sunnuntai 26. syyskuuta 2010

324. Vaarantaako Talvivaara ministeri Lehtomäen poliittisen uran?

Annan toisten mä hoidella suuret sijoitukset, ne multa pitkät vain saa...


Talvivaaran kaivos (avolouhos) sijaitsee Sotkamossa kartassa merkityllä alueella. Kaivos hyödyntää Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymiä, jotka ovat Euroopan suurimpia sulfidisen nikkelin varantoja. Kaivos tuottaa myös sinkkiä, kuparia ja kobolttia ja nyt suunnitellaan myös uraanin talteenottoa. Varantoja on pitkälti yli kahdeksikymmeneksi vuodeksi, nikkeliä pitäisi riittää lähes 50 vuodeksi. Tuotanto viedään jatkojalostettavaksi Harjavaltaan, Hollantiin ja Belgiaan.

Kaivosoikeudet olivat ensin Outokumpu Oyj:llä, joka myi ne vuonna 2003 entiselle työntekijälleen, nykyiselle toimitusjohtajalle ja suurimmalle omistajalle Pekka Perälle yhdellä (1) eurolla. Outokumpu ei hyödyntänyt kaivosta malmin heikon pitoisuuden takia. Uusi bioliuotusrikastusmenetelmä muutti kaivoksen kannattavaksi, joskin se on yhä nikkelin hinnan rajujen vaihtelujen armoilla.

Talvivaara anoi ympäristölupaa kaivoshankkeelle maaliskuussa 2006, lupa myönnettiin 29.3.2007. Ympäristöministerinä oli tuolloin Jan-Erik Enestam (rkp). Yhtiön osakkeet ovat listattu Lontoon ja Helsingin pörssissä. Pörssiin listautumisen jälkeen kaivososakeyhtiö keräsi markkinoilta yli 300 miljoonaa euroa.

Kaivoksen rakentaminen maksoi yhteensä noin 560 miljoonaa euroa. Valtio on rahoittanut muun muassa teiden rakentamista alueelle 50 miljoonalla eurolla. Talvivaaran kaupallinen tuotanto käynnistyi 2009.

Talvivaaran nikkelimalmi sisältää pieniä pitoisuuksia luonnonuraania. Talvella, tarkemmin sanottuna 9.2.2010, yhtiö ilmoitti aloittaneensa selvitykset tuotantoprosessin muuttamiseksi siten, että prosessiliuoksen sisältämä uraani voidaan ottaa hyötykäyttöön puolituotteena. Tämä prosessi ei yhtiön ilmoituksen mukaan aiheuta muutoksia ympäristöluvan mukaisiin päästöihin tai ympäristövaikutuksiin. Yhtiön ilmoituksen mukaan alustavia suunnitelmia uraanin hyödyntämiseksi on tehty yhteistyössä Ototec Oy:n ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n kanssa.


Talvivaaran uraanihanke julkistettiin Lontoon ja Helsingin pörsseissä. Välittömästi samana päivänä ilmoituksen jälkeen yhtiön osakekurssi pomppasi nousuun, kun se oli ollut edellisenä päivänä vuoden siihen asti alimmalla tasolla eli 4,20 euron luokkaa. Maalis-huhtikuussa yhtiön osakkeesta maksettiin 5,50 euroa, tällä viikolla pörssikurssi on ollut 5,25 euroa. Kesän alussa 2010 Talvivaara oli pohjoismaisten pörssien toiseksi vaihdetuin osake keskisuurten pörssiyhtiöiden listalla.

Yhtiön ilmoituksen mukaan mukaan laitoksen tuottama uraani riittäisi tekemään Suomen uraanin suhteen lähes omavaraisen. Suomen ydinvoimaloiden polttoaineesta jopa neljä viidesosaa voisi tulla Talvivaarasta, joskin uraani pitäisi ensin rikastaa ulkomailla.

Ydinenergialain mukaan Talvivaara tarvitsee uraanihankkeelle maan hallituksen luvan. Yhtiö jätti 19.4.2010 valtioneuvostolle, tarkemmin sanottuna työ- ja energiaministeriölle, hakemuksen uraanin talteenottoon. Ministeriön mukaan lupaa varten tulee mahdollisesti käynnistää arviointi ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Luonnonsuojelujärjestöt ovat vastustaneet luvan myöntämistä.

Matti Vanhasen II-hallitus myönsi 21.4.2010 luvan kahden uuden ydinvoimalan rakentamista varten. Eduskunta päätti 1.7.2010 lopullisesti ydinvoimalalupien hyväksymisestä äänin 120-72; kansanedustajat saivat äänestää asiassa "omantuntonsa mukaan."
----
Paula Ilona Lehtomäki (37 v.) tuli 19.4.2007 Matti Vanhasen II-hallituksen ympäristöministeriksi. Vanhasen I-hallituksessa (2003-2007) Lehtomäki toimi ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä. Kansanedustajaksi Lehtomäki valittiin ensimmäisen kerran vuoden 1999 vaaleissa. Lehtomäen idoli politiikassa on, ei esimerkiksi Marjatta Väänänen tai Sylvi Saimo, vaan Urho Kaleva Kekkonen. Tavoitteet on siis asetettu korkealle.

Paula Lehtomäkeen on kannattanut politiikassa sijoittaa, koska hän on "pysyvää ministeriaineista." Hänet mainittiin keskustan ylivoimaisesti suosituimpana puheenjohtajakandidaattina, kun Matti Vanhanen ilmoitti viime joulukuussa luopuvansa puheenjohtajana tehtävästä. Tammikuussa 2010 Lehtomäki ilmoitti kuitenkin kieltäytyvänsä puheenjohtajan paikasta.

Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Lehtomäki sai tavanomaista suuremmat kampanja-avustukset liikemiehiltä. Lehtomäki narahti keväällä 2008 vaalirahasotkun selvittämisen alkaessa siitä, että oli antanut toukokuussa 2007 puutteellisen vaalirahoitusilmoituksen. Hän ilmoitti saaneensa 53.134 euron suuruisen vaaliavustuksen "Eheän Suomen Tuki ry" -nimiseltä peitejärjestöltä. Tämän tuen takana olivat kuitenkin KMS (10 000 euroa), Helsingin mekaanikontalo Oy ( 10 000 euroa), Ruukki Group Oyj (10 000 euroa) ja Ajanta Oy (5 000 euroa). Nämä nimet ja summat Lehtomäki ilmoitti siis vasta toukokuussa 2008. KUten tiedämme, myös KMS oli peitejärjestö, jonka taustalla olivat nimet Nova (Arto Merisalo ja Tapani Yli-Saunamäki), Toivo Sukari ja Kyösti Kakkonen).

Lehtomäki on kotoisin Sotkamon naapurikunnasta Kuhmosta, jossa hän kirjoitti vuonna 1992 ylioppilaaksi "kuuden ällän" paperein. Hän koulutukseltaan valtiotieteen kandidaatti ja kauppatieteen maisteri. Hänellä on aviomiehensä Jyri Sahlstenin kanssa kaksi poikaa, joista toinen on syntynyt vuonna 2005 ja toinen 2007. Jyri Sahlsten, myös kauppatieteen maistereita, toimii IT-alalla. Vuoden 2008 verotustietojen mukaan Paula Lehtomäen tulot olivat 120 000 euron luokkaa, Sahlstenin noin puolet siitä.
------
Perustuslain 63 §:n 2 momentin mukaan ministerin on viivytyksettä nimitetyksi tultuaan annettava eduskuntaa varten selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta merkittävästä varallisuudestaan sekä sellaisista ministerin virkatoimiin kuulumattomista tehtävistään ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.

Kuluvan viikon tiistaina eli 21.9. kansanedustajat saivat nähtäväkseen ilmoituksen Paula Lehtomäen sidonnaisuuksissa tapahtuneista muutoksista. Osakeomistuksen kohdalla Lehtomäen sidonnaisuuslistaan on tehty seuraava muutos: "Perheenjäsenillä merkittävä määrä Talvivaara Kaivosyhtiö Oyj:n osakkeita". Velkojen kohdalle on muutoksena ilmoitettu "asuntovelka/Sampo-pankki, 115 000 euroa" sekä luottamus- ym. tehtävien kohdalla "UKK-seura, hallituksen jäsen."

Tästä nousi kohu, joka jatkuu edelleen. Eduskunnassa ja mediassa Lehtomäeltä on tivattu tarkempia tietoja hänen perheenjäsentensä Talvivaara-omistuksesta. Tiedot käyvät tosin ilmi tarkalleen Arvopaperikeskuksen osakerekisteristä, mutta rekisteristä ei ilmene tarkasti, milloin ministerin aviomies Jyri Sahlsten ja muut perheenjäsenet ovat hankkineet omistukseensa yhtiön osakkeita. Osakerekisterin mukaan Sahlsten on hankkinut osakkeita kuluvan vuoden tammi-helmikuussa ja lasten nimin osakkeita on hankittu huhtikuussa.

Ministeri Lehtomäki on ilmoittanut, ettei hänellä ole tarkempaa tietoa osakkeiden hankinta-ajankohdasta tai määrästä, koska hän ei ollut missään tekemisissä osakekauppojen kanssa; niistä oli huolehtinut yksin hänen miehensä. Lehtomäki katsoo toimineensa avoimuutta edistäen, sillä hän on nyt ilmoittanut jo "yli sen, mitä lainsäädäntö edellyttää." Nyt sitten tulee kuitenkin "kuraa niskaan", sanoo Lehtomäki. Ministeri ei ole kertonut, miten hänen miehensä ja lastensa osakepottien hankinta rahoitettiin ja käytettiinkö hankkeeseen myös ministerin omia varoja. Ministeri sanoo, ettei hän muista kyseisiä asioita tarkkaan. Hän kertoo tehneensä kauppaa vain omissa nimissään olevilla osakkeilla; näiden osakkeiden määrä vaihtelee 15-250 osakkeen välillä.

Osakerekisterin mukaan Jyri Sahlsten omistaa reilut 51 000 kappaletta Talvivaaran osakkeita, tämän omistuksen arvo oli tiistaina 5,28 euron päätöskurssin mukaan laskettuna lähes 271 000 euroa. Puolisoiden kaksi alaikäistä lasta omistavat yhtiön osakkeita, toinen 2 425 osaketta (arvo nyt 12 800 euroa) ja toinen 1 125 osaketta (arvo 5 940 euroa). Paula Lehtomäen äiti omistaa 2 500 Talvivaaran osaketta arvotaan 13 200 euroa ja äidin kanssa samassa osoitteessa asuva Paula Lehtomäen veli 1 770 osaketta. Eräiden laskemien mukaan Lehtomäet ja Sahlstenin osakepotti olisi nyt 422 000 euron arvoinen.

