua puuttua paikallisten viranomaisten toimintaan? Onko se lain mukaan oikeutettua ja perusteltua? Onko Risto Volanen kritiikissään oikeassa? Pääministeri Katainen korosti esimerkiksi kuntavaalien yhteydessä kovasti poliittisten puolueiden ja johtavien poliitikkojen vastuuta. Onko tämä vastuu ja poliittinen tahto siis sitä, niin kuin Katainen viime torstaina eduskunnassa kertoi, että "hallitus on osoittanut poliittista tahtoa toimimalla viranomaisohjeiden (eli lainsäädännön) mukaisesti", siis katselemalla vain ikään kuin päältä, mitä "maakunnassa tapahtuu"?

9. Ympäristöministeriö on tänään kutsunut "puolueettomina" selvitysmiehinä selvittämään Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa Aino Turpeisen ja Riitta Rainion. Ville Niinistön ja Hannele Pokan allekirjoittamassa päätöksessä ei mainita näiden juristien ammattia tai edes oppiarvoa. On selvinnyt, että molemmat selvitysmiehet ovat tukevasti sidoksissa Ympäristöministeriöön tai Ely-keskuksiin, viittaan kommentteihini jäljempänä. Valinta on siis epäonnistunut, koska kumpaakaan selvitysmiestä ei voida pitää ministeriöstä ja Ely-keskuksista riippumattomina henkilöinä. Ministeriöllä itsellään on toki vahva osuus tässä sopassa. Sitä paitsi, Ely-keskuksen virkamiesten ja muidenkin tähän soppaan sekaantuneiden viranomaisten esteellisyyttä ja riippumattomuutta selvitellään parhaillaan oikeuskanslerinvirastossa. Miksi Ville Niinistö ja Hannele Pokka haluavat siis saada myös näistä kysymyksistä omien luottohenkilöidensä pikaselvityksen?


114 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Talvivaaran tiedotteen 9.11.2012 perusteella "riippumattomuus" on yhtiölle "tärkeä" asia.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön hallituksen tiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") hallitus kiittää toimivaa johtoa, henkilökuntaa ja lukuisia Yhtiön ulkopuolisia ammattilaisia edelleen jatkuvista ja väsymättömistä ponnisteluista sunnuntaina 4.11. alkaneen kipsisakka-altaan vuodon tukkimisessa ja vuodon ympäristövaikutusten minimoimisessa.

Talvivaara on linjannut strategiassaan tähtäävänsä vastuullisen kaivostoiminnan edelläkävijäksi. Kehitys kohti päämäärää on edennyt ja johto on jo saavuttanut useita merkittäviä välitavoitteita, mutta paljon töitä on vielä edessä. Yhtiön toimivalla johdolla on kaikessa toiminnassaan hallituksen täysi tuki, ja hallitus pyrkii edesauttamaan johtoa Yhtiön strategian toteuttamisessa kaikin mahdollisin keinoin.

Varmistaakseen kuitenkin, etteivät poikkeukselliset sääolosuhteet tai mitkään muutkaan mahdolliset syyt tulevaisuudessa aiheuta vastaavanlaisia ongelmia, Yhtiön hallitus on päättänyt asettaa toimikunnan selvittämään tähän valitettavaan tapahtumaan johtaneita olosuhteita ja syitä. Samalla toimikunta pyrkii varmistamaan, että toimenpiteet, joihin ryhdytään, ovat kaikissa olosuhteissa riittäviä ja tarkoituksenmukaisia.

Toimikunnan selvitystyötä tulee johtamaan Yhtiön hallituksen riippumaton jäsen Tapani Järvinen ja toimikunnan jäseninä tulevat toimimaan Yhtiön hallituksen niin ikään riippumaton jäsen Kirsi Sormunen sekä alan johtavia, Yhtiöstä riippumattomia asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Hallitus tulee tiedottamaan selvityksen etenemisestä.

Anonyymi kirjoitti...

Miten joku voi olla yhtiön hallituksen riippumaton jäsen? Jos ko. henkilöllä on yksi yhtiön osake niin menettääkö tämä riippumattomuutensa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Talvivaarassa riippumattomuuttakin on arvioitava toisin kuin normaalisti, siellä kaikki näyttää olevan mahdollista!

Vihtori Härkönen kirjoitti...

Muhahahah. Vai että oikein toimikunta varmistamaan, etteivät poikkeukselliset sääolot aiheuta vastaavanlaisia ongelmia. Kipsisakka-altaan vuotaminen ei voi minkään teknis-tieteellisen ymmärryksen valossa johtua sääoloista. Liekö säästetty väärässä paikassa.

Sosiaalinen toimilupa. Se on pysyvästi menetetty.

Anonyymi kirjoitti...

Palstalla paljon (aiheesta) parjattu ministeri Häkämies kirjoitti blogissaan hajuhaittojen vähenemisestä:


Positiivista Sotkamosta

Julkaistu 23. heinäkuu 2012


Viikonloppu meni mukavasti pesäpallon, matkailun ja kaivostoiminnan merkeissä Sotkamossa. Itä-Länsi -viikonloppu kokosi yli 14 000 katsojaa Hiukan stadionille. Samaan aikaan alkoi lasten Tenava -leiri kooten 1500 lasta. Leirit ovat hyvä esimerkki hienosta nuoriso- ja vapaaehtoistyöstä. Liikunta on yksi parhaista syrjäytymisen ehkäisijöistä. Kun joukkueessa pelataan ja koululuokissa asutaan, kaveria ei jätetä.

Sotkamo on pesismenestyksen ohella saanut myös julkisuutta Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmien vuoksi. Siksi kävin tänään maanantaina kaivoksella kuulemassa missä ympäristöasioissa mennään.

Oli hyvä kuulla, että hajuhaitat ovat lähes tyystin poistuneet. Huonoimpaan aikaan tehtiin jopa 25 valitusta kuukaudessa hajuhaitoista, nyt viime aikoina on tullut vain yksi valitus.

Kaivosalueen järvissä ja niiden juoksualueilla on myös ollut ympäristöongelmia. Pitoisuudet ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti.

Suunta on oikea. Tahtia pitää vielä petrata. Vain tekojen kautta ja tiedottamalla siitä avoimesti uskottavuus palautuu.

Se on tärkeää Talvivaaralle mutta myös koko kaivoselinkeinolle, jossa on tuhansien uusien työpaikkojen potentiaali. Ympäristövaatimuksista ei pidä tinkiä vaan hakea niihin teknisiä ratkaisuja. Suomessa on maailman johtavaa kaivosteknologiaa. Itse uskon, että tuo teknologinen osaaminen johtaa siihen, että Suomesta tulee kestävän kaivostoiminnan mallimaa. Vähempi ei riitä.

Sotkamo on yksi maamme matkailukeskittymistä vetureina Katinkulta ja urheiluopisto. Kulunut kesä on ennätyskesä ja kasvu on ollut kymmenen prosentin luokkaa. Ja lisää on luvassa. Sotkamoon on luvassa lähes 50 miljoonan investoinnit matkailuun.

Näiden lukujen valossa matkailu ja kaivostoiminta voivat elää rinnakkain. Niin uskoo maan hallituskin

Anonyymi kirjoitti...

Jyri Häkämies oli siis hajulla Talvivaaran ongelmista....

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän se vähän huvitti nämä vuotoreiän tukkimistoimet. Neljä ukkoa kumiveneissä nakkeli vähän kattohuopaa muistuttavia palasia sakka-altaaseen ja hartaasti toivoi, että vuoto lakkaisi.

Jotenkin siitä tuli vähän avuton ja hölmöläisten homma mieleen. Eikö edes kunnon veneitä kavereilla ollut. Jollakin kesämökin kumiveneillä seilasivat. Näytti vähän, että ei tässä ole tarkoituskaan tuota vuotoa tukkia. Sekupahan seilataan kyllä se vuoto lakkaa kun allas tyhjenee.

Samoin eilinen hiekanpussitushomma. Varusmiehet siinä työn touhussa hiekkasäkkejä lapiolla täyttelivät hiki hatussa.

Amerikassa näytti olevan kone oikein hiekkasäkin täyttöön. Kun siellä huriikaaniin varauduttiin. Ei kovin kalliilta laitteelta vaikuttanut.

