lauantai 27. maaliskuuta 2010

236. Isoäitien oleskelulupa-asia

No, mutta! Maahanmuuttoviranomainenko se siinä on isoäidin kimpussa...

Neljäs valtiomahti (=Helsingin Sanomat), maan hallitus ja tasavallan presidentti kävelivät riippumattoman ylimmän hallintotuomioistuimen eli KHO:n ja sen päätöksen ja perustuslain yli. KHO:ssa yksin vähemmistöön jäänyt presidentti Pekka Hallberg tukee hallitusta ulkomaalaislain muuttamiseksi vastaamaan omaa eriävää mielipidettään ja avustaa poliisia KHO:n päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi

1. Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi 8.3. kahden iäkkään ulkomaalaisen naisen oleskelulupaa koskevat valituslupahakemukset. KHO pysytti Helsingin hallinto-oikeuden asiassa antamat päätökset. Ratkaisujen lopputuloksena kumpikaan isoäiti ei saa oleskelulupaa Suomesta. Aiemmin jo Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kummankin isoäidin oleskelulupahakemuksen.

2. Venäläinen, vuonna 1928 syntynyt Irina Antonova oli hakenut muutosta hallinto-oikeuden oleskelulupaa ja käännyttämistä koskevaan, syyskuussa 2009 annettuun kielteiseen päätökseen. KHO epäsi Antonovan valituslupahakemuksen, joten hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan.

3. Egyptiläisen, vuonna 1945 syntyneen Evelin Fadailin tapausta pidettiin jostakin syystä KHO:ssa epäselvempänä kuin Antonovan tapausta. KHO nimittäin myönsi hänelle valitusluvan painavan syyn perusteella ja tutki asian kahdeksan tuomarin kokoonpanossa; normaalisti asiat ratkaistaan KHO:n viisijäsenisessä jaostossa. Fadailin valitus oleskeluluvasta ja käännyttämisestä hylättiin äänestyksen jälkeen numeroin 6-1-1.

4. KHO:n enemmistön mukaan asiassa ei ollut osoitettu, ettei Fadailin voisi saada sairauksiinsa hoitoa kotimaassaan tai että hän olisi sairautensa tai muun syyn vuoksi täysin riippuvainen Suomessa asuvista omaisistaan. Päätöksen mukaan Fadailin hoito voidaan järjestää hänen kotimaassaan. Hänellä on mahdollisuus vierailla Suomessa samoin kuin hänen lapsillaan ja heidän perheenjäsenillään Egyptissä, todetaan KHO:n päätöksen perusteluissa.

5. "Jatkuvan oleskeluluvan epääminen ei ole Fadailin terveydentilan, Suomeen syntyneiden siteiden tai muutoinkaan yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi ilmeisen kohtuutonta, KHO:n kuusi hallintoneuvosta totesivat perusteluissaan. "Tähän asiaan verrattavissa ja olosuhteiltaan vaikeammissakin tapauksissa ei ole katsottu voitavan myöntää jatkuvaa oleskelulupaa yksilöllisestä inhimillisestä syystä," sanotaan perusteluissa. - KHO:n enemmistö viittaa siten perustuslaissa säädettyyn yhdenvertaisuuden periaatteeseen: samanlaiset tapaukset on ratkaistava tuomioistuimessa samalla tavalla.

6. Toinen eri mieltä olleista kahdesta jäsenistä olisi kumonnut ja palauttanut Fadailin käännyttämistä koskevan asian Helsingin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Äänestyksen tuloksen johdota velvollisena lausumaan pääasiasta kyseinen jäsen hylkäsi enemmistön tavoin Faidailin valituksen. Siis kahdeksasta jäsenestä seitsemän pysytti hallinto-oikeuden kielteisen päätöksen, johon myös Maahanmuuttovirasto oli omassa ratkaisussaan päätynyt.

7. Toisen eriävän mielipiteen päätökseen jättäneen jäsen nimi on "paljastunut" tai oikeastaan paljastettu median toimesta; KHO:n enemmistöön kuuluneiden jäsenten nimiä ei sen sijaan ole julkisuudessa kerrottu. Hän on KHO:n presidentti Pekka Hallberg. Hän myönsi "kokonaisarvion perusteella" Evelin Fadailille oleskeluluvan "yksilöllisten inhimillisten syiden vuoksi." Hallbergin mukaan F:n terveydentilan on osoitettu heikoksi ja jatkuvasti huononevaksi, hänen tukiverkkonsa on Suomessa ja siteet painottuneet enemmän Suomeen kuin Egyptiin. Lisäksi maiden välinen etäisyys on omiaan vaikeuttamaan yhteydenpitoa lähiomaisten kanssa. - Pekka Hallbergin toimintaa ko. asiassa olen kommentoinut blogissa 234/ 25.3.

8. Kohta KHO:n päätöksen jälkeen mediassa, hallituksessa ja maan poliittisessa johdossa alkoi edelleen jatkuva vyörytys, jonka tarkoituksena on mitätöidä ylimmän tuomioistuimen lainvoimainen ja täytäntöönpanokelpoinen päätös. Presidentti Halonen on arvostellut käännytyspäätöstä voimakkaasti ja sanonut sen sotivan hänen oikeustajuaan vastaan. Halonen käytti oman puheenvuoron pari päivää sen jälkeen, kun professori Martti Koskenniemi oli kritisoinut Helsingin Sanomissa KHO:n käännytyspäätöksiä. Jo ennen Halosen puheenvuoroa maahanmuuttoministeri Astrid Thors oli ehtinyt suorastaan moittia KHO:n päätöksiä sanoen, että KHO olisi voinut päätyä asiassa toisenlaisiin ratkaisuihin.

9. Thors vetosi presidentti Halosen ja KHO:n Pekka Hallbergin eriävään mielipiteeseen ja toitotti julkisuuteen, että nyt isoäidin oleskeluluvan myöntämiselle - Koskenniemi, Thors ja Halonen puhuvat jostakin syystä vain egyptiläisen mummon tapauksesta - on olemassa "kahden presidentin tuki." Jokseenkin populistinen puheenvuoro Thorsilta, ei voi muuta sanoa, kun KHO:n selkeä enemmistö (7-1) oli päätöksessään toisella kannalla. Thors ilmoitti kutsuvansa eduskuntaryhmät koolle erityiseen "isoäitiseminaariin", jossa on tarkoitus päättää ulkomaalaislain muuttamisesta niin, että egyptiläismummolle voidaan myöntää oleskelulupa.

10. Pääministeri Matti Vanhanen meni - kuinkas muuten - lupaamaan tukensa lain muutokselle, jotta käännytyspäätöksen saaneet isoäidit saisivat "toisen tilaisuuden." Taustalla kulisseissa häärii KHO:n Pekka Hallberg, johon kaikki tuntuvat vetoavan. Räikeä on myös tapa, jolla ylipoliisipäällikkö Mikko Paatero muutti yhdessä päivässä käännytyspäätöksen toimeenpanoasiaa koskevan mielipiteensä ja kertoi toissa päivänä - saatuaan Pekka Hallbergilta oikein kirjallisen lausunnon (!) - että käännytyspäätöksiä voidaan "viivystyttää;" tämä on aivan uusi termi, joka lienee syntynyt Pekka Hallbergin "luovan ajattelun" tuloksena. Pekka Hallberg on muuten julkisuudessa "iäkkääksi" tai vanhukseksi luonnehdittua Evelin Faidailia vuoden vanhempi.

11. Matti Vanhasen lausunnosta ilmenee, että lain muuttamista koskevan hankkeen tarkoituksena on yksinomaan KHO:n lainvoimaisen ja täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun mitätöinti. Hallituksen ja lainsäätäjän, joita KHO:n päätöksenteossa yksin vähemmistöön jäänyt jäänyt Pekka Hallberg uskollisesti avustaa, aikovat säätää lainmuutoksen, jolla valtaapitävien ja heitä tukevien poliitikkojen mielestä tuomioistuimen väärän mutta lainvoimaisen päätöksen vaikutukset voitaisiin mitätöidä. Minusta näin toimittaessa rikotaan räikeästi oikeusvaltion kaikkein keskeisintä periaatetta eli tuomioistuimien riippumattomuutta vastaan. Lainvoimaisen tuomion vaikutukset halutaan mitätöidä ja pakottaa tuomioistuimet uusintakäsittelyyn, jossa niiden edellytetään muuttavan päätöstään, vaikka lain sanamuotoa tai ideaa ei juurikaan voitaisi muuttaa.

12. Viittaan Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljasen lausuntoon HS:ssa 26.3.:

- Lainsäätäjän ei pitäisi mennä kumoamaan yksittäistä tuomioistuimen ratkaisua muutamalla lakia. Se ei vastaa vallanjako-opin ajatusta tuomioistuimen ja lainsäätäjän roolista.