Sahlstenin omistus on suuri, jos sitä verrataan tavallisten piensijoittajien osakemääriin. Talvivaarassa tavallisen piensijoittajan osakepotti on yleensä vain jotakin satoja, korkeintaan muutama tuhat osaketta. Esimerkiksi eduskunnan puhemies Sauli Niinistö omistaa Talvivaaraa 700 osakkeen, kansanedustaja Hannes Manninen 200 ja kansanedustaja Katri Komi 1 240 osakkeen verran. Jyri Sahlstenin osakepotilla ei kuitenkaan päästä Talvivaaran sadan suurimman sijoittajan joukkoon.
----
Selvää on, että ministeri Lehtomäen perheen ja lähisukulaisten (äiti ja veli) omistus Talvivaarassa on niin merkittävää luokaa, että kysymyksessä on sellainen perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu "muu sidonnaisuus", josta ministeri on ollut velvollinen tekemään ilmoituksen eduskunnalle. Osakeomistuksella voi olla merkitystä arvioitaessa ministerin toimintaa hallituksen jäsenenä.

Lastensa osakesijoituksista Paula Lehtomäen olisi tullut ilmoittaa samalla tavalla kuin omista osasijoituksistaankin, sillä lasten osakesijoitukset ovat huoltajan vastuulla. Tässä näyttäisi olevan selkeä puute ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä. Ylipäätään ilmoituksen tekeminen vasta noin puoli vuotta osakesijoitusten jälkeen on hieman hämmentävää. Olisiko Lehtomäki ilmoittanut asiasta ollenkaan, ellei oikeuskansleri olisi ilmoittanut Matti Vanhasen jääviysasiaa perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi?

Selvää vaikuttaa sekin, että Lehtomäki on hallintolain mukaan sanotun osakeomistuksen johdosta esteellinen käsittelemään valtioneuvostossa ja ministeriössä Talvivaaran kaivokseen liittyviä asioita, esimerkiksi ympäristöluvan valvontaa tai sen muuttamista koskevia asioita. Nykyaikaisella kaivostoiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja yhtiön toiminnan kehittäminen tullee edellyttämään myös merkittäviä liike- ja ratahankkeita koskevien päätösten tekemistä. Lehtomäki ei voi osallistua hallituksessa tai ministeriössä päätöksentekoon, joka olisi yhtiölle edullinen siten, että päätös vaikuttaisi pörssikurssin nousuun.

On kysytty, oliko Paula Lehtomäki sanotun seikan vuoksi esteellinen osallistumaan hallituksessa ydinvoimalalupia koskevaan päätöksentekoon; kansanedustajana hän ei ollut esteellinen äänestämään eduskunnassa lupapäätöksen hyväksymisestä. Hyvä kysymys, kun otetaan huomioon, että uudet ydinvoimalat saavat noin neljä viidesosaa tarvitsemastaan uraanista Talvivaaran kaivoksesta jalostetusta luonnonuraanista. Tämä tiedettiin hyvin jo silloin, kun hallitus päätti kahden uuden ydinvoimalan rakennusluvista. Kannattaa myös muistaa, että hallitukselta ydinvoimalan rakentamisluvan saaneet Fennovoima ja TVO avustivat ministeri Lehtomäen puoluetta eli keskustaa vuoden 2007 eduskuntavaleissa muutamilla tuhansilla euroilla.
----
Esteellisyysongelmiin Lehtomäen ministerinura tuskin katkea, sillä jatkossa Lehtomäki on varmaankin hyvin varovainen ja jäävää itsensä päätöksenteosta, joka liittyy jotenkin talvivaaran kaivostoimintaan. Vakavampia ovat sitä vastoin julkisuudessa esitetyt tiedot ja väitteet, joiden mukaan Lehtomäellä olisi ollut maan hallituksen jäsenenä sellaista sisäpiiritietoa, jota hänen miehensä ja lähiomaisensa hyödynsivät hankkiessaan Talvivaaran osakkeita otolliseen aikaan ("tammi-helmikuussa") eli vähää ennen, kun tieto Talvivaaran uraanihankkeesta julkistettiin Lontoon ja Helsingin pörsseissä 9.2.2010.

Paula Lehtomäki on kiistänyt väitteet sisäpiiritiedosta ja sen väärinkäyttämisestä jyrkästi. Ihmetystä on kuitenkin herättänyt ministerin tapa väistellä, kun häneltä on kysytty, milloin hänen miehensä tarkkaan ottaen hankki mainitut 51 000 yhtiön osaketta. Tapahtuiko tämä ennen mainittua helmikuun 9. päivää, jolloin tieto talvivaaran uraanista ponnahti julkisuuteen, vai vasta sen jälkeen? Oliko Lehtomäellä sittenkin ympäristöministerinä rikoslain mukaan sisäpiiritiedoksi luonnehdittavaa tietoa mainitusta uraanihankkeesta?
----
Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan yhtiöön liittyvää täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu ja joka on omiaan vaikuttamaan oleellisesti osakkeen arvoon. Sisäpiiritietoa ei lupa kertoa ulkopuolisille, eikä sitä saa käyttää hyväkseen osakekaupoissa. Tämä ei koske ainoastaan ainoastaan yhtiötä ja sen palveluksessa olevia henkilöitä ja heillä olevaa tietoa, vaan sisäpiiritietoa voi olla myös yhtiön ulkopuolisilla henkilöillä.