Olikohan aivan tahallinen läpilasku noille vesille? Se nyt tuli noin avuttomasta hommasta mieleen kun kuvia katseli. Maallikkokin olisi sen vuotoreiän tukkinut nopeammin ja tehokkaammin.

Satojen miljoonien yritys ja 2 kumivenettä. Ei helvetti, mitä teatteria.!

Anonyymi kirjoitti...

Hm, tuollaisella naiivilla retoriikalla siis päästään EK:n toimitusjohtajaksi.

Anonyymi kirjoitti...

Yhtiö katsoo, ettei sitä voida kohtuudella velvoittaa peittämään sakka-altaan pohjaa kalliilla, n. 10 milj. euroa maksavalla materiaalilla. Muovipussi saa riittää!

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi on tehnyt hyvän havainnon pelastuskalustosta. Ponssen harvesteri siirteli säkkejä eestaas tehdasalueella. Kyllähän Talvivaara on melkoinen työllistäjä tätä nykyä: luultavasti pari-kolmekymmentä oululaista poliisia tutkii rikoksia, selvitysmiehiä on määrätty jo useita ulkomaita myöten,palomiehet on saanut hommia, armeijalle tuli hyvä oikea harjoitus, paikalliset urakoitsijat on kaikki hommissa, oikeuskanslerin virastolla on säpinää jne. Luultavasti rakennusmiehet on laajentamassa ruokalaa...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan vuoto on suorastaan "järkyttänyt" pääministeri Jyrki Kataista. Katainen kertoi asiasta maanantaina vierailleessaan Tukholmassa. "Puhutaan merkittävästä ympäristöongelmasta. Ainoa, mikä lämmittää, on ihmisten vilpitön huoli ympäristön tilasta."

Katainen haluaa selvittää, tarvitaanko Talvivaaran vuodon vuoksi lakiin muutoksia. "Ja millaisia muutoksia, etenkin yritysten vastuuseen. On täysin välttämättömänä, että yhtiö käy tarkkaan läpi viranomaisten kanssa toimensa, kunhan kriisi on saatu hallintaan."

Katainen haluaa selvityksen myös siitä, kenen vastuulla onnettomuuden estäminen olisi ollut. Hän pitää poliisitutkinnan aloittamista hyvänä asiana.
"Vastuulliset pitää etsiä, oli kyse vahingosta tai tuottamuksellisesta toiminnasta."

Kovinpa myöhään Katainen on herännyt "selvittämään vastuuta". Eduskunnassa viime torstaina Katainen ei nähnyt aiheelliseksi minkäänlaisen vastuuselvityksen tekemistä. Hallitus itse ei näytä edelleenkään aikovan ottaa minkäänlaista vastuuta katastrofista. Muualla maailmassa ympäristöministeri olisi jo viikko sitten eronnut virastaan, Suomessa ministerit sen sijaan luikkivat kiireesti elinkeinoelämän palvelukseen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Eri osapuolten asettamat työryhmät ja selvitysmiehet ovat kovin tyypillinen suomalainen tapa estää poliisia suorittamasta rikostutkintaa. Heti kun poliisi on päättänyt aloittaa esitutkinnan, ministeriöt ja muut viranomaiset samoin kuin rikollisesta menettelystä epäillyt tahot ilmoittavat kiireen vilkkaa asettavansa omat selvityselimensä. Näin tapahtui esimerkiksi koulusurmien jälkeen, Valviran valelääkärijupakassa, lastesuojelua koskevissa tapauksissa jne. ja nyt siis myös Talvivaaran kaivoksen aiheuttamassa ympäristökatastrofissa.
Poliisille ei ehkä edes haluta antaa työrauhaa asianmukaisen ja kattavan rikostutkinnan suorittamista varten.

Anonyymi kirjoitti...

Siperialainen Norilsk Nikel on kymmeneksi vuodeksi sitoutunut ostamaan koko Talvivaaran nikkelituotannon, jonka se kuljettaa Harjavaltaan, sieltä ostamalleen tehtaalle jatkojalostettavaksi.

Se ei kuitenkaan ole halunnut edes kokeilla biojätekasaliuostekniikkaa Norilskin tehtailla Siperian haavoittuvan luonnon vuoksi.

Niin se Siperia opettaa.

Mikko Marttila kirjoitti...

Mahtaakohan P. Lehtomäkeä harmittaa miehensä ja lastensa Talvivaarasijoitusten huono kehitys? Vai osasikohan perhe Lehtomäki luopua omistuksistaan ennen säästöjen valumista markkinatalouden pohjavesiin?

Sen lisäksi, mitä blogisti sanoi poliisin suorittaman tutkinnan haittaamisesta/estämisestä erilaisten selvitysmenettelyjen käynnistämisellä, ovat ne omalla tavallaan myös omiaan antamaan yleisölle viattoman vaikutelman "sidosryhmien" kytköksistä helppojen voittojen kalasteluun.

Talvivaara taidettiin "rahastaa" jo ennen listautumista.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö uuden kaivoslain voimaantuloakin lykätty Talvivaaran vuoksi siksi, että kaivos saatiin toimintaan vanhan ilmeisesti helpomman lain aikaan?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Talvivaaran osakkeenomistajia on myös muuan Sauli Niinistö Espoosta Hän on vuoden sisällä hankkinut lisää Talvista vaaraa. Tämän vuoden huhtikuussa tämä "Saul Vanhempi" (Saul Nuorempi on Schubakkeja) lausui Kalevassa punnitsevaan ja harkitsevaan tyyliinsä, ettei pohjoisten kaivoshankkeiden valvontaa ole tarpeen lisätä ja että "alan lainsäädäntö on ajan tasalla." Sauli N. kertoi puoli vuotta sitten näkevänsä kaivosteollisuuden "uutena Nokanan". - Melkoinen "näkyjen mies", tämä Saulus!

Anonyymi kirjoitti...

On metkaa nähdä, minne Sauli Niinistö johtaa seuraavan kerran liikemiesvaltuuskuntansa, johon kuuluu itseoikeutetusti myös muuan Pekka Perä. Kenties Kiinaan tutustumaan sikäläiseen kaivannaisteollisuuteen?

Anonyymi kirjoitti...

Olisiko Sauli Niinistö saanut infoa kaivoslainsäädännön tarpeellisuudesta/tarpeettomuudesta P. Perältä? Herrat kun ovat vähän samantyyppisiä jumpuroita.

Anonyymi kirjoitti...

Heh. Edellisen hallituksen aikana ympäristöministeriön ainoa läpitunkeva huoli oli, miten ympäristönsuojelulakia voitaisiin "tehostamisen" ja säästöjen varjolla kaikin tavoin heikentää, erityisesti niin, ettei lupia vaadittaisi enää paljon mihinkään ja olemassa olevien lupienkin määräaikaista tsekkaus- ja tiukentamismahdollisuutta olennaisesti heikennettäisiin, samoista motiiveista lähtien.

Homman kruunaa se, että sama hallitus ely-avi-sekoilullaan lopetti suomalaiset erilliset ja itsenäiset ympäristöviranomaiset, joita vähemmän kehittyneissä muissa maissa jo ehdittiin ihailla. Eipä tarvitse enää, kun ne jäljellä olevat "vastuualueet" organisaatiossa ovatkin valvottaviensa intressien holhouksessa ja johtosuhteet sekä resurssiohjaus ovat kuin suoraan hölmölästä.

Anonyymi kirjoitti...

Reilut neljä vuotta sitten eräs lapsuuskaveri oli järjestämässä Talvivaaralle 84,9 Me:n emissioantia. Kaveri työskenteli silloin Merryll Lynchillä Lontoossa. Tuo laina muuten erääntyy toukokuussa 2013. Yhtiö on maksanut siitä yli 5,3%:n korkoa. Emission "vaihtoarvona" pidettiin noin 7,4 euroa/osake, jossa oli 38 %:n preemio. Näkymät on menneet eri suuntaan.

Samoihin aikoihin kävi toinen kaveri, tunnettu teollisuusmies Pohjanmaalta, tutustumassa Talvivaaraan. "Humpuukia" oli komentti asiantuntijan silmin. Hänen mukaan on eri asia tutkia malmivarantoja ja malmin hyödyntämistä laboratoriossa kuin käytännössä.