Professori Viljasen mukaan lainsäätäjän tehtävänä on muuttaa lakia, jos tuomioistuimien ratkaisut ilmentävät yleistä epäkohtaa lainsäädännössä. Mutta kuten Maahanmuuttoviraston johtaja Olli Koskipirtti kertoi A-talkissa 25.3., Suomi on käännyttänyt vakiintuneen käytännön mukaisesti paljon sairaampiakin ja vielä vaikeammissa oloissa ulkomailla asuvia mummoja. Miksi näitä muita kymmeniin lainvoimaisiin päätöksiin perustuvia käännytyspäätöksiä ei ole pidetty yleisenä epäkohtana? On selvää, että egyptiläisen ja venäläisen mummon tapauksessa ei ole kyse mistään sellaisesta yleisestä epäkohdasta, joka edellyttäisi lainmuutoksen ja muutoksen jopa erittäin kiireellisessä aikataulussa, kuten pääministeri on ajattelemattomuuttaan mennyt lupaamaan.

13. Superkiireelliseksi julistettu lainsäädäntöhanke on erityisen räikeä temppu siksi, että jo voimassa olevaan ulkomaalaislakiin sisältyvät selkeät säännökset asiasta, jonka osalta lakia on tarkoitus muuttaa, eli säännökset oleskeluluvan myöntämisestä "yksilöllisestä inhimillisestä syystä" (52 §). Maahanmuuttovirasto, hallinto-oikeus ja KHO ovat jo kertaalleen tutkineet oleskeluluvan myöntämisen edellytykset inhimillisten syiden perusteella, mutta päättyneet pohdinnassa kielteiseen tulokseen. Nyt egyptiläismummoa koskeva ratkaisu aiotaan kumota vain siksi, että asian ratkaisemiseen eri portaissa osallistuneista reilusta kymmenestä juristista yhdellä oli inhimillisten syiden tulkinnasta toisenlainen tulkinta ja koska tasavallan presidentti viestitti, että enemmistön päätös on hänen oikeustajunsa vastainen. Käsittämätöntä, mutta Suomessahan kaikki on mahdollista! "Kaksi presidenttiä" eli tasavallan presidentti ja hänen uskollinen isäntärenkinsä Pekka voivat parilla haastattelulausunnollaan käytännöllisesti katsoen mitätöidä riippumattoman tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion.

14. Kokemussääntö "kaiken takana on nainen," näyttää siis pitävän tässäkin yhteydessä kutinsa, en tarkoita naisilla nyt näitä ulkomaalaismummoja. Mutta kaiken takana on usein myös media, tarkemmin sanottuna Helsingin Sanomat. Hesarissa julkaistiin eilen pääkirjoitus otsikolla "Isoäidit saivat vihdoin oikeutta." Lehti väittää, että "vanhuksia uhkasi kotimaassaan eläminen yksin vailla lähiomaisten tukea." Kuitenkin KHO:n päätöksen perusteluista saa aivan toisenlaisen käsityksen. Tietääkö HS siis asiat tuomioistuimia paremmin?

15. Tämän jälkeen HS:n pääkirjoituksessa pannaan riemastuneena merkille, että "korkeimman oikeusasteen antama vanhusten karkotuspäätös (JV: kyseessä on käännytyspäätös, ei karkotuspäätös) alkoi kuitenkin murentua." Lehti jatkaa:

- Päätöstä arvosteltiin kansalaiskeskustelussa, mutta eri mieltä päätöksestä ilmoitti olevansa myös muun muassa tasavallan presidentti. Samoin paljastui, että korkeimman hallinto-oikeuden presidentti oli äänestänyt vanhusten oleskeluluvan puolesta (JV: Pekka Hallberg osallistui vain egyptiläismummon tapauksen ratkaisemiseen). Vihdoin hallituksen piirissä päätettiin tehdä oikea teko (JV: ?) ja pääministeri Matti Vanhanen ilmoitti, että ulkomaalain harkintavaltaa lisätään (JV: lainmuutoksesta päättää eduskunta, ei pääministeri).

16. HS:n pääkirjoitus on yksipuolisuudessaan karmaisevaa luettavaa. Siinä ohitetaan kokonaan oikeusvaltion perusperiaatteet, eli muun muassa tuomioistuimen riippumattomuus ja sen kunnioittamisen periaate, samoin lainvoimaisten tuomioiden noudattaminen. Pääkirjoituksessa ei puhuta mitään myöskään siitä, että oikeusvaltiossa tasavallan presidentti, maan hallitus tai eduskunta eivät voi säätää lakia, jolla mitätöidään riippumattoman tuomioistuimen yksittäisessä oikeusjutussa antaman päätöksen oikeusvaikutukset ja estetään päätöksen laillinen täytäntöönpano. Myös yhdenvertaisuusperiaatteen kunnioittaminen ohitetaan pääkirjoituksessa tyystin; kuten KHO:n päätöksessä todetaan, Suomesta on lakiin ja vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön perustuen "karkotettu" vielä huonommassakin olosuhteissa eläviä mummoja ja vaareja, koska laillisia edellytyksiä oleskeluluvan myöntämiseen ei ole ollut.

17. Muistuu mieleen, miten Helsingin Sanomat myös erässä toisessa suurta julkisuutta herättäneessä oikeusjutussa asettui pääkirjoituksessaan selvin sanoin kannattamaan laittomuutta. Tarkoitan yksityistä pysäköinninvalvontaa ja niin sanottujen parkkiyhtiöiden oikeutta antaa valvontamaksuja yksityisille alueille väärin pysäköinneille autoilijoille. Helsingin Sanomat oli varustanut ko. tapauksessa pääkirjoituksensa raflaavalla otsikolla "Hämärän parkkisakotuksen loputtava" (21.12.2008). Kirjoituksessa vihjailtiin parkkiyhtiöiden toiminnan voivan olevan jopa rikollista tai ainakin yleisöä harhaanjohtavaa. Pääkirjoitus ennusti, että KKO ei tule myöntämään ParkComille valituslupaa. Mutta kuten nyt tiedämme, parkkisakkoasiassa kävi aivan toisin kuin kiihkoileva HS oli ennustanut: KKO myönsi ParkComille valitusluvan ja katsoi päätöksessään (KKO 2010:22), että yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole mitään "hämärää sakotusta" vaan täysin laillista toimintaa, eikä valvontamaksun määräämisessä ole kyse väitetystä virkavallan anastamisesta tai rangaistuksenluontoisten maksujen määräämisestä. Yksityinen pysäköinninvalvonta ei loppunut, mutta HS vaikutti kirjoituksellaan ehkä ratkaisevasti siihen, että parkkiyhtiöt joutuivat keskeyttämään yli vuoden ajaksi täysin laillisen toimintansa, josta niille aiheutui suurta taloudellista tappiota. Tähänkö HS:n pääkirjoituksella ("Hämärän parkkisakotuksen loputtava") tähdättiin?

18. Mistä näitä outoja pääkirjoituksia ja pääkirjoitustoimittajia oikein tulee? Helsingin Sanomien levikki on ollut viime aikoina laskussa, joten jollakin konstilla lehden ilmeisesti pitää yrittää hankkia uusia lukijoita ja "kannattajia." Parkkisakkoasiassa lehti näytti nuoleskelevan pääkaupunkiseudun autoilijoiden ohella parkkiaktivisteja ja parkkiyhtiöiden työntekijöiden toimintaa pysäköintialueilla häirinneitä parkkihuligaaneja. Isoäitien oleskelulupa-asiassa lehti ilmeisesti laskeskelee, että enemmistö suomalaisista on niin "hellytettävissä," että laillisuutta voidaan taas kerran potkaista levikin nostamistarkoituksessa kunnolla päähän.