Rikoslaissa (RL) sisäpiiritiedon käsite on määritelty 51 luvun 6 §:n 2 momentissa. Lainkohdan mukaan sisäpiiritiedolla tarkoitetaan sellaista muun ohessa julkisen kapankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon tai hintaan. Sisäpiiritietona ei pidetä julkisesti saatavissa olevia tietoja yhdistämällä yksityisesti käytettäväksi tuotettua tietoa.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on kriminalisoitu RL 51 luvun 1 §:n 1 momentissa: Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiiritietoa hyväksi 1) luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen arvopaperin omaan tai toisen lukuun tai 2) neuvomalla suoraan tai välillisesti toista sellaista arvopaperia koskevassa kaupassa, on tuomittava sisäpiiritiedon väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

RL 51:6.2:ssa tarkoitettu tiedon olennaisen vaikutuksen vaatimus merkitsee sitä, että tiedon tulee arvopaperimarkkinoilla käytettävien yleisten arviointiperuteiden mukaan olla sellaista, että sillä yleensä tai tyypillisesti on vaikutusta arvopaperin arvoon tai hintaan. Tiedon tulee olla riittävän täsmällistä ja yksilöityä. Tämä merkitsee ensinnäkin sitä, että tieto viittaa olosuhteisin tai tapahtumiin, jotka ovat jo ilmenneet tai toteutuneet taikka joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän tai toteutuvan. Sisäpiirintiedon täsmällisyysvaatimus täyttyy jo silloin, kun kyseisten olosuhteiden tai tapahtuman ilmenemisen tai toteutumiseen on objektiivisesti arvioituna tosiasiallinen mahdollisuus.

Tiedon tosiasiallista vaikutusta arvopaperin arvoon ei rikoslaissa edellytetä, vaan riittää, että tiedolla on yleensä on vaikutus arvopaperin arvoon tai hintaan. Vaikutuksen olennaisuutta ei ole tarkoitettu arvioitavaksi pelkästään tarkastelemalla mahdollisesti toteutunutta arvopaperin arvon tai hinnan suhteellista muutosta, vaan muutoksen olennaisuus on suhteutettava markkinoiden tyypillisiin muutoksiin. Usein jo muutaman prosentin äkillinen muutos on olennainen.

Sisäpiiritiedon väärinkäytön soveltamisedellytyksiä on pohdittu korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä ensimmäisen kerran ratkaisussa KKO 2006:110. Tapaus koski Sampo Oy:n pääjohtaja Jouko Leskisen saamaa syytettä; Leskinen tuomittiin KKO:ssa sisäpiirin väärinkäytöstä valmisteilla olleen yritysjärjestelyn yhteydessä.
----
Osakkeiden hankkimisajankohta on sisäpiiritietoa arvioitaessa keskeisessä asemassa. Samoin se, miksi Lehtomäet (ja Sahlsten) päättivät aivan äkkiä hankkia suuren määrän yhden ainoan firman osakkeita, sillä he olivat olleet aikaisemmin tavallisia piensijoittajia, jotka sijoittavat usean eri yhtiön osakkeisiin. Mistä varat suuren luokan osakepotin ostoihin tulivat? Oliko Paula Lehtomäellä ministerinä ylipäätään mahdollista saada sisäpiiritietoa uraanihankkeesta? Olisiko Sahlsten mahdollisesti saanut sisäpiiritietoa joltain muulta henkilöltä kuin vaimoltaan?

Lehtomäki on kiistänyt, että hänellä olisi ollut sisäpiiritietoa Talvivaaran uraanihankkeesta. Samaa vakuuttaa Talvivaaran toimitusjohtaja ja suuromistaja Pekka Perä.
Perän mukaan on mahdotonta, että Lehtomäellä olisi ollut sisäpiiritietoa, koska yhtiö on noudattanut sisäpiirisäännöstöä erittäin tarkasti. Perän mukaan yhtiö ei ole kertonut tai edes vihjaissut uraanihankkeistaan etukäteen ympäristö- tai muullekaan ministeriölle. Toimitusjohtaja katsoo, että Lehtomäet ovat vain osuneet hyvään saumaan osakesijoituksellaan.

Valtioneuvoston jäsenenä Paula Lehtomäki ei näytä kuuluneen sellaiseen ministerivaliokuntaan tai -työryhmään, jonka tehtäviin kaivosasiat ovat kuuluneet. Hänen on kuitenkin ollut keskeisesti mukana asioissa, jotka liittyvät kaivoshankkeen ympäristölupaan ja lupaehtojen valvontaan. Lehtomäki osallistui elokuussa 2007 Matti Vanhasen ja Mauri Pekkarisen kanssa yhtiön peruskiven muuraukseen ja piti tuolloin puheen, jossa totesi muun muassa, että kaivoshanke työllistää ympäristöhallintoa vähintään 50 vuotta yhtenä Suomen merkittävimmistä valvonta- ja lupakohteista.

Toimitusjohtaja Pekka Perä kertoi 22.9. Kauppalehdelle, että kaivoshankkeesta on informoitu hallituksen jäsenistä Mauri Pekkarista, Anni Sinnemäkeä, Anu Vehviläistä, ex-pääministeri Matti Vanhasta, Jyrki Kataista ja Paula Lehtomäkeä. Paula Lehtomäki kuuluu siis kaivoshankkeen osalta hallituksen avainministereihin.

Olisiko mahdollista, että yhtiö olisi päättänyt uraanihankkeestaan aivan omin päin informoimatta siitä etukäteen mitään maan hallitukselle? Tämä tuntuu aika epätodennäköiseltä, sillä viime kädessä juuri hallitus päättää, annetaanko yhtiölle lupa uraanihankkeelle vai ei. Uraanin hyödyntämisluvan yhteydessä ympäristölupa ja ehtojen tarkistaminen tulee varmasti uudelleen ajankohtaiseksi. Tämä puoli asiasta hankkeesta kuuluu Lehtomäen johtaman ministeriön toimialaan.

Pekka Perä kertoikin edellä mainitussa Kauppalehden haastattelussa 22.9., että kiisteltyyn uraanin talteenottoprosessiin Paula Lehtomäki osallistui kahdessa palaverissa virkamiestensä kanssa. Muutoin uraaniasiaa on käsitelty työ- ja energiaministeriön väen kanssa.