Olen miettinyt, että tuleeko Talvivaarasta uusi TJ Group antiesitteineen?

Anonyymi kirjoitti...

Hyväksyessään aluehallintouudistuksen toisen vaiheen lakipaketin vuoden 2009 lopulla eduskunta jo itse huomasi, että pieleen menee ja raskaasti, kun jo silloin heti ennen koko homman voimaantuloa hyväksyttiin isossa salissa seuraava ponsi (EV 205/2009 vp - HE 161/2009 vp):

”Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että 1) välittömästi ryhdytään selvittämään niitä kysymyksiä, jotka mahdollisesti liittyvät sisäisiin oikeudellisiin jännitteisiin päätösvallan ja muun puhevallan käyttämisessä uusissa aluehallinnon viranomaisissa ja että 2) samalla ryhdytään selvittämään uudistuksesta mahdollisesti johtuvia hallinto-oikeuksien alueellisen toimivallan sääntelyn epäselvyyksiä sekä että 3) ensitilassa ryhdytään selvitystyön tai muutoin ilmenevien seikkojen edellyttämiin toimenpiteisiin.”

Se nyt on selvää ja maan tapa, ettei tällaisen johdosta mitään kuitenkaan tapahdu, kun uudistus kerran oli fantastinen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kuten blogijutussa kerroi, Ympäristöministeriö on kutsunut tänään kaksi asiantuntijaa selvittämään Talvivaaran ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa siinä yhteydessä.

Nämä henkilöt ovat Aino Turpeinen ja Riitta Rainio. Hämmästyttävää on, että YM:n päätöksessä, jonka ovat allekirjoittaneet Ville Niinistö ja Hannele Pokka, ei mainitan lainkaan ko. selvityshenkilöiden ammattia tai oppiarvoa. Ainakaan minulle nuo kaksi nimeä eivät sano mitään.

Selvitysnaisten toimikausi on 12.11. -31.12 2012. Heille on annettu tehtäväksi selvittää "Talvivaaran ympäristöongelmien kokonaisuus ja ympäristöviranomaisten toiminta niiden yhteydessä."
Toimeksiannon mukaan Turpeisen ja Rainion tehtävänä on selvittää mm. " onko valvontaviranomaisen riippumattomuus Talvivaaran valvonnan yhteydessä toteutunut".

Ainakin vm. osalta toimeksiannossa astutaan selvästi oikeuskanslerin tontille, sillä selvittäähän Jaakko Jonkka parhaillaan, niin on kerrottu, samaa asiaa ja mm. Kainuun Ely-keskuksen virkamiesten väitettyä esteellisyyttä.

Eivätkö Ville Niinistö ja Hannele Pokka oikein luota Jonkan selvitykseen, vai mistä on kyse?

Anonyymi kirjoitti...

Eikös tämä Hannele itse joskus hakenut oikeuskanslerin virkaa? Olisko jääny hiukka jurppiin, kun ei tullutkaan nimitetyksi?

Anonyymi kirjoitti...

Riitta Rainio näyttää olevan oik.kand ja Aino Turpeinen ely:n ympäristöasioiden johtaja. Rainio on todellinen selvitysnainen, kun hänellä on 7/2012 annettu pesti selvittää voidaan ely:n ja avi:n toimintoja yhdistää. Tässähän ne jollakin tavalla yhdistyvät.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Selvityshenkilö Riitta Rainio on Lakimiesmatrikkelin mukaan 67-vuotias eläkkeellä oleva Ympäristöministeriön entinen hallitusneuvos ja hallintojohtaja.

Rainio ei silloin tietenkään ole lainkaan itse riippumaton ja puolueeton selvitysmies, sillä onhan toki myös YM mukana tässä sopassa asiaan osallisena! Vallan merkillinen valinta!

Aino Turpeisesta ei ole ko. matrikkelissa muuta mainintaa kuin että hän on vuonna 1951 Reisjärvellä syntynyt OTK. Olisiko hänkin YM:n virkamiehiä?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minusta myöskään Aino Turpeinen ei ole riippumaton ja puolueeton selvitysmies tässä asiassa!

Jo on vallan merkillisiä valintoja! Tarkoitus on ilmiselvä: saada selvityshenkilöiltä sellainen lausunto, minkä YM itse juuri haluaa saada.

Anonyymi kirjoitti...

Eikös se Turpeinen ole AVI:sta, ei ely:stä, jos sillä nyt jotain merkitystä olisi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei ole minusta mitään eroa, sillä AVI:han myöntää ympäristöluvan ja on myöntänyt myös Talvivaaralle sanotun luvan!

Anonyymi kirjoitti...

Tuo ely-vastuualueiden ristiriitaisten tehtävien kaoottisuus on johtanut siihenkin, että ne prosessaavat tehtäviensä puitteissa itsenäisinä osapuolina hallintotuomioistuimissa:

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201200081

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/muut/2011/201100540

Jälkimmäisen tapauksen asetelmassa on menty jo Eurooppaankin:

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201101904

Anonyymi kirjoitti...

Kaleva 28.5.2007:
- Oikeuskanslerin virkaa hakee kuusi laintuntijaa. Virkaan ilmoittautuivat maanantaina päättyneeseen määräaikaan mennessä Jaakko Jonkka, Niilo Jääskinen, Mikko Könkkölä, Hannele Pokka, Ilkka Rautio ja Raimo Siltala.

Huh, mitä siitälin olisi seurannut, jos Hannele olisi nimitetty! Hänen väitöskirjansa herätti aikoinaan vastaväittäjässä (Veikko Hyvönen) lähinnä huvittuneita kommentteja, kirjoitusvirheitäkin oli hirmuinen määrä.

Anonyymi kirjoitti...

Ja taas nämä työ - ja / tai selvittelyryhmät. Nämä ovat viimeisen viiden vuoden aikana yleistyneet älyttömästi...miksi. Missä virkaihmisten vastuu, voisiko olla niin, että nimittämällä "työryhmä" niin vastuulliset ostavat itsensä vapaaksi...."työryhmän" ""selvitystyön"" tuloksena.

Eli maksetaan palkka virkamiehelle sekä maksetaan palkat / palkkiot "työryhmien" JÄSENILLE...3-6 KPL??
Ja palkkio ko. "selvitystyöstä" ei varmaankaan ole alimman palkkataulukon mukainen......vaan ylimmän. Mutta onhan rikkaalla Suomella rahaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kainuun Ely-keskus oli ennen tätä katastrofia hylännyt kolme kertaa vaatimuksen Talvivaaran toiminnan keskeyttämisestä. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö oli saanut 90 huomautusta toiminnastaan.Viime torstaina Kajaanissa mieltään osoittaneiden lakanassa luki: Ely-keskus on myyty Talvivaaralle.

Anonyymi kirjoitti...

Kun en oikein tiedä, kysyisin tässä, onko niillä YVA-arvioita yhtiöiden toimeksiannosta tekevillä konsulteilla mitään virkavastuuta tai esteettömyysvaatimuksia, kun heidän paperillaan kuitenkin on supervahva merkitys ja eräänlainen julkinen luotettavuus lupakäsittelyssä - vaikka sitten tehtäisiin megaluokan arviovirheitä kemikaalien pitoisuuksissa tai jossain muussa.

Anonyymi kirjoitti...

Natunen se vasta hauska mies on:

1) Natunen toivoo, että virkamiehet eivät anna julkisuuspaineen vaikuttaa ympäristöluparatkaisuunsa.

2)Hän haluaa korostaa, että Talvivaaraan suunniteltiin prosessikokonaisuus, jota ei ollut koskaan käytetty muualla maailmassa

3)Sulfaatin määräksi arvioitiin ensimmäistä ympäristölupaa hakiessa 170 milligrammaa litrassa. Arvio osoittautui olevan täysin alakantissa. Todellinen kaivoksesta tuleva sulfaattimäärä on nyt 7 000 milligrammaa litrassa.

4) Natunen uskoo, että sulfaattitaso saadaan alenemaan 2000 milligrammaan litrassa jo vuonna 2013.