19. HS:n pääkirjoitus isoäitien tapauksessa on kuitenkin herättänyt lehden lukijoissa vahvoja vastareaktioita kommenttien muodossa. Niihin voi tutustua hs.fi:n pääkirjoituksia koskevalla keskustelusivustolla. Muutama poiminta kommenteista (yhteensä nyt n. 160):

- Mieletöntä Hesarilta, oikeus ei toteutunut, RKP-läinen eliitti näyttä kyntensä, KHO:n päätöksen yli voi kävellä mennen tulleen, poliisikin on kontallaan poliitikkojen edessä, eduskunnalta odotetaan ryhtiä;

- Päätös kannustaa lain rikkomiseen ja maahantulijoita kiristämään viranomaisia säälipisteitä keräämällä, toimintatapa osoittaa, että maan lakia on turha noudattaa, laki tehdään tulijoiden tarpeen mukaan, se on tämän viesti maailmalle;

- Pääkirjoitustoimittajalla on heikot tiedot laista ja oikeudesta, KHO:n päätöksen tosiasiallinen mitätöinti on isku oikeusvaltio-periaatteen ytimeen, halvalle poliittiselle suosion kalastukselle uhrataan oikeusjärjestelmämme uskottavuus, isoäitien tapauksessa poliitikot riistivät oikeuslaitokselta ylimmän tuomiovallan;

- KHO:n ratkaisu on lainvoimainen päätös, josta ei ole valitusoikeutta, mutta jonka yli poliisijohtaja Paatero käveli mennen tulleen, miltähän päätöksen tehneistä tuomareista tuntuu, voidaanko enää luottaa oikeuksien ja tuomareiden päätöksiin;

- Pääkirjoituksessa kirjoitettiin karkottamisesta, kun kyse on käännyttämisestä, tarkoitushakuistako, karkotettavalla on ollut oleskelupa Suomessa, käännytettävällä ei;

- Onpa outoa otsikointia ("Isoäidit saivat vihdoin oikeutta") HS:n päätoimittajalta ja yhtä oudolta kuulostaa koko pääkirjoituskin, päätoimittaja ei näytä ymmärtävän, että tässä tapauksessa oikeus ei todellakaan voittanut vaan mielivalta, selkeä signaali kantasuomalaisille on se, että laista ei tarvitse välittää, koska pianhan joku laki muuttuu kuitenkin, samalla avattiin Suomen ovet kaikille ulkomaalaisille inhimillisyyteen vedoten, laista tai KHO:n päätöksistä viis, samalla meni jo heikoilla ollut luottamus oikeuslaitokseen, presidenttiin ja poliisiin

Kaikissa kommenteissa ihmetellään HS:n pääkirjoitusta, KHO:n lainvoimaisen päätöksen yli kävelemistä sekä poliitikkojen ja poliisin toimintaa.

Kyllä kansa sentään näyttää tietävän ja ymmärtävän!

20. Jossakin HS:n kommentissa ilmoitettiin, että kirjoittaja on kannellut Pekka Hallbergin ja Mikko Paateron menettelystä oikeuskanslerille. Selvyyden vuoksi lienee syytä todeta, että allekirjoittaneella ei ole mitään tekemistä mainitun kantelun kanssa. On toki hyvä, että tätäkin konstia yritetään. Mutta kuten käytännöstä hyvin tiedämme, oikeuskanslerilta tai oikeusasiamieheltä ole odotettavissa minkäänlaista tukea tai kannanottoa tällaisissa tapauksissa. Mitä räikeämmin valtaapitävät rikkovat perustuslain tai lain henkeä ja kirjainta, sitä hiljaisempina ylimmät laillisuusvalvojamme yleensä pysyttelevät omissa pilttuissaan. Tämä on maan tapa: ei korppi korppi silmää noki.

(Yllä Gustave Dorén piirroskuva Charles Perrault' n kirjasta Punahilkka)

38 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Näin on toimittu ja toimitaan edelleen. Rouva "order" Halonen on todistanut toimintatapansa ja tällä tavoin hän on toiminut Euroopan Neuvostoliitossakin, kun on pitänyt ikävät yksilövalitukset karsia, niin ne on karsittu hameväen voimin..

Pitäisikö miettiä tämän asian viemistä EU-tuomioistuimeen ja hakea ratkaisua sieltä: http://erkkikalevilaakso.blogspot.com/

Pirjo-Margit Jauhiainen, Espoo kirjoitti...

Samoin ajattelin luettuani kyseisen pääkirjoituksen.

Meillä kantasuomalaisilla on monenlaisia ongelmia erinäisten asioiden eteenpäin viemisessä. Kylläpä kannatusluvut nousisivat eri yhteyksissä ja luottamus lainkirjainta kohtaan lisääntyisi, kun oikeudenmukaisuus toimisi lakituvassa.

Onkohan niin, että joillekin ihmiselle vastoinkäymiset oikein kasaantuu. Nekin kyllä purkaantuu omalla painollaan, mutta siinäkin vaikuttaa mihin yhteiskuntaluokkaan on sattunut syntymään.

Ihmiset myös nolostelee joidenkin asioiden esiintuomista omalla nimellään.

Lähetin juuri monille kansanedustajille ja lehdistöön asiastani, joka koskee toimeentulotukea.

Viimevuoden loppuvuodesta ja kuluvana vuonna tarvitsin toimeentulotukea. - Niin olipa kova vääntäminen että pääsin henkilökohtaiseen palveluun.

Miten tämä liittyy isoäitien oleskelulupaan.
Ehkä välillisesti?
Niin,,,,,,,saanko minä kantasuomalaisena samanlaista huomiota/palvelua, jossa myönnetään toimeentulotuki joka on lakisääteistä.

Voi kysyä miksi elän veroeuroilla ja 2 mammaa ei saisi samaa oikeutta tulla tänne suomalaisen sosiaali-ja terveydenhuollon piiriin.

Olenpa toimeentulon lisäselvityspyynnössä saanut ukaasin, tai - tehdä päätös hakemuksen käsittelemättä jättämisestä.
Että näin lakia tulkitaan Tapiolan sosiaalitoimistossa.

Yleensäkin ajattelen miten joka paikassa esim. koulutuksiin haetaan pelkästään mamuja. Jo tällaisilla hakemuksilla haetaan eriarvoistamista.
Mitä tuntevat kapinaiässä olevat nuoret tällaisesta?

Vähän myöhäistä on presidentti Halosen julkisivun kiillotus kahden mamman asiassa. Ei ole evä heilahtanut omien vanhusten ja muiden tärkeiden asioiden puolesta. Tarkoittaa yleensä hoitoalaa.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt ymmärrän, miksi KHO:ssa Pekka Hallberg oli yksin eri mieltä egyptiläisen isoäidin asiassa.

Ennen kuin asia meni KHO:een, otti presidentti Martti Ahtisaari, joka on tunnetusti Pekka Hallbergin hyviä kavereita, kantaa asiaan ja vetosi siihen, että KHO myöntäisi isoäiti Faidaillle annetaan oleskelulupa.

Pekka tietysti vain noudatti kaverinsa Maran kantaa ja neuvoa, eihän siinä sen kummempaa perusteluja tarvita!

Sitä olen ihmetellyt, että miksi Mara tai Tarjakaan ei ole vedonnut venäläisen isoäidin maahan jäämisen puolesta. Tämä on sentään 20 vuotta egyptiläismummoa vanhempi ja paljon sairaampi!

Olisikohan Mara saamassa Egyptistä jonkin sovittelutehtävän? Ja Tarja jonkin huivin?

Anonyymi kirjoitti...

Juristina ei enää pysty millään tavalla ymmärtämään "juristieliittimme" toimintaa.

Kun kolme eliittijuristia (Hallberg, Brax ja Halonen) toimivat sitä järjestelmää vastaan, jota heidän tulisi puolustaa, niin sehän pudottaa pohjan koko hommalta. Ei kansa niin tyhmää ole, ettei se näe tuota kaksinaismoralismia.

Maahanmuutosta tuleekin tällä menolla seuraavien vaalien isoin kysymys. Suomessa kasvaa koko ajan niiden äänestäjien joukko, jotka peräävät yhteiskunnalta ja oikeusjärjestelmältä yhdenvertaisuutta ja uskottavuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Jälleen erinomainen tilanneanalyysi Virolaiselta. Näille näkökohdille totisesti kaipaisi julkisuutta.

Kysyisin, mikä mahtaa olla mahdollisen lainmuutoksen valmisteluprosessi. Virkamiehet ovat varmasti pakotettuja valmistelemaan sen mukaan kuin toimivaltainen ministeri määrää, mutta voidaanko esimerkiksi lausuntokierrosta välttää. Vanhanen on lupaillut lainmuutosta jo keväällä, mutta jos tavanomaisia kuvioita noudatetaan, niin jo lausuntokierros ja sen analyysi vie helposti parisen kuukautta aikaa.

Kyseessähän on yhteiskunnallisesti mitä merkittävin kysymys. Tällaisessa kysymyksessä kai lainvalmistelun pitäisi olla mahdollisimman avointa, läpinäkyvää ja demokraattista. Siihen kuuluisi mahdollisuus laajasti lausua lakiesityksen johdosta. Salainen, hätäiseti virkamiesten ja hallituksen toimesta tehty lakiesitys olisi demokratian ivaamista.