Valitettavasti lehden toimittaja ei hoksannut kysyä Perältä, milloin nuo kaksi palaveria Lehtomäen kanssa on pidetty, ennen 9.2. vai vasta sen jälkeen. Tämä olisi olennainen tieto, kun pohditaan, oliko Lehtomäellä tietoa uraanihankkeesta ennen osakkeiden hankkimisajankohtaa vai ei.

No, muun muassa kyseinen asia samoin kuin se, milloin Jyri Sahlsten tarkkaan ottaen teki osakkeiden sijoituspäätökset, selvinnevät toivottavasti Finanssivalvonnan nyt aloittamassa selvityksessä ja poliisin mahdollisesti myöhemmin suorittamassa esitutkinnassa.
---
Mitä Paula Lehtomäki voisi ja mitä hänen pitäisi nyt tehdä? Tätä Lehtomäki on ihmetellyt keskustaväen risteilyllä Riikaan, jossa häneltä on asiaa kysytty. Lehtomäki sanoi, että onko hänen seisottava päällään vai mitä hänen oikein olisi tehtävä, jotta media olisi tyytyväinen.

Ei ole syytä epäillä, etteikö päällään seisominenkin onnistuisi ministeriltä. Pystyyhän ministeri tekemään spagaatinkin, kuten nähtiin toissavuotisissa itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa Linnan parketilla sen jälkeen, kun televisiokamerat oli jo sammutettu. Ministeri laulaa mielellään myös karaokea; katso tästä Martti Kainulaisen/Lehtikuva kuva yllä. Miltä kuulostaisi ja näyttäisi, jos ministeri tekisi estradilla spagaatin ja laulaisi samalla vaikkapa laulua "Annan toisten mä talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa..."

Leikki sikseen, nyt on tosi kysymyksessä. Jotkut tietenkin suosittelevat, että ministeri eroaisi välittömästi virastaan. Tätä tuskin tulemme näkemään, jos vanhat merkit pitävät vähääkään paikkansa. Asiaa voisi auttaa, jos ministeri ei enää väistelisi kysymyksiä, vaan alkaisi harrastamaan sitä keskustan Mari Kiviniemen kaudella mainostamaa "uutta avoimuutta." Tämäkään ei toteudu, sillä tänään Lehtomäki ilmoitti, ettei hän enää kommentoi julkisuudessa asiaa, koska se siirtynyt nyt viranomaisten selvitettäväksi. Tämä on kovin tuttua puhetta johtavien keskustalaisten suusta (Korhonen, Vanhanen, Vihriälä, Kaikkonen jne.). Viranomaisten työrauhaan vedotaan aina tällaisissa tapauksissa aina mieluusti.

Yhden neuvon ministerille ja hänen perheelleen voisi kuitenkin antaa. Kannattaisi hankkia ensi töikseen pirun hyvä pörssirikoksiin perehtynyt asianajaja,

29 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Miten Paavo Lipponen hoiteli aikanaan osakekauppansa ? Oliko hänellä sijoitusyhtiö välissä ?

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka ympäristöministeri Paula Lehtomäki jääväisi itsensä Talvivaaran kaivosyhtiötä koskevien päätösten teosta, suuri osa muista ympäristöministeriön vastuulla olevista asioista vaikuttaa laajasti kaivosalaan. Tätä mieltä on europarlamentaarikko Satu Hassi (vihr), joka toimi kolme vuotta ympäristöministerinä vuosituhannen vaihteessa (Helsingin Sanomat).

Lehtomäen johdolla valmistellaan ympäristönsuojelulakia, joka koskee kaikkien mahdollisten laitosten päästöjä. Jos jääviys tulkitaan laajasti, Lehtomäki on jäävi johtamaan ympäristönsuojelulain uudistamista, sanoo Hassi.
Asiaan liittyy lähes kaikki mahdollinen ympäristölainsäädäntö, kaikki päästöt maaperään, ilmaan ja vesistöihin.

Hassi: "Vaikka ministeri ei itse voi osallistua hallituksen muodolliseen päätöksentekoon, hän voi kulissien takana ja ministeriössään vaikuttaa lakien ja lupien valmisteluun."

Hassi pitää Lehtomäen poliittisen moraalin kannalta kyseenalaisena sitä, että hänen perheensä päätti hankkia juuri sen kaivosyhtiön osakkeita, joka ensimmäisenä Suomessa aikoo aloittaa uraanin louhinnan.

Hassi pitää epäilyttävänä ajankohtaa, jolloin Lehtomäen perheen osakekaupat tehtiin, sillä Talvivaaran tavoite muuttaa toimintaansa uraanikaivokseksi oli jo tiedossa.

Anonyymi kirjoitti...

Pöydälle panon jälkeen kansliapäälliköksi nimetetyllä Hannele Pokalla olisi varmasti sisäpiiritietoa ympäristöministeriön tiedonkulusta ja Paula Lehtomäen tietoisuudesta uraanihankkeessa. Amerikassa Pokka otettaisiin julkiseen kuulemiseen, joka televisoitaisiin suorana. Eikö joku nokkela toimittaja voisi kysyä ministeriön päätöksentekomekanismeja kansliapäälliköltä.

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Kuolinisku kävi jo:

"En osallistu enää julkiseen keskusteluun, hyvä että tutkitaan". Näin ja kohta siis hutkinta alkaa..

Edes Kekkosta ihannoivan ei pidä käyttäytyä median suhteen ylimielisesti, vaan pyrkiä olemaan mahdollisimman nöyrä!

Kun on tuota "luontoa" tullut jonniin verran seurattua, niin kyllä Paulan kasvolihakset- ja stressaantuminen, sekä kiukku kameranedessä kertoi paljon.

Toipila kirjoitti...