Eli rahaa ja tekniikkaa ei ole tiedossa, mutta yo. perusteella kaikkien pitäisi nyt uskoa samalla tavalla, että tulevina vuosina yhtäkkiä kaikki toisin ja jopa 2000 mg/l - yli kymmenkertainen määrä alkuperäiseen hakemuslupaukseen nähden - olisi muka ok.

Herätys, herra Natunen, nyt paljastit todellisuuden ja tehdas voidaan sulkea, kunnes olette löytäneet ratkaisun.

Anonyymi kirjoitti...

Harri Natunen on siis Talvivaaran toimitusjohtaja. Jos lupahakemuksessa ilmoitetut muut keskeiset seikat heittää noin paljon niin paikalle tarvitaan FBI.

Anonyymi kirjoitti...

Euron menestystarinasta selviytymismiehet tekee selviytymistarinan. www.paikanpaalla.fi
Hulppea tekojärvi tästä Perän sakkajärvestä tulee lajissaan suurimpia, vrt. Ara järvi kazakstanissa,
jos kaikki ei valu hiekkaan.

Anonyymi kirjoitti...

Aamun Hesarissa puolustelee elyavipuuron yhtenä pääkeittäjänä toiminut poliittinen virkamies (kesk.) aikaansaannoksiaan. Eipähän ole tähän blogikeskusteluun osuvia perusteita eikä kyllä mitään muutakaan tolkullista. Hänen kammoamansa "siiloutunut putkimalli" on juuri se ollenainen asia, joka palauttaminen on välttämätöntä asioiden korjaamiseksi.

Kamunen kirjoitti...

Vulgääriekonomistin uskollinen palvelija Timo Soini on palannut Dianapuiston toimistolleen ihmemaa USA:sta vauhdittamaan talouspoliitista keskustelua.

Varmaankin Hesari otsikoi aika pian Wall Street Journalin julkaisseen Soinin ohjeet Junttilan väelle toimia suorastaan jumalattoman röyhkeästi jotta heikkoja pankkeja alkaisi kaatua vulgääriekonomistin syliin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Timo Soini ennustelee plokissaan, että Häkämiehen - Timpan luunkovan kurssikaverin - jälkeen lähtee Katainen, mutta minne?

Niin, mutta milloinka mahtaa olla Timo Soinin vuoro lähteä pois politiikasta? Minne tämä kolossi saataisiin upotetuksi, kun maaherran virkojakaan ei enää ole? J. Juhani Kortesalmi (smp) lähetettiin aikoinaan Ouluun maaherraksi.

Jos Talvivaaran toimitusjohtaja kohtapuolin vaihtuu - niin kuin tapahtuu, jos paska-altaaseen tulee se neljäs reikä - niin voisiko sen Soinin lähettää Sotkamoon pelastamaan Talvivaaran?


Anonyymi kirjoitti...

Jos ei Soini Talvivaaran junttihommiin ryhdy, niin sitten poliitikkojen turvasatamaan työeläkejärjestelmään Suvi-Anne Siimeksen perässä.

Ministerinä olleessaan Siimes kävi USA:ssa mm. "koelentämässä" hävittäjää koska sattui olemaan Hornetien hankinta-aika, ja kotiin tultuaan heitti heti politiikon uran nurkkaan lääketeollisuuden USA-suhteiden tieltä.

Kyllä ne pojat siellä osaa lennättää!, hän huokaili.

Anonyymi kirjoitti...

"Dzei" Juhani Kortesalmi ei ollut Oulun, vaan Mikkelin läänin maaherra.

Anonyymi kirjoitti...

Huikeinta asiassa oli tämän tuotantotalouden professorin lausunto: Talvivaaran toimintaa ei voida keskeyttää, koska toiminnassa käytetyt bakteerit jatkavat toimintaansa (raskametallien erottamista malmista) ja jos yhtiölle ei tule tuloja, se kaatuu konkurssiin ja ympäristövahingot veronmaksajille.

Herää kysymys, miksi tuollaiselle toiminnalle, jota ei voida tarvittaessa keskeyttää, on myönnetty ympäristöluvat.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

HUOM! Kyseessä onkin Aaaalto-yliopiston professorin lausunto!

Onko Talvivaarsta tehty jonkinlainen ikiliikkuja, jota ei voida koskaan pysäyttää, vaikka koko maailma hukkuisi sen tuottamaan paskaan? Kun Aaalto-professori uhittelee konkurssilla on tarkoitus selvä: yhteiskunnan on korvattava kaikki yhtiön aiheuttamat ympäristövahingot ja korvattava jatlossakin kaikki kaivoksen aiheuttamat tappiot, muuten saastuttaminen jatkuu ja jatkuu.

Anonyymi kirjoitti...

Mikä on Talvivaaran ympäristöluvan sisältö ja määräykset kipsisakka-altaan osalta, tietäneekö blogisti ? Onko siihen saanut varastoida nyt maastoon virranneita nikkeli- ja uraanipitoisia jätevesiä vai onko kipsisakka-allasta käytetty ympäristöluvan vastaisesti ?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei ole tietova, kysypä sieltä Kainuun ELY-keskuksesta!

Anonyymi kirjoitti...

Nyt ihmetellään kun kaikki mättää Talvivaarassa. Mitä muuta eurolla nykyään saa kuin tuollaisen kasan huolia? VR:n kahvikuppikin maksaa jo 1,80 euroa.

Anonyymi kirjoitti...

Euroilla saa USA:sta jumalattoman kalliita supertietokoneita. Koko maailman listalla peräti kaksi niistä on Suomen Kajaanissa, ainakin toinen verorahoilla opm:n käytössä.

Anonyymi kirjoitti...

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa (täällä)

Anonyymi kirjoitti...

"Mitä muuta eurolla nykään saa kuin tuollaisen kasan huolia?
Mystinen kysymys,
Olisikohan syytä tarkistaa Talvivaaran kauppakirjan myyjän vastuu tulevasta ympäristörikosesta.

Anonyymi kirjoitti...

Mistä sen kauppakirjan saa luettavaksi?

Anonyymi kirjoitti...

Talvivaaran markkina-arvo on nyt pikkuisen reilut 300 Me, jolla saisi vieläkin melkein puolet Rautaruukista. Kyllä on nikkelin tuotantoon ja bakteerimenetelmään uskottu muuallakin kuin Perällä! Tulee mieleen juttu, joka tehtiin takavuosien NHL -tähdestä Bobby Orrista kymmenkuntavuotta uran lopettamisen jälkeen. Toimittaja kysyi, että vieläkö oot jäällä käynyt, johon Orr vastasi, että jäätä ei ole vuosiin näkynyt muualla kuin whiskylasissa! Helpompaa voi olla päästä eroon jäästä kuin nikkelicoctailista.

Anonyymi kirjoitti...

Eikös tämä Perä ole siviilissäkin melkoinen "liuottelija" ja hyvän whiskyn ystäviä?

Anonyymi kirjoitti...

Ymmärtääkseni Perälle kelpaa ihan tavallinenkin whisky.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on ymmärrettävää, varsinkin siellä kipsikakka-altaiden äärellä oleillessa!

Anonyymi kirjoitti...

Nämä suomalaisten yritysjohtajien katoamistemput ihmetyttää. Ei ole monta vuotta, kun Sofia Pankin perustaja Seppo Sairanen oli teillä tietymättömillä. Sairasen katoaminen tapahtui vähän ennen kun pankki katosi.

Anonyymi kirjoitti...

Mutta jos ne onkin jotain meedioita, mentalisteja vai mitä helevetin ufoja ja näkymättömiä miehiä ne nyt onkaan...

Siru Pola kirjoitti...

Kohta on kaikki suomalaiset miehetkin (jos heitä enää sitten miehiksi voi sanoa) viherpiiperöitä, hampputukkia ja liito-oravan papananvartijoita. Kuka Suomen elättää, jos kaikki teollisuus pannaan polvilleen muutaman metallihiukkasen takia? Ei sitä vettä sieltä poronkusisista ojista tarvitse juoda. Suomen miehet, juokaa vesijohtovettä ja elättäkää perheenne kunnon työllä.

Anonyymi kirjoitti...