Jos tätä aikataulua alkaa ajatella tältä pohjalta, niin ollaan helposti kesäkuulla ennen kuin lakiesitys ehtisi edes valtioneuvostoon. Eduskuntaan se ehdittäisiin antaa aikaisintaan lomien jälkeen syksyllä. Ja vaalit lähestyvät koko ajan. Ja paine kasvaa. Ja Paatero kieltäytyy noudattamasta KHO:n päätöstä.

Näkisinkin, että tässä asiassa on nyt tehtävä kaikki, jotta salainen, virkamiesten ja hallituksen toimesta hätäisesti valmisteltu lakiesitys pystytään estämään. Aika on vahvasti tätä hanketta vastaan.

Vaikka onkin totta, että oikeuskansledri ja EOA eivät havaitse isoja periaatteellisia kysymyksiä, niin lausuntokierroksen sivuuttaminen voisi olla sellainen, joka ei menisi ihan huomiotta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Näinhän se on. Suomen valtaeliitti puolustaa kyllä kiivaasti kaukaa tänne tulleiden mummojen humaania kohtelua ja tänne jäämistä, vaikka vastoin lakia ja tuomioistuimien lainvoimaisia päätöksiä, mutta omat mummomme eivät saa heiltä minkäänlaista huomiota.

Suomalainen mummo on kasvattanut täällä lapsensa, jota ovat antaneet tänne työvoimansa, mutta silti suomalaisen isoäidin kansaneläke 550 e/kk ei poikkea juuri yhtään tänne kerjäläisenä EU-maasta, esimerkiksi Bulgariasta ja Romaniasta tuleville kerjäläismummoille maksettavasta toimeentulotuesta.

Venäläismummon karuja oloja Viipurissa kyllä kauhistellaan tv:ssä ja lehdistössä, mutta samaan aikaan suomalaiset mummot joutuvat sairastuessaan laitoksiin, joissa heidät pannaan vaippoihin, turrutetaan lääkkeillä ja sidotaan kiinni sänkyyn, jossa heitä käydään ehkä pari kertaa vuorokaudessa kääntämässä kyljeltä toiselle.

Onko tämä nyt laitaa?

Egyptiläisen mummon puolesta vaahtoavat täällä presidentit ja akatemiaprofessorit, vaikka mummo saa kotimassaan eläkettä ja vaikka hän on vasta 64 -vuotias. Tämän ikäisiä suomalaisia ihmisiä maan hallitus ei sen sijaan pidä vanhuksina tai edes iäkkäinä ihmisinä, vaan heitä vain patistetaan hallituksen toimesta jatkamaan työntekoaan, jos sellaista suinkin on.

Kyllä, seuraavat eduskuntavaalit tulevat olemaan todella maahanmuuttovaalit.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä samainen Hallberg vielä lokakuussa 2008 hurskasteli Suomen Kuvalehden haastattelussa mm. ettei "Suomi saa liukua hallintovaltioksi tai kilpailuyhteiskunnaksi" ja "Turvallisuuden niskalenkki vapausoikeuksista ja kehitys oikeusvaltiosta poliisivaltioksi merkitsisi pakkopaitaa."

Missä mennään tänään, Hallberg?

Anonyymi kirjoitti...

Todellinen rimanalitus Praavdaltakin.

Olisiko EU:n kautta saatavana apuja?
Ilmeisesti tuolla osataan lukea Suomen perustuslaki paremmin kuin täällä. Vai?

Tuo toiminta törkeydessään on uskomatonta. Koko oikeusvaltiomme periaate on vaakalaudalla.

Nyt täytyy painostaa kansanedustajiamme lukemaan edes minkälaisia päätöksiä tässä ollaan tekemässä. Niin, usko on tosin mennyt myös heihin...

Pöyristyttävää toimintaa. KHOn sisällä toivottavasti kuohuu, kunnolla!

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

Venäläisen mummon tuomion vääryyttä perusteltiin Viipurilaise vanhustenhoidon huonoudella. Uskon perustelun esittäneen tosiasiat.

Viipurissa lienee muutama kymmenentuhatta mummoa. Useat näistä ovat varmasti sairaita. Sama perustelu koskisi varmasti suurt joukkoa näistä. Tasa-arvon nimissä kaille pitäisi sii antaa oleskelulupa. Kuka kannattaa?

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymille, jonka mukaan mm. EOA ei havaitse isoja periaatteellisia kysymyksiä (ja vähän JV:llekin):
OA totesi lausunnossaan perustuslain tarkistamistyöryhmälle (ns. Taxellin työryhmä) muutama viikko sitten mm. seuraavaa:

"Kuten voimassa olevan perustuslain esitöissä, myös perustuslain tarkistamista koskevassa komiteanmietinnössä käsitellään hyvin niukasti tuomioistuinlaitokseen liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi Ruotsin perustuslain tarkistamista koskevassa hallituksen esityksessä (Prop. 2009/10:80) käsitellään kattavasti muun muassa tuomioistuinten asemaan, tehtäviin ja riippumattomuuteen liittyviä valtiosääntöisiä kysymyksiä (kuten perustuslaintasoista tuomioistuinten riippumattomuuden määrittelyä, tuomioistuinten perustamista lain nojalla, päätösvaltaa lainkäyttötehtävien jakamisessa yksittäisille tuomareille ja tuomareiden nimittämismenettelyitä). Ruotsin perustuslaintasoinen tuomioistuinlaitoksen sääntely on jo nyt Suomea yksityiskohtaisempaa, ja perustuslain sääntelyä esitetään edelleen tarkistettavaksi tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta korostavaan suuntaan.
Erityisesti tuomioistuimille oikeusvaltion puolustamiseksi kuuluvien oikeusturva- ja normikontrollitehtävien johdosta olisi yksityiskohtaisempi perustuslaintasoinen sääntely tuomioistuinten riippumattomuuden korostamiseksi myös meillä perusteltua."
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=14849&a_iId=152374

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Ad anonyymi - EU:n perusoikeuskirja (2000/C 364/01), joka siis on meitäkin velvoittavaa oikeutta toteaa 19 artiklassaan:

"Suoja palauttamis-, karkoittamis- ja luovuttamistapauksissa

1. Joukkokarkotukset kielletään.

2. Ketään ei saa palauttaa, karkottaa tai luovuttaa sellaiseen maahan, jossa häntä vakavasti uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai halventava rangaistus tai kohtelu".

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymille EOA:n lausunnosta.

Asiallista tekstiä EOA:lta, eipä siinä mitään. Mutta tässä tapauksessa on tietenkin kyse KHO:n presidentin Pekka Hallbergin konkreettisesta menettelystä. Tuollainen periaatteellinen kannanotto ei kai voi olla mikään selitys sille, että EOA:n tai OKA:n ei tarvitsisi ottaa konkreettiseen tapaukseen kantaa.

Luulisin lisäksi, että tältä osin perustuslaki, sen soveltamiskäytäntö ja kulttuuri ovat hyvin yksiselitteiset: tuomioistuimet ovat riippumattomia, eikä ole sopivaa, että yksittäinen tuomari kommentoi juttua ulkopuoliselle (ainakin Thors ja Paatero), tai antaa minkäänlaisia ohjeita tuomion täytäntönpanosta. Juuri näin Hallberg on tehnyt.

Yhtä suuri periaatteellinen kysymys on se, että yksittäinen, lainvoimainen tuomio aiotaan mitätöidä pikaisella lainmuutoksella. Lainsäädäntövalta ja tuomiovalta ovat menneet pahasti sekaisin.

Kolmas asia, joka tässä yhteydessä ansaitsee huomiota, on tasapuolisen kohtelun vaatimus. Maahanmuuttovirastolla on tietty, vakiintunut linja tämänkaltaisissa asioissa. Olli Koskipirtti kertoi televisiossa, että KHO on useilla päätöksillään vahvistanut viraston linjaukset. Perustuslaki edellytää, että kaikkia kohdellaan lain edessä samalla tavalla. Miksi siis venäläisvanhusta ja egyptiläistä isoäitiä olisi pitänyt kohdella eri tavalla.

On selvää, että kahden vanhuksen jääminen maahamme ei romahduttaisi kansantalouttamme. Selvää on myöskin, että päätökset tuntuvat vanhusten omaisista kohtuuttomilta. Mutta perustuslaki lähtee siitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla.

Koskipirtin mukaan maahanmuuttovirastossa on 300-400 vastaavaa hakemusta vireillä. Lainmuutos merkitsisi tietysti myös sitä, että nämä hakemukset olisi hyväksyttävä.

On kummallista, miten tästä asiasta on niin vaikea keskustella järkevästi. Mielenosoittajilta, Haloselta, Thorsilta yms. pitäisi saada kanta siihen, ovatko he samalla valmiita kustantamaan tällä hetkellä satojen, tulevaisuudessa todennäköisesti tuhansien mummojen toimeentulon. Kahdesta mummosta keskusteleminen on asian vierestä puhumista.