Eikö ole aivan luonnollista että, kun viranomainen on ottanut tehtäväkseen tutkia Paula Lehtomäen lähipiirin osakesijoituksia, niin Lehtomäen itsensä kannattaa ja kuuluukin pitää turpansa kiinni.

Jos ei Lehtomäki ole tätä itse keksinyt, niin varmaan juristinsa on antanut ankaran neuvon.

Paula Lehtomäki on ilmeisen lyhyellä aikavälillä mobilisoinut koko lähipiirinsä sijoittamaan n.420.000 euroa yhteen osakkeeseen elikä firmaan, joka ei ole vielä kertaakaan maksanut osinkoa?

Tästä yllä mainitusta summasta on lehtitietojen mukaan noin 280.000 euroa oman ydinperheen sijoituksia yhteen ja samaan osakkeeseen.

Kuka rohkenisi tehdä tällaisen tempun ilman sisäpiiritietoa jostakin tulevasta positiivisesta tapahtumasta sijoitettavan firman lähitulevaisuudessa?

En tiedä. Kysyn vaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ihmetyttää valtioneuvoston jäsenten vähäinen pörssiosakeomistus.
Tai kun ottaa huomioon osinkojen kaksinkertaisen verotuksen joka koskee suomalaisia sijoittajia, muttei ulkomaisia, ja mahdollisuuden sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin ulkomaiden kautta niin että se näyttää Suomessa ulkomaiselta omistukselta, niin itse asiassa asiantila vaikuttaakin aivan luonnolliselta.

Anonyymi kirjoitti...

Merkit ovat kyllä aika selvät.

Mutta eniten minut vakuuttaa joka haastattelussa Paulan kasvoilta selvästi loistava syyllisyys ja jännittynyt kauhunsekainen pelko.

Anonyymi kirjoitti...

Jäätävän kovaa tekstiä.

Anonyymi kirjoitti...

Jotenkin tästä tapauksesta tulee pesäpallo mieleen. Peli on rehtiä, toisilla vaan käy veikatessa parempi tuuri...

Anonyymi kirjoitti...

Itse kysyisin ministeriltä lisäksi seuraavaa:
1. Oletteko remontoinut asuntoanne, koska asuntolainanne on suurentunut useita kymmeniä tuhansia euroja. Muistattehan, ettei osakekaupoista voi tehdä (asuntolainan) alijäämähyvitystä.
2. Mistä lapsenne s. 2005 ja 2007 ovat saaneet rahaa osakeostoihin? (lahjoitukset?)

Anonyymi kirjoitti...

Tämähän alkaa muuttua todella mielenkiintoiseksi.

Lehtomäki on hermostunut Paavo Väyrysylle kun hän on kirjoittanut että jätevesiasia pitäisi käydä uudelleen läpi vaikka asia oli yksimielisesti päätetty Valtioneuvostossa.

Keskustalainen edustaja Puumala on väläytellyt erillisen perustuslakituomioistumen perustamista.

Taitaa keskustan sisällä kiehua pahemman kerran.

Puumalan ehdotus on varsin erinomainen.

Kun tiedämme Valtakunnanoikeuden kokoonpanon niin sen luotettavuuteen ei voi luottaa. Jos nyt sekä Vanhanen että Lehtomäki sinne joutuisivat ja todettaisiin syyllisiksi niin ei menisi kauaakaan kun siellä olisi mahdollisesti myös Sdp- ja Kok-edustajia. En usko että vain keskustan sisällä on tällaista peliä.

Jo Suomen maailmanmaineen kannalta on äärimmäisen huono jos täällä edustajat alkavat alvariinsa päätyä valtakunnanoikeuteen.

Oma ääneni ei mene kolmen suuren puolueelle juuri näistä syistä.

Olisiko Braxilla nyt aika ruveta oikeisiin töihin? Ja tällä en tarkoita selvityksiä ja komiteoita vaan suoraa toimintaa kuinka tällaiset kieroilut saadaan kitkettyä politiikasta pois!
Sensijaan että Braxin aika menee ehdonalaisvankien seurantapantojen ym juttujen kehittelemisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Eihän osakkeiden omistamisessa ole mitään väärää. Pitäisin jopa suotavana, että kaikki sijoittaisivat kotimaisiin osakkeisiin edes vähän. Ihmeellistä tässä tapauksessa on omistuksen suuri määrä ja hankintahetki. Helsigin pörssi ottaa muuten tällä viikolla käyttöön systeemin, jossa merkittävästi poikkeavat osakkeiden ostot tai myynnit sekä osto- ja myyntitarjoukset aiheuttavat kaupankäynnin keskeytymiset kyseisellä osakkeella minuutin ajaksi. Pörssistäkin on tullut varovainen.

Outona pidä Osmo Soininvaaran tämänpäiväistä blogausta asiaan liittyen. Pitäisikö viranomaisen ja median jättää anomaliat selvittämättä?

Anonyymi kirjoitti...

"Matti Vanhasen II-hallitus myönsi 21.4.2010 luvan kahden uuden ydinvoimalan rakentamista varten."
Avainkysymys: koska hallituksen iltakoulu käsitteli epävirallisesti asiaa. Veikaus: en Lehtomäen perheen osakekauppoja.

Soon Moro kirjoitti...

Ollaanpas täällä nyt ilkeitä!

Lehtomäen sijoitusstrategia on kuin kopio George Soroksen opeista eli ainoastaan amatöörit hajauttavat, pelimiehet keskittävät. Ja pelimiehet keräävät voitot, isot sellaiset.