Keväällä Talvivaarassa työntekijän kuolemaan johtanut "työtapaturma" menikö tapaus edes poliisitutkintaan?
Talvivaarassa varisten kuolemia vai oliko ne varpusia käsiteltiin näyttävästi lehdissä.

Anonyymi kirjoitti...

"Suomen miehet, juokaa vesijohtovettä ja elättäkää perheenne kunnon työllä".

Jo vain! Täytyypihän Suomen miesten heijän leveäselkäiset ja tuulipukuiset naisseensa elättää!

Anonyymi kirjoitti...

Ei tällä case Talvivaaralla ole mitään tekemistä oravanpapanoiden sun muiden kanssa, sanovat sirupolat ihan mitä tahansa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, ei ole mitätön. Juuri äsken (klo 19.30) alkoi netissä tiedotustilaisuus, jonka aiheena on tänään Talvivaaran Lumijoessa havaittu iso ja vaarallinen metallipäästö. Päästöillä on merkittäviä välittömiä vaikutuksia eliöille, kalakuolemia on odotettavissa.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä korkean, suorastaan huipputeknologian maassa, sitäkin tiedotustilaisuutta netissä pääsi katsomaan ilmeisesti 30 ensimmäistä!

Siru Pola kirjoitti...

Metalli- ja metsäteollisuus Suomen elättää. Ei hammastikku- eikä mielikuvateollisuus. Ei sairaaloita eikä huippukoulutusta pidetä yllä sillä, että ollaan jokaisen yrittäjän kimpussa laittelemassa kateuskapuloita teollisuuden rattaisiin. Kaloja on järvissä enemmän kuin koskaan. Autolla voi hurauttaa toiselle järvelle, jos toisesta kalat loppuvat.

Anonyymi kirjoitti...

Nii, ja metalli-ja paperimiehet saavat murkinansa suoraan K-kaupan tiskiltä, joten tästä voidaan päätellä, että kaikenlaiset kepulaiset maajussit, rkp-läiset kalastajat ja puutarhapipertäjät on aivan turhaa joukkova. Joulupossut tuleepi Tanskanmaalta.

Anonyymi kirjoitti...

"jokaisen yrittäjän kimpussa" ?. Harva yrittäjä sentään joutuu kutsumaan armeijaa hätäapuun itse aiheuttamansa kaaoksen selvittämiseksi...

Anonyymi kirjoitti...

Talvivaara yhtiönä on suomalaisen teollisuuden häpeäpilkku. Yhtiössä on ulkomaalaista rahaa monta sataa miljoonaa euroa. Nillä mm. ostettiin heti kättelyssä vanhanaikaisia koneita.
Suomalaisten piensijoittajien suosikkiosakkeita parin viime vuoden aikana ovat olleet Nokia ja Talvivaara. Ikävä kyllä myös instituutiot ovat hurahtaneet molempiin.
Ilmarisella on noin 100.000.000 kpl Nokian ja 16.751.914 Talvivaaran osaketta. Ilmarinen lienee tappiolla nykykurssien mukaan molemmista yhtiöistä yhteensä noin 1,0 mrd euroa. Varmalla vastaavat luvut ovat 75.000.000 kpl Nokiaa ja 23.706.093 kpl Talvivaaraa. Varman sippi lienee samaa luokkaa. Valtion omistajayhtiö Solidium omistaa 24.210.053 kpl Talvivaaran osaketta. Veikkaan tappion olevan luokkaa 60-80.000.000 euroa.
Eläkevakuutusrahoja on palanut Nokiaan ja Talvivaaraan varmuudella yli 2 mrd euroa. Sijoitustoiminta on oma maailmansa, mutta vastuuta Talvivaaralta (ja myös Nokialta) peräävät monet tahot.

Anonyymi kirjoitti...

Veikkaan, että tuo Siru P. on lähellä keskustan jos ei nykyistä niin ainakin entistä johtoa.

Anonyymi kirjoitti...

"Anteeksi pyytely ei tässä auta" Kemia lehti www.kemia-lehti.fi
Näin kommentoi Talvivaaran kiirastulta Pekka Perä "Raha on maailmalla ympäristöystävällistä, jos et takaa puhdasta tuotantoa, rahahanat sulkeutuvat." "Pekka Perä tarjoaa erotuomarin virkaa kansainvälisille rahoitumarkkinoille."
Sylkykuppina olokin vituttaa. Pekka toteaa www.kemia-lehti.fi
Vähemmästäkin vituttaisi.

Anonyymi kirjoitti...

Suomen kansa ei ole vieläkään unohtanut sitä, kun Anssi Kukkonen "katosi" Saksan-Itävallan mäkiviikolta kesken kaiken. Mies löytyi alpeilta hirsimajasta yöpöydällä puolikas pullo viinaa ja kuiva sämpylä. Vähintä mitä P. Perältä vaaditaan on, että mies astelisi median eteen. Itse hän on viimeisen kymmenen päivän aikana sylkykupiksi antautunut. Saattaa muuten olla Perällä samat eväät pöydällä kuin "kukkosanssilla" aikanaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

P.Perää ei ole kukaan muu perännyt kuin Heidi Hautala. Heidi epäilee, että Talvivaaralla saattaa olla hiukka "johtamisvajetta".

Anonyymi kirjoitti...

Medvedev: Venäjä ei yritä loukata Suomen itsemääräämisoikeutta lapsikiistoissa. -
Hm, mistähän Medvedev on saanut moista edes päähänsä. Eihän suvereenin valtion itsemääräämisoikeutta edes voi loukata!

Mikko Marttila kirjoitti...

Minä olen Siru Perän kanssa samaa mieltä, että Suomessa pitäisi panostaa perusteollisuuteen, etenkin sen jatkokehittämiseen. Tätä ei kuitenkaan tule tehdä ympäristön kustannuksella. Päinvastoin, juuri ympäristöystävällisiä ja tuotannon kannalta tehokkaita menetelmiä pitäisi kehittää (liekö tämä ollut ajatuksena myös näissä bakteereissa?).

Talvivaaraa ei voi puolustella millään tavalla. Tällaisissa tapauksissa konkretisoitunut riski tulisi jakaa niiden kesken, jotka käärivät toiminnasta kertyvät voitot. Kovia voittojahan perustellaan juuri normaalia suuremmalla riskillä.

Kovasti Talvivaaraan on kohdistunut näitä positiivisia odotuksia, jos kurssikehitystä tarkastelee. Tappiolliset (ja jotkut positiivistakin tulosta tekevät) teollisuuden yhtiöt on helposti näinä aikoina markkinoilla arvostettu alle tasearvonsa. Talvivaara pääsi tähän kerhoon vasta kohun myötä. Kurssi on viimeisen kolmen vuoden aikana käynyt parhaimmillaan yli 7 eurossa.

Anonyymi kirjoitti...

Kotitalouksilla on 31.10.2012 ilmoitetun tilanteen mukaan 49% omistus Talvivaarasta. Luulen, että ne on odotelleet Pekka Perän seuraavaa ilmestymistä.

Siru Pola kirjoitti...

Talvivaaralla ei ole "johtamisvajetta". Jätteet johdetaan lähivesiin ja siitä ne johdetaan edelleen Saimaaseen ja sitten ne johdetaan mutkien kautta Itämereen ja sitten syytetään venäläisiä kanaloita ja ydinsukellusveneitä. Tarvitaan J. Bäckman osoittamaan taas, miten media laittaa kaiken Venäjän syyksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nyt kun arktisen hysteriamme kliimaksi eli joulukuun 6. päivä kunniamerkkeineen ja arvonimineen jälleen lähestyy, kansakunnan ja erityisesti Talvivaaraa omistavien kotitalouksien on syytä hiljentyä pohtimaan, mikä arvonimi olisi sopiva yhtiön rakastetulle perustajalle, johtajalle ja suuromistajalle P. Perälle. Vuorineuvoksia tämä maa alkaa olla kohta jo väärällään, joten miten olisi arvonimi vaaraneuvos?

Anonyymi kirjoitti...

Salaneuvos. Arto Nybergissä P Perä voisi ilmoittaa motoksi "puhumatta paras".

Anonyymi kirjoitti...