Toipila kirjoitti...

Jos nyt vaikka Kirkko ottaisi ja piilottaisi nämä mummot ja maksaisi heidän ylläpitonsa, niin ei tarvitsisi Halosen, Vanhasen, Hallbergin, Braxin eikä Paateron enempää munata itseään tässä asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Ahtisaaren mennessä noutamaan nobeliaan Oslosta oli hänellä matkaseurana Hallbergin ohella piispa Huovinen.

Vähälle huomiolle on jäänyt "tuonpuoleisen" järjen käyttö maallisten asioiden taustalla. Tänäänkin HS:n yleisönosastossa Huovinen leikkii yli-ihmistä ikäänkuin ei olisi mitään opittu Euroopan juutalaisten kaameista kokemuksista.

Onkin sanottu että jos Venäjän tsaari ei olisi hallinnut Suomea 1800-luvulla, olisi kuolemanrangaistus yhä täällä voimassa.

Tarkkailija X kirjoitti...

Olen aiemminkin kirjoittanut poliittisen, taloudellisen, oikeudellisen -ja kulttuurisen eliitin toimista.Lisäksi perustuslakituomioistuimen välttämättömyydestä Suomessa. Suomen perustuslaki on se perälauta joka ei saisi vuotaa. Nykyisin saa perustuslaista välittämättä tehdä minkälaisia päätöksiä tahansa. Poliitikkojen ja virkamiesten toimesta. Tämän portin avasi edellisen laman aikana Mauno Koivisto (Koiviston konklaavi) joka puuttui tuomioistuimen riippumattomuuteen antamalla ohjeita ettei pankit voi hävitä riitoja tuomioistuimissa kansalaisia vastaan.Nykyinen meno on jatkoa tälle puoluepoliittiselle kultturille, valtiososialismin ylläpitäjät kävelevät Suomen perustuslain ja tuomioistuimien yli aina kun se on tarpeen opportunististen motiiveiden vuoksi. Vaikuttavinta asiassa on se tosiseikka, tuomioistuimen, kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja perustuslain halveksunta tapahtuu juridisen koulutuksen saaneiden toimesta. Presidentti, KHO:n Presidentti ja pääministeri ovat omalla esimerkillään näyttänneet, Suomen voimassaolevia lakeja ei tarvitse noudattaa. Aiemmin luuli Kalli:n olleen yksittäistapaus, nyt on selvää. Kyseessä on vain jäävuoren huippu.Lain noudattamatta jättäminen on maan tapa.

Anonyymi kirjoitti...

Tarja "Raanavettä Perkele" Haloselle eivät olisi kelvanneet DDR:stä konekiväritulituksen saatteessa lähteneet kansalaiset. Jos heistä yksikään olisi päätynyt,pikemminkin joutunut Suomeen aikanaan, Tarja olisi vaatinut pikaista palauttamista. Ei tarvetta turvapaikkaan! Niin se ihmismieli kehittyy...
Nim. L.H. Hoppu

Anonyymi kirjoitti...

Thors, Hallberg ja asiasta täysin ulkona oleva hallitus lähtevät ajamaan lakiin pykälää, jossa asianosaiset saavat itse määritellä inhimillisyyden rajat ja samalla siis oleskeluluvan myöntämisen rajat. Kaikki kielteiset oleskelulupapäätökset ovat asianosaisten omasta mielestä inhimillisesti katsoen kohtuuttomia, se on aivan luonnollista.

On aivan turha selittää (Vanhanen), ettei tässä nyt lähdetä laajentamaan perheenjäsenen määritelmää. Jos Fadailin tapaus on lähtökohtana sille, miten inhimillisyyttä kokonaisharkinnan perusteella mitataan, käytännössä kaikki Suomessa asuvien aikuisten lasten vanhemmat, jotka eivät halua enää asua yksin kotimaassaan saavat luvan, jos Suomessa asuva aikuinen ei halua muuttaa vanhempansa kotimaahan. Valtion intressi (=mitä tämä kaikki maksaa)on triviaalia Suomessa asuvan henkilön intressiin verrattuna (=minulle on kaikin tavoin helpompaa, jos mummo muuttaa Suomeen).
Näissä mummotapauksissa ei jostain syystä pohdita lainkaan, kuten kaikissa muissa perhesideasioissa, olisiko Suomessa asuvalla omaisella mahdollisuus muuttaa mummon luo. Näissäkin "mediamummojen" tapauksissa ainoa vaihtoehto välittömän kuoleman estämiseksi näyttäisi olevan luvan myöntäminen, vaikka luvan myöntämisen edellytykset eivät lain mukaan täyty. Suurin osa ihmisistä näkee sukulaisten oikeuden olla muuttamatta Suomesta niin luonnollisena, että lainmuutoksen "force majorena" pidetään mummon kuoleman estämistä, vaikka tosiasiassahan lakia muutetaan Suomessa asuvan omaisen tahdon täyttämiseksi. Se kunniakas vastuu omasta vanhemmasta siirtyykin sujuvasti yhteiskunnan vastuulle siinä vaiheessa, kun itse joutuisi "uhraamaan" jotain (muuttamaan Suomesta) vastuun toteuttamiseksi.

KHO on antanut viime viikolla kaksi vuosikirjapäätöstä (18 ja 17) oleskelulupa-asioissa, jotka liittyvät aiheeltaan läheisesti näihin mummotapauksiin. Niissä on harkittu toimeentuloedellytyksestä poikkeamista ja ratkaisun ytimessä on ollut se, onko jo Suomessa asuvilla perheenjäsenillä voittamattomia esteitä muuttaa oleskelulupaa vailla olevan perheenjäsenen kotimaahan, jos lupaa ei myönnettäisi säännönmukaisten edellytysten puuttuessa.

KHO on kiitettävästi oikeuskäytännössään viime vuosina omaksunut EIT:n ajattelutapaa ulkomaalaisasioissa, jonka mukaan asianosaisilla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Tämä kehitys ei Hallbergia näytä miellyttävän ja hän haluaa selkeästi säilyttää aikaisemmin vallalla olleen ajattelutavan, jonka mukaan asiat tulisi viime kädessä ratkaista asianosaisten omien subjektiivisten inhimillisten näkökantojen mukaisesti välittämättä muista valtion intresseistä, joiden perusteella luvan myöntämiselle on asetettu laissa edellytyksiä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kerroin blogissani, että yksi HS:n pääkirjoituksen kommentoijista ilmoitti tekevänsä kantelun Pekka Hallbergin ja Mikko Paateron toimista. Tänään puolelta päivin oikeuskanslerinviraston kirjaamosta kerrottiin, että sine on tehty kyseiseen asiaan liittyen yksi kantelu, joka kohdistuu Paateroon. Hallbergin toimista ei ollut tuolloin vielä kantelua jätetty.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä yksi visio, miten asiat saattavat edetä:

1) Ministeri Thors määrää, että virkamiesten on valmisteltava ulkomaalaislakiin muutokset, joiden perusteella mummukaksikko saa jäädä Suomeen.

2) Virkamiehet jupisevat keskenään, mutta eivät voi ministerin määräykselle mitään. Lainmuutoksen vaikutuksesta tehdyt arviot osoittavat, että oleskeluoikeus olisi myönnettävä vuosittain tuhansille isoäideille ja isoisille. Virkamiehet ovat kauhuissaan, mutta eivät uskalla kertoa Thorsille.

3) Thors lupailee julkisuudessa asian pikaista etenemistä. KHO:n päätös polttaa Paateron näpeissä mutta oman mielenrauhansa vuoksi hän haluaa luottaa Thorsiin. Siksi toiseksi, jopa pääministeri oli luvannut lainmuutosta jo keväällä.

4) Kokoomuksessa on seurattu tilannetta kaikessa hiljaisuudessa. Kun Thors tuo lakiesityksensä ministeriryhmän alustavaan käsittelyyn, Katainen ilmoittaa, että tämä ei nyt mene tällä tavalla. Katainen vaatii Thorsilta tarkkoja arvioita lainmuutoksen vaikutuksista. Thors höpisee jotakin epäselvää, ilmeisesti ruotsinkieltä.

5) Samanaikaisesti toisaalla: valtiosääntöoppineet ovat saaneet ääntään kuuluviin. Professorit muistuttavat valtiovallan kolmijaosta ja tuomioistuinten riippumattomuudesta. Aihe alkaa kiusallisesti pyöriä julkisessa keskustelussa ja hallituksen sisällä. Kokoomuksen juristikansanedustajat saavat mukavasti perustuslaista tukea epäilyilleen.