Aivan kuten Soros, myös Lehtomäki on päätöksenteon kulisseissa ja päätöksiin oleellisesti vaikuttavan tiedon lähteillä. Lehtömäki "on" ministeri, Soros puolestaan "omistaa" ministereitä. Lopputulos on sama eli varmaa hevosta veikkaamalla voittaa aina. Erotuksen hevoskilpailuihin, näillä vedoilla ei voi hävitä edes vahingossa.

Mikä tekee oleellisen eron Lehtomäen ja Soroksen toimintaan on se, että Lehtomäen peittely-yritys on lähinnä naurettavan ja surkuhupaisen rajamailla. Jos oppi-isä Soros tuntisi Lehtömäen, niin hän varmasti antaisi satikutia asian amatöörimäisestä hoitamisesta.

Kun nyt näitä matolaatikoita availlaan, niin tämänpäiväinen uutinen Kiviniemen vaalirahoituksen alkuperästä tuskin yllättää ketään. Ainoa yllätys tässä koko touhussa on se, että vasemmiston vaalirahoituksesta pysytellään yhä hiirenhiljaa...

Anonyymi kirjoitti...

Lehtomäki kertoi Nelosen uutisille, että hänen miehensä osti Talvivaara Oy:n osakkeita tammikuun 15. ja 21. päivä sekä helmikuun 11. ja 16. päivä. Perhe hankki osakkeita tammikuussa noin 200 000 eurolla ja helmikuussa 100 000 eurolla.

Ensimmäistä kertaa osakkeita hankittiin siis pari viikkoa ennen kuin Talvivaara julkisti uraanikaivoshankkeen. Kolmannen erän perhe osti juuri julkistuksen jälkeen. Talvivaaran osakkeen arvo alkoi vahvistua pian sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti suunnittelevansa uraanintalteenottoa.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen sanoi pitävänsä täysin mahdottomana, että Lehtomäki olisi saanut ennakkotietoja. Pekkarinen kertoi saaneensa itse tiedon uraanihankkeesta julkistamista edeltävänä iltana pörssien jo sulkeuduttua.

Pekkarisen lausunto ja Lehtomäen ilmoitus osakkeiden hankinta-ajankohdasta eivät vielä sulje pois mahdollisuutta sisäpiiritiedosta ja sen väärinkäytöstä. Sisäpiiritieto on voinut hyvin kulkeutua ao. ministeriöihin jo paljon ennen 9.2., sillä uraaninhanke on sellainen, ettei sitä pelkästä päähänpistosta lähdetä pörssissä kertomaan. hanketta on voitu valmistella yhtiössä hyvinkin pitkään ennen sen julkistamista.

On mahdollista, että yhtiöstä, jonka palveluksessa olevista useat henkilöt lienevät toimineen uraanihankkeen parissa, on vuodettu tieto joko tahallisesti tai huolimattomuudesta asianomaisen ministeriön eli elinkeinoministeriön ja/tai ympäristöministeriön yhdelle tai useammalle vikamiehelle ja näiltä tieto on sitten välittynyt eteenpäin.

Talvivaaran toimitusjohtaja ja suuromistaja Pekka Perän lausunnoille asian tiimoilta ei juurikaan voidaan panna painoa, koska hän on tavallaan asiaan osallinen.

Anonyymi kirjoitti...

Ei osakkeisiin sijoittamisessa todellakaan ole mitään ihmeellistä. Kaikkien pitäisi sijoittaa Suomeen. Talvivaaran suhteen ei tarvinnut olla ennustajaeukko, jotta pystyi arvioimaan yhtiön tulevan kehityksen. Summa, reilut 400 000 €, ei sekään ole ihmeellinen näissä yhteyksissä, saako sillä edes kaksiota Helsingin keskustassa.

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisikö jokaisen valtioneuvoston talouspoliittisen päätöksen jälkeen selvittää, onko ministerien ym. lähipiirit ostaneet / myyneet mitään omaisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Muuten, aviovarallisuudessa sovelletaan omaisuuden erillisyyden periaatetta, joten ministerin yms. ei tarvitse eikä kuulukaan välttämättä tietää aviosiippansa rahoista, veloista ja sijoituksista mitään.

Anonyymi kirjoitti...

Olisi kuitenkin hyvää tietää! Velvollisuus tietää alaikäisten lasten omistuksesta.

Asiassa ei ole kyse em. "tietämisestä", vaan siitä, oliko ministerillä sisäpiiritiedoksi luokiteltavaa tietoa ja kertoiko hän siitä puolisolleen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ihmetyttää hieman Lehtomäen tuohtumus siitä, että jollain ylipäätään voi olla otsaa epäillä häntä. ministeriä, sisäpiiritiedon levittämisestä keittiön pöydän ääressä.

Ministerin pitäisi toki ymmärtää, miltä kuvio ulospäin näyttää. Aviomies sijoittaa satoja tuhansia euroja Talvivaaraan samaan aikaan, kun yritys hakee valtioneuvostolta uraanin talteenottolupaa. Eikä ympäristöministerillä (muka) ole minkäänlaista hajua kyseisestä hankkeesta, vaikka kaivosala on pitkälle riippuvainen hänen hallinnonalansa päätöksistä!

Ratkaisevaa ei ole se, missä määrin Talvivaaran pörssinousuun vaikutti nikkelin hintapiikki ja missä määrin yrityksen uraanihakemus. Ratkaisevaa on, että yhtiössä uraanibisneksen aloittaminen oli luokiteltu sisäpiiritiedoksi.

On huomattava, että oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön (mm. KKO 2006:110) mukaan sisäpiiritiedon väärinkäyttö koskee jo tilannetta, jossa hyödyn mahdollisuus on olemassa. rangaistavuuden edellytyksenä ei siten ole se, että teolla olisi todella saatu konkreettista hyötyä

Eivätkä epäilyt poistu sillä, että Lehtomäki antoi pyytämättä eduskunnalle selvityksen perheen kaivossijoituksista. Epäilyä päin vastoin lisää, että ilmoitus annettiin vasta reilut puoli vuotta osakesijoitusten jälkeen.