"Oikeaan suuntaan ollaan menossa"
Eikö jokunen korkeampi, jos nyt hannelepokkaa korkeampaa maasta löytyy, kehottaisi selviytymisnaisia pakkaamaan kamppeensa ja menemään himaan, kun eivät itse ymmärrä.
Jos tässä jutussa on aihetta nauruun, niin... tämä maan tapa ei toimi enään etteikö "menettäisi kasvonsa"
Niin... oltiinko me eurooppalaisessa unionisisa?
Miten syitä ja seurauksia voisi siirtää Brysseliin tai mihin hyvänsä.i
Nyt taitaa jo olla liian myöhäistä pyytää EU maiden ympäristöministeriöltä katsomaan ja ottamaan oppia hyvästä ympäristöpolitiikasta.
Taitavat tulla sieltä ilman erillistä kutsuakin.

Anonyymi kirjoitti...

Eihän putkistoneuvos Lipponenkaan mitään kommentoi suomalaisessa mediassa. Joku roti olla pitää. Sentään Perälle voisi myöntää nimenmuutoksen Perättömäksi.

Anonyymi kirjoitti...

Talvivaaran tiedotteiden mukaan 18.3.2010 on havaittu vuoto kipsisakka-altaassa. Tapahtuman johdosta on aloitettu varoallasjärjestelmän varmistaminen. Ehditiinkö tuota järjestelmää saada valmiiksi?

Kamunen kirjoitti...

Paavo Väyrysen esiintuloa Talvivaaran asiassa odotellaan, sillä hän on ottanut leveille harteilleen suuren taakan suomalaisen hallintokulttuurin tulevaisuuden turvaamisessa Hänhän on perustanut Akatemian kouluittamaan ministereille avustajia.

Lukemattomilla vientimatkoillaan vuorineuvosten intresseihin perehtyneen Väyrysen monivuotinen avustaja kahaisikin facebookissa tottuneensa tuomaan yhden kymmenyksen Lapin lohisaaliistaan valtioneuvoston autonkuljettajille!

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä suomalaisia viedään. Jyri Häkämies on nimetty Ilmarisen hallitukseen! Häkämiehen blogin(www.hakamies.fi) pitäminenkin loppui kuin seinään EK valinnan jälkeen. Voisi edes perustella lukijoille "miksi minä, Jyri Häkämies, olen paras valinta EK:lle ja Ilmariselle". Samalla voisi jo ottaa kantaa onko herra käytettävissä seuraavissa presidentin vaaleissa.

Anonyymi kirjoitti...

Olisipa virkamiehissä yhtäkään perääantamatonta niinkuin on. retuperän palkollisilla, siellähän ei ilmekään värähdä, kun tarinaa tulee ja lupauksia heitellään .

Juuri kun saatiin mökin akkojen ja ukkojen ulkohuusit asialliseen kondikseen paskaamasta. luontoa, niin... nämä saatanan tunarit tämän meille teki.

Anonyymi kirjoitti...

Tänään tuli ilmi, että kaivosten ja muidenkin saastuttajien ympärisövalvontaa elyissä on jo kotvan aikaa rajusti supistettu. Itänaapurin retoriikkaa lainatakseni kysyisin, onko tämä sivistysvaltion meininkiä. Viroista ja myös niiden täyttökielloista on päättänyt kaivosministeriö TEM, ei valvontavastuun kantava YM, mikä on kaiken kaikkiaan sekä järjen että erilaisten vastuu- ja johtamisoppien vastaista. Ja ensinmainitun päämies on ties kuinka kauan jo ollut hyppäämässä valvottavien leiriin. On tämäkin yhdenlaista priorisointia. Sitä paitsi nyt on nähty, että tuollaisella lyhytnäköisellä touhulla lopulta vedetään mattoa itse elinkeinoelämän alta. Mitähän vielä onkaan tulossa?

Anonyymi kirjoitti...

Tuossa edellä olevassa ("Tänään tuli ilmi...") kommentissahan on suora asiayhteys edelliseen blogiin (665)!

Anonyymi kirjoitti...

Toimittaja Yrjö Raution maukas kolumni Apu-lehdessä (14.11).

”--Hallituksen neljäs turvapato on valmis, ja ministereiden valuminen sakka-altaasta luontoon on tyrehtynyt. Nyt näyttää siltä, että ainoaksi vahingoksi jää elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen (kok) kulkeutuminen Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vesistöön (lue lisää täältä)”.

Anonyymi kirjoitti...

Pekka palaa -paikalle, josta ei ole paluuta.
Anteeksi anelu ei tässä auta, työtkin on tehtävä paremmin. (kemia-lehti 3.3.2012)
Eikö kenelläkään ollut halukuutta sylkykupiksi.
Sehän Pekkaakin ketutti vielä keväällä.
Nyt sitten nähdään paljonko on perää Pekan lupauksilla.
Onneksi suomalaista ei ole ympäristökomissaarina.
Tässä on ryvettynyt suuri joukko ministeriöiden. päälliköitä ja virkamiehiä nyt riittää selityksiä.

Anonyymi kirjoitti...

Onhan sekin jo paljon, että Pekka Perä myönsi virheet rakentamisessa ja vähän muussakin. Ely ei ole myöntänyt mitään muuta kuin jatkoaikaa virheellisesti rakennetulle kaivokselle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Talvivaaran uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Pekka Perälauta, ent. Perä.

PP: n mukaan yhtiössä kyllä tiedetään, mikä aiheutti myrkkyvuodon - jo kolmas vuoto - mutta tätä eli voida paljastaa, koska se on liikesalaisuus. Tähän saavat Ely ja Avi tyytyä ja myöntää luvan tuotannon uudelleen käynnistämiseen. Jäämme siis odottamaan neljättä vuotoa.

Tänään on selvinnyt, että lupaehtojen mukaan yhtiöllä ei ole ollut lupaa johtaa uraania ja muita louhinnan tuloksena syntyneitä myrkkyvesiä kipsisakka-altaaseen.

Tiedotusvälineiden mukaan P.Perälauta näytti kovin väsyneeltä. Mikähän tähän on mahtanut olla syynä? PP puhui jotain v....tuksesta ja kyseli, voisiko siihen kuolla. Johtuiko PP:n väsymystila v....tuksesta ja mistä se taas on mahtanut johtua?

Tätä emme tiedä, mutta lähiseudun kalakuolemat tuskin johtuvat tuosta PP:n peräämästä v...tuksesta vaan vesistöön valuneesta uraanista, alumiinista ja muista metallista.

Anonyymi kirjoitti...

Vähän ihmettelin, kun PP perusteli hukassa olemistaan sillä, että yhtiön asioista tiedottaminen kuuluu toimitusjohtajalle eikä hänelle. Yhtiön palkkalistoilla on tiedottajan vakanssilla Olli-Pekka Nissinen, joka muistaakseni vastaili TV:n kysymyksiin hässäkän alkuvaiheessa. Ei kai tässä tilanteessa tiedottajaa voinut irtisanoa ainakaan työn puutteen vuoksi?

Anonyymi kirjoitti...

Aliarvioikohan media meidän kansalaisten älykkyyttä, kun nyt on Talvivaara-uutisoinnin asiantuntijaksi vedetty avaruustähtitieteen professori.

mr kirjoitti...

. . . parasta olisikin tuolle kyseiselle avaruustähtitieteen professorille, että pysyisi ihan kokonaan siellä esoteeristen teorioiden hahmottamassa avaruudessaan, eikä edes pyrkisi meidän tavallisten kuolevaisten joukkoon.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kun firman velat alkavat lähennellä tähtitieteellisiä lukuja, huudetaan avuksi avaruustähtitieteilijää.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Talvivaaran tarvitsema lupa tuotannon jatkamista varten näyttää olevan kiven takana. Yhtiön eli Pekka Perälaudan kannattaisikin nyt harkita konsultin palkkaamista, ylivoimainen ehdokas tehtävään olisi Paavo Lipponen, tunnettu putkikonsultti Töölöstä. Paavo sai puhuttua Suomen ympäristö- ym. viranomaiset työnantajansa Nord Streamin Itämeren kaasuputkiluvan taakse, nyt hän voisi yrittää samaa Talvivaaran lupien suhteen.

Anonyymi kirjoitti...