6) Juhannus koittaa, ja lakiesitys on edelleen antamatta. Vanhasen ja Kataisen välit käyvät päivä päivältä kireämmiksi. Paatero ei ole nukkunut enää moneen viikkoon. Kokeneelle poliisimiehelle ei ole ihan mitätön asia, että lainvoimainen tuomio on jäänyt panematta täytäntöön.

7) Eduskunnan syysistuntokausi koitaa ja vaalit lähestyvät. Hallituksen sisällä vallitsee täydellinen riita siitä, mitä mummolaille olisi tehtävä. Kokoomus ei vaaranna vaalimestystään tämän asian takia ja sanoutuu lopullisesti irti hankkeesta. Vanhanen jää yksin.

8) Joulu lähestyy, ja Paatero alkaa muistuttaa unissakävelijää. KHO:n päätös on edelleen yöpöydän kulmalla, mutta Hallberg ei ole enää kuukausiin vastannut puhelimeen. Mistä ihmeestä hän voisi kysyä, joko päätöksen saa panna täytäntöön!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymilla tuntuu olevan hyvin optimistinen käsitys a) kokoomuksesta ja b) valtiosääntöoppineista. Käsitystä voidaan epäillä.

Palautettakoon mieliin, että kyse olisi haihattelijoiden mukaan vain kahden "pikku momentin" muuttamisesta, jonka kolmikon Thors - Hallberg - Vanhasen mukaan kävisi päinsä käden käänteessä eli parissa kuukaudessa; lainmuutoksen pitäisi olla valmis jo juhannukseen mennessä, jotta mummot voisivat viettää rauhaisaa kokkojuhlaa Suomessa.

Ensimmäinen muutosta (em. kolmikon mielestä) kaipaava lainkohta on ulkomaalaislain 50 §:n, joka koskee oleskeluluvan myöntämistä Suomen kansalaisen perheenjäsenelle. Sen 3 momentti kuuluu:
- Jatkuva oleskelulupa myönnetään Suomessa asuvan Suomen kansalaisen muulle omaiselle kuin perheenjäsenelle (siis m. isoäidille), jos oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta sen vuoksi, että asianomaisten on Suomessa tarkoitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että omainen on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta. Muun omaisen on odotettava lupahakemuksen käsittelyä ulkomailla.

Toinen lainkohta, jota ilmeisesti ollaan muuttamassa, koskee lain 52 §;ää, jossa säädetään oleskeluluvan myöntämisestä yksilöllisestä inhimillisestä syystä. Pykälän 1 momentin mukaan
- Suomessa olevalle ulkomaalaisele myönnetään jatkuva oleskelulupa, jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hänen terveydentilansa, Suomeen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi, kun erityisesti otetaan huomioon olosuhteet, joihin hän joutuisi kotimaassaan, tai hänen haavoittuva asemansa.

Miten lukijat muuttaisivat a) 50 §:n 3 momenttia ja lähinnä siinä mainittua käsitettä "täysin riippuvainen Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta, ja b) lain 52 §:n 1 momenttia ja lähinnä termiä "Ilmeisen kohtuutonta"?

Voitaisiinko sanonta "täysin riippumaton" muuttaa muotoon "Ilmeisen riippuvainen" ja sanonta "ilmeisen kohtuuton" puolestaan muotoon "huomattavan kohtuuton"?

Vai pitäisikö lakiin vain lisätä uusi momentti, jossa todetaan lakonisesti, että "kaukana kaukomailla, kuten esimerkiksi Egyptissä, asuvat mummot ovat aina täysin riippuvainen Suomessa asuvista lapsistaan" tai että "oleskeluluvan myöntäminen lähellä päiväntasaajaan syntyisin olevilta mummoilta on aina kohtuutonta"?

Tällöin laista ainakin selkeästi ilmensi, mitä lain muutoksilla halutaan ajaa takaa ja alleviivata. Ja Hallberg saisi tahtonsa KHO:ssa lävitse.

Anonyymi kirjoitti...

Thors on näköjään vastannut esitettyyn kritiikkiin Hufvudstadsbladetissa. Thorsin vastaukset eivät kyllä vakuuta alkuunkaan.Viittaukset KHO:n päätöksen sisältöön ja syntyvaiheisiin sekä esittelijän eriävään mielipiteeseen ja Hallbergin äänetyslausuntoon eivät ainakaan vähennä epäilyjä poliitiikkojen puuttumisesta tuomiovallan käyttöön:

På nätet rasar visserligen en debatt där många anser att politiker och kvarterspoliser nu har kört över landets lag och domstolsväsende och Finland beskrivs som en bananrepublik. Också rättslärda har ifrågasatt beslutet. Men Thors avvisar kritiken som en rad av missförstånd.

– Saker och ting är inte riktigt som de ser ut. Det handlar varken om politiker eller poliser utan om hur utvisningsbeslutet kom till och om innehållet. Då föredragande och HFD:s president Pekka Hallberg var av olika åsikt fanns det starka argument för en ny granskning. Om praxisen har utformat sig på ett sätt som vi inte avsåg då lagen stiftades måste vi helt enkelt ta en ny diskussion.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tyypilliseen tapaansa Thors puhuu asian vierestä ja yrittää peitellä sitä, mistä todella on kyse. Hän "unohtaa," että toisessa tapauksessa (85-vuotiasta venäläismummoa koskevassa asiassa) KKO ei edes myöntänyt valituslupaaja, toisessa eli 64-vuotiaan egyptiläisen mummon tapauksessa seitsemän KHO:n hallintoneuvosta oli toisella kannalla kuin esittelijä ja Hallberg.

Sitä paitsi laissa on jo nyt pykälä, joka koskee juuri oleskeluluvan myöntämistä inhimillisten syiden perusteella. KHO:n enemmistön mukaan egyptiläismummon tapauksessa näitä inhimillisiä syitä ei vain ollut olemassa.

Laintulkinta ei ole voinut tulla Thorsille ja muille poliitikoille mitenkään yllätyksenä, sillä ulkomaalaislain ao. pykälät ovat hyvin yksityiskohtaiset ja vuonna 2004 lakia säädettäessä käytiin eduskunnassa varmuudella läpi kaikki tilanteet ja variantit, joissa lakia tultaisiin tulkitsemaan.

Kuten Maahanmuuttovirasto on todennut, KHO:n po. päätökset noudattavat täysin vakiintunutta kantaa ja linjaa.

Nyt vain Pekka Hallberg tahtoi poiketa vakiintuneesta käytännöstä, linjasta ja tulkinnasta, koska hänen hyvät kaverinsa Mara Ahtisaari ja piispa Huovinen ovat jo ennen ennen KHO:n sanottuja päätöksiä paheksuneet Maahanmuuttoviraston ja Hgin hallinto-oikeuden kielteisiä päätöstä egyptiläismummon tapauksessa.

Thorsin ajamassa lainmuutoksessa on kyse Lex-Hallbergista ja Pekka Hallbergin kasvojen ja arvovallan pelastamisesta - jos niitä nyt enää voi pelastaa.

Anonyymi kirjoitti...

Näyttää siltä, että Thors on omaksunut taktiikan "hyökkäys on paras puolustus". HBL:n artikkelin mukaan nettikirjoittelijat ovat väärässä jokseenkin kaikessa. Oikeassa ovat vain KHO:n esittelijä ja presidentti Hallberg. Ja tietenkin Thors itse.

Thors väittää, että oikeuskäytäntö on mennyt toiseen suuntaan kuin lakia "me lakia säädettäessä tarkoitimme".

Mistä ihmeestä Thors vetää tällaisen johtopäätöksen? Lakia säätämässä on ollut 200 kansanedustajaa, eikä Thorsilla liene minkäänlaista valtakirjaa puhua heidän puolestaan. Uskoisin, että hyvin suuri osa kansanedustajista on tyytyväisiä nykylakiin ja sen soveltamiskäytäntöön.

Lainmuutoshankkeessa on kyse hyvin suppean joukon toimista, joille pääministeri Vanhanen on antanut siunauksensa. Asiasta puhutaan ikäänkuin lainmuutos olisi itsestäänselvyys.

Ja samalla Thors, itsekin juristi, jättää kokonaan vastaamatta niihin vakaviin juridisiin näkökohtiin, mitä nettikeskustelussa on esitetty (HBL:n mukaan Thors näyttää tuntevan käynnissä olevan keskustelun).

Lex-Hallberg näyttäisi olevan vähintäänkin oikeutettu nimi lainmuutoshankkeelle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tämä vouhotus lain muuttamisesta on syntynyt pienen piirin masinoimana.

Hallberg yritti KHO:ssa toteuttaa Maran ja parin piispan "humaania" paheksuntaa egyptiläismummon tapauksessa.