Se, että Talvivaara piti uraanihankkeestaan erillistä sisäpiirirekisteriä, kertoo siitä, että yhtiön arvion mukaan hanke vaikutti julki tullessaan olennaisesti osakkeen arvoon.

TEM:n teollisuusneuvoksen mukaan yhtiö otti ministeriöön, siis tähän Pekkarisen johtamaan ministeriöön, yhteyttä jo viime syksynä tiedustellen tarvittavista luvista ja menettelyistä. Ministeriössä tiedot tulivat kymmenkunnan virkamiehen tietoon. Teollisuusneuvos ei kuitenkaan tiennyt yhtiön sisäpiirirekisteristä mitään eikä siis myöskään sitä, oliko yhtiön sanottu rekisteri ajan tasalla.

Finanssivalvonnan ja poliisin selvitysyötä haittaa se, että sijoitukset tukivat julki vasta nyt puoli vuotta sijoitusten tekemisen jälkeen. Epäillyllä on ollut hyvää aikaa keskustella asioista ja sopia, mitä kerrotaan ja miten kerrotaan.

Anonyymi kirjoitti...

Juu,

saa ministerin mies sijoitella rahansa ihan miten haluaa, ministerin tietämättä.
Samoin saa sijoittaa rahansa ministerin äiti, ministerin tietämättä.
Myös ministerin veli saa sijoittaa rahansa miten haluaa, ministerin tietämättä.
Ministerin ala-ikäiset lapset eivät voi sijoittaa rahaa ministerin tietämättä.
Sitä päätöstä ei voi yksin tehdä ministerin mies...

Ja nuo kaikki sijoittivat Talvivaaraan, iso riski koko suvulle jos huonosti kävisi :))

Anonyymi kirjoitti...

http://www.apu.fi/ajassa/article162637.html


"vettä" karkasi Talvivaarassa

Anonyymi kirjoitti...

kunhan alueen majavat eivät kärsisi tuosta uraanista. veden juoksutus on tietääkseni talvivaaran alueesta etelään ja siellä on tiettävästi nähty, ja joskus ammuttukin, majavia. mikä onkaan se biodiversiteettinen tappio jos majavat häviävät. ei voi kuin kauhistella asiaa.

Anonyymi kirjoitti...

"Outokumpu ei hyödyntänyt kaivosta malmin heikon pitoisuuden takia. Uusi bioliuotusrikastusmenetelmä muutti kaivoksen kannattavaksi"

Kumma, ettei Outokumpu ollut tietoinen tämmöisestä tutkimuksesta.

"Paula Lehtomäkeen on kannattanut politiikassa sijoittaa, koska hän on "pysyvää ministeriaineista.""

Ja Keskustasta vielä. Voiko epäluotettavampaa kombinaatiota löytää?

Anonyymi kirjoitti...

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0032:0036:FI:PDF


tiesi, tiesi

Anonyymi kirjoitti...

Tulee mieleen tapaus Eeva Vuori, jonka professori Virolainen tuntee erittain hyvin. Mies teki pimeita asuntokauppoja olohuoneessa Juhani Lepan kanssa ja aviovaimo oli keittiossa eika mukamas tiennyt kaupoista yhtikas mitaan.

Julkisuudessa vaadittiin Vuorta, joka oli Korkeimman oikeuden jasen, eroamaan, mutta eipa vaan eronnut. Ydinkysymys lienee millas todistat, etta vaimo tiesi kaupoista, kun ne tehtiin miehen nimiin.

Paula Lehtomaki voi kayttaa samaa strategiaa, naytella tietamatonta. "Mies se meilla nama asiat hoitaa lasten ja jopa oman aitini puolesta". Voidaanko siis todistaa, etta ymparistoministeri oli kaupoista tietoinen ja niihin olisi johtanut nimenomaan hanen asemansa vuoksi saama ennakkotieto uraanihankkeista?

J kirjoitti...

Vaikka olettaisi että Lehtomäki ei ole kertonut suoraan miehelleen, että ostapa Talvivaaraa, ja että mies hoitaa sekä lasten että Lehtomäen äidin sijoituksia tämän tietämättä miten, riittääkö sisäpiirin tiedoksi se, että aamiaisella päivän kulusta kysyttäessä ministeri mainitsee, että Talvivaaralla on jotain isoja projekteja ja näyttää että ollaan hyväksymässä. Tai jotain sen tapaista. Miten tiukasti ministerit ovat työasioistaan kertomatta kotonaan, edellytetäänkö heiltä sitä, ja miten uskottavaa on että sellaista oikeasti noudatetaan? Olisiko tällaisessa tapauksessa mies syyllistynyt johonkin vai ministeri, vai molemmat?

Anonyymi kirjoitti...

Täällähän näitä kaipaamiani lisätietoja Talvivaarasta ja Lehtomäen perheestä olevan!

Mahtavaa!

Yst. terveisin Riikka Söyring

Unknown kirjoitti...

Mielestäni Lehtomäkeä on Talvivaara-asiassa morkattu täysin turhaan. Osakeyhtiölain mukaan sisäpiiriomistuksen alaraja on 1 %: tätä rajaa ei tässä ole ylitetty. Puolisot voivat luonnollisesti ostaa osakkeita itselleen ja lapsilleen vapaasti. Osakeyhtiön osakeluettelot ovat Suomen kansalaisten osalta julkisia, mutta verotuksessa tällaiset tiedot tulevat julkisiksi vasta vajaan vuoden päästä.