Pekka kävi Pietarin heinätorilla päästökaupoilla osti Igoriltä Tsernobylin kaikki päästöluvat.
Igor kaupitteli ennen lääkärin(lausuntoja) nehän kelpasi kaiken sortin lääkärin tehtäviin.
Taas on paskahanat kiinni ja rahahanat auki.
Ja valtakunnallisesti kaikki hyvin. varsinkin pörssissä...

Anonyymi kirjoitti...

Kommenteissa on kannettu aiheesta huolta Talvivaaran vaikutuksista vesistöihin (mm. kalakanta), mutta entäpä tämä matkailupuoli, joka on toiseksi tärkein elinkeino Sotkamossa ja Vuokatissa. Sopiiko uraani ja matkailu samaan koppiin? Pian voidaan olla tilanteessa, jossa matkailijat äänestävätkin jaloillaan kun mädän kananmunan haju löyhähtää liian voimakkaana nenässä...

Anonyymi kirjoitti...

Ne on niin leväperäisiä....nämä perät perät ja ex- ministeri paula lehtomäet...

Anonyymi kirjoitti...

Lehtomäki A -studiossa: Rouva Ite ei omista osakkeita vaan perhe. Eli lapset yms., eläköön se pieni ero. Valveutuneita lapsia, ovatkohan käyttäneet sisäpiiritietoa jota on kuultu...missäpäs muuallakaan kuin KEITTIÖN pöydän ääressä. JEP JEP ja kurssi vaihteeksi nousee.

Anonyymi kirjoitti...

Vuokatista on onneksi 26 km Talvivaaraan. Kyllä tämä ongelma lopulta taitaa mennä Sotkamon kunnan teknisen lautakunnan piikkiin.

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa tuo matkailu kuitenkin olla vielä Sotkamon työllistävin elinkeino, työntekijöistä käytännössä kaikki asuvat lähistöllä. Tämän uraanikaivoksen työntekijöitä on ympäri Suomea, suuri osa esim. Savosta eli eivät maksa verojaan Kainuuseen eli Kainuusta on vain osa. Ja yhtiönä tänä uraania tuottava laitos, niin paljonko se maksoi veroa esim. v. 2010???

Anonyymi kirjoitti...

Tällä palstalla on käsitelty työhansikkain viimeksi kahta henkilöä: Jyri Häkämiestä ja Pekka Perään. Pitää muistaa, että Jyri Häkämies ei ole itse saanut aikaiseksi yhtään työpaikkaa eikä kyllä muutakaan mainittavaa (paitsi muille vitutusta). Pekka Perä on sentään yrittänyt ja työllistänyt väkeä noille selkosille. Vissi ero on näissä miehissä. JH on täysi luuseri verrattuna PP:ään. Kun on ketjun 100. kommentti olkoon vähän positiivistakin aineista ilmassa -paitsi Häkämiehelle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onhan se noinkin, mutta kyllä yrittäjän - vaikka olisi miten ahne ja suuri työllistäjä - pitäisi varautua riskeihin - vallankin kun on kyse kokonaan uudesta tekniikasta - paljon paremmin. Vastuu tulee kantaa eikä tyytyä puhumaan "anteeksipyynnössään" "mahdollisista ympäristövahingoista", kun myrkyt ja raskasmetallit on valutettu tahallisesti ja ympäristöluvan vastaisesti saostusaltaisiin ja edelleen ympäristöön, vuoto oli jo kolmas lyhyen ajan sisällä. Miten näissä oloissa voidaan edes ajatella tuotannon jatkamisen sallimista ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut! Töitä kyllä alueella pisaa pitkäksi ajaksi vaikka kaivoksen toiminta lopetettaisiin - siivoustöitä.

Anonyymi kirjoitti...

Ei mikään Perälauta vaan Pekka Perätön!

Anonyymi kirjoitti...

Eduskunnan täysistunnossa 13.11.2012 hallintovaliokunnan nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Pirkko Mattila päästi freudilaisen lipsahduksen

"Oikeusklusterin hyötyjä ei varmasti voida liikaa väheksyä", sanoi lainsäätäjä Mattila.

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Timonen blogissaan;

Talvivaaran vuotavan kipsisakka-altaan rakensivat kiire ja ahneus. Sain eilen Facebookissa yksityisviestin, jossa paikan päällä ollut kertoo työn laadusta näin:

“Sanonpa tässä sinulle yksityisviestinä, kun on tuo pomokin FB-kaverina ja näistä ei välttämättä saisi puhua. Kipsisakka-allashan on rakenteeltaan sellainen, että aluksi pohjalle on ajettu isoja kiviä, sellaisia 60-100 cm lohkareita tukemaan allasta ja varmistamaan sen kestävyys. Tämä kerros on peitetty karkealla sepelillä ja sen päälle on ajettu - tai olisi pitänyt ajaa - 20 cm kivituhkakerros, jolla altaan pohja on tasoitettu. Tämän päälle on levitetty 1,5 millimetrin vahvuinen muovi. Periaatteessa siis aika hyvä.

Louhos on kuitenkin peitetty huolimattomasti ja louhosten väleihin on jäänyt isoja onkaloita, joihin tämä osittain liian ohueksi kerrokseksi levitetty kivituhka on valunut. Nyt varmaan onkin selvää, että kun 1,5 mm muovikalvo painuu tuhansien tonnien vesimassojen painosta teräviä lohkareita vasten ja kantavaksi pohjaksi tarkoitettu kivituhka häviää alta, niin tilanne on valmis. Samalla huonosti täytetty lohkarepeti toimii erinomaisena salaojana (vrt kukkaruukun pohjalle laitettavat isot kivet), joten altaassa olevat vesimassat pääsevät entistä esteettömimmin karkuun.

Silloinen toimitusjohtaja ja pääomistaja Pekka Perä sanoi mm. näin:

- Ei tehdä tästä mitään Mersua - Mitshubishi riittää… (Asennusvalvojien palaveri 2008)

- Haluaako joku viimeisenä työpäivänä sanoa, ettei kaivos valmistu ajallaan? (Talvivaaran järjestämä saunailta alihankkijoille 2008)


Toivon, että jollain näistä 60 asennusvalvojasta olisi pokkaa mennä esitutkinnassa poliisille kertomaan, millainen ohjeistus kaivoksen rakentamiseen on annettu.”

Sanotaan nyt heti, että tämä on toisen käden tietoa. Sain viestin kaveriltani, jolle tämä minulle tuntematon henkilö oli sen ensin lähettänyt. Tämä kaverini tuntee kuitenkin kyseisen henkilön ja luottaa hänen sanaansa.

Minäkin toivon, että Oulun poliisin talousrikosyksikkö kuulee altaan rakentajia. Näistä uusista ja luotettavan kuuloisista varoaltaistahan ei tarvitse edes kysellä. Ihan yleisessä tiedossa on, että ne ovat käytännössä vain maavallilla padottua kosteikkoa tai pikemminkin suota.

Samasta asiasta lausuu Iltalehdessä 10.11.2012 työntekijä, joka on nähnyt urakoitsijan toiminnan paikanpäällä.

Vaikuttaa siltä, että rakenteissa piilee "matopurtti, josta riittää naposteltavaa jopa seuraavalle sukupolvelle".

Anonyymi kirjoitti...

Talvivaaralla on vahinkoriskien varalta vakuutus, joka korvaa Talvivaaran omistuksessa tai hallinnassa olevalle omaisuudelle sattuneista vahingoista aiheutuvat aineelliset menetykset ja tuotannon keskeytykset.

Ympäristölle aiheutuneista vahingoista ja näiden korvaamisesta ei puhuta mitään, mutta Talvivaaralla ilmeisesti on 31 miljoonan euron rahasto, joka on tarkoitettu myös mahdollisten ympäristövahinkojen korjaamiseen.

Tästä herääkin kysymys, miksi kaivosyhtiöt eivät halua perustaessaan kaivosta sijoittaa varoja etukäteen riskien minimoimiseksi. Tuore esimerkki tästä haluttomuudesta on Sodankylässä sijaitseva Kevitsan kupari- ja nikkelikaivos, joka riitelee nyt KHO:ssa 10 miljoonan euron sijoittamisesta ympäristölle turvallisempiin jätevesialtaisiin.