Hallberg vei egyptiläismummon tapauksen varta vasten laajennettuun jaostoon, jossa hän toimi puheenjohtajana. Esittelijäksi tuli kansliapäällikkö Päivi Pietarisen, jonka kanssa hän on käännättänyt "OIkeusvaltio" -kirjasensa kiinaksi. Normaalisti kansliapäällikkö vastaa KHO:n hallinnosta eikä esittele lainkaan valitusasioita.

Kun Hallberg ja Pietarinen eivät saaneet käännettyä muiden hallintoneuvosten päitä asiassa, piiri päätti kääntyä professori Martti Koskenniemen puoleen. Tämä julkaisi Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksen, jossa paheksuttiin egyptiläismummon käännytyspäätöstä ja valitettiin sitä, millainen epäinhimillinen kuva Suomesta ja suomalaisista näiden päätösten johdosta saadaan ulkomailla.

Seuraava askel oli informointi ministeri Thorsille ja presidentti Haloselle. Thors tarttui syöttiin, ja Halonen julkisti Helsingin Sanomissa laajasti uutisoidun kantansa, jonka mukaan KHO:n päätökset sotivat hänen oikeustajuaan vastaan.

Thors arvosteli KHO:n päätöksiä ja sanoi, että nyt mummojen asialle on saatu "kahden presidentin" eli Halosen ja Hallbergin tuki ja että lakia pitää nyt ryhtyä muuttamaan. Thors ilmoitti kutsuvansa koolle eduskuntapuolueiden puheenjohtajat "isoäitiseminaarin" merkeissä. Tässä välissä myös ulkoministeri Stubb ilmaisi Helsingin Sanomissa kantansa, jonka mukaan isoäitien tapauksessa tehtiin hänen mielestään väärä päätös.

Tämä sai Matti Vanhasen lupaamaan, hän ei ilmeisesti neuvottelut asiasta etukäteen esimerkiksi kokoomuksen kanssa - että Thorsin vaatima lain muutos toteutetaan kiireellisessä järjestyksessä, jotta isoäidit saisivat "toisen tilaisuuden" jäädä maahan.

Vanhanen lausunto paljasti kaikessa hölmöydessään, että lakia muutetaan juuri näiden kahden isoäidin tapausten vuoksi ja jotta KHO:n päätöksiä ei voitaisi panna täytäntöön! Siis lainmuutoksen todellisena perusteena on mitätöidä riippumattoman tuomioistuimen lainvoimainen tuomio ja sen täytäntöönpano.

Tämän jälkeen ei paljon tarvittu, kun kaikkien asioiden kanssa sähläilevä Mikko "Roskalava" Paatero ilmoitti - saatuaan Pekka Hallbergilta paimenkirjeen - ettei noita KHO:n päätöksiä tarvitsekaan välttämättä panna täytäntöön.

Toinen peruste, Hallbergin väliintulon ohella, Paaterolla oli se, että venäläismummon puolesta oli ehditty tehdä jälleen kerran uusi oleskelulupahakemus. Käännytyspäätökset voidaan Paateron logiikan mukaan mitätöidä uudella oleskelulupahakemuksella!

Tämä pieni piiri eli Hallberg, Koskenniemi, Stubb, Ahtisaari, Eero Huovinen, pari HS:n päätoimittajaa, Thors ja Halonen on siis saamassa tahtonsa läpi. Paateron ja Vanhasen päät on jo saatu kääntymään ja jatkoa seurannee.

Tämä pieni piiri on laskenut, että muutkaan puolueet, edes perussuomalaiset, eivät rohkene tässä isoäitien tapauksessa asettua poikkiteloin, koska Helsingin Sanomat ja muu media on huolehtinut siitä, että kansalaiset käsitykset on saatu kääntymään käännytyspäätöksiä vastaan.

Luultavasti perussuomalaiset ja kokoomus eivät vastustakaan kaavailtua lainmuutosta, vaikka ne muutoin olisivat tiukentamassa maahanmuuttopolitiikkaansa.

Todellisuudessa hankkeen ajajat vähät välittävät näistä isoäideistä tai heidän perheistään taikka muistakaan käännytetyistä tai käännytettävistä mummoista. Hankkeen kantavana ideana on uskomus, jonka mukaan KHO:n sanotut kaksi päätöstä haittaisivat (muka) Suomi-kuvaa maailmalla. Mara, Tarja, Stubb, Thors ym. eivät halua, että Suomi (muka) leimautuisi vanhusten epäinhimilliseksi käännyttäjäksi ja he joutuisivat kenties vastaamaan ulkomailla ikäviin kysymyksiin.

Ulkomailla tuskin olisi edes huomattu näitä tapauksia, jollei niistä olisi näiden touhottajien toimesta nostettu älämölöötä kotimaassa.

Anonyymi kirjoitti...

Edellä Thors-sitaatissa pisti silmään seuraava: "Då föredragande och HFD:s president Pekka Hallberg var av olika åsikt fanns det starka argument för en ny granskning."

Tämä osoittaa äärimmäistä ymmärtämättömyyttä. Luultavasti prof. Virolaisen tentissä ei olisi kiitosta luvassa opiskelijalle, joka kirjoittaisi, että yhden jäsenen ja esittelijän eriävä näkemys ovat perusteita, joiden vuoksi ylimmän oikeusasteen päätös tulee ottaa "uuteen tarkasteluun".

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jah, kyllä olisi Astridille tullut reput, jos tuollaista olisi mennyt tentissä kirjoittelemaan!

Mutta poliitikko-Astrid voi näköjään .
päästellä suustaan millaisia sammakoita tahansa.

Astridia on luultavasti höynäytetty edellä mainitsemani "piiri pieni pyörii" toimesta lupaamaan lain uudistusta.

Ja Matti on tietysti heti mukana tässäkin sopassa! Täytyyhän mummoille antaa "toinen tilaisuus."!

Jukka Ryhänen kirjoitti...

Erinomaista blogaamista, Mr. Virolainen.

Näkisin eräänä suurena linjana tämän(kin) mylläkän taustalla yleisen kuri- ja järjestyskäsityksen rapautumisen. Auktoriteetteja, kuten tuomioistuimia ei välttämättä enää tarvittaisi, ei ainakaan kaikkiin asioihin. Kansa saa päättää itse. No, tämä on karrikoitua, mutta välillä tulee tällainen tunne kun seuraa lehdistön ja tv:n masinoimaa mielipiteen muokkausta.

Kansa ei ole kuitenkaan käännytettävissä, juuri kuten HS:n(kin) keskustelupalstat suorastaan murskaavasti osoittavat. Miten medialla itse asiassa on pokkaa soutaa täysin vastavirtaan? Täysin anarkistista touhua.

Ei kaukaa hae että jotain uudenlaista kansanliikettä kaivataan. Miten ja missä se voisi tapahtua? Itse olisin erittäin halukas jonkinlaiseen liikehdintään mutta jonkun nokkamiehen täytyisi toimia koollekutsujana.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymille, joka mainitsee numeroiduissa kappaleissaan 6 ja 8 ylijohtaja Paateron, on todettava, että tämän ymmärrys poliisijohdon vastuusta viivyttämispäätöksessä ja asennoitumisesta lainkunnioitukseen yleisesti on kyllä kovasti harhainen.

Kukaan ei käske Paateroa lain noudattamatta jättämiseen ei tässä sen enempää kuin putkakuolemien, poliisirikosten tai hänen omien liikennerikoksiensa kohdalla.

Hän teki tämänkertaisen viivyttämisratkaisunsa itse ja antoi sen julkisuuteen itse.

Kehitys, jossa lainsäädäntöä muokataan virkamiespäätöksillä tilanteen mukaan ja jossa tuomioistuimia ei tarvita, sopii Paateron linjausten mukaisena varmasti monen, mutta ei suinkaan kaikkien poliisissa toimivien ajatuksiin.

Skorpioni kirjoitti...

Poliisiylijohtaja Mikko Paaterosta oikeuskanslerille tehdyn kantelun ymmärtää hyvin, koska hän on "mummoasiassa" ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin, jotka kuuluisivat käsitykseni mukaan Maahantuloviraston toimivaltaan, eikä poliisille ja varsinkaan poliisin ylijohdolle.

Poliisi käsitykseni mukaan vain toteuttaa virka-apuna Maahantuloviraston pyynnön "saattaa" mummot maasta, mutta muuten kysymys ei ole lainkaan poliisiasiasta. Ts. Paatero on ryhtynyt tekemään sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole kuuluneet hänen toimivaltaansa tai hänen alaisilleen poliisimiehille, jos Maahantulovirasto ei ole pyytänyt poliisilta virka-apua.