Olen sitä mieltä, että mikäli kaivosyhtiöllä ei riitä halua ja rahaa toimivaan jätehuoltoon jo kaivosta perustettaessa, kaivoksen ei tule saada toimilupaa ollenkaan.

http://yle.fi/uutiset/kiista_kevitsan_altaasta_khohon/6372729

Skorpioni kirjoitti...

Palsturi siteeraa usein kirjoitustensa alussa Seitsemän veljeksen alkusanoja, kuten nytkin. Kun nyt blogi vääjäämättömästi kallistuu lopuilleen, olisi ehkä mainitun teoksen loppusanoja lainaten syytä ilmaista asia jotensakin näin:

Talvivaaran kaivoksilla tapahtuneesta vahingosta on kirjoitettu asiallisesti, mutta myös pilkallisesti ja tietysti myös jälkiviisaasti etenkin Ville Ninistöä, Pekka Perää ja Elyä mollaten , mutta ovatpa osansa pilkasta saaneet myös Vanhasmatti, joka erehtyi muuraamaan kaivosrakennuksen peruskiven ja Lehtomäen Paula, joka pahus piti vielä puheenkin kaivoksen avajaistilaisuudessa.

Ja mitäpä vielä kertoisin enää kaivoksen elämänsä päivästä ja sen vaiheista täällä.

Se kulki ainakin tämän hallituskauden Perän johtaessa ja Niinistön Villen ,jonka teki koko ajan astua mielenosoittajien sekavaan rivistöön, valvoen melko levottomasti aina kohti Satu Hassin masinoiman EU-ympäristöviranomaisen tarkastamista ja kallistui, kuten yhtiön kurssikin, vihdoin viimein lopullisesti alas illan lepoon, kunnes kaikki nikkeli oli sieltä kaavittu pois, minkä jälkeen kaivoksella alkoivat lopulliset puhdistyöt, johon sen paremmin silloin virassa oleva joku ympäristöministeri "Ville"ja Ely, sen parenmmin kuin pipopäiset mielenosoittajatkaan eivät olleet katsoneet tarpeelliseksi etukäteen varautua!

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi yllä väitti, että Talvivaaran työntekijöistä suuri osa on esim. Savosta eli he eivät maksa verojaan Kainuuseen. Tämä tieto ei pidä paikkansa!

Henkilöstön asuinpaikkakunnat vuonna 2011: 49 % Kajaani (226), 27 % Sotkamo (124), 11 % muu Suomi (53), 7 % muu Kainuu, 3 % Espoo (16) ja 2 % Helsinki (9).

Sanomattakin on selvää, että korkeapalkkaisimmat asiantuntijatehtävissä toimivat kaivosinsinöörit eivät tule Kainuun alueelta vaan Etelä-Suomesta.

Miten paljon kaivos tuo verotuloja kuntaan? Ei riittävästi, sillä Sotkamon kunnan talous on vaikeuksissa ja hallitus joutuikin tästä syystä nostamaan tuloveroprosenttiaan kuluneella viikolla (20,75 alkaen 2013 →). Viime vuonna kaivos maksoi kiinteistöveroa noin 100 000 euroa. Yhteisövero oli nolla, koska yritys on tehnyt tappiota.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Aleksis Kiven hahmo Taula-Matti ja Vanhas-Matti ("Lauta-Matti") eivät taida olla oikein sukulaissieluja keskenään. Taula-Matin huimat kertomukset veljeksille päättyivät nimittäin aina reippaaseen loppukaneettiin: "Ja sitten me ryypättiin"!

Anonyymi kirjoitti...

Vakuutus jättää melkoisella varmuudella korvaamatta vahinkovakuutuksesta mitään jos rakennelmat on tehty väärin ja sillä katsotaan olevan syy-yhteys taloudelliseen vahinkoon. Ulkopuolisille (mm ympäristölle) aiheutuvista vahingoista annettu vakuus perustunee Kaivoslain säännökseen, jonka nojalla lupaviranomainen on arvoinut riittävät miljoonat.

Anonyymi kirjoitti...

Maanantaina vaihtuu Jyri Häkämies Jan Vapaavuoreksi. Miesten ero taitaa löytyä rikoshistoriasta:

Vapaavuori tuomittiin 17-vuotiaana pahoinpitelystä kuukaudeksi ja viideksitoista päiväksi ehdolliseen vankeuteen vuonna 1982. Vuonna 1984 Vapaavuori tuomittiin sakkoihin osallisena varkauteen. Vuonna 2001 Vapaavuori tuomittiin rattijuopumuksesta 11 430 markan sakkoihin ja ajokieltoon.

Anonyymi kirjoitti...

Täällä sormella osoitellaan syyllisiä. Mielestäni Hannele Pokan vastuut pitäisi selvittää.

Ministerit vaihtuvat, mutta kansliapäällikkö edustaa jatkuvuutta ja substanssiosaamista. Eikö Pokan olisi pitänyt olla paremmin hereillä?

Voihan Pokka tietysti heittää kuitin, että hänen väitöskirjansa koski erittyyppistä vesistöä kuin nyt on kyseessä. No, koulutustaan ei kuitenkaan koskaan pitäisi halveksia.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkähän juuri ympäristöministerin pesti voi imuroida niin paljon tyhjänpäivisiä poliitikkoja? Pohjois-Pohjanmaan ammattikoulun iltalinjalta (sinne oli helpompi päästä) sähköasentajaksi valmistunut Matti Ahde toimi nimittäin ympäristöministerinä 1983-1987. Jos Ahde olisi nyt ymäristöministerinä kohtaisivat kaksi suurta paskakasaa toisensa. Ahteelle Veikkauksen paikka oli ehkä sittenkin oikea suunta politiikasta, koska hän pystyi hyödyntämään vain jalkapallotietojaan vanhana OPS:n pelaajana.

Anonyymi kirjoitti...

Eija-Riitta Korhola kirjoitti kaivostoiminnasta hyvän jutun joka löytyy täältä tai sitten täältä.

Arvelen että pääongelmia ovat kaivoslaki ja viranomaisten toiminta lupa-ja valvota-asioissa.

Jotkut esittävät vaatimuksia kaivostoiminnan kieltämisestä Suomessa ja olemassa olevien kaivosten sulkemista. En innostu siitä mutta lupamenettelyjä ja valvontaa on tiukennettava. Sitäkin on valvottava miten viranomaiset toimivat.

En innostu Talvivaaran kaivoksen alasajosta joten ehkä on parempi jos jokin toinen firma jatkaa kaivoksen pyörittämistä. Sellainen firma jolla on pätevämpi johto ja paremmat edellytykset rakentaa kaivokselle pitävät suojamekanismit joilla minimoida ympäristöhaitat.

Aikaisempina vuosikymmeninä oli suomalaisia yrityksiä, jotka harjoittivat kaivostoimintaa Suomessa, esim. Outokumpu oli sellainen. Jotkut jotka muistavat aikaisemmista vuosikymmenistä enemmän, osaavat kai sanoa oliko silloin kaivoksilla tuollaisia vuoto-tms. onnettomuuksia tai vastaavia haittoja. 1990-luvulla suomalaiset yritykset luopuivat kaivostoiminnasta kun luultiin että se on auringonlaskun ala. Samalla hävisi kaivosalan tietotaitoa. Kuitenkin Kiinan ja Intian talousnousu on nostanut metallien hintoja ylös.

En yleensä tuijota Ruotsiin mutta Ruotsissa on harjoitettu kaivostoimintaa 1200-luvulta asti. Kiinnostaisi tietää miten siellä on hoidettu kaivosten lupa-ja valvonta-asiat. Jos joku jaksaisi kertoa?

Anonyymi kirjoitti...

Taas mennään, taas mennään, mutta edelleen huppu silmillä. Siellä kipsisakka-altaalla on jotakin niin salaista, että sitä pitää peitellä. Jos ja kun se vielä alkaa vuotamaan "niin kuka tai ketkä lähtee häkkiin"?

Ai niin, onhan jo Valtioneuvoston oikeuskansleri Jaakko Jonkkakin oikeuden asialla selvittämässä vai varmistamassa altaassa piilevän salauksen.

http://www.kainuunsanomat.fi/