Blogin taustatiedot on selvitetty mielestäni kirjoittajien toimesta hyvin ja erityistä ihmetystä herättää KHO:n presidentti Pekka Hallbergin "järjestelyt", jotka professsori Virolainen on ansiokkaasti selvittänyt.

Jos/kun Hallberg on menetellyt siten kuin Virolainen on selvittänyt, olisi Hallbergin osattava vetää oikeat johtopäätökset ja jättää tehtävänsä.

Kun eräät kansanedustajat, kuten esimerkiksi Tanja Karpela, ovat ilmoittaneet luopumisensa syyksi, että he voivat eduskunnan ulkopuolelta paremmin vaikuttaa esim. eläinsuojeluasioihin (sudet ym) lapsi- ja ympäristöasioihin, voisi Hallberg käyttää saamaa perustetta luopumisensa syynä ja hän voisi keskittyä esim. kiinasuhteiden ja venäjäsuhteiden hoitamiseen, "mummoihin", metsästykseen ( varsinkin teollisuusjohtajien kanssa käytäviin hirvijahteihin sekä Vuotos-altaan uuteen tulemiseen.

Kyllä tekevälle miehelle aina töitä ja harrastuksia riittää Pekka! Eikö riitäkin?

Homo Garrulus kirjoitti...

Koulussa on yksi opettaja nimeltään YK, jonka ankara silmä katsoo kuin suden silmä peiton alta pieniä koululaisia, jotka käyvät EU:n nimistä koulua. Siinä on uppiniskainen Puola, itseriittoinen Sveitsi joka on ollut luokan paras oppilas, puhtaissa esiliinoissa esiintyvä Sverige ja sisukas Suomi. Siellä istuvat Ranska ja Saksa, vanhat veriviholliset ja niitä härnäävä Englanti ja sisäänpyrkivä Islanti kalastusverkot kourassa. Siellä on kaikenlaisia oppilaita ja YK yrittää näpäyttää ja kouluttaa, suoristaa rivit ja yhtenäistää sakki koulun ohjelman mukaan. Eivät vain istu kuten on pyydetty ja nyt halutaan nopeuttaa mokomia kakaroita olemaan kunnolla opettamalla ns. peilioppimista otsalohkon peilisolujen avulla joka tosin johtaa siihen, että ulkokuori ja reptiiliaivo oppii mutta ei sivistysaivo joka sijaitsee niskassa ja ohimoissa kielen funktiona. Kielen ja semantiikan avulla ihminen oppii ajattelemaan, otsalohkon kautta laskemaan reitit kuten hiiri, joka laskee tiensä ulos labyrintistä. On siis aika paljon erilainen reitti aivoille. Koska uskottavuudesta on tullut uusi aihe ja tärkeä alue ns. pärjäämisen kannalta (ettei muut koululaiset naura; ks. Henri Bergman ja kirja Nauru eli miten sadismi toimii salongeissa) kukaan ei tästä peilaamisesta ja sosiaalisesta oppimisesta kauhean paljon välitä. On siis shortcut ja sitä varten meillä on ankarat Thorsit, joilla on pokkaa ylläpitää reptiilien tulevaisuutta.

Koska muuten heidän rahat menettävät jos oikea ajattelu alkaisi. Kauheaa, eikö olekin ja minne joutuisi YK:n upea koulu jota ihmisoikeusaktivisti Scheinin Nordeapankin yhteistyössä johtaa? Minne joutuisi sosiaalidemokraatit joilla on oma lehmä tässä koulussa ja minne joutuisi kaikki se, mihin ollaan totuttu samaistumaan?

Mutta aivotutkimusta ei siksi päästetäkään ihan vapaasti. Samalla on aina syytä tutkia kunnolla mitä viedään ns. kouluhallituksiin ja koulujen tulevaisuuden tutkimuksiin ja minä taas ihmettelen miksi minä en ole niissä mukana?! Onko ovet suljettu meille, miksi ovet ei aukene meille...(ihmisoikeustuomioistuimelle miettimistä kun isoäidit saavat ohjata sängyistään eli seksuaalikomplekseineen).

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, Pekka voisi yhdessä Iiron (Viinasen) kanssa käydä jahtimetsällä yrityspomojen kanssa ja muistella menneitä, ampua hirven, jos tähtäimeen osuu ja istuskella nuotiolla ja juoda viskiä suoraan pullon suusta!

Ah, mitä elämää! "Jokiyhtiö" kyllä tarjoaisi!

Muuten, minä sain Paateron lausunnoista kuvan, että hän oli saanut Pekka Hallbergin lähettämän paimenkirjeen eli kirjeen käännytyspäätöksen viivästyttämisestä pyytämättä ja täysin yllättäen.

Anonyymi kirjoitti...

Pravdassa oli kerran luettavissa ihan pikkuriikkinen uutinen: piispa Huovinen on läpäissyt metsästyskortin saamiseksi vaadittavan kokeen.

Anonyymi kirjoitti...

Niinpä niin, paria ulkomaalaista mummoa varten kaavaillaan pikaista lakimuutosta. Omia mummoja koskeva laki kuitenkin tökkii pahasti. Nimittäin laki, joka perustuslain mukaisesti sallisi laitoshoidossa olevien vanhusten valita asuinpaikkansa ja muuttaa lastensa lähelle.

Eihän asia toki ole suoraan vertailukelpoinen, mutta inhimillisyysnäkökohtiin vedoten perheiden "erillään pitäminen" suomalaistenkin keskuudessa aiheuttaa kärsimystä.

Anonyymi kirjoitti...

Ylempänä pohdiskellaan sitä, onko Paatero tehnyt päätöksen omasta aloitteestaan vai presidentti Hallbergin toivomuksesta.

Mielestäni Paatero sanoi ainakin YLE:n uutisissa täysin yksiselitteisesti, että ohjeistus oli tullut Hallbergilta.

On jopa puhuttu kirjallisesta ohjeesta. Eikös se ole julkinen asiakirja. Kuka tahansa voi vaatia Paateroa esittämään Hallbergin kirjeen.

Ja kun nyt tässä asiassa nimillä puhutaan, niin ei varmaan olisi pahitteeksi, vaikka egyptiläispäätöksen tekoon osallistuneiden kaikkien hallintoneuvosten nimet tulisivat julkisuuteen. Vaikka päätös on suurimmaksi osaksi ei-julkinen, niin tuomioistuimen jäsenet eivät ainakaan maallikon oikeustajun mukaan voi olla salainen asia.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä piispan avuista on metsästysretkillä toki paljon käyttöä. Piispa voi siunata metsän riistan ja metsästäjien riistaonnen jne.

Nuotiolla piispa voi johtaa laulua, kun esimerkiksi kajautetaan ilmoille laulu "Pahaa sutta ken pelkäsi."

Anonyymi kirjoitti...

"Siunaus arvovaltaiselta taholta"

Oheisen lehtikirjoituksen mukaan Helsingin poliisikomentaja katsoo, että täytäntöönpanon lykkääminen on ok, erityisesti, kun "sille on tullut siunaus arvovaltaiselta taholta". Toinen poliisikomentaja Kari Tiittula myötäilee Riikosen näkemystä.

Kuulin joskus, että Neuvostoliitossa viranomaisilla oli käytettävänään hyvin vahva instrumentti, jolla puuttua asioiden kulkuun, ukaasi. Kun viranomainen antoi ukaasin, lainsäädäntö, perusoikeudet ym. syrjäytyivät.

En tiedä kuinka tarkkaan tuo ukaasi-tarina pitää paikkaansa, mutta Suomessa se näyttäisi olevan totisinta totta vuonna 2010.

http://www.jyvaskylankaupunkilehti.fi/Uutiset/Kaikki-uutiset/Poliisi-ei-kaannyta-toistaiseksi-ulkomaalaisia-isoaiteja

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vanhassa kunnon Neuvostoliitossa prokuraattorin toimivaltuuksiin kuului kumota kaikki kommunistisen järjestelmän kannalta epäilyttävät tuomiot ja päätökset, olipa ne annettu miten korkeissa tuomioistuimissa tahansa.

Anonyymi kirjoitti...

Näin oli kunnon vanhassa Neuvostoliitossa. Prokuraattorilla oli yli valta. Itse sain kokea sen eräällä vierailulla, jolloin olin syyttäjälaitoksen edustajana Moskovassa. Minut vietiin aina parhaalle paikalle, vaikka matkaseurueeseemme kuului muun muassa korkeimman oikeuden jäsen. Silloin minusta tuntui, että siinä maassa olivat arvon ns. kohdillaan.Eihän siinä mitään. Jonkun täytyy ottaa tilanne ns. hallintaan. Olisipa niin tämän päivän Suomessakin!